Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997

Kazalo

1414. Odlok o določitvi predmeta in pogojev za opravljanje gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije za dejavnosti urejanja in vzdrževanja pokopališč in pogrebne storitve, stran 1963.

Na podlagi 29. in 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95 – odločba US RS), 32. in 33. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3. in 5. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Odranci (Uradni list RS, št. 41/96) ter 14. člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Odranci na 17. redni seji dne 26. 3. 1997 sprejel
O D L O K
o določitvi predmeta in pogojev za opravljanje gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije za dejavnosti urejanja in vzdrževanja pokopališč in pogrebne storitve
1. člen
V vsebini tega odloka (koncesijskega akta) se upoštevajo določila 33. člena zakona o gospodarskih javnih službah.
Posamezne zahteve se natančneje opredelijo s tem aktom in na tej osnovi v koncesijski pogodbi.
Koncesijski akt je akt, s katerim se določi predmet in pogoje za opravljanje gospodarske javne službe za posamezno koncesijo. Koncesijski akt je odlok lokalne skupnosti.
Koncesionar je fizična ali pravna oseba, kateri se podeli koncesija, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe.
Koncedent je oseba, ki je pristojna za podelitev koncesije, in sicer je to lokalna skupnost.
Koncesijska pogodba je pogodba, s katero koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe.
2. člen
Predmet podelitve koncesije je opravljanje dejavnosti urejanja pokopališč in pogrebnih storitev v vasi Odranci.
Dejavnost urejanja in vzdrževanja pokopališč obsega:
– izdelavo programa urejanja pokopališča v Občini Odranci,
– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču,
– obnova in vzdrževanje opreme,
– pietetno izvajanje del na pokopališču,
– cvetličarske dejavnosti.
Dejavnost pogrebnih storitev obsega:
– prevoz in ravnanje s pokojnikom,
– ureditev krste, žare in pietetnega ambienta,
– obnavljanje in vzdrževanje pogrebne opreme,
– čuvanje umrlih,
– izvajanje pogrebne svečanosti in sodelovanje pri njej,
– javno obveščanje o pogrebih,
– obračunavanje stroškov storitev.
3. člen
Koncesionarja (izvajalca gospodarske javne službe) pridobi koncedent (dajalec koncesije) na podlagi zbiranja ponudb. O zbiranju ponudb za podelitev koncesije odloča občinski svet s sklepom, s katerim tudi določi natančne razpisne pogoje. Za presojo prispelih ponudb občinski svet imenuje strokovno komisijo.
4. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
– da samostojno opravlja pogrebne, pokopališke in prevozniške storitve,
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje te dejavnosti,
– da pripravi in predloži program delovanja dejavnosti in program potrebnih investicijskih vlaganj,
– da navede potrebne reference dosedanjega dela,
– da razpolaga z zadostnim številom ustrezno usposobljenega strokovnega kadra za realizacijo koncesionirane dejavnosti,
– da razpolaga z ustrezno opremo,
– da pri opravljanju pogrebnih storitev organizira stalno dežurstvo.
Izpolnjevanje pogojev izkaže kandidat za koncesionarja z ustreznimi priporočili o dosedanjih izkušnjah na tem področju.
5. člen
Koncesionarju bo občina podelila naslednja javna pooblastila:
– izključno pravico opravljanja dejavnosti ali dela dejavnosti iz 2. člena na območju Občine Odranci oziroma v koncesijski pogodbi navedenega pokopališča za čas trajanja koncesijske pogodbe,
– izključno pravico opravljanja dejavnosti za čas trajanja koncesijske pogodbe,
– izključno pravico upravljanja, vzdrževanja in urejanja pokopališča, ki se opredeli v koncesijski pogodbi.
6. člen
Koncesionar kot izvajalec koncesionirane dejavnosti na pogodbeno določenem območju Občine Odranci izvaja svojo dejavnost pod naslednjimi pogoji:
– da spoštuje strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne aktivnosti, ki izhajajo iz programov in iz usmeritev razvoja pokopaliških in pogrebnih dejavnosti,
– da spoštuje ekološko strategijo v Občini Odranci,
– da opravlja storitve po cenah, ki so oblikovane v skladu s postopkom, ki ga določa zakon oziroma akt lokalne skupnosti in bo pomenila enostavno reprodukcijo,
– da omogoča strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela po organih, ki so za to določeni s pristojnimi in s tem aktom,
– da dosledno upošteva tehnične, organizacijske in druge sprejete standarde ter normative za opravljanje koncesijske dejavnosti,
– da vodi evidence in katastre za potrebe koncesijske dejavnosti,
– da strokovno pripravi poslovne načrte in poročilo za potrebe koncedenta,
– da pripravi osnove za investicije in investicijska vzdrževanja,
– da izdeluje pred- in pokalkulacije stroškov dejavnosti in skrbi za ažuriranje cen oziroma tarif,
– da racionalno in namensko porablja sredstva amortizacije,
– da pozna in upošteva odlok o pokopališkem redu na območju Občine Odranci,
– da spoštuje predhodno potrjene tarife, normative in standarde, ki so sestavni del koncesijske pogodbe,
– da skrbi za racionalizacijo stroškov in tehnično tehnološke izboljšave,
– da po pogodbi s koncedentom ali ob ceni zbira prispevek za razširjeno reprodukcijo in ekološko takso.
Zgoraj navedeni pogoji so sestavni del razpisnih pogojev za izbiro koncesionarja.
7. člen
O izbiri koncesionarja v imenu koncedenta odloči občinski svet.
O izbiri koncesionarja koncedent obvesti z upravno odločbo, ki jo podpiše župan. Tudi koncesijsko pogodbo sklenejo na osnovi sklepa občinskega sveta in jo podpiše župan.
8. člen
Koncesija prične veljati z dnem veljavnosti koncesijske pogodbe in traja 5 let.
9. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije,
– s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe v drugačno obliko organiziranosti,
– z odpovedjo izvajalca koncesije z rokom 1/2 leta od pisne odpovedi.
10. člen
Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v določenem roku,
– zaradi ponovljenih, hudih in dokumentiranih primerov neučinkovitosti uslug od strani koncesionarja glede na 6. člen tega odloka,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesija,
– v primeru stečaja koncesionarja in če izgubi pogoje iz 4. člena.
V teh primerih lahko koncedent odvzame koncesijo, koncesionarju pa mora povrniti morebitno vložena sredstva.
11. člen
Z odkupom koncesije koncesijsko razmerje preneha, tako da koncesionar preneha opravljati javne službe, ki so predmet koncesije, koncedent pa prevzame vsa javna sredstva od koncesionarja. Pogoji odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo.
12. člen
Za izvajanje koncesijske dejavnosti iz 2. člena pridobiva koncesionar finančna sredstva iz cene storitev, ki jih zaračunava neposredno uporabnikom. Za razvoj in razširjeno reprodukcijo dejavnosti pa uporabi lasten dobiček in sredstva proračuna Občine Odranci.
Višino tarif oziroma cen in prispevkov za opravljanje koncesijskih dejavnosti potrjuje Vlada Republike Slovenije oziroma pristojni organ lokalne skupnosti na predlog koncesionarja in sklepa koncedenta. Višina izhodiščnih tarif in drugi cenovni pogoji so določeni s koncesijsko pogodbo.
Obračun in fakturiranje storitev uporabnikom izvaja koncesionar.
Način financiranja in pobiranja prispevkov in taks je natančno opredeljen s koncesijsko pogodbo.
13. člen
Strokovni nadzor nad izvajanjem koncesije opravljajo pristojni inšpekcijski organi in občinski komunalni nadzornik.
Nadzor spoštovanja koncesijskega akta in koncesijske pogodbe izvaja ustrezna upravna služba Občine Odranci.
14. člen
Koncesijo opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastil tega odloka in koncesijske pogodbe.
15. člen
Koncesionar ne more prenesti pooblastil iz koncesijske pogodbe na drugega koncesionarja.
Če s prenehanjem opravljanja koncesijskih dejavnosti koncesionar koncedentu povzroči stroške, jih mora poravnati.
16. člen
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesionirane gospodarske javne službe v nepredvidljivih okoliščinah.
17. člen
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju javne službe povzročijo njegovi delavci uporabnikom koncesijske dejavnosti iz 2. člena tega odloka ali drugim osebam.
18. člen
Z dnem veljavnosti koncesijske pogodbe med koncedentom in koncesionarjem za določena pokopališča preneha veljati dosedanja ureditev opravljanja dejavnosti upravljanja in vzdrževanja pokopališča in pogrebnih storitev za isto pokopališče na območju Občine Odranci.
19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 125-17/97
Odranci, dne 26. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Odranci
Štefan Bogdan l. r.

AAA Zlata odličnost