Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997

Kazalo

1395. Odlok o dopolnitvah odloka o spremembi zazidalnega načrta dela industrijske cone v Lenartu za območje Agrokombinata – KSC in za območje obrata TAM Lenart, stran 1948.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in 21. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 33/95) je Občinski svet občine Lenart na seji dne 3. aprila 1997 sprejel
O D L O K
o dopolnitvah odloka o spremembi zazidalnega načrta dela industrijske cone v Lenartu za območje Agrokombinata – KSC in za območje obrata TAM Lenart
1. člen
V odloku o spremembi zazidalnega načrta dela industrijske cone v Lenartu za območje Agrokombinata – KSC in za območje obrata TAM Lenart (Uradni list RS, št. 3-200/97) se 7. člen dopolni, tako, da glasi:
“V fazi pred izdajo lokacijskega dovoljenja so si investitorji dolžni pridobiti strokovno mnenje pooblaščene organizacije o predvideni dejavnosti, in sicer mora biti v njem opisana tehnologija, njene pričakovane emisije, imisije, hrup, itd. ter način njihovega omejevanja in preprečevanja.”
2. člen
V 32. členu se v podpoglavju Vodooskrba prvi in drugi odstavek dopolnita tako, da glasita:
“Pred priključitvijo predvidenih objektov na vodovodno omrežje je potrebno zgraditi povezovalni cevovod min. fi 100 mm z navezavo na obstoječi tranzitni cevovod TPE DN 125. Novo zgrajeni cevovod se naj izvede tako, da skupaj z obstoječim predstavlja zanko. Za potrebe tehnološke vode (pranje vozil in živilsko-predelovalna dejavnost) se prav tako izvede ustrezni priključek na javno vodovodno omrežje. Obstoječi vodovodni cevovod TPE DN 125, ki poteka v novozgrajeni obstoječi interni cesti, je potrebno po predhodni zakoličbi na kraju samem prestaviti na ustrezno lokacijo.
Požarna varnost se zagotovi s preveritvijo kapacitete vodovodnega omrežja v smislu 13. člena pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91), in z izgradnjo ustreznega števila hidrantov na obstoječem in predvidenem vodovodnem omrežju v skladu z navedenim pravilnikom, ki se postavijo tako, da ne ovirajo prometa.”
V podpoglavju Odvodnjavanje odpadnih voda se na koncu tretjega odstavka doda besedilo, ki glasi:
“Greznici predstavljata fazno rešitev do izgradnje skupne čistilne naprave Ob Velki.”
Za četrtim odstavkom se dodata novi peti in šesti odstavek, ki glasita:
“Paralelno s snovanjem oziroma urejevanjem industrijske cone je za končno dispozicijo odpadnih voda potrebno izdelati terminski plan izgradnje čistilne naprave.
Odpadne tehnološke vode se morajo očistiti v sklopu dejavnosti.”
Dosedanji peti, šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo sedmi, osmi, deveti in deseti.
Besedilo osmega odstavka se nadomesti z novim besedilom tako, da glasi:
“Kvaliteta tehnoloških odpadnih vod iz posameznih dejavnosti mora pred izpustom v kanalizacijo ustrezati mejnim vrednostim, ki jih za emisije snovi v kanalizacijo določa uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).”
Za desetim odstavkom se doda novi enajsti odstavek, ki glasi:
“Vsi objekti morajo biti locirani v odmiku od potoka v soglasju z določili upravljalca.”
V podpoglavju Ogrevanje se na koncu drugega odstavka črta pika in doda besedilo: “ter pravilnikom o spravljanju in hrambi kurilnega olja (Uradni list SFRJ, št. 45/67).”
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35101-2/86
Lenart, dne 3. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lenart
Milan Gumzar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti