Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997

Kazalo

1369. Sklep o opravljanju poslov z vrednostnimi papirji, stran 1903.

Na podlagi tretjega odstavka 39. člena, drugega odstavka 50. člena, 57. člena in prve alinee 62. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 6/94) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S K L E P
o opravljanju poslov z vrednostnimi papirji
I. UVODNE DOLOČBE
Predmet sklepa
1. člen
(1) Ta sklep ureja:
1. pravila varnega in skrbnega poslovanja borzno posredniških družb pri opravljanju storitev v zvezi z vrednostnimi papirji in drugih poslov z vrednostnimi papirji iz prvega odstavka 39. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev;
2. način zbiranja podatkov in vodenja evidenc ter hrambe dokumentov;
3. poročanje agenciji.
(2) Določbe tega sklepa, razen določb 47. do 49. člena, veljajo tudi za banke iz drugega odstavka 45. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev, če ni za posamezne določbe izrecno drugače določeno.
Oznake in vrednosti vrednostnih papirjev
2. člen
(1) Kadar je v tem sklepu oziroma njegovih prilogah določeno, da mora dokument, poročilo oziroma evidenca vsebovati oznako vrednostnega papirja, se za označevanje vrednostnih papirjev, ki so izdani v nematerializirani obliki oziroma so izdani kot pisne listine in so v zbirni hrambi pri klirinško depotni družbi, uporabljajo oznake, ki jih je določila klirinško depotna družba. Drugi vrednostni papirji se označijo s podatkom o vrsti vrednostnega papirja in firmi izdajatelja.
(2) Kadar je v tem sklepu oziroma njegovih prilogah določeno, da mora poročilo vsebovati podatek o vrednosti vrednostnega papirja, se vrednost ugotovi na naslednji način:
1. če gre za vrednostni papir, s katerim se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: tržni vrednostni papir), kot dnevni tečaj na zadnji dan obdobja, na katerega se nanaša poročilo;
2. če gre za vrednostni papir, s katerim se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: netržni vrednostni papir) kot cena, po kateri borzno posredniška družba odkupuje te vrednostne papirje.
II. PRAVILA SKLEPANJA POSLOV NA ORGANIZIRANEM TRGU IN IZPOLNJEVANJA OBVEZNOSTI IZ TEH POSLOV
Splošno pravilo
3. člen
Borzno posredniška družba mora pri sklepanju poslov na organiziranem trgu vrednostnih papirjev in izpolnjevanju obveznosti iz teh poslov ravnati v skladu s pravili in navodili organizatorja tega trga in Klirinško depotne družbe.
III. PRAVILA VARNEGA IN SKRBNEGA POSLOVANJA
3.1. Skupne določbe
Splošni pogoji poslovanja
4. člen
(1) Borzno posredniška družba mora določiti splošne pogoje opravljanja storitev v zvezi z vrednostnimi papirji (splošni pogoji poslovanja).
(2) Splošni pogoji poslovanja morajo za vsako od storitev v zvezi z vrednostnimi papirji, ki jih borzno posredniška družba nudi strankam, vsebovati:
1. določbe, ki urejajo medsebojne pravice in obveznosti borzno posredniške družbe in stranke;
2. opis tveganj, povezanih z naložbami v vrednostne papirje.
(3) Določbe tega sklepa o splošnih pogojih poslovanja ne veljajo za storitve (posle) iz tretje in pete alinee prvega odstavka 39. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev.
Objava splošnih pogojev poslovanja in cenika
5. člen
(1) Borzno posredniška družba mora v vsakem prostoru, v katerem posluje s strankami, na vidnem in dostopnem mestu omogočiti vpogled v splošne pogoje poslovanja in cenik.
(2) Borzno posredniška družba mora pred sprejemom prvega naročila stranke za nakup oziroma prodajo vrednostnih papirjev oziroma naloga za preknjižbo nematerializiranih vrednostnih papirjev med računi strank oziroma sklenitvijo druge pogodbe o storitvah v zvezi z vrednostnimi papirji, stranki izročiti izvod splošnih pogojev poslovanja.
(3) Določbi prvega in drugega odstavka tega člena se smiselno uporabljata tudi kadar naročila oziroma naloge iz drugega odstavka tega člena v imenu in za račun borzno posredniške družbe sprejema druga pravna oseba na podlagi pogodbe z borzno posredniško družbo.
(4) Določba drugega odstavka tega člena se ne uporablja v primeru naročila za prodajo delnic, ki jih je imetnik (nalogodajalec) pridobil v postopku lastninskega preoblikovanja izdajatelja delnic.
Zaščita interesov stranke
6. člen
(1) Borzno posredniška družba mora pri opravljanju storitev v zvezi z vrednostnimi papirji v vsem paziti na interese stranke.
(2) Borzno posredniška družba mora stranko na primeren način seznaniti z vsemi okoliščinami, ki so pomembne za odločitve stranke v zvezi z naročili za nakup oziroma prodajo vrednostnih papirjev, oziroma drugimi storitvami, ki jih stranki nudi, in tveganjih, ki so povezana z naložbami v vrednostne papirje.
(3) Borzno posredniška družba si mora prizadevati, da od stranke pridobi ustrezne podatke o izkušnjah stranke na področju naložb v vrednostne papirje, njenih finančnih možnostih in njenih namenih v zvezi z naložbami v vrednostne papirje, ki so pomembni za zaščito interesov stranke v zvezi s storitvami, ki jih stranki nudi.
Nasprotje interesov
7. člen
(1) Borzno posredniška družba mora stranko poučiti o morebitnih nasprotjih med interesi stranke in interesi borzno posredniške družbe oziroma interesi drugih strank borzno posredniške družbe.
(2) Borzno posredniška družba mora organizirati poslovanje tako, da so morebitna nasprotja med interesi strank, borzno posredniške družbe in zaposlenih pri borzno posredniški družbi omejijo na najmanjšo možno mero.
Pogodba o opravljanju storitev v zvezi z vrednostnimi papirji
8. člen
(1) Kadar je v tem sklepu določeno, da mora borzno posredniška družba s stranko skleniti pisno pogodbo o opravljanju posameznih vrst storitev v zvezi z vrednostnimi papirji, mora pogodba obsegati naslednje podatke o stranki:
1. ime in priimek stranke, ki je fizična oseba, oziroma firmo in sedež stranke, ki je pravna oseba;
2. naslov stranke;
3. izobrazbo in poklic stranke, ki je fizična oseba, in druge podatke iz tretjega odstavka 6. člena tega sklepa, razen če stranka odkloni posredovanje teh podatkov;
4. enotno matično številko stranke, ki je fizična oseba, oziroma matično številko stranke, ki je pravna oseba;
5. bančni račun stranke, na katerega bo borzno posredniška družba opravljala nakazila denarnih sredstev.
(2) Pogodba iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati tudi:
1. določbo, da so splošni pogoji poslovanja njen sestavni del;
2. izjavo stranke, da so ji bili splošni pogoji poslovanja pred sklenitvijo pogodbe izročeni in, da se je imela pred sklenitvijo možnost poučiti o njihovi vsebini.
3.2. Borzno posredovanje
Pogodba o borznem posredovanju
9. člen
(1) Pogodba o borznem posredovanju je pogodba, s katero se borzno posredniška družba zaveže izvrševati nakupe in prodaje vrednostnih papirjev po nalogih in za račun stranke, stranka pa se zaveže za opravljanje teh storitev plačevati provizijo.
(2) Pred sprejemom prvega naročila posamezne stranke za nakup oziroma prodajo vrednostnih papirjev, mora borzno posredniška družba s to stranko skleniti splošno pogodbo o borznem posredovanju v pisni obliki.
(3) Določba drugega odstavka tega člena se ne uporablja v primeru naročila za prodajo delnic, ki jih je imetnik (nalogodajalec) pridobil v postopku lastninskega preoblikovanja izdajatelja delnic.
Sprejemanje naročil strank
10. člen
(1) Borzno posredniška družba sprejema naročila strank za nakup oziroma prodajo vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: naročilo stranke) na sedežu družbe oziroma v poslovalnici, ki izvršuje naročila strank.
(2) Borzno posredniška družba lahko sprejema pisna naročila strank tudi v lastni poslovalnici, ki ne izvršuje naročil strank oziroma v poslovalnici pravnih oseb, ki v imenu in za račun borzno posredniške družbe sprejemajo naloge strank, če se stranka v tej poslovalnici borzno posredniške družbe oziroma pravne osebe osebno zglasi.
(3) Kadar borzno posredniška družba sprejema naročila na način iz drugega odstavka tega člena, morajo splošni pogoji poslovanja določati rok, v katerem mora biti naročilo posredovano na sedež borzno posredniške družbe oziroma poslovalnice borzno posredniške družbe, ki izvršuje naloge strank. Na to določbo splošnih pogojev poslovanja mora biti stranka ob izročitvi naročila izrecno opozorjena.
(4) Šteje se, da je naročilo prejeto, ko ga prejme borzno posredniška družba na sedežu oziroma poslovalnici borzno posredniške družbe, ki izvršuje naloge strank.
Potrdilo o prejemu naročila stranke
11. člen
(1) Borzno posredniška družba mora stranki posredovati potrdilo o prejemu naročila, ki vsebuje:
1. oznako, da gre za potrdilo o prejemu naročila;
2. ime in priimek stranke;
3. datum in čas (uro in minuto) prejema naročila, in v primeru iz drugega odstavka 10. člena tega sklepa tudi datum in čas izročitve naročila;
4. oznako vrednostnega papirja;
5. vrsto naročila (nakupno, prodajno);
6. tip naročila glede na ceno in čas veljavnosti;
7. količino;
8. morebitne druge pogoje za izvršitev naročila;
9. firmo borzno posredniške družbe in poslovalnice borzno posredniške družbe oziroma pravne osebe iz drugega odstavka 10. člena tega sklepa, v kateri je stranka izročila naročilo;
10. ime in priimek osebe ter podpis odgovorne osebe borzno posredniške družbe.
(2) V primeru iz tretjega odstavka 13. člena tega sklepa mora potrdilo o prejemu naročila vsebovati tudi določbo, da je stranka borzno posredniško družbo pooblastila, da izvrši naročilo takrat, ko bo ocenila, da je to najugodneje za interese stranke, in določbo, da naročilo preneha veljati z iztekom dne, ko ga je borzno posredniška družba prejela.
(3) Borzno posredniška družba mora stranki poslati potrdilo o prejemu naročila najkasneje naslednji delovni dan po prejemu naročila.
(4) Določbe prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljajo tudi v primeru spremembe oziroma preklica naročila.
(5) Določba tretjega odstavka tega člena se ne uporablja, če stranka podpiše pisno izjavo, da bo potrdila prevzemala osebno na sedežu borzno posredniške družbe.
Odklonitev sprejema naročila
12. člen
(1) Če borzno posredniška družba noče sprejeti naročila stranke, mora stranko o tem obvestiti takoj po prejemu naročila. V obvestilu mora navesti razlog odklonitve sprejema naročila.
(2) Kadar splošni pogoji poslovanja borzno posredniške družbe določajo, da borzno posredniška družba ni dolžna sprejeti naročila za prodajo vrednostnih papirjev, dokler stranka vrednostnih papirjev, ki so predmet naročila ne prenese na račun stranke pri borzno posredniški družbi, teče rok za obvestilo iz prvega odstavka tega člena od takrat:
1. ko borzno posredniška družba lahko ugotovi, da stranka na računu stranke pri borzno posredniški družbi nima vrednostnih papirjev oziroma zadostne količine vrednostnih papirjev, ki so predmet naročila stranke; oziroma
2. kadar stranka sočasno z naročilom za prodajo borzno posredniški družbi posreduje ustrezen nalog za prenos vrednostnih papirjev med računi istega imetnika (prvi odstavek 23. člena tega sklepa), ko borzno posredniška družba lahko ugotovi, da takšnega naloga ni mogoče izvršiti.
(3) Kadar v primeru naročila za nakup borzno posredniška družba zahteva od stranke, da pred izvršitvijo naročila založi predujem, teče rok za obvestilo iz prvega odstavka tega člena od takrat, ko borzno posredniška družba lahko ugotovi, da predujem v dogovorjenem roku ni bil založen.
Izvrševanje naročil strank
13. člen
(1) Borzno posredniška družbe sme naročila za nakup oziroma prodajo tržnih vrednostnih papirjev izvrševati samo na organiziranem trgu.
(2) Borzno posredniška družba mora izvršiti naročilo stranke tako kot se glasi.
(3) Če stranka v naročilu ne določi cene oziroma najmanjše cene, po kateri mora borzno posredniška družba izvršiti naročilo za nakup oziroma prodajo vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: naročilo s preudarkom), takšno naročilo preneha veljati z iztekom dne, ko ga je borzno posredniška družba prejela.
Način izvrševanja naročil strank na organiziranem trgu
14. člen
(1) Borzno posredniška družba izvršuje naročila strank za nakup oziroma prodajo vrednostnih papirjev na organiziranem trgu z vnosom ustrezne ponudbe oziroma povpraševanja v centralno informatizirano bazo borznega informacijskega sistema.
(2) Borzno posredniška družba mora izvršiti naročilo stranke takoj, ko so izpolnjeni pogoji za izvršitev naročila. Šteje se, da so pogoji za izvršitev izpolnjeni, ko borzno posredniška družba prejme naročilo (četrti odstavek 10. člena sklepa) in izteče rok za odklonitev naročila (12. člen tega sklepa).
(3) Borzno posredniška družba mora izvrševati naročila strank za nakup oziroma prodajo vrednostnih papirjev na organiziranem trgu po vrstnem redu prejema ustreznih naročil za takšen nakup oziroma prodajo.
(4) Borzno posredniška družba ne sme kupiti oziroma prodati vrednostnih papirjev na organiziranem trgu za svoj račun ali za račun zaposlenega pri borzno posredniški družbi, če zaradi takšnega nakupa oziroma prodaje ne bi mogla izvršiti sočasnega naročila stranke za nakup oziroma prodajo oziroma bi ga bilo mogoče izvršiti samo pod za stranko manj ugodnimi pogoji.
Izvrševanje naročil s preudarkom
15. člen
(1) Ne glede na določbo drugega odstavka 14. člena tega sklepa, mora borzno posredniška družba izvršiti naročilo s preudarkom, takrat kadar s skrbnostjo dobre borzno posredniške družbe oceni, da je glede na stanje na trgu, izvršitev naročila najugodnejša za interese stranke.
(2) Pri izvrševanju naročila s preudarkom borzno posredniška družba ne sme vnesti nasprotnega naročila za nakup oziroma prodajo vrednostnih papirjev za račun druge stranke, ki je dala naročilo s preudarkom, za svoj račun oziroma račun zaposlenega pri borzno posredniški družbi z namenom, da pride do sklenitve posla z uskladitvijo pogojev ponudbe oziroma povpraševanja za račun stranke s pogoji povpraševanja oziroma ponudbe za račun druge stranke, ki je dala naročilo s preudarkom, za račun borzno posredniške družbe oziroma zaposlenega pri borzno posredniški družbi.
Izvrševanje naročil za račun več strank
16. člen
(1) Kadar borzno posredniška družba sprejme več naročil s preudarkom oziroma kadar sočasno prejme več naročil za nakup oziroma prodajo vrednostnih papirjev pod enakimi pogoji, lahko takšna naročila izvrši sočasno (v nadaljnjem besedilu: trgovanje za skupni račun).
(2) Pri trgovanju za skupni račun borzno posredniška družba ne sme sklepati poslov za svoj račun oziroma račun zaposlenega pri borzno posredniški družbi.
(3) Kadar borzno posredniška družba pri trgovanju za skupni račun sklene enega ali več poslov, mora pravice in obveznosti iz takšnega posla oziroma poslov prenesti na stranke po naslednjih pravilih:
1. če je posel oziroma posle sklenila za enako ceno, količina vrednostnih papirjev pa ne zadošča za izvršitev celotnih naročil vseh strank se najprej v celoti izvrši naročilo tiste stranke, ki ga je borzno posredniška družba prejela pred naročilom naslednje stranke;
2. če je posel oziroma posle sklenila po različnih cenah se za najugodnejšo ceno najprej v celoti izvrši naročilo tiste stranke, ki ga je borzno posredniška družba prejela pred naročilom naslednje stranke.
Izročitev vrednostnih papirjev stranki
17. člen
(1) Borzno posredniška družba mora v skladu s pravili, ki urejajo izpolnitev obveznosti iz poslov, sklenjenih na organiziranem trgu, zagotoviti, da se na dan izpolnitve posla vrednostni papirji, ki jih je na organiziranem trgu kupila za račun posamezne stranke, preknjižijo na račun te stranke.
(2) Kadar borzno posredniška družba v skladu z naročilom stranke kupi nematerializirane vrednostne papirje izven organiziranega trga vrednostnih papirjev, mora zagotoviti, da se na dan, ko ji prodajalec izpolni obveznost, nematerializirani vrednostni papirji preknjižijo na račun stranke, za račun katere jih je kupila.
(3) Določbi prvega in drugega odstavka tega člena se uporabljata tudi za vrednostne papirje, izdane kot pisne listine, ki so v zbirni hrambi pri klirinško depotni družbi.
(4) Kadar borzno posredniška družba v skladu z naročilom stranke kupi vrednostne papirje, izdane kot pisne listine, in ne gre za vrednostne papirje iz tretjega odstavka tega člena, jih mora izročiti stranki v dveh delovnih dneh po tem, ko ji prodajalec izpolni obveznost, če se nista borzno posredniška družba in stranka izrecno drugače dogovorili.
(5) Kadar sta se v primeru iz četrtega odstavka tega člena borzno posredniška družba in stranka dogovorili, da borzno posredniška družba vrednostnih papirjev ni dolžna izročiti stranki, jih sme borzno posredniška družba sama hraniti za račun stranke samo, če ima dovoljenje agencije za opravljanje poslov hrambe vrednostnih papirjev, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu iz drugega dela sedme alinee prvega odstavka 39. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev. V nasprotnem primeru mora v roku iz četrtega odstavka tega člena izročiti vrednostne papirje za račun stranke borzno posredniški družbi, ki takšno dovoljenje ima.
Denarna sredstva strank
18. člen
(1) Borzno posredniška družba mora pri banki oziroma organizaciji, ki opravlja plačilni promet, odpreti poseben račun, preko katerega sprejema vplačila in opravlja izplačila iz poslov, ki jih je sklenila za račun strank, in vodi denarna sredstva strank.
(2) Borzno posredniška družba preko računa iz prvega odstavka tega člena ne sme sprejemati vplačil in opravljati izplačil iz poslov, ki jih je sklenila za svoj račun.
(3) Borzno posredniška družba mora kupnino, zneske vnovčenih kuponov oziroma dividend oziroma neizkoriščeni predujem, nakazati stranki naslednji delovni dan šteto od:
1. prejema kupnine iz posla, ki ga je sklenila za račun stranke;
2. vnovčenja dividend oziroma kuponov iz vrednostnih papirjev, katerih imetnik je stranka;
3. preklica naročila, v zvezi s katerim je stranka plačala predujem, če se nista borzno posredniška družba in stranka drugače dogovorili.
(4) Borzno posredniška družba ne sme uporabljati denarnih sredstev strank niti za svoj račun niti za račun drugih strank.
Obračun o opravljenem poslu
19. člen
(1) Borzno posredniška družba mora najkasneje naslednji delovni dan po izpolnitvi obveznosti iz posla, ki ga je sklenila za račun stranke, stranki poslati obračun opravljenega posla.
(2) Obračun iz prvega odstavka tega člena mora obsegati naslednje podatke:
1. ime in priimek oziroma firmo stranke;
2. oznako vrednostnega papirja;
3. količino;
4. ceno;
5. vrsto posla (nakup oziroma prodaja);
6. datum in čas sklenitve posla;
7. obračun prometnega davka;
8. obračun provizij;
9. poračun morebitnega predujma za nakup;
10. skupno višino obveznosti oziroma terjatev stranke po poračunu morebitnega predujma;
11. podpis odgovorne osebe borzno posredniške družbe.
3.3. Vodenje računov nematerializiranih vrednostnih papirjev in hramba vrednostnih papirjev
3.3.1. Skupne določbe
Uporaba določbe
20. člen
Določbe tega razdelka se uporabljajo tako v primeru, ko borzno posredniška družba za stranko opravlja samo storitve vodenja računov vrednostnih papirjev in hrambe vrednostnih papirjev, kot tudi v primeru, ko borzno posredniška družba te storitve opravlja v okviru opravljanja storitev borznega posredovanja, gospodarjenja z vrednostnimi papirji ali drugih storitev.
3.3.2. Vodenje računov nematerializiranih vrednostnih papirjev
Splošno pravilo
21. člen
(1) Borzno posredniška družba mora voditi račune nematerializiranih vrednostnih papirjev pri klirinško depotni družbi in opravljati preknjižbe med računi v skladu s pravili, ki urejajo vodenje centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev.
(2) Določbe tega podrazdelka o vodenju računov nematerializiranih vrednostnih papirjev se smiselno uporabljajo tudi za vodenje računov vrednostnih papirjev, izdanih kot pisne listine, ki so v zbirni hrambi pri klirinško depotni družbi.
Hišni račun
22. člen
(1) Borzno posredniška družba mora vse vrednostne papirje, katerih imetnik je, voditi na posebnem računu pri klirinško depotni družbi (hišni račun).
(2) Borzno posredniška družba na hišni račun ne sme preknjižiti vrednostnih papirjev, katerih imetniki so stranke oziroma, ki jih je pridobila za račun stranke.
(3) Borzno posredniška družba vrednostnih papirjev, katerih imetnik je, ne sme voditi na računu strank pri sebi ali pri drugi borzno posredniški družbi.
Računi strank
23. člen
(1) Borzno posredniška družba mora vrednostne papirje posamezne stranke voditi na računu te stranke pri klirinško depotni družbi (račun stranke).
(2) Kadar borzno posredniška družba za posamezno stranko opravlja storitve gospodarjenja z vrednostnimi papirji te stranke mora vrednostne papirje, ki so predmet gospodarjenja, voditi na posebnem računu te stranke pri klirinško depotni družbi (račun gospodarjenja).
(3) Preko računa gospodarjenja mora borzno posredniška družba opravljati vse preknjižbe vrednostnih papirjev, ki jih kupuje in prodaja za račun stranke na podlagi pogodbe o gospodarjenju z vrednostnimi papirji.
Odprtje računa stranke
24. člen
Borzno posredniška družba mora pred vnosom novega računa stranke v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev (odprtje računa stranke) preveriti identiteto stranke na naslednji način:
1. kadar je stranka fizična oseba na podlagi osebne izkaznice oziroma drugega osebnega dokumenta s sliko;
2. kadar je stranka domača pravna oseba na podlagi izpiska iz sodnega registra;
3. kadar je stranka domača pravna oseba, ki ni subjekt vpisa v sodni register, na podlagi obvestila statističnega urada o dodelitvi matične številke;
4. kadar je stranka tuja pravna oseba, na podlagi overjenega prevoda izpiska iz sodnega oziroma drugega registra države sedeža;
5. kadar je stranka tuja fizična oseba, na podlagi osebnega dokumenta s sliko.
Vodenje računov strank
25. člen
(1) Borzno posredniška družba sme vrednostne papirje, katerih imetnik je stranka, preknjižiti z registrskega računa oziroma računa stranke pri drugi borzno posredniški družbi na račun stranke pri tej borzno posredniški družbi samo na podlagi ustreznega pisnega naloga stranke (prenos med računi istega imetnika).
(2) Borzno posredniška družba ne sme preknjižiti vrednostnih papirjev z računa stranke na račun drugega imetnika (prenos med računi različnih imetnikov) oziroma vknjižiti pravic tretjih na vrednostnih papirjih, katerih imetnik je stranka brez ustreznega pisnega naloga stranke.
(3) Kadar izdaja nalog pooblaščenec stranke, sme borzno posredniška družba opraviti ustrezno preknjižbo iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena samo, če pooblaščenec predloži notarsko overjeno pooblastilo stranke, ali če imetnik osebno pri borzno posredniški družbi pooblasti določeno osebo za razpolaganje z vrednostnimi papirji na njegovem računu.
Nalogi za preknjižbo
26. člen
(1) Nalog za posamezno vrsto preknjižbe iz prvega oziroma drugega odstavka 25. člena tega sklepa mora obsegati podatke, ki jih za ustrezno vrsto naloga določajo navodila klirinško depotne družbe.
(2) Pred izvršitvijo naloga iz prvega odstavka tega člena se mora borzno posredniška družba na zanesljiv način prepričati o identiteti nalogodajalca.
(3) Šteje se, da naročilo za prodajo vrednostnih papirjev na organiziranem trgu, vsebuje tudi nalog za preknjižbo vrednostnih papirjev z računa stranke zaradi izpolnitve obveznosti iz prodaje, sklenjene na organiziranem trgu.
(4) Določbi prvega in drugega odstavka tega člena se ne uporabljata pri preknjižbah z računa stranke, ki jih borzno posredniška družba opravi pri opravljanju storitev gospodarjenja z vrednostnimi papirji stranke.
Vrstni red izvrševanja nalogov za preknjižbe
27. člen
Borzno posredniška družba mora izvrševati naloge za preknjižbe z računa posameznega imetnika po vrstnem redu prejema popolnih nalogov za preknjižbo posameznih vrednostnih papirjev s tega računa.
Oblika izpiskov
28. člen
Izpiske stanja oziroma prometa na računih mora borzno posredniška družba izstavljati z računalniškim izpisom iz centralne informatizirane baze centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev.
Izpisek o opravljeni preknjižbi
29. člen
Borzno posredniška družba mora na zahtevo stranke naslednji delovni dan po prejemu zahteve izstaviti izpisek prometa na računu za zahtevano obdobje in novega stanja na dan izstavitve izpiska.
Izpisek o stanju in prometu na računu
30. člen
(1) Borzno posredniška družba mora stranki enkrat letno izstaviti izpisek stanja in letnega prometa na računu nematerializiranih vrednostnih papirjev.
(2) Borzno posredniška družba in stranka se lahko dogovorita za krajša obdobja poročanju o stanju in prometu na računu nematerializiranih vrednostnih papirjev.
3.3.3. Hramba vrednostnih papirjev, izdanih kot pisnih listin, ki niso v zbirni hrambi pri klirinško depotni družbi
Uporaba določb
31. člen
Določbe tega podrazdelka se uporabljajo za vrednostne papirje, izdane kot pisne listine, ki niso v zbirni hrambi pri klirinško depotni družbi.
Hramba vrednostnih papirjev
32. člen
(1) Borzno posredniška družba sme sama hraniti vrednostne papirje strank iz 31. člena tega sklepa samo, če ima dovoljenje agencije za opravljanje poslov hrambe vrednostnih papirjev, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu iz drugega dela sedme alinee prvega odstavka 39. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev.
(2) Borzno posredniška družba iz prvega odstavka tega člena hrani vrednostne papirje strank in svoje vrednostne papirje iz 29. člena tega sklepa po pravilih o zbirni hrambi.
Potrdilo o pologu oziroma dvigu
33. člen
(1) Borzno posredniška družba mora stranki ob vsakem pologu oziroma dvigu vrednostnih papirjev iz 31. člena tega sklepa izstaviti potrdilo o pologu oziroma dvigu.
(2) Potrdilo iz prvega odstavka tega člena mora obsegati naslednje podatke:
1. ime in priimek oziroma firmo stranke;
2. oznako vrednostnega papirja;
3. količino;
4. oznako, da gre za polog oziroma dvig;
5. datum pologa oziroma dviga;
6. izpisek stanja po opravljenem pologu oziroma dvigu;
7. podpis stranke;
8. ime in priimek ter podpis delavca borzno posredniške družbe, ki je sprejel polog oziroma izročil dvig.
(3) Borzno posredniška družba mora stranki izstaviti potrdilo o pologu tudi, kadar prejme vrednostne papirje na podlagi izpolnitve posla nakupa vrednostnih papirjev, ki ga je sklenila za račun stranke.
(4) Potrdilo iz tretjega odstavka tega člena mora obsegati podatke iz 1. do 6. in 8. točke drugega odstavka tega člena.
Knjiga pologov in dvigov
34. člen
(1) Borzno posredniška družba iz prvega odstavka 32. člena tega sklepa mora voditi knjigo pologov in dvigov, v katero vpisuje vse pologe in dvige vrednostnih papirjev iz 31. člena tega sklepa po datumskem zaporedju.
(2) V knjigo pologov in dvigov se vpisujejo tudi podatki o prejemu oziroma odtujitvi vrednostnih papirjev iz 31. člena tega sklepa, katerih imetnik je borzno posredniška družba sama.
(2) V knjigo pologov in dvigov se za vsak polog oziroma dvig vpisujejo naslednji podatki:
1. ime in priimek oziroma firma stranke;
2. oznaka vrednostnega papirja;
3. količina;
4. oznaka, da gre za polog oziroma dvig;
5. novo stanje po opravljenem pologu oziroma dvigu.
(3) Borzno posredniška družba iz prvega odstavka 31. člena tega sklepa mora knjigo pologov in dvigov voditi tako, da je mogoče kadarkoli in na poljubno izbrani datum ugotoviti skupno stanje vseh vrednostnih papirjev v hrambi in stanje vrednostnih papirjev posamezne stranke oziroma vrednostnih papirjev, katerih imetnik je borzno posredniška družba sama.
3.4. Gospodarjenje z vrednostnimi papirji strank
Pogodba o gospodarjenju z vrednostnimi papirji
35. člen
(1) Pogodba o gospodarjenju z vrednostnimi papirji je pogodba, s katero se borzno posredniška družba zaveže, da bo v skladu z naložbeno politiko določeno v pogodbi, za račun stranke nalagala denarna sredstva stranke v vrednostne papirje z namenom razpršitve tveganja, stranka pa se zaveže plačati provizijo.
(2) Pogodba o gospodarjenju z vrednostnimi papirji mora biti sklenjena v pisni obliki.
(3) Pogodba iz prvega odstavka tega člena mora, poleg obveznih sestavin iz 8. člena tega sklepa, določati tudi:
1. znesek denarnih sredstev, ki ga stranka izroča v gospodarjenje na podlagi pogodbe;
2. naložbeno politiko;
3. višino provizije in način izračuna osnove oziroma osnov za provizijo.
(4) Kadar stranka ob sklenitvi pogodbe iz prvega odstavka tega člena borzno posredniški družbi v gospodarjenje izroči vrednostne papirje, mora pogodba v posebni prilogi obsegati tudi seznam teh vrednostnih papirjev z navedbo njihove oznake in količine.
(5) Pogodbeni stranki določita naložbeno politiko tako, da določita:
1. vrste vrednostnih papirjev,
2. lastnosti izdajateljev vrednostnih papirjev,
3. največji dopustni delež naložb v vrednostne papirje posameznega izdajatelja in z njim povezanih oseb,
4. druge okoliščine, ki so pomembne za določitev stopnje tveganosti naložb.
(6) Za gospodarjenje z vrednostnimi papirji stranke se smiselno uporabljajo določbe 13. člena, prvega in četrtega odstavka 14. člena, prvega in drugega odstavka 16. člena ter 18. člena tega sklepa, če ni v tem razdelku drugače določeno.
Vrste naložb
36. člen
(1) Borzno posredniška družba sme denarna sredstva stranke naložiti samo v tržne vrednostne papirje.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko borzno posredniška družba naloži denarna sredstva stranke tudi v netržne vrednostne papirje, če se pogodbeni stranki za takšne naložbe izrecno dogovorita.
(3) V primeru iz drugega odstavka tega člena mora pogodba določati največji delež naložb v netržne vrednostne papirje.
(4) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena lahko borzno posredniška družba naloži denarna sredstva stranke v imenu in za račun stranke tudi v obliki bančnih denarnih depozitov, če zaradi trenutnega stanja na trgu vrednostnih papirjev, denarnih sredstev stranke ni mogoče v celoti naložiti v vrednostne papirje v skladu z naložbeno politiko, določeno v pogodbi.
(5) Kadar v primeru iz četrtega odstavka tega člena, denarna sredstva stranke presegajo 10% vrednosti vseh naložb stranke, mora borzno posredniška družba pred deponiranjem denarnih sredstev pridobiti pisno soglasje stranke za takšno naložbo.
