Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

1358. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1359. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Črna (Dolenji Novaki), Dovžanka, Krka, Kazarska, Polskava in Sevniščica za proizvodnjo električne energije

Sklepi

1448. Sklep o izhodiščni ceni za dobavljeno električno energijo v letu 1997 za Talum d.o.o.
1450. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Ljubljani v študijskem letu 1997/98
1451. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Mariboru v študijskem letu 1997/98
1452. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem v Portorožu v študijskem letu 1997/98
1453. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Visoki šoli za management v Kopru v študijskem letu 1997/98

Drugi akti

1449. Soglasje k tarifnim postavkam za prodajo električne energije

MINISTRSTVA

1360. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v državni upravi
1454. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Polhov Gradec
1455. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Grčarice
1456. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ravne
1457. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Semič
1458. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Krakovo
1459. Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz provinc Brabbant in Limburg v Kraljevini Nizozemski
1460. Pravilnik o nagradah in priznanjih Republike Slovenije za znanstveno-raziskovalno delo
1461. Pravilnik o uradnih izkaznicah delavcev, pooblaščenih za nadzor nad brezhibnostjo in žigosanje predmetov iz plemenitih kovin

USTAVNO SODIŠČE

1361. Odločba o oceni ustavnosti 9. člena, 12. člena in tretjega odstavka 63. člena zakona o denacionalizaciji ter o ustavnosti uporabe drugega odstavka 35. člena zakona o državljanstvu FLRJ
1362. Sklep o sprejemu pobud in začasnem zadržanju izvrševanja določb prve alinee prvega odstavka ter drugega in tretjega odstavka 8. člena, tretjega odstavka 9. člena in 11. člena uredbe o pogojih, pod katerimi je potrebno plačila in...
1363. Odločba o oceni ustavnosti prvega odstavka 34. člena zakona o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja
1364. Sklep o zadržanju izvrševanja 29. člena petega odstavka 26.a člena zakona o graditvi objektov
1365. Sklep o zadržanju izvrševanja drugega odstavka 8. člena odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec
1366. Odločba o ugotovitvi neustavnosti sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer za leto 1996

BANKA SLOVENIJE

1367. Navodilo o spremembah navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslih s tujino
1462. Sklep o spremembi sklepa o temeljni obrestni meri

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

1368. Ugotovitev, da je mandat poslanca Državnega zbora prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov LDS v V. volilni enoti za volitve poslancev v Državni zbor

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1369. Sklep o opravljanju poslov z vrednostnimi papirji
1463. Poročilo o gibanju plač za februar 1997

OBČINE

Bled

1370. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Bled

Brezovica

1371. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brezovica za leto 1996
1372. Odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin
1373. Nadomestne volitve člana krajevnega sveta KS Rakitna

Brežice

1374. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse za uporabo javnega pločnika pred poslovnimi prostori za opravljanje gostinsko turistične dejavnosti na področju Občine Brežice

Celje

1375. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Mestne občine Celje za leto 1996
1376. Odlok o ureditvi notranje plovbe v Mestni občini Celje
1377. Odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu "Gospodarska cona v Celju"
1378. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe prostorskih ureditvenih pogojev za območje podtalnice v Medlogu
1379. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Cerkno

1380. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 1996
1381. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 1997
1382. Sklep o ukinitvi značaja dobrin v splošni rabi

Grosuplje

1383. Odlok o razglasitvi potoka Bičje in močvirskih biotopov z vplivnim območjem za naravni rezervat
1384. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta Zadrževalnik Bičje

Ig

1385. Odlok o financiranju programov športa v Občini Ig
1386. Odlok o obveznem zbiranju in odstranjevanju odpadkov na območju Občine Ig
1387. Odlok o razglasitvi arheološkega terena in župnijske cerkve Sv. marjete na Golem za kulturna in zgodovinska spomenika

Juršinci

1388. Odlok o zaključnem računu Občine Juršinci za leto 1996
1389. Odlok o sprembah in dopolnitvah pravilnika o cenah in povračilih za zbiranje, transport in odlaganje komunalnih odpadkov v Občini Juršinci

Kamnik

1390. Odlok o pokopališkem redu Občine Kamnik

Kočevje

1391. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kočevje

Laško

1392. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 1996
1393. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih na območju Občine Laško

Lenart

1394. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lenart za leto 1996
1395. Odlok o dopolnitvah odloka o spremembi zazidalnega načrta dela industrijske cone v Lenartu za območje Agrokombinata – KSC in za območje obrata TAM Lenart
1396. Odlok o poprečni gradbeni ceni in poprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Lenart
1397. Sklep o ukinitvi značaja dobrine v splošni rabi
1398. Sklep o dopolnitvi sklepa o dovolitvi vknjižbe izbrisa in vpisa premoženja na gasilska društva
1399. Sklep o javni razgrnitvi osnutka razširitve ureditvenega območja naselja Sp. Voličina v okviru sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart za obdobje 1986–1990–2000

Ljubljana

1406. Odlok o spremembah in dopolnitvah dologorčnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990

Ljutomer

1400. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Ljutomer za leto 1997
1401. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1402. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Veržej za naselje Banovci
1403. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za naselje Banovci

Majšperk

1404. Pravilnik o cenah in povračilih za zbiranje, transport in odlaganje komunalnih odpadkov v Občini Majšperk

Medvode

1405. Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 1997
1407. Odlok o spremembi in dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š12 Zbilje
1408. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Medvode
1409. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Moravske Toplice

1410. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Moravske Toplice

Novo mesto

1411. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 1996

Odranci

1412. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 1996
1413. Odlok o pokopališkem redu Občine Odranci
1414. Odlok o določitvi predmeta in pogojev za opravljanje gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije za dejavnosti urejanja in vzdrževanja pokopališč in pogrebne storitve

Ormož

1415. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Kog

Pivka

1416. Odlok o občinskem prazniku
1417. Odlok o ureditvi prostora z neprometnimi znaki na območju Občine Pivka
1418. Odlok o pomožnih objektih za potrebe občanov in njihovih družin

Postojna

1419. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Postojna za leto 1996
1420. Odlok o pomožnih objektih za potrebe občanov in njihovih družin

Semič

1421. Sklep o delitvi premoženja bivše Občine Črnomelj na novonastali Občini Črnomelj in Semič
1422. Sklep o medsebojni poravnavi finančnih obveznosti iz naslova delitve premoženja in delitvi kapitalskih oziroma ustanovnih vložkov bivše Občine Črnomelj na novonastali Občini Črnomelj in Semič

Sevnica

1423. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šentjanž
1424. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Šentjanž o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šentjanž

Slovenj Gradec

1425. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 1996

Slovenska Bistrica

1426. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Spodnja Polskava
1427. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Spodnja Polskava
1428. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Pragersko–Gaj

Slovenske Konjice

1429. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta osrednjega dela Slovenskih Konjic (Hotel Dravinja)

Šentjur pri Celju

1430. Sklep o spremembi povprečne gradbene cene stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč ter določitvi odstotka od povprečne gradbene cene v Občini Šentjur pri Celju
1431. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1997
1432. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območja vaških skupnosti: Gorica pri Slivnici, Javorje, Bukovje, Paridol, Voduce, Slivnica pri Celju in Vezovje v KS Slivnica pri Celju

Škofja Loka

1433. Odlok o grbu, zastavi, prazniku in pečatu Občine Škofja Loka
1434. Poslovnik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta občine Škofja Loka

Trebnje

1435. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Štefan
1436. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Štefan o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Štefan

Videm

1437. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Videm

Vitanje

1438. Odlok o proračunu Občine Vitanje
1439. Odlok o priznanjih v Občini Vitanje
1440. Odlok o pokopališkem redu v Občini Vitanje
1441. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 2. območje kmetijskih zemljišč izven ureditvenih območij za katera ni predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov
1442. Odlok o dimnikarski službi na območju Občine Vitanje
1443. Sklep o podelitvi koncesije
1444. Poslovnik o delu komisije za priznanje in nagrade v Občini Vitanje

Zavrč

1445. Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 1997
1446. Pravilnik o zbiranju, transportu in odlaganju komunalnih odpadkov v Občini Zavrč
1447. Pravilnik o cenah in povračilih za zbiranje, transport in odlaganje komunalnih odpadkov v Občini Zavrč
AAA Zlata odličnost