Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997

Kazalo

1396. Odlok o poprečni gradbeni ceni in poprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Lenart, stran 1949.

Na podlagi 21. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 33-1619/95) in v zvezi z 12. in 20. členom pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) je Občinski svet občine Lenart na seji dne 3. aprila 1997 sprejel
O D L O K
o poprečni gradbeni ceni in poprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Lenart
1. člen
Poprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, zmanjšana za poprečne stroške komunalnega urejanja zemljišča in za vrednost stavbnega zemljišča, je na območju občine Lenart na dan 31. 12. 1996 znašala 100.000 SIT/m2 in je osnova za izračun vrednosti nepremičnin v letu 1997.
2. člen
Poprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na m2 koristne stanovanjske površine za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti 100–200 prebivalcev/ha znašajo:
– za individualno komunalno
rabo (IKR)                    4.900,00 SIT/m2
– za kolektivno komunalno rabo
(KKR)                      6.700,00 SIT/m2
3. člen
Vrednost m2 nezazidanega stavbnega zemljišča se določi v odstotku od poprečne gradbene cene iz 1. točke tega odloka in po območjih, in znaša:
– I. območje: v ureditvenem območju mesta Lenart            1%
– II. območje: v ureditvenih območjih centrov
krajevnih skupnosti: Benedikt, Cerkvenjak,
Jurovski Dol, Lokavec, Sv. Ana, Sv. Trojica,
Voličina                               0,8%
– III. območje: druga naselja in stavbna zemljišča
razpršene gradnje                           0,6%.
4. člen
Poprečna gradbena cena stanovanjske površine, poprečni stroški komunalnega urejanja in vrednost nezazidanega stavbnega zemljišča se mesečno valorizirajo z indeksom podražitev gradbenih storitev, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za gradbeništvo in IGM.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Lenart (Uradni list RS, št. 29-1862/96).
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 462-1/95
Lenart, dne 3. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lenart
Milan Gumzar l. r.

AAA Zlata odličnost