Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997

Kazalo

1440. Odlok o pokopališkem redu v Občini Vitanje, stran 1988.

Na podlagi 3., 4., 6. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 32/93), 15. člena zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84), 10., 78., 79. in 80. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 20/95), 4., 6., 7., 10., 11. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Vitanje (Uradni list RS, 17/96) ter 71., 72., in 82. člena poslovnika Občinskega sveta občine Vitanje (Uradni list RS, št. 32/95) je Občinski svet občine Vitanje na 26. redni seji dne 25. 3. 1997 sprejel
O D L O K
o pokopališkem redu v Občini Vitanje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa pokopališki red, ki velja za pokopališče na območju Občine Vitanje.
2. člen
Pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč je komunalna dejavnost posebnega družbenega pomena.
Pokopališče na območju Občine Vitanje je sanitarno-komunalni objekt, ki ga upravlja Občina Vitanje neposredno preko režijskega obrata ali javnega podjetja ali z dajanjem koncesij na podlagi javnega razpisa oziroma na podlagi vloge o zainteresiranosti.
3. člen
Na območju Občine Vitanje je eno pokopališče, in sicer za naselja: Vitanje, Brezen, Hudinja, Stenica, Ljubnica, Paka-del, Sp. Dolič, Skomarje-del.
4. člen
Pokopališče je namenjeno pokopavanju umrlih, ne glede na njihovo veroizpoved, državljanstvo, narodnost in raso.
Na tem pokopališču se pokopavajo:
– vsi umrli v območju, za katerega je pokopališče namenjeno,
– umrli v sosednjem naselju ali kakšnem drugem kraju, če je umrli pred smrtjo tako želel oziroma, če tako želijo svojci umrlega, ki imajo po zakonu pravico izbirati pokopališče.
5. člen
O ustanovitvi novih, razširitvi in opustitvi obstoječega pokopališča po predhodnem soglasju sanitarne inšpekcije in v skladu s prostorsko dokumentacijo odloči, na predlog župana, občinski svet. Pri opustitvi pokopališča je treba pridobiti mnenje Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.
II. UREDITEV POKOPALIŠČA IN NAČIN POKOPA
6. člen
Pokopališče mora biti ograjeno z zidom ali ograjo ali zimzelenim rastlinjem ter praviloma odmaknjeno od drugih objektov.
Pokopališče mora imeti mrliško vežo.
Umrli se po prevozu na pokopališče položi v mrliško vežico.
Kolikor želijo svojci umrlega, da leži pokojnik doma, je to dovoljeno, kolikor ni v nasprotju z določili tega odloka in zakonov. V večstanovanjskih objektih ni dovoljeno imeti pokojnika.
Če je pokopališče ograjeno z zidom, se nanj ne smejo pritrjevati nagrobne plošče, razen tistih ki so do veljavnosti tega odloka že pritrjene na zid.
Pokopališče mora imeti garderobo za pokopališke delavce, shrambo za orodje, prostor za odlaganje spomenikov, urejen prostor za zbiranje in odvoz odpadkov, možno oskrbo z vodo in elektriko, dostop z motornim vozilom in parkirišče.
Spomeniki, nagrobni okviri in druga znamenja ne smejo segati preko grobnega prostora.
Višina spomenikov in nagrobnikov lahko sega le do višine 1 m, širina pa mora biti primerna velikosti grobnega prostora. To določilo ne velja za spomenike, ki so bili postavljeni pred veljavnostjo tega odloka.
Postavljanje nagrobnikov in sajenje okrasnega grmičevja mora biti v skladu z načrtom ureditve pokopališča in soglasjem upravljalca pokopališča.
7. člen
Za pokopališče mora biti izdelan načrt razdelitve na vrstne in žarne grobove.
Upravljalec pokopališča lahko določi poseben prostor na pokopališču za skupen pokop umrlih oseb v primeru elementarnih in drugih nesreč za pokope anonimnih oseb ter raztrositev pepela.
Gradnja novih grobnic na pokopališču je dovoljena le z soglasjem Občinskega sveta občine Vitanje.
8. člen
Mere vrstnega groba so naslednje:
– za enojni grob dolžina 2 m in širina 1 m,
– za dvojni grob dolžina 2 m in širina 1,80 m,
– za otroški grob, do 10 let starosti, polovične mere enojnega groba.
Minimalne mere za grob so:
– dolžina 2 m,
– globina 1,80 m oziroma najmanj 1,20 m za otroški grob,
– razmak med grobovi 0,40 m.
Velikost in obliko žarnega groba določi upravljalec pokopališča v skladu z načrtom razdelitve.
Na starem delu pokopališča se morajo grobovi in razmak med grobovi prilagoditi obstoječemu stanju, po možnosti pa z opustitvijo kakšnega groba stanje prilagoditi novemu delu pokopališča. Na starem delu pokopališča se grob širine od 1,50 m tretira kot družinski grob.
9. člen
Dodelitev novega grobnega prostora se opravi po vrstnem redu, razen v primerih:
– kadar gre za pokop v dvojni (družinski) grob,
– kadar gre za pokop v enojni grob po poteku mirovalne dobe,
– kadar gre za pokop v grobnico,
– kadar gre za pokop žare.
Žare s pepelom se shranjujejo v žarnih grobovih ali v obstoječih klasičnih grobovih in grobnicah. V en žarni grob je lahko spravljenih več žar.
Pokop v tuj grob brez dovoljenja dotedanjega najemnika grobnega prostora ni dovoljen.
Prekop groba oziroma ponoven pokop v isti grob je dovoljen po preteku mirovalne dobe, ki ne sme biti krajša od 10 let, pri čemer je treba upoštevati značilnosti zemljišča, na katerem je pokopališče.
Grob se sme izjemoma odpreti pred potekom mirovalne dobe in umrlega prenesti na drugo pokopališče oziroma grob po poprejšnjem soglasju najemnika grobnega prostora in z dovoljenjem za zadeve zdravstvenega varstva pristojnega upravnega organa oziroma z dovoljenjem organa, pristojnega za kazenski postopek.
Ob ponovnem pokopu ali primeru iz prejšnjega odstavka tega člena, lahko posega v grobni prostor samo upravljalec pokopališča.
10. člen
Prevoz pokojnika se sme opraviti praviloma le s posebnim vozilom, katerega priskrbi upravljalec pokopališča ali organizator pogrebne svečanosti.
III. PRIJAVA POKOPA IN SKLENITEV NAJEMNE POGODBE ZA GROB
11. člen
Pokop odredi mrliški preglednik po ugotovljeni smrti in določi okvirni čas pokopa. Praviloma mora poteči od trenutka smrti do pokopa oziroma upepelitve najmanj 36 ur. Točen čas pokopa določi upravljalec pokopališča v dogovoru s svojci umrlega.
Po ugotovljeni smrti se pokop prijavi upravljalcu pokopališča, s katerim se dogovori o vseh pokopaliških in pogrebnih storitvah. Pokop se lahko opravi, ko so predloženi vsi dokumenti, ki jih izda upravni organ, pristojen za notranje zadeve.
Pokop brez grobarja ni dovoljen.
12. člen
Sorodniki pokojnika sklenejo ob prijavi pokopa najemno pogodbo za grob z upravljalcem pokopališča. Ob sklenitvi pogodbe se vplača najemnina za grob, ki jo določi občinski svet s posebnim sklepom.
Z vplačilom najemnine za grob je plačano tudi vzdrževanje pokopališča oziroma skupnih naprav.
Cene pogrebnih storitev določa s posebnim cenikom upravljalec pokopališča na podlagi soglasja Občinskega sveta občine Vitanje.
13. člen
Najemnik pridobi pravico razpolaganja z grobom s sklenitvijo pogodbe z upravljalcem pokopališča, ki mora vsebovati:
– podatke o grobu,
– obveznosti najemnika in upravljalca,
– čas prvega najema, ki ne more biti krajši od 10 let,
– višino najemnine,
– rok rednega plačila,
– dolžnost najemnika, da pred iztekom pogodbe le-to obnovi.
14. člen
Po preteku najemne dobe je upravljalec pokopališča dolžan pozvati najemnika (na dokazljiv način), da obnovi najemno pogodbo.
Če se najemnik na poziv ne javi, upravljalec pokopališča nagrobnik oceni in proda, izkupiček pa lahko naloži na poseben račun. Če se tudi po dveh letih po prodaji upravičenec ne javi, upravljalec pokopališča denar uporabi za vzdrževanje pokopališča.
IV. UREDITEV GROBOV
15. člen
Najemnik groba mora pred ureditvijo groba vložiti pri upravljalcu pokopališča prijavo s predlogom za ureditev groba.
Predlog ureditve mora biti v skladu z ureditvenim načrtom pokopališča.
Če upravljalec ugotovi, da grob ni urejen v skladu z ureditvenim načrtom pokopališča, o tem najemnika pisno opozori in mu določi rok za ureditev groba. Če najemnik v določenem roku groba ne uredi v skladu z ureditvenim načrtom, ga uredi upravljalec na stroške najemnika groba.
16. člen
Ureditev groba predstavlja postavitev nagrobnika, zasaditev cvetja, pokrovnih grmovnic, ureditev trate, postavitev posode za cvetje ter ploščica za sveče, vse skladno z ureditvenim načrtom oziroma zasaditvenim načrtom za posamezna grobna polja.
V. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UPRAVLJALCA POKOPALIŠČA
17. člen
Upravljalec pokopališča:
– ugotavlja pravilnost pokopaliških dokumentov za dovolitev pokopa,
– poskrbi za izdelavo ureditvenih načrtov, ki jih potrdi Občinski svet občine Vitanje,
– vodi ustrezno evidenco prihodkov in odhodkov ter v zvezi s tem tudi ustrezno finančno poslovanje,
– določa datum in uro ter mesto pokopa praviloma v sporazumu z naročnikom oziroma organizatorjem pogreba,
– opravlja pokope in prekope grobov,
– oddaja prostore za grobove in vodi evidenco sklenjenih pogodb,
– daje soglasje k načrtom za postavitev spomenikov,
– vodi evidenco o grobovih in pokopanih osebah,
– sklepa pogodbe in izdaja splošne akte, s katerimi se ureja opravljanje pogrebnih in pokopaliških storitev v skladu s tem odlokom,
– opravlja druge naloge po veljavnih predpisih,
– grobove, ki nimajo svojcev ali zavezancev vzdržuje upravljalec na stroške občine najdlje 10 let.
18. člen
Upravljalec je dolžan zavarovati vrednostne predmete, ki se najdejo ob prekopu grobov, ter jih shraniti. Najdene predmete mora upravljalec izročiti upravičencu oziroma občini.
VI. DRUGE DOLOČBE
19. člen
Čas v katerem so odprte mrliške vežice na pokopališču, se določi s pravilnikom o pokopališkem redu.
20. člen
Na pokopališču in grobovih je prepovedano:
– nedostojno vedenje, vpitje, kričanje, razgrajanje,
– stopanje in hoja po grobovih,
– vodenje psov in drugih živali po pokopališču in v vežico,
– odlaganje odpadkov izven za to določenih mest, trganje cvetja in zelenja na grobovih,
– vožnja s kolesi in vozili na motorni pogon ali njihovo shranjevanje na pokopališču,
– onesnažitve ali poškodbe pokopaliških objektov in naprav, nagrobnikov, grobov in nasadov,
– razmetavanje sveč, svetilk, vencev, cvetja in drugih predmetov,
– oddaja grobov brez soglasja upravljalca pokopališča,
– pokopavanje pokojnika na tujem grobu brez soglasja najemnika groba in upravljalca pokopališča,
– sajenje dreves brez soglasja upravljalca in
– postavljanje in odstranjevanje nagrobnikov brez poprejšnjega soglasja upravljalca pokopališča.
21. člen
Pokopališke poti, zgradbe, ograje, žive meje in druge komunalne naprave mora vzdrževati upravljalec pokopališča. Za cerkvene objekte v sklopu pokopališča skrbi cerkev sama.
Za red in vzdrževanje pokopališča je odgovoren upravljalec pokopališča.
Za red in vzdrževanje grobov so odgovorni najemniki grobov.
Upravljalec pokopališča in uporabnik oziroma najemnik groba lahko skleneta posebno pogodbo o vzdrževanju groba.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
22. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 SIT se kaznuje posameznik, če:
– pred ureditvijo groba ne vloži pri upravljalcu pokopališča prijave s predlogom ureditve oziroma, če predlog ureditve ni v skladu z ureditvenim načrtom pokopališča (prvi odstavek 16. člena),
– krši določila 20. člena odloka,
– ne vzdržuje groba (tretji odstavek 21. člena odloka),
– krši določila najemne pogodbe.
23. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 do 200.000 SIT se kaznuje upravljalca pokopališča, če:
– ne vodi evidenc, določenih v 17. členu,
– ne vzdržuje pokopaliških poti, zgradb, ograj in drugih komunalnih naprav (prvi odstavek 21. člena),
– ne sprejme pravilnika o pokopališkem redu, kot to določa 24. člen odloka.
VIII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
24. člen
V treh mesecih od uveljavitve tega odloka sprejme upravljalec pokopališča pravilnik o pokopališkem redu, ki ga predloži v potrditev Občini Vitanje. Upravljalec pokopališča uskladi svoje poslovanje s tem odlokom v roku štirih mesecev od njegove uveljavitve.
25. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 061-026/97-07
Vitanje, dne 25. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vitanje
Zdenko Plankl, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost