Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997

Kazalo

1428. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Pragersko–Gaj, stran 1976.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), odloka o Krajevnih skupnostih Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 19/96) in statuta Krajevne skupnosti Pragersko–Gaj je Svet krajevne skupnosti Pragersko–Gaj na seji dne 26. 3. 1997 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Pragersko–Gaj
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Pragersko–Gaj se razpiše referendum o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za financiranje:
a) izgradnje hodnika za pešce ob magistralni cesti M-10 na odseku Pragersko–Gaj,
b) ureditev peš poti ob železnici od Gaja do Pragerskega,
c) izgradnja in vzdrževanje komunalnih naprav in objektov,
d) razširitev javne razsvetljave,
e) izvajanja nalog in posameznih programov po sklepu sveta KS.
2. člen
Program nalog iz 1. člena tega sklepa je po cenah december 1996 ocenjen na 180,000.000 SIT, od tega se iz zbranih sredstev samoprispevka za izvedbo nalog pod točko
a) nameni 30% zbranih sredstev, vendar največ 21,000.000 SIT,
b) nameni 15% zbranih sredstev,
c) nameni 20% zbranih sredstev,
d) nameni 15% zbranih sredstev,
e) nameni 20% zbranih sredstev.
Razliko do ocenjenega programa bo krajevna skupnost zagotavljala z dodatnimi prispevki krajanov v denarju in delu ter sredstvi proračuna Občine Slovenska Bistrica.
3. člen
Referendum bo v nedeljo 25. maja 1997 od 7. do 19. ure na glasovalnih mestih, ki jih določi volilna komisija krajevne skupnosti.
4. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem računu Krajevne skupnosti Pragersko–Gaj. Z njimi bo v skladu s programom razpolagal svet krajevne skupnosti. O uresničevanju programa in porabi sredstev samoprispevka mora svet krajevne skupnosti redno poročati zboru krajanov Krajevne skupnosti Pragersko–Gaj.
5. člen
Samoprispevek bo uveden za dobo pet let, in sicer od 1. 7. 1997 do 30. 6. 2002.
6. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Pragersko–Gaj, in sicer:
– vsi zaposleni krajani po stopnji 2% mesečno od bruto plač zmanjšane za prispevke in davke;
– zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost od bruto zavarovalne osnove zmanjšane za prispevke in davke po stopnji 2%;
– upokojenci po stopnji 2% mesečno od bruto pokojnine zmanjšane za prispevke in davke, razen tistih, ki prejemajo varstveni dodatek;
– krajani, lastniki zemljišč od katastrskega dohodka gozdnih in negozdnih površin po stopnji 6%;
– zavezanci, ki se jim davek odmerja od dopolnilne dejavnosti (pop. obrt) od davčne osnove – dobička, zmanjšane za odmerjene davke po stopnji 2%;
– zavezanci, ki dosegajo dohodek s pogodbenim delom, avtorskimi honorarji in najemninami po stopnji 2% od bruto prejemka zmanjšanega za prispevke in davke;
– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov v navedenem času, plačujejo za vsak vir posebej.
Krajani, ki so začasno zaposleni v tujini in občani, ki imajo na območju Krajevne skupnosti Pragersko–Gaj zgrajene hiše ali počitniške hišice in stalno bivajo drugje, plačujejo letno 200 DEM v tolarski protivrednosti.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Davčna uprava Republike Slovenije – izpostava Slovenska Bistrica.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se Krajevni skupnosti Pragersko–Gaj dostavi seznam zavezancev za katere se samoprispevek nakazuje.
8. člen
Samoprispevek se ne plačuje od socialnovarstvenih pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij in nagrad učencev in študentov na proizvodnem delu in delovni praksi, od regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad in odpravnin.
9. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi krajani, ki so vpisani v volilnem imeniku s stalnim prebivališčem v Krajevni skupnosti Pragersko – Gaj in so starejši od 18 let, oziroma starejši od 15 let, če so v delovnem razmerju.
10. člen
Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti Pragersko–Gaj, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
11. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s sredstvi samoprispevka opravlja nadzorni odbor Krajevne skupnosti Pragersko–Gaj. Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje RS, ter Davčna uprava Republike Slovenije – izpostava Slovenska Bistrica v okviru svojih pristojnosti.
12. člen
Na referendumu glasujejo občani neposredno z glasovnicami. Na glasovnicah je naslednje besedilo:
Krajevna skupnost Pragersko–Gaj
G L A S O V N I C A
Na referendumu dne 25. 5. 1997 za uvedbo samoprispevka v denarju za dobo 5 let, to je od 1. 7. 1997 do 30. 6. 2002, za financiranje programa KS Pragersko–Gaj
g l a s u j e m
                   PROTI               ZA
                           (pečat)
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži ZA, če se strinja z uvedbo samoprispevka oziroma PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
13. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Pragersko–Gaj.
14. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (9. člen zakona o dohodnini).
15. člen
Poročilo o izidu referenduma in po uspešno izvedenem referendumu tudi sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka se objavita v Uradnem listu RS.
16. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pragersko–Gaj, dne 26. marca 1997.
Predsednik
Sveta KS Pragersko–Gaj
Andrej Godec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti