Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997

Kazalo

1438. Odlok o proračunu Občine Vitanje, stran 1986.

Na podlagi zakona 45. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, in 14/95), zakona o financiranju občin (Uradni list, št. 80/94) ter statuta Občine Vitanje, je Občinski svet občine Vitanje na 26. seji dne 25. marca 1997 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Vitanje
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Vitanje (v nadaljnjem besedilu: proračun), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem.
2. člen
Predvideni prihodki občinskega proračuna za leto 1997 znašajo: bilanca prihodkov in odhodkov
– prihodki 204.313,00 SIT
– odhodki 204.313,00 SIT
Prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov so določeni v posebnem delu proračuna.
3. člen
V rezerve Občine Vitanje se izloči 0,5% prihodkov. Izločanje v rezervo se izvršuje mesečno, najkasneje pa do konca leta in preneha, ko sredstva rezerve dosežejo 2% doseženih prihodkov za zadnje leto.
4. člen
Sredstva proračuna se med letom delijo praviloma enakomerno kot letna akontacija, vendar v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
5. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejena za posebne namene ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti občinski svet in predlagati ukrepe oziroma spremembo občinskega proračuna.
6. člen
Uporabniki občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva proračuna le za namene v okviru sredstev, ki so jim odobrena in ne smejo prevzemati na račun proračuna obveznosti, ki bi presegale odobrena sredstva.
7. člen
Za zakonito in smotrno uporabo sredstev, ki so uporabnikom odobrena v občinskem proračunu, je odgovoren župan, tajnik in predstojnik organa za finance.
8. člen
Občinski svet odloča na svojih sejah o uporabi sredstev rezerv Občine Vitanje za namene iz 12. člena zakona o financiranju občin. V nujnih primerih lahko o uporabi sredstev rezerv odloča župan, ki o uporabi obvesti občinski svet.
9. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
10. člen
Občina lahko najame posojilo v višini 10% zagotovljene porabe.
Odplačilo glavnice in obresti v letu zadolževanja ne sme preseči 5% zagotovljene porabe.
Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom sklene župan.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabja pa se od 1. 1. 1997.
Št. 012-001/97
Vitnje, dne 1. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vitanje
Zdenko Plankl, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost