Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997

Kazalo

1383. Odlok o razglasitvi potoka Bičje in močvirskih biotopov z vplivnim območjem za naravni rezervat, stran 1935.

Na podlagi 18. člena zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81 in 42/86 ter Uradni list RS, št. 26/92), 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 25. seji dne 9. aprila 1997 sprejel
O D L O K
o razglasitvi potoka Bičje in močvirskih biotopov z vplivnim območjem za naravni rezervat
1. člen
Zaradi ohranitve in varstva redkih in ogroženih ekosistemov, ki so življenjski prostor redkih ali ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, med katere spadajo ptiči, ki tukaj stalno živijo oziroma je to postaja med selitvijo, dvoživke, ki so reprodukcijsko vezane na vodo, vodne vrste žuželk ter drugih živali (rak jelševec, vidra), razglašamo območja potoka Bičje s močvirnimi biotopi in vplivnim območjem za naravni rezervat.
2. člen
Parcele (oziroma deli parcel), po katerih poteka meja naravnega rezervata:
Od zahodnega brega potoka Bičje poteka meja proti JZ do zgornjega dela parcele 798/1 in nato proti SZ in JZ roba parcele 798/4, kjer se usmeri na Z do približno sredine parcele 798/2, od tu pa proti J po SV meji parcele 798/1 in naprej po J robu parcele 796/1. Nato se usmeri proti JZ v vasi Brezje in teče po S delu parcele 802/1 in 802/4 do J dela parcele 810, kjer spremeni smer proti JV in poteka po V delu parcele 802/4 čez vas Bičje, kjer prečka parcele 829/4, 829/5, 829/6, 829/7, 829/10, 829/11, 829/12 in 829/13. Na J robu slednje se preusmeri proti SV, seka potok Bičje in nadaljuje smer po J robu parcele 861/2 in se malo pred njenim V robom obrne na SZ in preko parcele 863/2 po celotni Z meji parcele 864, zopet preko parcele 863/2, kjer se na njenem S delu preusmeri bolj v smer SZ do JZ točke parcele 881/2, od koder poteka proti JZ po J robu parcele 881/4 in parcele 881/3 preko potoka Bičje do izhodiščne točke.
3. člen
Spomenik leži na območju katastrske Občine Stranska vas.
Lastniki in imetniki pravice upravljanja spomenika so po stanju v zemljiški knjigi:
831        Vidic Martin, Grosuplje, Stranska pot I 4, 1290 Grosuplje
829/8       Kadunc Milan, Brezje Pri Grosupljem 19 1290 Grosuplje
832/2       Švigelj Jože, Brezje pri Grosupljem 18, 1290 Grosuplje
829/5       Potokar Marija, Brezje pri Grosupljem 12, 1290 Grosuplje
829/7       Potokar Marija, Brezje pri Grosupljem 12, 1290 Grosuplje
829/2       Sivec Jože, Marija Brezje pri Grosupljem 13, 1290 Grosuplje
829/3       Sivec Jože, Marija Brezje pri Grosupljem 13, 1290 Grosuplje
829/6       Sivec Jože, Marija Brezje pri Grosupljem 13, 1290 Grosuplje
863/2       Občina Grosuplje, Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje
1042/2      D. L. V splošni rabi, Grosuplje, Kolodvorska cesta 2, 
1290       Grosuplje
861/2       Javornik Andrej, Grosuplje, Adamičeva cesta 20, 1290 Grosuplje
861/2       Javornik Andrej, Grosuplje, Adamičeva cesta 20, 1290 Grosuplje
881/1       Ljubljanske mlekarne Ljubljana, Tolstojeva ulica 63, 1000 Ljubljana
829/1l      Ljubljanske mlekarne Ljubljana, Tolstojeva ulica 63, 1000 Ljubljana
829/4       Rozman Valentin, Brezje pri Grosupljem 10, 1290 Grosuplje
798/1       Zaviršek Jožef, Brezje pri Grosupljem, 1290 Grosuplje
829/11      Zaviršek Jožef, Brezje pri Grosupljem, 1290 Grosuplje
829/10      in
829/12      Goršič Marija, Ponova vas 7, 1290 Grosuplje
         Ograjšek Marija, Vrh nad Želimljami 40, 1291 Škofljica
         Goršič Alojzij, Ponova vas 8c, 1290 Grosuplje
800        in
801        in
802/1       in
802/4       in
796/2       in
797        Potokar Alojzij, Brezje pri Grosupljem 12, 1290 Grosuplje
829/13      Lipar Alojzija, Slovenska vas 17, 8232 Šentrupert
         Pečar Marija, Pod gozdom cesta III 4, 1290 Grosuplje
         Kadunc Anton, Mirna, Zapuže 10, 8233 Mirna
         Kadunc Stanislav, Pod Gozdom cesta III 4, 1290 Grosuplje
         Grom-Ravnikar Jolanda, Društvena ulica 8, 1000 Ljubljana
         Ravnikar Matjaž, ulica Jakoba Alešovca 13, 1240 Kamnik
879/1       in
879/2       in
880        Košak Arzenšek Karin, Beethovnova ulica 6, 1000 Ljubljana
         Košak Karas Marina, Kotnikova ulica 20, 1000 Ljubljana
830        Brodnik Alojzij, Brezje pri Grosupljem 13, 1290 Grosuplje
829/9       in
832/1       Bučar Angela, Brezje pri Grosupljem 17, 1290 Grosuplje.
4. člen
Situacijski prikaz v merilu 1:2880 z vrisano mejo naravnega rezervata je priloga in je sestavni del tega odloka.
5. člen
Za območje naravnega rezervata se z namenom ohranjanja in varstva lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev določi, varstveni režim:
Na celotnem varovanem območju so dovoljene dejavnosti, ki so usklajene z biotopsko funkcijo:
– obstoječa travniška raba, priporoča se pričetek prve košnje po 15. juniju,
– ohranjati sedanji način izrabe površin,
– vzdrževanje grmovne in drevesne vegetacije ter vzdrževanje odvodnih jarkov s soglasjem pristojne naravovarstvene službe,
– po predhodnem soglasju pristojne naravovarstvene službe je v naravnem rezervatu mogoče v okviru gozdnega, lovnega in vodnega gospodarjenja izvajati posege za renaturacijo in revitalizacijo obstoječega stanja,
– izjemoma s soglasjem naravovarstvene službe dovoljen ribolov v času izven gnezditvene sezone.
V naravnem rezervatu je prepovedano:
– spreminjanje vodnega režima kot npr. regulacijska dela na vodnih tokovih, zajemanje izvirov, graditev objektov na vodah, zniževanje ali zviševanje vodne gladine v vodotoku,
– poseganje v vodno in obrežno rastlinstvo, kot je npr. sečnja v poplavnih gozdovih,
– izvajati gradbena in zemeljska dela kot so npr. gradnja stavb, naprav in prometnic, odvzemanje gramoza, proda peska ali mivke z obrežja, prodišča ali z dna struge, izkopavanje, nasipavanje, odstranjevanje zemlje in zasipavanje deponij, izkoriščanje rudnin, odlaganje odpadnih materialov ipd., če to ni v skladu z namensko rabo tega prostora,
– lovljenje, nabiranje, vznemirjanje, preganjanje ali uničevanje vseh vrst živali, tako odrasle osebke kot njihove razvojne oblike,
– spreminjati sestavo zoocenoze z naseljevanjem vrst,
– poškodovanje in uničevanje gnezdišč in prostorov, kjer se živali zadržujejo ali razmnožujejo ali s prisotnostjo motiti živali,
– voditi pse in druge domače živali,
– izvajati lov in ribolov,
– povzročati eksplozije ali vibracije (vendar z dovoljeno uporabo kmetijskih strojev),
– umetno osvetljevati živali, njihova gnezdišča, zavetišča in bivališča,
– gibati se zunaj glavnih poti in se voziti z motornimi vozili,
– na zavarovanih območjih plavati, kopati se, potapljati se in drsati,
– onesnaževati vodo, tla in zrak s škodljivimi ali strupenimi trdnimi, tekočimi ali plinastimi snovmi kot so npr. komunalne odplake, insekticidi, herbicidi, aerosoli, strupeni plini, trdni odpadki, ipd.,
– sekati, obsekavati, lomiti, ruvati in kako drugače uničevati oziroma poškodovati vegetacijo,
– spreminjati travnike v njive,
– krmljenje divjadi, postavljanje lovnogospodarstvenih objektov,
– spreminjati naravno sestavo, zmes in gostoto rastlinskih in živalskih vrst,
– kako drugače ravnati v nasprotju s cilji zavarovanja.
6. člen
Pristojni občinski upravni organi morajo preprečevati posege, s katerimi bi se utegnila spremeniti v tem odloku opredeljena lastnost naravnega rezervata. Za vsak predviden poseg ali raziskavo na tem področju, morata pristojna upravna organa za kulturo in urejanje prostora in varstvo okolja pridobiti mnenje pooblaščene organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine.
7. člen
Razvojne usmeritve v zavarovanem območju so predvsem v ohranjanju naravnih kvalitet in zadovoljevanju znanstveno-raziskovalnih in vzgojnih potreb.
8. člen
V rezervatu je dovoljeno urediti peš pot, ploščad za razred otrok z minimalno komunalno opremo (klop, koš za odpadke, obvestilne table) in urediti opazovalnico za ptice. Na rob območja se sme postaviti obvestilne table, ki obveščajo in prepovedujejo. Za izvedbo tega je poleg ostalih soglasij in mnenj pridobiti tudi mnenje pristojne organizacije za varstvo naravne dediščine.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpekcijska služba Občine Grosuplje, ki po 15. juniju pregleda območje in sestavi zapisnik o opravljeni košnji. Lastniki in uporabniki zemljišč, ki travnikov do tega datuma niso pokosili so upravičeni do nadomestila, ki ga na podlagi izvedenska mnenja določi občinski upravni organ. Lastniki nadomestilo zahtevajo z vlogo naslovljeno na Občino Grosuplje. Občinski inšpekcijski organ ugotavlja ali se prostor normalno rabi. Če območju grozi zarast sme občina enkrat letno nevzdrževane parcele pokositi. Strokovne naloge v zvezi z varstvom rezervata opravlja pooblaščena organizacija za varstvo naravne in kulturne dediščine v sodelovanju z občino.
10. člen
Za kršitev tega odloka veljajo kazenske določbe zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81).
11. člen
Upravni organ, pristojen za premoženjsko pravne zadeve Občine Grosuplje poda predlog za vpis naravnega rezervata v zemljiško knjigo po uveljavitvi odloka.
Št. 611-001/97
Grosuplje, dne 1. aprila 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti