Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997

Kazalo

1370. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Bled, stran 1921.

Na podlagi 3. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 45/94), 40., 41., 45. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter druge alinee četrtega odstavka 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je Občinski svet občine Bled na 20. seji 3. aprila 1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Bled
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Bled, s sedežem na Cesti svobode 13, 4260 Bled (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj), ustanavlja za izvajanje javne službe: vzgoja in varstvo predšolskih otrok, javni zavod Vrtec Bled (v nadaljevanju besedila: zavod), v čigar sestavo sodijo:
– Enota Bled,
– Enota Gorje,
– Enota Bohinjska Bela.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Vrtec Bled.
Sedež zavoda: Bled, Trubarjeva cesta 7, Bled.
V sestavo Vrtca Bled sodijo:
– Enota Bled, Trubarjeva cesta 7, Bled,
– Enota Gorje, Zgornje Gorje 44, Zgornje Gorje,
– Enota Bohinjska Bela, Bohinjska Bela 56, Bohinjska Bela.
Enota Bled je matična enota zavoda.
Zavod lahko po predhodnem soglasju ustanovitelja organizira delo v novi enoti vrtca ali ukine obstoječo, če so za to dani zakonski razlogi.
3. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
Enote v pravnem prometu nimajo pooblastil.
4. člen
Zavod se vpiše v sodni register.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
2. Pečat zavoda
6. člen
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 35 mm. Na obodu pečata sta dve vzporedni črti – kroga, oddaljena 1 mm. Ob črtah proti sredini kroga je izpisano: VRTEC BLED. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, pod njim pa izpisan sedež zavoda.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike s premerom 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
8. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik. Pomočnik ravnatelja ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
9. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravlja.
V odnosih z banko, Agencijo RS za plačilni promet ter Republiško upravo za javne prihodke podpisujejo zavod ravnatelj, pomočnik ravnatelja, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji RS za plačilni promet, ki jih določi ravnatelj.
Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem odloku.
4. Območje zadovoljevanja potreb po vzgoji in varstvu predšolskih otrok
10. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgoji in varstvu predšolskih otrok na območju Občine Bled.
III. DEJAVNOST ZAVODA
11. člen
Dejavnost zavoda je:
– M 80.101 – dejavnost vrtcev.
12. člen
Zavod opravlja javnoveljavne programe za predšolske otroke. Javnoveljavni programi za predšolske otroke se sprejemajo na način in po postopku, določenim z zakonom.
13. člen
Zavod izvaja vzgojno-varstveno delo za predšolske otroke od 11. meseca starosti do vstopa v osnovno šolo, vključno s pripravo na šolo, ter vzgojo in varstvo predšolskih otrok z motnjami v razvoju v skladu z zakonom.
Zavod lahko organizira tudi vzgojo in varstvo otrok v varstvenih družinah ter občasno varovanje otrok na domu, v skladu z zakonom.
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu in s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-varstvenega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
14. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
15. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– pomočnik ravnatelja,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet zavoda
16. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet občine Bled v skladu s svojim statutom.
Predstavnike delavcev zavoda se voli: iz matične enote dva člana, iz enote Gorje enega člana, iz enote Bohinjska Bela enega člana in izmed finančno-administrativnih ter tehničnih delavcev zavoda enega člana.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstituantni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta je lahko ista oseba izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.
17. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda,
– sprejema pravila zavoda v soglasju z ustanoviteljem,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejema zaključni račun zavoda in določi finančni načrt,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov (v soglasju z ustanoviteljem),
– obravnava poročila o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– daje ustanovitelju mnenja in predloge o posameznih vprašanjih,
– odloča o statusnih spremembah in spremembah dejavnosti zavoda v soglasju z ustanoviteljem,
– določa in voli izvršilne organe zavoda,
– obravnava mnenja sveta staršev in ustanovitelja,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom otroka,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojno-varstvenim delom v zavodu,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda razen tistih, za katere je v pravilih zavoda določeno, da jih sprejema ravnatelj,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev sveta zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
18. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 dni in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo iz posameznih enot zavoda. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico.
Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
19. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta imajo najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico.
20. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov (po posameznih enotah vrtca) po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli (izmed kandidatov posamezne enote vrtca in izmed kandidatov upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev). Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov (iz posamezne enote vrtca ali izmed upravno-administrativnih ter tehničnih delavcev) kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
21. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda (iz posameznih enot vrtca in upravno-administrativnih in tehničnih delavcev). Izvoljeni so tisti kandidati (posameznih enot vrtca oziroma upravno-administrativnih in tehničnih delavcev), ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata (iz iste enote vrtca oziroma med upravno-administrativnimi in tehničnimi delavci) dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
22. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovalo večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
23. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev v upravljanju podjetij.
2. Ravnatelj
24. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic otrok,
– vodi delo vzgojiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic otrok,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerji in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodje enot vrtcev,
– skrbi za sodelovanje zavoda z zdravstveno službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
25. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ministrom za šolstvo in šport. Mandat ravnatelja traja štiri leta.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje vzgojiteljskega zbora, izraženo s tajnim glasovanjem, in mnenje občine.
Če vzgojiteljski zbor ali občina ne da mnenja v roku 20 dni od dneva, ko sta bila zanj zaprošena, lahko svet zavoda imenuje ravnatelja brez tega mnenja.
26. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
a) Pomočnik ravnatelja
27. člen
Zavod ima pomočnika ravnatelja.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj, potem ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje vzgojiteljskega zbora.
Pomočnika ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev zavoda.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.
b) Vodja enote vrtca
28. člen
Enota vrtca, razen matične enote, ima vodjo.
Za vodjo enote vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo vzgojitelja.
Vodjo enote vrtca imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev enote vrtca.
Vodja enote vrtca opravlja delo vzgojitelja, organizacijske naloge v enoti vrtca in druge naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje enote v aktu o sistemizaciji delovnih mest in za katere ga pisno pooblasti.
3. Strokovni organi
29. člen
Strokovna organa v zavodu sta: vzgojiteljski zbor in strokovni aktiv vzgojiteljev.
30. člen
Vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Vzgojiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim in vzgojno-varstvenim delom,
– sprejema letni načrt izobraževanja zaposlenih,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov in dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in pomočnika ravnatelja,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
31. člen
Strokovne aktive sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.
Strokovni aktivi v vrtcu obravnavajo vzgojno delo, dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staršev ter druge naloge, opredeljene v letnem delovnem načrtu.
4. Svet staršev
32. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda.
Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
5. Svetovalna služba
33. člen
Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi, svetovalno službo, ki svetuje otrokom in staršem ter sodeluje z vzgojitelji pri opravljanju vzgojnega dela, z vodstvom zavoda pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji dela zavoda.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU
34. člen
Vzgojno-izobraževalno delo in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem.
Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ustanovitelja. Zavod mora o vsakem prostem delovnem mestu strokovnega delavca pred prijavo prostega delovnega mesta obvestiti ministrstvo za predšolsko vzgojo.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
35. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter sredstva in premoženje enot vrtca.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
36. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja (plačil staršev za programe v vrtcih), sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in varstva oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavodu določi minister.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj oziroma država.
37. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.
Zavod lahko ustanovi sklad vrtca, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega oddelka, ki niso sestavina vzgojnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda vzgoje in varstva in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
38. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
VIII. NADZOR
39. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela v zavodu s področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega nadzora, določene z zakonom.
40. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
41. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
42. člen
Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
43. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se organizacijska enota Bled, dislocirani oddelek Gorje in dislocirani oddelek Boh. Bela izločijo iz sestava Vzgojno-varstvenega zavoda Radovljica in postanejo na podlagi tega odloka samostojni Javni zavod Vrtec Bled.
Nepremično in premično premoženje ter ustrezni del likvidnega denarja, terjatev in obveznosti, vodenih v knjigovodski evidenci VVZ Radovljica, se na podlagi delitvene bilance in vpisa Zavoda v sodni register prenesejo v upravljanje in knjigovodske evidence Javnega zavoda Vrtec Bled.
Vrtec Bled z dnem 1. 7. 1997 prevzame delavce VVZ Radovljica in sicer tiste delavce, ki so od 1. 9. 1996 dalje delali v enotah, ki se s tem odlokom izločajo iz njegove sestave, ter sorazmerni del finančno računovodskih in upravnih delavcev.
O prevzemu delavcev VVZ Radovljica in Vrtec Bled skleneta dogovor.
44. člen
Občinski svet občine Bled imenuje na predlog sveta zavoda vršilca dolžnosti ravnatelja zavoda in sicer za čas do vpisa zavoda Vrtec Bled v sodni register, najdlje pa za eno leto. V tem času svet zavoda tudi imenuje ravnatelja zavoda.
45. člen
Vršilec dolžnosti ravnatelja zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno za konstituiranje organov zavoda ter uskladiti organizacijo dela zavoda v skladu s tem odlokom v roku šestih mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
46. člen
Do pridobitve popolne pravne subjektivitete Vrtca Bled deluje sedanji Vzgojno-varstveni zavod Radovljica v nespremenjeni obliki.
Vzgojno-varstveni zavod Radovljica je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju na oddelku za gospodarsko sodstvo s sklepom pod št. Srg 1628/92.
47. člen
Do izvolitve sveta zavoda v skladu s tem odlokom opravlja naloge sveta zavoda sedanji Svet Vzgojno-varstvenega zavoda Radovljica.
48. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati na območju Občine Bled določbe akta o ustanovitvi VVZ Radovljica, ki ga je sprejela Skupščina občine Radovljica dne 3. 11. 1970 z odločbo št. 022-6/70.
49. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01400-10/97
Bled, dne 3. aprila 1997.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Bled
Matjaž Završnik, ek. l. r.

AAA Zlata odličnost