Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

1552. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica, stran 3755.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 149. člena Zakona o varstvu okolja – UPB 1 (Uradni list RS, št. 39/06), v skladu z določbami Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07) in 22. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 12. redni seji dne 7. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 66/95, 43/98, 44/04).
2. člen
V celoti se spremeni 1. člen, ki se glasi:
»Določbe tega odloka so obvezne za vse subjekte, ki so vključeni v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki na celotnem območju Občine Sevnica. V odloku so določene vrste komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: odpadki), njihovo zbiranje, odvoz, predelava, obdelava in odlaganje (v nadaljevanju: ravnanje z odpadki), subjekti ravnanja z odpadki, način obračunavanja storitve ravnanja z odpadki ter nadzor nad izvajanjem tega odloka.«
3. člen
V 2. členu se doda nova alinea:
»– Občina Sevnica«.
Dosedanja prva alinea postane druga, spremeni se tretja alinea, ki se glasi:
»– povzročitelji obremenitev, torej pravne in fizične osebe, ki so lastniki, uporabniki ali upravljavci stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov pri katerih nastajajo komunalni odpadki in imajo organiziran odvoz (v nadaljevanju: povzročitelji).«
4. člen
V celoti se spremeni 3. člen, ki se glasi:
»Na celotnem območju Občine Sevnica je obvezno ravnanje s komunalnimi odpadki iz vseh virov in na način, ki je predpisan s tem odlokom, odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica ter pravilnikom o ravnanju z odpadki. V sistem ravnanja s komunalnimi odpadki morajo biti vključeni vsi povzročitelji.
Za opuščene objekte ni obveznosti po tem odloku. Breme dokazovanja dejstva o opuščenosti posesti je na strani lastnika.«
5. člen
Doda se nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a
Ne glede na določbo tretjega člena se v sistem ravnanja z odpadki začasno ne vključijo občani Občine Sevnica:
– uporabniki, ki imajo začasno bivališče v drugi občini in to dokažejo s pisnim dokazilom ustreznega uradnega organa ter dokazilom o vključenosti v sistem ravnanja z odpadki v drugi občini;
– uporabniki, ki bivajo v domu upokojencev in dostavijo potrdilo institucije;
– uporabniki, ki so neprekinjeno več kot dva meseca odsotni iz naslova stalnega bivališča in dostavijo ustrezno potrdilo;
– uporabniki, ki so socialno ogroženi, to stanje se dokazuje v presoji s Centrom za socialno delo;
– povzročitelji odpadkov do katerih, zaradi neprimernosti dostopa zaradi varnosti vozila in kakovosti vozišča, izvajalci ne morejo pripeljati s svojimi komunalnimi vozili, povzročitelji pa sami ne morejo zagotoviti dostave posode za odpadke do najbližjega odjemnega mesta. Izvajalec stanje ocenjuje in rešuje po posameznih primerih;
– dijaki in študenti, ki v šolskem letu bivajo v drugi občini, kar dokazujejo z dostavljenimi potrdili o bivanju v drugi občini, za vsako šolsko leto vnaprej. Potrdila veljajo za dijake od septembra do junija, v času poletnih počitnic se olajšave ne upoštevajo, za študente se olajšave upoštevajo celo leto.
Oprostitve odobri izvajalec na podlagi predloženih dokazil najkasneje v roku enega meseca po začetku trajanja določenega stanja in se uveljavljajo od datuma sporočitve dalje.«
6. člen
V celoti se spremeni 6. člen, ki se glasi:
»Komunalni odpadki po tem odloku so odpadki iz gospodinjstva in njim podobni odpadki iz industrijskih, obrti in storitvenih dejavnosti vključno z ločeno zbranimi frakcijami po klasifikacijskem seznamu odpadkov iz Pravilnika o ravnanju z odpadki.«
7. člen
Spremeni se prvi odstavek 14. člena, ki se glasi:
»Obrati družbene prehrane, trgovski in gostinski lokali so dolžni odlagati in oddajati ostanke hrane in druge biološke odpadke po predpisih, ki urejajo to področje.«
8. člen
V celoti se spremeni 15. člen, ki se glasi:
»V primeru nastalih izrednih količin odpadkov mora povzročitelj pri izvajalcu naročiti poseben odvoz s kontejnerjem, ki se obračunava po dejanskih stroških ravnanja s tovrstnimi odpadki.«
9. člen
V 16. členu se prvi odstavek spremeni, tako da se briše beseda »poseben« in doda besedilo »Pravilnik o minimalnih pogojih za ureditev in določitev zbirnega in odjemnega mesta ter o načinu določanja velikosti in števila posod za zbiranje odpadkov (v nadaljevanju: Pravilnik)«.
Spremeni se tretji odstavek v 16. členu, ki se glasi:
»Za povzročitelje na območjih, ki so trajno ali začasno nedostopna za komunalna vozila, izvajalci v dogovoru s povzročitelji določijo skupna zbirna in odjemna mesta ter način zbiranja komunalnih odpadkov. Ureditev teh odjemnih mest določa Pravilnik o minimalnih pogojih za ureditev in določitev zbirnega in odjemnega mesta ter o načinu določanja velikosti in števila posod za zbiranje odpadkov. Če so navedena zbirna mesta začasnega značaja, se opustijo in sanirajo takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih so bila določena.«
10. člen
V 17. členu se dodata novi alinei:
»– odlagati kosovne odpadke,
– odlagati nevarne odpadke, ki se po pravilniku klasificirajo kot nekomunalni ali nevarni odpadki.«
11. člen
V 18. členu se doda nova alinea:
»– izpolniti prijavo v sistem odvoza komunalnih odpadkov v 15 dneh od pričetka izpolnjevanja pogojev po tem odloku.«
12. člen
V celoti se spremeni 36. člen, ki se glasi:
»Sredstva za zbiranje in odvoz, predelavo in obdelavo ter odlaganje komunalnih odpadkov (cena storitve) ter sredstva za upravljanje in vzdrževanje odlagališč se zagotavljajo iz plačil odvoza odpadkov.
Storitev ravnanja z odpadki so dolžni plačevati vsi zavezanci po 3. členu tega odloka, razen lastniki počitniških stavb ter vikendov in zidanic, ki so občani Občine Sevnica oziroma imajo stalno ali začasno bivališče v Občini Sevnica.«
13. člen
V celoti se spremeni 37. člen, ki se glasi:
»Cena za storitev ravnanja z odpadki se določa skladno z veljavnimi predpisi.«
14. člen
V celotnem besedilu 38. člena se beseda »smetarina« nadomesti z besedno zvezo »cena storitve«. Doda se nov (drugi) odstavek, ki se glasi:
»Cena storitve za počitniške stavbe ter vikende in zidanice, je določena po mesečnem pavšalu (0,2 m3) za posamezen objekt v primerih, ko lastnik objekta te vrste ni občan Občine Sevnica.«
15. člen
V prvem odstavku 39. člena se za besedo »območju« vstavi ločilo pika in črta besedilo: »oziroma, ko se povzročitelji vselijo v stanovanje ali pričnejo uporabljati poslovne prostore.«
Besedilo drugega odstavka se v celoti spremeni, tako da se nov odstavek glasi:
»Podatke o površinah poslovnih prostorov in številu prebivalcev morajo posredovati povzročitelji sami ob prijavi ali ob spremembah, ki vplivajo na obračun storitev. Število prebivalcev pa enkrat letno preverja izvajalec na podlagi uradnih podatkov pristojnega upravnega organa.«
16. člen
Besedilo 40. člena se v celoti črta.
17. člen
V 42. členu se besedna zveza »redarska služba« nadomesti z besedama »prekrškovni organ«.
18. člen
43. člen se spremeni, tako da se besedilo »Z denarno kaznijo 50.000 SIT« nadomesti z besedilom »Z globo 250 EUR«, besedilo »z denarno kaznijo 100.000 SIT« pa se nadomesti z »z globo 450 EUR«.
19. člen
44. člen se spremeni, tako da se besedilo »Z denarno kaznijo 30.000 SIT« nadomesti z besedilom »Z globo 150 EUR«.
20. člen
45. člen se spremeni, tako da se besedilo »Z denarno kaznijo 100.000 SIT« nadomesti z besedilom »Z globo 450 EUR«.
21. člen
46. člen se spremeni, tako da se besedilo »Z denarno kaznijo 50.000 SIT« nadomesti z besedilom »Z globo 250 EUR«.
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0046/2007
Sevnica, dne 7. aprila 2008
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

AAA Zlata odličnost