Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997

Kazalo

1439. Odlok o priznanjih v Občini Vitanje, stran 1986.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 20/96) ter na podlagi 71., 72. in 82. člena poslovnika Občinskega sveta občine Vitanje (Uradni list RS, št. 32/96) je Občinski svet občine Vitanje na 25. redni seji dne 28. 2. 1997 sprejel
O D L O K
o priznanjih v Občini Vitanje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrste priznanj Občine Vitanje, pogoje, postopek in način podeljevanja priznanj, njihovo obliko ter način vodenja evidence podeljevanja priznanj.
2. člen
Priznanja Občine Vitanje so najvišja priznanja Občine Vitanje, ki se podeljujejo zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam za dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, ekologije, zaščite in reševanja in na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in popolnejšemu življenju občanov in ki imajo pomen za razvoj in ugled Občine Vitanje.
Priznanja Občine Vitanje se podeljujejo tudi za izkazano izredno požrtovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izrednih dogodkih.
3. člen
Priznanja Občine Vitanje so:
1. naziv častnega občana Občine Vitanje,
2. priznanje Občine Vitanje – zlati grb Občine Vitanje,
3. priznanje Občine Vitanje z denarno nagrado,
4. pisno priznanje Občine Vitanje.
4. člen
O podelitvi priznanj in nagrad Občine Vitanje odloča Občinski svet občine Vitanje na predlog komisije za priznanja in nagrade (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Občinski svet občine Vitanje sprejme na predlog komisije poslovnik o delu s katerim podrobneje opredeli način dela komisije ter odločanja.
5. člen
Priznanja izroča župan Občine Vitanje ob praznovanju občinskega praznika, ki ga Občina Vitanje praznuje 25. junija.
II. NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE VITANJE
6. člen
Naziv častni občan Občine Vitanje se podeli posamezniku za njegov izjemen prispevek na različnih področjih življenja in dela, ki imajo trajen pomen za razvoj, ugled in promocijo Občine Vitanje.
Naziv častni občan Občine Vitanje lahko podeli občinski svet občanom Občine Vitanje in drugim državljanom Republike Slovenije, kakor državljanom tujih držav, ki imajo posebne zasluge za napredek znanosti, umetnosti in kulture ter za druge izjemne dosežke.
7. člen
Naziv častni občan Občine Vitanje se podeli s posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi naziva častni občan Občine Vitanje.
Dobitnik naziva prejme tudi pisno utemeljitev naziva častni občan Občine Vitanje.
III. ZLATI GRB OBČINE VITANJE
8. člen
Zlati grb Občine Vitanje je najvišje priznanje Občine Vitanje. Podeljuje se :
1. posamezniku za življenjsko delo, večletne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnejšega pomena,
2. skupninam občanov, društvom in drugim pravnim osebam za večletne uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo ugled Občine Vitanje na gospodarskem, družbenem ali drugem področju življenja in dela.
Zlati grb Občine Vitanje se podeli v obliki plakete z reliefnim odtisom grba Občine Vitanje, dimenzije 36x40x2 mm, izdelan iz zlata čistine 585/000 (14 karatov), ki je pritrjen na ustrezno podlago. Na podlago se pritrdi kovinska ploščica (pozlačena medenina) z vgraviranim napisom: Zlati grb Občine Vitanje, ime in priimek prejemnika ter datum podelitve. V zgornjem delu plakete je odtisnjen datum 25. junij 1306, ko so bile podeljene trške pravice in ko je bilo Vitanje prvič omenjeno kot oppidum, kar pomeni zidan in utrjen tržni kraj.
Priznanje zlati grb Občine Vitanje sestavlja tudi posebna listina, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi priznanja.
IV. NAGRADA OBČINE VITANJE
9. člen
Nagrada Občine Vitanje se podeli posameznikom, skupini posameznikov, društvom ter drugim organizacijam in skupnostim za enkratne – izjemne dosežke in kot spodbudo za nadaljnje strokovno delo in aktivnosti na posameznih področjih življenja in dela.
10. člen
Nagrado Občine Vitanje se podeli s posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi nagrade.
Nagrajenec prejme tudi pisno utemeljitev nagrade ter denarni znesek, ki se določi v proračunu Občine Vitanje na predlog komisije.
V. PISNO PRIZNANJE OBČINE VITANJE
11. člen
Pisno priznanje Občine Vitanje se podeljuje posameznikom, organizacijam in skupnostim ter društvom ob posameznih jubilejih in priložnostih, kakor tudi uglednim gostom oziroma delegacijam, če je njihovo delovanje pomembno za razvoj posamezne organizacije ali skupnosti v Občini Vitanje.
Pisna priznanja se lahko podeljujejo tudi med letom. O podelitvi teh priznanj odloča župan. Priznanje se podeli z listino.
VI. POSTOPEK ZA RAZPIS PRIZNANJ IN NAGRAD
12. člen
Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev priznanj Občine Vitanje so lahko občani, politične stranke, vaške skupnosti, trška skupnost Vitanje, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti.
13. člen
Naziv častni občan Občine Vitanje se podeli izjemoma.
Vsako leto se lahko podeli največ en zlati grb Občine Vitanje ter največ tri nagrade Občine Vitanje.
Za pisna priznanja pa število ni določeno, s tem da mora biti priznanje utemeljeno.
14. člen
Priznanja in nagrade Občine Vitanje se podeljujejo na podlagi razpisa, razen za pisna priznanja. Razpis za podelitev priznanj in nagrad objavi komisija najkasneje do 1. 5. za tekoče leto.
Razpis mora vsebovati:
– kriterije za podelitev priznanj in nagrad,
– podatki, ki jih mora vsebovati pobuda ter
– rok, do katerega morajo biti poslane pobude.
Javni razpis se objavi enkrat letno. Razpisni rok ne sme biti krajši od 14 dni in ne daljši od enega meseca.
Skladno s predpisanimi kriteriji iz tega odloka, upoštevaje določbe poslovnika o delu komisije, le-ta oblikuje sklep o podelitvi priznanj in nagrad ter pripravi ustrezne utemeljitve in jih posreduje Občinskemu svetu občine Vitanje.
VII. NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ IN NAGRAD
15. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj opravlja Občinska uprava občine Vitanje.
Celotno gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno in je na vpogled pri Občinski upravi občine Vitanje.
16. člen
Priznanja se vpisujejo v evidenco posameznih priznanj kronološko in vsebujejo naslednje podatke:
– zaporedno številko,
– ime in priimek ali naziv ter osnovne podatke o prejemniku,
– datum seje, na kateri je bilo odločeno o podelitvi priznanja ter številka sklepa občinskega sveta,
– vrsta podeljenega priznanja,
– datum izročitve priznanja.
VIII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
17. člen
Priznanja Občine Vitanje, ki niso bila vročena v času prejemnikovega življenja se lahko vročijo posmrtno.
Posmrtno priznanje se vroči družinskemu članu po vrstnem redu: zakonec, potomci oziroma posvojenci in njihovi potomci, starši oziroma posvojitelji, bratje oziroma sestre.
18. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-025/97-04
Vitanje, dne 28. februarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vitanje
Zdenko Plankl, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti