Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997

Kazalo

1426. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Spodnja Polskava, stran 1975.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), sklepa o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Spodnja Polskava (Uradni list RS, št. 14/97) in izida glasovanja na referendumu dne 6. aprila 1997 je Svet krajevne skupnosti Spodnja Polskava na seji dne 10. aprila 1997 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Spodnja Polskava
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Spodnja Polskava se uvede krajevni samoprispevek v denarju za financiranje:
a) izgradnja telovadnice ter razširitev prostorov Osnovne šole Antona Ingoliča Spodnja Polskava,
b) obnove in vzdrževanja lokalnih cest v KS,
c) izgradnje hodnika skozi vas Spodnja Polskava,
d) razširitve javne razsvetljave v KS,
e) ureditve mrliške vežice ter pokopališča,
f) ureditve vodooskrbe v KS in
g) izvajanja nalog po sklepu sveta KS.
2. člen
Program nalog iz 1. člena tega sklepa je po cenah december 1996 ocenjen na 255,000.000 SIT, od tega se iz zbranih sredstev samoprispevka za izvedbo nalog pod točko:
a) namenja 50% zbranih sredstev, vendar največ do višine 22,000.000 SIT,
b) namenja 9,3% zbranih sredstev,
c) namenja 4,7% zbranih sredstev,
d) namenja 6% zbranih sredstev,
e) namenja 4,7% zbranih sredstev,
f) namenja 9,3% zbranih sredstev,
g) namenja 16% zbranih sredstev.
Zgoraj navedena razdelitev sredstev služi hkrati tudi za razmerje pri delitvi sredstev v primeru več ali manj zbranih sredstev od pričakovanih.
Razliko do ocenjenega programa bo krajevna skupnost zagotavljala z dodatnimi prispevki krajanov v denarju in delu ter sredstvi proračuna Občine Slovenska Bistrica.
3. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu Krajevne skupnosti Spodnja Polskava št. 51810-645-50566. Z njimi bo v skladu s programom razpolagal svet krajevne skupnosti.
O uresničevanju programa in porabi sredstev samoprispevka bo svet krajevne skupnosti poročal zboru krajanov Krajevne skupnosti Spodnja Polskava enkrat letno.
4. člen
Samoprispevek je uveden za dobo pet let, in sicer od 1. 5. 1997 do 30. 4. 2002.
5. člen
Samoprispevek plačujejo krajani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Spodnja Polskava, in sicer:
– vsi zaposleni krajani po stopnji 2% mesečno od bruto plač zmanjšane za prispevke in davke;
– zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost od bruto zavarovalne osnove zmanjšane za prispevke in davke po stopnji 2%;
– upokojenci po stopnji 2% mesečno od bruto pokojnine zmanjšane za prispevke in davke, razen tistih, ki prejemajo varstveni dodatek;
– krajani, lastniki zemljišč od katastrskega dohodka gozdnih in negozdnih površin po stopnji 6%;
– zavezanci, ki se jim davek odmerja od dopolnilne dejavnosti (pop. obrt) od davčne osnove – dobička, zmanjšane za odmerjene davke po stopnji 2%;
– zavezanci, ki dosegajo dohodek s pogodbenim delom, avtorskimi honorarji in najemninami po stopnji 2% od bruto prejemka zmanjšanega za prispevke in davke;
– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov v navedenem času, plačujejo za vsak vir posebej.
Krajani, ki so začasno zaposleni v tujini in občani, ki imajo na območju Krajevne skupnosti Spodnja Polskava zgrajene hiše ali počitniške hišice in stalno bivajo drugje, plačujejo letno 150 DEM v tolarski protivrednosti.
6. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom obračunava in odteguje samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Slovenska Bistrica.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se Krajevni skupnosti Spodnja Polskava dostavi seznam zavezancev za katere se samoprispevek nakazuje.
8. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s sredstvi samoprispevka opravlja nadzorni odbor Krajevne skupnosti Spodnja Polskava. Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje RS ter Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Slovenska Bistrica v okviru svojih pristojnosti.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 5. 1997 dalje.
Spodnja Polskava, dne 10. aprila 1997.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Spodnja Polskava
Milan Mom l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti