Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997

Kazalo

1442. Odlok o dimnikarski službi na območju Občine Vitanje, stran 1991.

Na podlagi 3., 4., 6. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 26. in 105. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93), zakona o dimnikarski službi (Uradni list SRS, št. 16/74) ter 10., 78., 79. in 80. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 20/95), 4., 6., 10. in 11. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Vitanje (Uradni list RS, št. 17/96) ter 71., 72. in 82. člena poslovnika Občinskega sveta občine Vitanje (Uradni list RS, št. 32/95) je Občinski svet občine Vitanje na 25. redni seji dne 28. 2. 1997 sprejel
O D L O K
o dimnikarski službi na območju Občine Vitanje
1. člen
Dimnikarska služba je obvezna gospodarska javna služba, ki jo predvideva zakon o varstvu okolja ter odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Vitanje.
Ta gospodarska javna služba se izvaja na področju pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka. Izvaja se na celotnem področju Občine Vitanje.
2. člen
Dimnikarska služba se izvaja po zakonu o dimnikarski službi in pravilniku o rokih in načinu čiščenja in pregledovanja kurilnih in prezračevalnih naprav, dimovodov ter meritvah dimne ali druge emisije kurišč.
3. člen
Zakon o varstvu pred požarom z vidika požarne varnosti podaja elemente varovanja objektov, zato Občina Vitanje na svojem območju tudi sprejema odlok o dimnikarski službi in sklep o podelitvi koncesije za obvezno lokalno javno službo za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka.
4. člen
Uporabniki imajo v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe naslednje obveznosti:
– prijaviti svoje naprave pooblaščeni dimnikarski službi in omogočiti izvajalcu dimnikarske službe neovirano izvajanje dimnikarskih storitev;
– sporočiti koncesionarju vsako spremembo na napravah in uporabi vrste goriva;
– redno plačevati dimnikarske storitve.
5. člen
Koncesionar izda uporabnikom račune takoj po opravljeni storitvi v skladu z veljavno tarifo. Izhodiščna tarifa se določi z koncesijsko pogodbo. O spreminjanju tarife odloča koncedent na predlog koncesionarja.
6. člen
Koncesijska pogodba se sklene na podlagi javnega razpisa ali na podlagi zainteresiranosti obeh strank. Koncesionar lahko opravlja dimnikarsko službo, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je registriran za opravljanje dimnikarske službe;
– da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev in priprav;
– da predloži reference o dosedanjem delu;
– da razpolaga z zadostnim številom kadrovsko usposobljenih delavcev.
Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge pogoje, če to določa državni predpis.
7. člen
Koncesionar je dolžan izvajati dimnikarsko službo tako kot določajo veljavni zakonski akti, navodila ministrstva, ki se nanašajo na izvajanje dimnikarske službe in upoštevati občinske odloke ter dogovore definirane s koncesijsko pogodbo. Na leto mora čistiti:
– kurišča na olje in plin najmanj enkrat letno v zasebnih gospodinjstvih,
– kurišča na trda goriva v zasebnih gospodinjstvih vsaj dvakrat letno oziroma po ugotovitvi potrebe,
– v blokih vsaj trikrat letno oziroma po ugotovitvi potrebe.
Koncesionar je dolžan za vsako leto trajanja koncesije do konca marca tekočega leta plačati koncedentu plačilo za koncesijo v višini 2% od fakturirane realizacije.
Sredstva iz prejšnjega odstavka so prihodek proračuna Občine Vitanje in se uporabljajo za požarno varnost in varstvo okolja.
8. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha zaradi neopravljanja storitev dimnikarske službe v skladu veljavnih predpisov ali kršenja določil koncesijske pogodbe.
Koncesionar ne more prenesti izvajanje dimnikarskih storitev na drugo osebo.
9. člen
Koncesijska pogodba se sklepa za nedoločen čas z odpovednim rokom enega leta v primeru kršitve koncesijske pogodbe.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-025/97-03
Vitanje, dne 28. februarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vitanje
Zdenko Plankl, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost