Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

1576. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Mokronog - Trebelno, stran 3831.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07) in 33. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 14/07) je župan Občine Mokronog - Trebelno dne 10. 4. 2008 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Mokronog - Trebelno
1. člen
Splošno
(1) S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega prostorskega načrta Občine Mokronog - Trebelno (v nadaljevanju: OPN), s katerim bo občina v okviru svojih pristojnosti določila cilje in izhodišča prostorskega razvoja, rabo prostora in pogoje za umeščanje posegov v prostor ter načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev.
Pravna podlaga za pripravo OPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt).
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPN
(1) Občina Mokronog - Trebelno je bila ustanovljena leta 2006, s teritorialno delitvijo bivše Občine Trebnje. Njen teritorij obsega 73,40 km2 in 43 naselij. Po popisu prebivalstva leta 2002 je v občini živelo 2.844 prebivalcev, po podatkih na dan 31. 6. 2007 pa 2.944. Povprečna gostota poselitve na območju občine znaša 39 preb./km2.
(2) Občina Mokronog - Trebelno je razdeljena na 8 katastrskih občin in 43 statističnih naselij. Nekatera naselja (poleg Mokronoga in Trebelnega) imajo tudi svoje »centre« oziroma strnjeno pozidana območja (ureditvena območja naselij), v ostalih je prisotna le poselitev na večjih ali manjših posamičnih stavbnih zemljiščih v odprtem prostoru.
(3) Razlogi za pripravo OPN so vsebinski in formalnopravni oziroma zakonski. Vsebinski razlogi izhajajo iz potreb občine po preveritvi in dopolnitvi zasnov prostorskega razvoja za posamezna področja, kot jih opredeljujejo veljavni prostorski akti za območje občine. Na podlagi Statutarnega sklepa Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 121/06) za celotno območje občine veljajo in se izvajajo Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Trebnje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 19/86, 2/90, 16/90 in Uradni list RS, št. 35/93, 49/93, 50/97, 61/98, 18/00, 59/04 in 82/04), ki so bile pripravljene v okviru sistema družbenega planiranja in ne zagotavljajo več trendov prostorskega razvoja. Glede na negativne gospodarske in demografske kazalce obstaja nujnost po revidiranju in prilagoditvi veljavnih odločitev o nekaterih prostorskih rešitvah in ureditvah.
(4) Potrebe in nove razmere zahtevajo proučitev in ustrezne prostorske odločitve zlasti v zvezi z:
– omrežjem naselij in poselitvenim vzorcem;
– občinskim središčem (Mokronog) in večjimi naselji lokalnega pomena (Trebelno),
– ureditvenimi območji drugih naselij;
– opredelitvijo območij sanacij vključno z opredelitvijo do pobud za določitev novih stavbnih zemljišč za različne namene v odprtem prostoru občine;
– opredelitvijo območij za različne druge namene v odprtem prostoru (šport, turizem, rekreacija idr.);
– odnosom do kvalitetnih prvin krajine;
– zasnovo infrastrukturnih omrežij in komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč;
– drugimi dejavnostmi in prostorskimi strukturami, ki so že oziroma še bodo prisotne v občinskem prostoru.
(5) Poleg vsebinskih razlogov, ki terjajo pripravo, novim potrebam prilagojenega, prostorskega akta je razlog za njegovo pripravo tudi formalnopravne narave oziroma zakonodaja na področju prostorskega načrtovanja. V aprilu 2007 je pričel veljati ZPNačrt, ki med drugim določa, da morajo občine sprejeti OPN najkasneje v 24 mesecih po uveljavitvi predpisa, s katerim bo minister, pristojen za prostor, podrobneje predpisal vsebino, obliko in način priprave občinskega prostorskega načrta ter pogoje za določitev območij sanacije razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij. Predpis je pričel veljati 14. novembra 2007.
3. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
(1) Pri pripravi OPN se upoštevajo relevantne vsebine veljavnih prostorskih aktov za območje Občine Trebnje in jih je Občina Mokronog - Trebelno s Statutarnim sklepom (Uradni list RS, št. 121/06) prevzela v izvajanje na svojem območju, v kolikor so:
– vsebinsko skladne z razvojnimi usmeritvami občine;
– skladne z določili ZPNačrt in državnimi prostorskimi akti;
– skladne s smernicami nosilcev urejanja prostora.
(2) Z revidiranjem vseh do sedaj izdelanih strokovnih podlag se preveri njihova uporabnost za pripravo OPN. Po potrebi se jih korigira in dopolni, upoštevajoč formalno pravna izhodišča.
Pripravijo se dodatne strokovne podlage za poselitev v občini, v katerih se podrobneje prouči in pripravi, v skladu z ZPNačrt, usklajeni predlog zlasti za poselitev v odprtem prostoru. Prav tako se pripravijo strokovne podlage, v katerih se prouči in predlaga enote urejanja prostora, podrobnejšo namensko rabo površin ter prostorske izvedbene pogoje v naseljih izven občinskega središča v občini. Obvezna strokovna podlaga za pripravo OPN sta urbanistična načrta, ki se izdelata za naselji Mokronog in Trebelno. V urbanističnih načrtih bodo na strateški ravni, tj. v konceptualnem delu proučena vprašanja nadaljnjega razvoja občinskega središča in naselja Trebelno, kot drugega v hiearhiji funkcij naselij v občini, razvoj dejavnosti v prostoru idr. Predlogi prostorskih odločitev iz urbanističnih načrtov se smiselno vključijo v občinski strateški prostorski načrt.
(3) V podrobnejšem delu urbanističnih načrtov bodo analizirana zlasti področja namenske rabe prostora ter urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja naselij Mokronog in Trebelno, podan pa bo tudi predlog prostorskih izvedbenih pogojev. Predlog prostorskih odločitev iz teh delov urbanističnih načrtov se ustrezno upošteva pri pripravi OPN.
(4) Po potrebi bodo pripravljene tudi druge strokovne podlage, če bo taka obveza izhajala iz podrobnejših zahtev pravilnika, s katerim je minister predpisal vsebino, obliko in način priprave občinskega prostorskega načrta ter pogoje za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij in smernic nosilcev urejanja prostora.
4. člen
Vsebina in oblika OPN
(1) Vse zaznane pomanjkljivosti ter neskladja sedaj veljavnega plana se bodo uskladila v postopku izdelave OPN-ja. Urbanistična načrta, prostorsko izvedbeni pogoji, določitve območij razpršene poselitve, sanacija območij razpršenih gradenj, novih prostorskih enot ipd., so predmet OPN in bodo na podlagi strokovnih podlag, zakonskih usmeritev in nadrejenih aktov obravnavani celovito in natančno v postopku priprave OPN.
(2) Strateški del OPN bo določil:
– izhodišča in cilje ter zasnovo prostorskega razvoja občine;
– usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo za razvoj v krajini, za določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev ter zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena;
– območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana;
– območja razpršene poselitve;
– enote urejanja prostora.
(3) Izvedbeni del OPN po posameznih enotah urejanja prostora:
– območja namenske rabe prostora;
– prostorsko izvedbene pogoje;
– območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt.
(4) Vsebina strateškega in izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta se bo za naselji Mokronog in Trebelno določila na podlagi urbanističnih načrtov.
OPN se izdela v digitalni in analogni obliki ter vsebuje tekstualni del (besedilo oziroma odlok z ustrezno obrazložitvijo), grafični del (kartografski) in priloge.
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja
(1) Ministrstvo za okolje in prostor pridobi smernice za načrtovane prostorske ureditve na podlagi osnutka OPN in mnenja na predlog OPN od naslednjih nosilcev urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor:
– Direktorat za prostor; izhodišča za razvoj poselitve,
– Direktorat za okolje; izhodišča za preprečevanje onesnaženosti okolja, varstva narave in ravnanje z vodami;
2. Ministrstvo za gospodarstvo:
– Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost; izhodišča za področje gospodarskega razvoja, spodbujanje investicij in krepitev konkurenčnosti gospodarstva,
– Direktorat za notranji trg; izhodišča za področje preskrbe in državnih blagovnih rezerv,
– Direktorat za energijo; izhodišča za racionalno rabo energije in energetskih virov, prostorsko zasnovo omrežja energetske infrastrukture ter rabo potencialnih nahajališč mineralnih surovin,
– Direktorat za elektronske komunikacije; izhodišča za razvoj elektronskih komunikacij na državni ravni,
– Direktorat za turizem; izhodišča za razvoj turizma in turistične ponudbe na nacionalni ravni;
3. Ministrstvo za promet:
– Direktorat za ceste; izhodišča s področja državnega cestnega prometa,
– Direktorat za železnice in žičnice; izhodišča s področja železniškega prometa,
– Direktorat za civilno letalstvo, izhodišča s področja letalskega prometa;
4. Ministrstvo za obrambo:
– Direktorat za obrambne zadeve; izhodišča prostorskega razvoja ter režimov urejanja območja in infrastrukture, ki so namenjena za potrebe obrambe,
– Uprava RS za zaščito in reševanje; izhodišča, usmeritve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
5. Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano:
– Direktorat za kmetijstvo; izhodišča za rabo in ohranjanja potencialnih kmetijskih zemljišč,
– Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo; izhodišča za rabo in ohranjanje gozdov ter izhodišča za razvoj lovstva in ribištva;
6. Ministrstvo za zdravje:
– Direktorat za zdravstveno varstvo; izhodišča za razvoj omrežja ustanov zdravstvene dejavnosti;
7. Ministrstvo za šolstvo in šport:
– Direktorat za vrtce in osnovno šolstvo; izhodišča za razvoj omrežja predšolskih in osnovnošolskih ustanov,
– Direktorat za šport; izhodišča za razvoj športa in športne infrastrukture;
8. Ministrstvo za kulturo:
– Direktorat za kulturno dediščino; izhodišča za varstvo kulturne dediščine, ter druge dejavnosti, ki so prostorsko relevantne;
9. Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami; izhodišča za rabo voda in priobalnih zemljišč;
10. Agencija RS za okolje, Oddelek za območje Spodnje Save;
11. Direkcija RS za ceste: izhodišča za razvoj državnega cestnega omrežja in državnih kolesarskih poti, razen omrežja avtocest;
12. Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo; izhodišča s področja razvoja železniškega omrežja;
13. Zavod za gozdove Slovenije; izhodišča za področje gozdarstva nacionalnega pomena;
14. Zavod za gozdove RS, OE Brežice; izhodišča za področje gozdarstva lokalnega pomena;
15. Zavod za gozdove RS, OE Novo mesto; izhodišča za področje gozdarstva lokalnega pomena;
16. ELES, Elektro Slovenije, d.d.; izhodišča za področje prenosa električne energije;
17. Zavod za ribištvo Slovenije; izhodišča s področja ribištva;
18. Elektro Celje, d.d.; izhodišča za področje prenosa in distribucije električne energije lokalnega pomena;
19. Elektro Ljubljana, d.d., DE Novo mesto; izhodišča za področje prenosa in distribucije električne energije lokalnega pomena;
20. Telekom Slovenije, OE Novo mesto; izhodišča za področje telekomunikacij in zvez lokalnega pomena;
21. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE Novo mesto; izhodišča za varstvo kulturne dediščine lokalnega pomena;
22. Zavod RS za varstvo narave; izhodišča za ohranjanje narave;
23. Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto; izhodišča za ohranjanja narave;
24. Geoplin, d.o.o.; izhodišča za področje transporta in skladiščenja zemeljskega plina;
25. Komunala Trebnje, d.d.; izhodišča za področje vodooskrbe, področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter področje ravnanja z odpadki na lokalnem nivoju.
(2) V primeru, da se v postopku priprave OPN ugotovi, da je potrebno smernice oziroma mnenja pridobiti še od drugih nosilcev urejanja prostora, ki v tem sklepu niso navedeni, se tangirane nosilce urejanja prostora ali druge udeležence ustrezno vključi v postopek priprave OPN.
(3) Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, v postopku pridobivanja smernic sporoči tudi, ali je za OPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje na podlagi zakona, ki ureja varstvo okolja oziroma presojo sprejemljivosti vplivov plana na naravo, na podlagi zakona o ohranjanju narave.
Od nosilcev urejanja prostora, od katerih se pridobijo smernice, se pridobijo tudi mnenja na predlog OPN.
6. člen
Postopek in roki za pripravo OPN
(1) OPN se pripravi in sprejme po postopku, določenem v ZPNačrt (46. do 52. člen) v naslednjih rokih:
+-------+------------------+-----------------+---------------+
|    |  Aktivnost   |   Začetek   |  Zaključek  |
+-------+------------------+-----------------+---------------+
|1.   |Sklep o pripravi |  april 2008  |        |
|    |OPN        |         |        |
+-------+------------------+-----------------+---------------+
|2.   |Obvestilo     |  april 2008  |        |
|    |ministrstvu in  |         |        |
|    |sosednjim občinam |         |        |
+-------+------------------+-----------------+---------------+
|3.   |Priprava     |  junij 2008  |september 2008 |
|    |strokovnih podlag |         |        |
+-------+------------------+-----------------+---------------+
|4.   |Priprava osnutka | september 2008 | november 2008 |
|    |OPN        |         |        |
+-------+------------------+-----------------+---------------+
|5.   |Pridobitev smernic| november 2008 | december 2008 |
|    |s strani     |         |        |
|    |pristojnih    |         |        |
|    |nosilcev urejanja |         |        |
|    |prostora     |         |        |
+-------+------------------+-----------------+---------------+
|6.   |Priprava     | december 2008 | marec 2009  |
|    |dopolnjenega   |         |        |
|    |osnutka OPN    |         |        |
+-------+------------------+-----------------+---------------+
|7.   |Priprava     |  januar 2009  | marec 2009  |
|    |okoljskega    |         |        |
|    |poročila (*)   |         |        |
+-------+------------------+-----------------+---------------+
|8.   |Javna razgrnitev |  marec 2009  | marec 2009  |
|    |in javna obravnava|         |        |
+-------+------------------+-----------------+---------------+
|9.   |Zavzemanje stališč|  april 2009  | april 2009  |
|    |do pripomb in   |         |        |
|    |predlogov     |         |        |
+-------+------------------+-----------------+---------------+
|10.  |Potrditev stališč |  april 2009  | april 2009  |
|    |do pripomb in   |         |        |
|    |seznanitev    |         |        |
|    |javnosti     |         |        |
+-------+------------------+-----------------+---------------+
|11.  |Sprejem      |  april 2009  | april 2009  |
|    |dopolnjenega   |         |        |
|    |osnutka na    |         |        |
|    |občinskem svetu – |         |        |
|    |1. obravnava   |         |        |
+-------+------------------+-----------------+---------------+
|11.  |Priprava predloga |  maj 2009   | junij 2009  |
|    |OPN        |         |        |
+-------+------------------+-----------------+---------------+
|12.  |Pridobitev mnenj |  junij 2009  | junij 2009  |
|    |nosilcev urejanja |         |        |
|    |prostora     |         |        |
+-------+------------------+-----------------+---------------+
|13.  |Odločitev MOP o  |  julij 2009  |   julij   |
|    |sprejemljivosti  |         |        |
|    |vplivov izvedbe  |         |        |
|    |OPN na okolje*  |         |        |
+-------+------------------+-----------------+---------------+
|14.  |Potrditev predloga| september 2009 |september 2009 |
|    |OPN – sklep    |         |        |
|    |ministra     |         |        |
+-------+------------------+-----------------+---------------+
|15.  |Sprejem Odloka o | oktober 2009  |        |
|    |OPN na občinskem |         |        |
|    |svetu – 2.    |         |        |
|    |obravnava     |         |        |
+-------+------------------+-----------------+---------------+
|16.  |Objava Odloka o  | november 2009 |        |
|    |OPN v Uradnem list|         |        |
|    |RS        |         |        |
+-------+------------------+-----------------+---------------+
(*) v primeru obveznosti izvedbe CPVO
7. člen
Druga določila v zvezi s pripravo OPN
(1) Pripravljavec OPN je Občina Mokronog - Trebelno. Pripravo OPN financira Občina Mokronog - Trebelno iz proračunskih sredstev za leti 2008 in 2009.
Pobude za spremembo namenske rabe zemljišč, ki bodo oddane do 30. 4. 2008, bodo obravnavane v postopku priprave OPN po tem sklepu.
8. člen
Objava sklepa
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi na spletni strani Občine Mokronog - Trebelno, www.mokronog-trebelno.si.
(2) Občina Mokronog - Trebelno pošlje sklep Ministrstvu RS za okolje in prostor ter sosednjim občinam Trebnje, Sevnica, Novo mesto, Škocjan, Šentrupert, Mirna Peč in Šmarješke Toplice.
Št. 3500-0002/2008
Mokronog, dne 10. aprila 2008
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver

AAA Zlata odličnost