Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997

Kazalo

1437. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Videm, stran 1984.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 104. člena statuta Občine Videm, Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj št. 11/95) je Občinski svet občine Videm na 24. seji na 18. 2. 1997 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
statuta Občine Videm
1. člen
Spremeni se v celoti 2. člen statuta, tako da glasi:
Občina Videm je pravna oseba.
Sedež Občine Videm je Videm pri Ptuju 42.
Občina ima pečat okrogle oblike, na katerem je v sredini občinski grb, na obodu pa napis “Občina Videm”.
Občina ima grb. Grb je v obliki ščita z naslednjimi vrisanimi simboli: žitni klas, list in grozd vinske trte in most čez reko.
Praznik občine in zastavo občine določi občinski svet z odlokom.
2. člen
Spremeni se v celoti 8. člen statuta tako, da glasi:
V občini so ustanovljene Krajevne skupnosti Videm pri Ptuju, Dolena, Leskovec, Podlehnik in Sela.
Zaradi zadovoljevanja določenih skupnih potreb lahko krajani naselja, dela naselja ali več posameznih naselij ustanovijo krajevno skupnost.
Krajevna skupnost je pravna oseba in je pristojna, da nastopa v pravnem prometu s svojimi sredstvi in s sredstvi, katera krajevni skupnosti, za krajevni program odobri občinski svet, oziroma s sredstvi, ki niso lastnina občine ali s sredstvi, ki niso del občinskega proračuna in sklepa pravne posle v svojem imenu in za račun.
Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v imenu in za račun občine.
Premoženje in naprave s katerimi se upravlja in jih vzdržuje krajevna skupnost, so lastnina občine. Premoženja in naprave se ne smejo odtujevati brez soglasja KS, prav tako se ne sme izvršiti sprememba namembnosti brez predhodnega soglasja krajevne skupnosti.
3. člen
Spremeni se v celoti 10. člen in glasi:
Občinski svet mora predhodno dobiti mnenje organov krajevne skupnosti in političnih strank, ki so zastopane v svetu Občine Videm kadar odloča o zadevah, ki prizadevajo interese prebivalcev samo te skupnosti.
4. člen
Spremeni se drugi odstavek 16. člena tako, da glasi:
Krajevne skupnosti imajo lahko svete; sveti krajevnih skupnosti se volijo za štiri leta.
5. člen
Spremeni se naslov 5. točke poglavja 3. ORGANI OBČINE in glasi:
5. Svet krajevnih skupnosti
6. člen
Spremeni se v celoti 38. člen tako, da glasi:
Svet krajevnih skupnosti predstavlja interese krajevnih skupnosti v občini.
Svet sestavljajo predstavniki krajevnih skupnosti.
Vsaka krajevna skupnost izvoli v svet krajevnih skupnosti po enega predstavnika.
7. člen
Spremeni se v celoti prvi odstavek 39. člena tako, da glasi:
Svet krajevnih skupnosti daje mnenje občinskemu svetu, odborom, nadzornemu odboru in županu o vseh zadevah iz njihove pristojnosti, ki se nanašajo na interese krajevnih skupnosti, zlasti pa o zadevah, ki se nanašajo na občinski proračun, na razvoj občine in na prostorsko ureditev občine.
8. člen
Spremeni se naslov 7. točke poglavja 3. ORGANI OBČINE in glasi:
7. Organi krajevnih skupnosti
9. člen
Spremeni se v celoti 47. člen, tako da pravilno glasi:
Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti.
Svet volijo volivci s stalnim prebivališčem v krajevni skupnosti za štiri leta.
10. člen
Spremeni se prvi odstavek 48. člena tako, da glasi:
Svet odloča o vseh zadevah v okviru nalog, ki jih samostojno opravlja krajevna skupnost.
11. člen
Spremeni se v celoti 49. člen tako, da glasi:
Svet krajevne skupnosti izvoli izmed sebe predsednika in podpredsednika.
12. člen
Spremeni se v celoti 51. člen tako, da glasi:
Zbore občanov sklicuje predsednik svetov KS za območje svojih KS, zbore občanov za območje občine pa skliče župan.
13. člen
Spremeni se 52. člen tako, da se črta prva alinea in alinee pravilno glasijo:
– razpravlja o povezovanju z drugimi občinami v širše samoupravne lokalne skupnosti,
– razpravlja o lokalni problematiki,
– razpravlja o delu občinskega sveta, župana in drugih občinskih organov,
– razpravlja o poročilih občinskih organov o njihovem delu,
– razpravlja o spremembah območja občine,
– daje mnenja o zadevah iz prejšnjih alinej.
14. člen
Spremeni se prvi stavek 53. člena in tretja alinea in se pravilno glasi:
Zbor občanov v krajevni skupnosti:
– razpravlja o problematiki v svoji KS in o delu svojega predstavnika v svetu krajevne skupnosti.
15. člen
Spremeni se v celoti 54. člen tako, da pravilno glasi:
Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo, skliče pa se tudi na pobudo občinskega sveta ali na zahtevo najmanj pet odstotkov volilcev v občini; zbor občanov skliče predsednik sveta KS na pobudo sveta KS ali na pobudo 5% volilcev v tej skupnosti.
16. člen
Spremeni se tretji odstavek 57. člena in člen v celoti glasi:
Občinski svet oziroma župan lahko razpišeta svetovalni referendum o posameznih vprašanjih posebnega pomena, da se ugotovi volja občanov.
Svetovalni referendum se lahko razpiše za vso občino ali za njen del.
Svetovalni referendum se mora razpisati na zahtevo najmanj pet odstotkov volilcev v občini ali krajevni skupnosti.
Izid svetovalnega referenduma ne zavezuje občinskih organov.
17. člen
Spremeni se 64. člen tako, da se dodajo sedma, osma, deveta, deseta in enajsta alinea in člen v celoti glasi:
Občina Videm organizira javne službe in režijske obrate na naslednjih področjih:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadkih in padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
– obnova in vzdrževanje občinskih cest,
– obnova in vzdrževanje lokalnih cest,
– opravljanje z gramoznico in kamnolomi,
– nadzorovanje in vodenje črpanja gramoza in drugih frakcij,
– urejevanje in vzdrževanje pokopališč,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– varstvo pred požari,
– in drugih področjih.
18. člen
65. člen se v celoti črta.
19. člen
Spremeni se v celoti 66. člen in glasi:
Za izvajanje nalog iz prejšnjega člena ustanavlja občina javna podjetja in javne gospodarske zavode, podeljuje koncesije in oblikuje režijske obrate v okviru občinske uprave.
Javna podjetja, javni zavodi in režijski obrati lahko opravljajo pridobitveno dejavnost.
20. člen
Spremeni se v celoti 72. člen in glasi:
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
21. člen
Ta sprememba statuta začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu.
Št. 80/97
Videm pri Ptuju, dne 14. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Videm
Friderik Bračič l. r.

AAA Zlata odličnost