Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997

Kazalo

1435. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Štefan, stran 1983.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), določil zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Štefan (Uradni list RS, št. 13/97) in izida referenduma z dne 13. 4. 1997 objavljamo
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Štefan
1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Štefan se po odločitvi krajanov uvede krajevni samoprispevek.
2. člen
Krajevni samoprispevek v denarju se uvede za obdobje 3 let, in sicer od 1. 5. 1997 do 30. 4. 2000.
3. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, bodo uporablje- na za:
1. pločnik Rožni vrh–Štefan,
2. kanalizacijo Trebnje–Kamni potok,
3. preplastitev vaških poti.
4. člen
Samoprispevek so zavezani plačevati:
– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja oziroma nadomestilo ter druge dohodke in prejemke, ki imajo značaj plače; po stopnji 2% od neto plače oziroma nadomestila;
– zavezanci, ki imajo dohodek od samostojnega opravljanja gospodarskih in poklicnih dejavnosti ter avtorskih pravic, če se jim ugotavlja dohodek, po stopnji 2% od neto plače in če se jim ne zagotavlja dohodek (dopolnilna gospodarska dejavnost ali poklicna dejavnost, avtorske pravice), po stopnji 2% od dohodka;
– zavezanci, ki prejemajo pokojnino, po stopnji 2% od izplačane pokojnine, razen tistih, katerih pokojnina je enaka ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo;
– zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti po stopnji 4% od katastrskega dohodka in dohodka od gozdov.
5. člen
Plačila samoprispevek so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin pri vsakem izplačilu.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davčni urad Novo mesto – izpostava Trebnje.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka je potrebno Krajevni skupnosti Štefan dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
7. člen
S krajevnim samoprispevkom zbrana sredstva se bodo v celoti namenila za izvajanje programa iz 3. člena tega sklepa, zbirala pa se bodo na zbirnem računu Krajevne skupnosti Štefan 52120-842-130-82196.
8. člen
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki so začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.
9. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku določenem v zakonu in tem sklepu, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
10. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja Svet KS Štefan, ki najmanj enkrat letno o tem poroča zboru krajanov.
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet ter Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davčni urad Novo mesto, izpostava Trebnje, v okviru svojih pristojnosti.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 1997.
Št. 2/97
Štefan pri Trebnjem, dne 13. aprila 1997.
Predsednik
Sveta KS Štefan
Marjan Blatnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti