Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997

Kazalo

1423. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šentjanž, stran 1973.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 3. ter 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in pozitivne odločitve na referendumu 6. 4. 1997 ter določb statuta Krajevne skupnosti Šentjanž je Svet krajevne skupnosti Šentjanž na seji dne 7. 4. 1997 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šentjanž
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Šentjanž se uvede krajevni samoprispevek v denarju za financiranje:
– asfaltiranje krajevnih cest,
– ureditev javne razsvetljave in pločnikov,
– sofinanciranje oskrbe z vodo in kanalizacijo po vaseh,
– sofinanciranje projekta celostnega razvoja podeželja in obnova vasi.
2. člen
Program nalog iz 1. člena tega sklepa je po cenah januar 1997 ocenjen na 112,400.000 SIT in to:
– asfaltiranje krajevnih cest     106,400.000 SIT, od tega:
iz sredstev samoprispevka         10,800.000 SIT (10,2%)
iz sredstev krajanov v delu in
materialu                  21,280.000 SIT (20%)
iz sredstev drugih             31,920.000 SIT (30%)
iz sredstev KS pridobljenih iz
drugih virov               42,400.000 SIT (39,8%)
– uvedba javne razsvetljave
in pločnikov               3,000.000 SIT, od tega:
iz sredstev samoprispevka          1,200.000 SIT (40%)
iz sredstev krajanov v delu
in materialu                  900.000 SIT (30%)
iz sredstev drugih               900.000 SIT (30%)
– sofinanciranje oskrbe z vodo
in kanalizacijo po vaseh              1,000.000 SIT
– sofinanciranje projekta celostnega
razvoja podeželja in obnova vasi          2,000.000 SIT.
Potrebna sredstva v višini 112,400.000 SIT bodo pokrita:
a) z zbranim krajevnim
samoprispevkom                  15,000.000 SIT
b) s sredstvi krajanov v delu in
materialu                    22,180.000 SIT
c) iz drugih sredstev              32,820.000 SIT
d) iz sredstev KS pridobljenih iz
drugih virov                   42,400.000 SIT.
3. člen
Konkretne akcije v posameznem letu bo sprejel svet KS, odvisno o vplačanih sredstvih in pripravljenosti krajanov za lastno udeležbo v denarju in delu ter kritjem zapadlih obveznosti do KS Šentjanž. O morebitnih zbranih presežkih bo odločal po izteku obdobja, za katero bo samoprispevek uveden, svet KS, po predhodni pridobitvi mnenja na javnem zboru krajanov.
4. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na poseben račun Krajevne skupnosti Šentjanž, ŽR 51610-842-110-82586. Z njimi bo v skladu s programom razpolagal svet krajevne skupnosti. O realizaciji programa in porabi sredstev samoprispevka mora svet krajevne skupnosti redno poročati zboru občanov Krajevne skupnosti Šentjanž.
5. člen
Samoprispevek se uvaja za obdobje petih let, in sicer od 1. maja 1997 do 30. aprila 2002.
6. člen
A) Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Šentjanž, in sicer:
– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja, oziroma nadomestila ter druge dohodke in prejemke, ki imajo značaj plače, po stopnji 2% od neto plače, oziroma nadomestila;
– 2% od neto zavarovalne osnove podjetnika posameznika in ostalih zavezancev s stalnim bivališčem oziroma sedežem dejavnosti v KS Šentjanž;
– zavezanci, ki prejemajo pokojnino, po stopnji 2% od izplačane pokojnine, razen tistih, katerih pokojnina je enaka ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo in tistih, katerih pokojnina ne presega 140% najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo;
– 2% letno od katastrskega dohodka in gozdnih zemljišč
– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, navedenih v tem času, plačujejo samoprispevek za vsak vir posebej.
B) Lastniki zidanic, vikendov, oziroma počitniških hiš na območju KS Šentjanž in imajo stalno bivališče izven KS Šentjanž, v višini 2% od neto minimalnega osebnega prejemka na osnovi katerega je zavezanec dolžan plačati prispevek po eni od alinei pod točko A tega člena.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek DURS – Davčni urad Brežice – izpostava Sevnica. Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka, se Krajevni skupnosti Šentjanž dostavi seznam zaposlenih, oziroma upokojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.
8. člen
Samoprispevek se ne plačuje od socialnovarstvenih pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij učencev in študentov na proizvodnem delu oziroma delovni praksi, od regresa za letni dopust in od jubilejnih nagrad in odpravnin.
9. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev, opravlja nadzorni odbor krajevne skupnosti.
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira DURS – Davčni urad Brežice – izpostava Sevnica, v okviru svojih pristojnosti.
10. člen
Poročilo o izidu referenduma in sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka se objavita v Uradnem listu Republike Slovenije.
11. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9/97
Šentjanž, dne 7. aprila 1997.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Šentjanž
Milan Jamšek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti