Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997

Kazalo

1445. Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 1997, stran 1994.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 17. člena statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 25/95) je Občinski svet občine Zavrč na seji dne 28. 3. 1997 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Zavrč za leto 1997
1. člen
S proračunom Občine Zavrč za leto 1997 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Zavrč.
2. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1997 znašajo 454,858.536 SIT.
V bilanci prihodkov in odhodkov znašajo:
– prihodki                    454,858.536 SIT
– odhodki                    454,858.536 SIT
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov v posebnem delu proračuna, ki so sestavni del proračuna.
3. člen
Od prihodkov občinskega proračuna za leto 1997 (razen združenih sredstev za investicije) se izloči 0,5% v rezerve Občine Zavrč.
4. člen
Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z zakonom ali posebnim aktom občinskega sveta drugače določeno.
6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
7. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrene z občinskim proračunom.
Uporabniki sredstev občinskega proračuna ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva.
8. člen
Če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini, se začasno zmanjšajo sredstva ali začasno zadrži uporaba sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejeni za posamezne namene. O tem odloča župan.
O ukrepih iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti občinski svet in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
9. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– porabi tekoče proračunske rezerve za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev,
– prenosih sredstev med različnimi postavkami istega namena na podlagi objektivnih razlogov, ki so usklajeni z uporabniki,
– uporabi sredstev rezerv za namene iz 12. člena zakona o financiranju občin,
– začasni uporabi sredstev rezerv občine ali najetju kratkoročnega posojila v višini največ 5% sprejetega občinskega proračuna za premoščanje likvidnostnih težav proračuna; posojilo mora biti odplačano do konca leta,
– začasni vezavi tekočih likvidnostnih sredstev proračuna zaradi ohranitve njihove realne vrednosti; o tem lahko pooblasti tudi druge osebe, ki so odgovorne za finančno poslovanje.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1997 dalje.
Št. 012-35/97
Zavrč, dne 28. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zavrč
Ivan Pongrac l. r.

AAA Zlata odličnost