Poročilo o stanju naložb z obračunom poslov
37. člen
(1) Borzno posredniška družba mora stranki, za katero opravlja storitve gospodarjenja z vrednostnimi papirji, najmanj enkrat na tri mesece po stanju na zadnji dan v mesecu trimesečja poslati poročilo o stanju naložb stranke z obračunom poslov.
(2) Poročilo iz prvega odstavka tega člena mora obsegati:
1. obdobje, na katerega se nanaša poročilo;
2. stanje finančnega premoženja stranke na zadnji dan v trimesečju, na katerega se nanaša poročilo, z navedbo vrste, količine in vrednosti vrednostnih papirjev, stanja depozitov, denarnih sredstev stranke ter vrste in višine morebitnih terjatev in obveznosti;
3. navedba višine denarnih zneskov prejetih iz naslova vnovčevanja kuponovo oziroma dividend za račun stranke za vsak vrednostni papir, katerega imetnik je stranka;
4. obračun provizije borzno posredniške družbe za gospodarjenje z vrednostnimi papirji z obrazložitvijo izračuna osnove za provizijo;
5. skupna vrednost finančnega premoženja stranke iz 3. točke tega odstavka, zmanjšana za provizijo iz 5. točke.
(3) Poročilu iz prvega odstavka tega člena mora biti priložen izpisek o stanju na računu nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke na zadnji dan v trimesečju, na katerega se nanaša poročilo, in prometa na tem računu v trimesečju, na katerega se nanaša poročilo.
(4) Borzno posredniška družba in stranka se lahko dogovorita za krajša obdobja poročanja.
IV. VODENJE EVIDENC IN HRAMBA DOKUMENTOV
4.1. Skupne določbe
Vodenje poslovnih knjig, evidenc in dokumentacije
38. člen
Borzno posredniška družba mora organizirati poslovanje in tekoče voditi poslovne knjige, poslovno dokumentacijo in druge administrativne oziroma poslovne evidence tako, da je mogoče kadarkoli preveriti potek posameznega posla, ki ga je opravila za svoj račun oziroma za račun stranke.
Rok hrambe dokumentov in evidenc
39. člen
Borzno posredniška družba mora hraniti dokumente, določene s tem sklepom najmanj pet let od zaključka poslovnega leta, v katerem je prišlo do zaključka poslovnega dogodka, ki ga dokumenti izkazujejo, evidence pa za zadnjih pet zaključenih poslovnih let.
4.2. Vodenje evidenc
Evidenca strank
40. člen
(1) Borzno posredniška družba vodi evidenco strank, v katero za vsako od strank vpisuje naslednje podatke:
1. ime in priimek oziroma firmo stranke;
2. naslov;
3. enotno matično številko stranke, ki je fizična oseba, oziroma matično številko stranke, ki je pravna oseba;
4. številko računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke (račun stranke oziroma račun gospodarjenja);
5. vrsto storitev, ki jih opravlja za stranko, po naslednjih vrstah storitev:
– borzno posredovanje (prva alinea prvega odstavka 39. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev);
– gospodarjenje z vrednostnimi papirji stranke (četrta alinea prvega odstavka 39. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev);
– odkupovanje in priprava novih izdaj (peta alinea prvega odstavka 39. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev);
– vodenje računov vrednostnih papirjev stranke pri klirinško depotni družbi, če za stranko hkrati ne opravlja storitev iz prve do tretje alinee tega šifranta (prvi del sedme alinee prvega odstavka 39. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev);
– hramba vrednostnih papirjev, izdanih kot pisnih listin, če za stranko hkrati ne opravlja storitev iz prve do tretje alinee tega šifranta (drugi del sedme alinee prvega odstavka 39. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev);
– druge storitve;
7. datum sklenitve pogodbe s stranko;
8. datum prenehanja pogodbe s stranko;
9. datum vpisa v evidenco strank;
10. druge podatke, če jih potrebuje pri poslovanju s stranko.
(2) Evidenco strank mora borzno posredniška družba voditi tako, da je kadarkoli mogoč vpogled in izpis naslednjih podatkov:
1. vseh podatkov za vsako posamezno stranko brez podatka o enotni matični številki občana za fizično osebo;
2. seznama vseh strank po vrsti storitev.
Evidenca naročil in poslov z vrednostnimi papirji
41. člen
(1) Borzno posredniška družba vodi evidenco naročil in poslov z vrednostnimi papirji, v katero za vsako naročilo in za vsak posel nakupa oziroma prodaje vrednostnih papirjev, ki ga je sklenila za račun stranke oziroma za svoj račun, vpisuje podatke določene v obrazcu EV1/BPH.
(2) Vsebina obrazca EV1/BPH in navodila za njegovo izpolnjevanje so določena v Prilogi 1 tega sklepa.
(3) Borzno posredniška družba vodi evidenco naročil in poslov z vrednostnimi papirji tako, da je kadarkoli mogoč vpogled in izpis podatkov, ki se vpisujejo v evidenco, za poljubno izbrano časovno obodbje po naslednjih ključih:
1. vseh poslov po datumskem zaporedju sklenitve, ki jih je borzno posredniška družba sklenila za račun posamezne stranke, za račun stranke, za katero opravlja storitve gospodarjenja z vrednostnimi papirji, za račun zaposlenega pri borzno posredniški družbi oziroma za svoj račun;
2. vseh poslov po datumskem zaporedju sklenitve, ki jih je borzno posredniška družba sklenila s posameznim vrednostnim papirjem za račun strank in za svoj račun;
3. vseh izvršenih naročil strank oziroma vseh neizvršenih naročil strank.
4.3. Vodenje in hranjenje dokumentacije
Dokumenti o poslovanju s stranko
42. člen
(1) Borzno posredniška družba mora vse dokumente o poslovanju s posamezno stranko hraniti ločeno od dokumentov o poslovanju z drugimi strankami in od dokumentov o lastnem poslovanju.
(2) Za dokumente o poslovanju s stranko iz prvega odstavka tega člena se štejejo naslednji dokumenti:
1. pogodba, ki je pravni temelj nudenja storitev stranki, in spremembe te pogodbe;
2. fotokopije listin iz 24. člena tega sklepa;
3. drugi dokumenti, ki se nanašajo na poslovanje s to stranko, in zanje ni določeno, da se hranijo kot dokumenti o posameznem poslu.
Dokumenti o posameznih poslih za račun strank
43. člen
(1) Borzno posredniška družba mora hraniti vse dokumente o posameznem poslu po datumskem zaporedju poslov za vsak posamezen posel, ki ga je borzno posredniška družba opravila za račun posamezne stranke (dokumenti o posameznih poslih za račun strank).
(2) Kot dokumente o posameznem poslu za račun stranke, za katero borzno posredniška družba opravlja storitve borznega posredovanja, mora borzno posredniška družba hraniti naslednje dokumente:
1. naročilo stranke za nakup oziroma prodajo vrednostnega papirja ter morebitne spremembe oziroma preklic naročila;
2. potrdilo o prejemu naročila iz 11. člena tega sklepa;
3. obvestilo o odklonitvi naročila iz 12. člena tega sklepa;
4. pogodbo o nakupu oziroma prodaji vrednostnega papirja, ki jo je borzno posredniška družba sklenila za račun stranke, če je bil nalog izvršen izven organiziranega trga vrednostnih papirjev;
5. v zvezi z izročitvijo vrednostnih papirjev, izdanih kot pisnih listin, stranki:
– v primeru iz četrtega odstavka 17. člena tega sklepa: potrdilo stranke o prejemu vrednostnih papirjev;
– v primeru iz petega odstavka 17. člena tega sklepa: potrdilo o pologu iz 33. člena tega sklepa;
6. obračun o opravljenem poslu iz 19. člena tega sklepa;
7. morebitni drugi dokumenti, ki se nanašajo na ta posel.
(3) Kot dokumente o posameznem poslu za račun stranke, za katero borzno posredniška družba opravlja storitve gospodarjenja z vrednostnimi papirji, mora borzno posredniška družba hraniti naslednje dokumente:
1. za posle nakupa oziroma prodaje vrednostnih papirjev: dokumente iz 4. in 5. točke drugega odstavka tega člena;
2. poročilo o stanju naložb z obračunom poslov in prilogo k temu poročilu iz 37. člena tega sklepa;
3. obračun vsakega od poslov, ki ga je za račun stranke opravila borzno posredniška družba s podatki iz 2. do 7. točke drugega odstavka 19. člena tega sklepa;
4. drugi dokumenti, ki se nanašajo na posle, ki jih borzno posredniška družba opravlja za račun stranke na podlagi pogodbe o gospodarjenju z vrednostnimi papirji;
(4) Kot dokumente o posameznem poslu za račun stranke, za katero borzno posredniška družba opravlja storitve vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev, mora borzno posredniška družba hraniti nalog stranke za preknjižbo iz prvega oziroma drugega odstavka 25. člena tega sklepa.
(5) Kot dokumente o posameznem poslu za račun stranke, za katero borzno posredniška družba opravlja storitve hrambe vrednostnih papirjev iz 31. člena tega sklepa in ne gre za stranko iz drugega oziroma tretjega odstavka tega člena, mora borzno posredniška družba hraniti potrdila o pologih oziroma dvigih iz 33. člena tega sklepa.
(6) Kot dokumente o posameznem poslu za račun stranke, za katero borzno posredniška družba opravlja druge storitve, mora borzno posredniška družba hraniti vse dokumente o sklenitvi in izpolnitvi posla, ki ga je borzno posredniška družba opravila za račun stranke, ter druge dokumente, ki se nanašajo na ta posel.
Dokumenti o posameznih poslih za račun borzno posredniške družbe
44. člen
Določbi prvega in drugega odstavka 43. člena tega sklepa se smiselno uporabljata tudi za dokumente o poslih, ki jih je borzno posredniška družba sklenila za svoj račun.
V. POROČANJE AGENCIJI
5.1. Letno poročilo borzno posredniške družbe
Letno in polletno poročilo borzno posredniške družbe
45. člen
(1) Borzno posredniška družba mora agenciji predložiti letno poročilo najkasneje v dveh mesecih po zaključku poslovnega leta.
(2) Če je borzno posredniška družba zavezana k reviziji, mora agenciji predložiti tudi revidirano letno poročilo in sicer najkasneje v roku 30 dni po prejemu revizijskega poročila.
(3) Borzno posredniška družba mora agenciji predložiti polletno poročilo najkasneje v 30 dneh po zaključku polletja.
Konsolidirani izkazi
46. člen
Če je borzno posredniška družba zavezana k sestavljanju konsolidiranih letnih računovodskih izkazov, mora agenciji predložiti tudi konsolidirane izkaze najkasneje v treh mesecih po preteku poslovnega leta.
5.2. Poročanje o plačilni nesposobnosti
Poročanje o plačilni nesposobnosti
47. člen
(1) Borzno posredniška družba mora agencijo v 24 urah po nastopu zamude obvestiti o vsaki zamudi s plačilom dospele obveznosti iz poslov z vrednostnimi papirji.
(2) Obvestilo iz prvega odstavka tega člena mora obsegati:
1. skupno višino dospelih neplačanih obveznosti borzno posredniške družbe;
2. razloge za zamudo s plačilom;
3. ukrepe, ki jih bo borzno posredniška družba opravila zaradi odprave plačilne nesposobnosti.
5.3. Poročanje o stanju naložb
48. člen
(1) Borzno posredniška družba mora agenciji najkasneje do osmega dne v mesecu sporočati podatke o njenih naložbah v vrednostne papirje in skupne podatke o naložbah njenih strank v vrednostne papirje, bančne denarne depozite in stanju neizkoriščenih denarnih sredstev na denarnem računu strank po stanju na zadnji dan v preteklem mesecu na naslednjih obrazcih:
1. obrazcu BPD-P/H – portfelj naložb borzno posredniške družbe;
2. obrazcu BPD-P/G – agregatni portfelj naložb strank, za katere borzno posredniška družba opravlja storitve gospodarjenja z vrednostnimi papirji;
3. obrazec BPD-P/C – agregatni portfelj naložb strank, za katere borzno posredniška družba opravlja storitve borznega posredovanja.
(2) Vsebina obrazcev iz prvega odstavka tega člena in navodila za njihovo izpolnjevanje so določena v Prilogi 2 k temu sklepu.
(3) Borzno posredniška družba lahko namesto na način iz 1. točke prvega odstavka tega člena poroča agenciji o naložbah v vrednostne papirje, ki so izdani v nematerializirani obliki, in vrednostne papirje, ki so v zbirni hrambi pri klirinško depotni družbi, tudi tako, da agencijo pooblasti za vpogled v stanja na njenem hišnem računu vrednostnih papirjev.
(4) Na način iz tretjega odstavka tega člena prične borzno posredniška družba poročati za tisti mesec, v katerem agenciji dostavi ustrezno pisno pooblastilo.
5.4. Poročanje o spremembah osnovnega kapitala, združitvah, in spremembah drugih podatkov, ki se vpisujejo v sodni register
Poročanje o spremembah osnovnega kapitala
49. člen
(1) Borzno posredniška družba mora agencijo obvestiti o sklepu skupščine o spremembi osnovnega kapitala najkasneje v roku 8 dni po sprejemu.
(2) Obvestilu iz prvega odstavka tega sklepa mora priložiti zapisnik skupščine.
(3) Borzno posredniška družba mora agencijo obvestiti o vpisu spremembe osnovnega kapitala v sodni register v roku 8 dni po prejemu sklepa sodišča o vpisu v sodni register.
(4) Obvestilu iz tretjega odstavka tega člena mora priložiti sklep sodišča o vpisu v sodni register.
Poročanje o pripojitvah in spojitvah
50. člen
(1) Borzno posredniška družba mora agencijo obvestiti o sklepu skupščine o potrditvi pripojitvene pogodbe najkasneje v roku 8 dni po sprejemu.
(2) Obvestilu iz prvega odstavka tega člena mora priložiti:
1. zapisnik skupščine;
2. dokumentacijo iz prvega odstavka 516. člena zakona o gospodarskih družbah.
(3) Borzno posredniška družba mora agencijo obvestiti o vpisu pripojitve pri prevzemni družbi v sodni register v roku 8 dni po prejemu sklepa sodišča o vpisu v sodni register.
(4) Obvestilu iz tretjega odstavka tega člena mora priložiti sklep sodišča o vpisu v sodni register.
(5) Določbe prejšnjih odstavkov tega člena se smiselno uporabljajo tudi v primeru spojitve.
Poročanje o spremembah drugih podatkov, ki se vpisujejo v sodni register
51. člen
(1) Borzno posredniška družba mora agencijo obvestiti o spremembah podatkov, ki se vpisujejo v sodni register v roku 8 dni po prejemu sklepa sodišča o vpisu v sodni register, če ni za posamezne podatke v tem sklepu drugače določeno.
(2) Obvestilu iz prvega odstavka tega člena mora priložiti sklep sodišča o vpisu v sodni register.
5.5. Poročanje o imetnikih poslovnih deležev oziroma delnic borzno posredniške družbe
Poročanje o imetnikih delnic borzno posredniške družbe
52. člen
(1) Borzno posredniška družba, ki je organizirana kot delniška družba, mora agenciji najkasneje do osmega dne v mesecu po stanju na zadnji dan v preteklem mesecu sporočati podatke o osebah, ki so imetniki najmanj 5% njenih delnic na obrazcu BPD-DK – izpisek iz delniške knjige borzno posredniške družbe.
(2) Vsebina obrazca iz prvega odstavka tega člena in navodilo za njegovo izpolnjevanje je določeno v Prilogi 3 k temu sklepu.
(3) Borzno posredniška družba, katere delnice so izdane v nematerializirani obliki, lahko namesto na način iz prvega odstavka tega člena poroča agenciji o imetnikih tako, da jo pooblasti za vpogled v stanje imetnikov njenih delnic v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev.
(4) Na način iz tretjega odstavka tega člena prične borzno posredniška družba poročati za tisti mesec, v katerem agenciji dostavi ustrezno pisno pooblastilo.
Poročanje o imetnikih poslovnih deležev borzno posredniške družbe
53. člen
(1) Borzno posredniška družba, ki je organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo, mora agencijo obvestiti o vsaki spremembi družbenikov ali njihovih poslovnih deležev v roku 8 dni po tem, ko je za takšno spremembo zvedela.
(2) Borzno posredniška družba mora agencijo obvestiti o vpisu spremembe družbenikov ali njihovih poslovnih deležev v sodni register v roku 8 dni po prejemu sklepa sodišča o vpisu v sodni register.
(3) Obvestilu iz drugega odstavka tega člena mora priložiti sklep sodišča o vpisu v sodni register.
5.6. Poročanje o kapitalskih udeležbah v drugih borzno posredniških družbah
Poročanje o kapitalskih udeležbah
54. člen
(1) Borzno posredniška družba mora agenciji najkasneje do osmega dne v mesecu poročati o pridobitvi delnic oziroma poslovnih deležev v drugih borzno posredniških družbah ter o skupnem stanju kapitalskih udeležb v drugih borzno posredniških družbah na obrazcu BPD-KU – Kapitalske udeležbe v drugih borzno posredniških družbah.
(2) Vsebina obrazca iz prvega odstavka tega člena in navodilo za njegovo izpolnjevanje je določeno v Prilogi 4 k temu sklepu.
5.7. Poročanje o poslovanju
Poročanje o spremembi splošnih pogojev poslovanja
55. člen
(1) Borzno posredniška družba mora agencijo obvestiti o spremembi splošnih pogojev poslovanja oziroma o določitvi novih splošnih pogojev poslovanja, najkasneje v roku 8 dni po določitvi spremenjenih oziroma novih splošnih pogojev poslovanja.
(2) Obvestilu iz prvega odstavka tega člena mora priložiti izvod spremembe in prečiščenega besedila splošnih pogojev poslovanja.
Poročanje o poslovalnicah
56. člen
(1) Borzno posredniška družba mora agencijo obvestiti o odprtju vsake nove poslovalnice tri dni pred pričetkom poslovanja v tej poslovalnici.
(2) Obvestilo iz prvega odstavka tega člena mora obsegati:
1. naslov poslovalnice;
2. navedbo ali gre za poslovalnico iz prvega oziroma drugega odstavka 10. člena tega sklepa;
3. ime in priimek odgovorne osebe, ki vodi delo v poslovalnici.
(3) Borzno posredniška družba mora agencijo obvestiti o sklenitvi pogodbe s pravno osebo iz tretjega odstavka 5. člena tega sklepa.
(4) Obvestilo iz tretjega odstavka tega člena mora obsegati:
1. firmo, sedež in matično številko pravne osebe iz tretjega odstavka 5. člena tega sklepa;
2. naslove poslovalnic, v katerih bo pravna oseba opravljala posle iz tretjega odstavka 5. člena tega sklepa.
(5) Obvestilu iz tretjega odstavka tega člena mora biti priložena pogodba s pravno osebo iz tretjega odstavka 5. člena tega sklepa.
5.8. Poročanje o kadrovski sestavi borzno posredniške družbe
Poročanje o spremembi članov uprave
57. člen
(1) Borzno posredniška družba, ki ni banka, mora agencijo obvestiti o spremembi članov uprave in drugih oseb pooblaščenih za zastopanje v roku 3 dni po sprejemu ustreznega sklepa pristojnega organa borzno posredniške družbe.
(2) Obvestilu iz prvega odstavka tega člena mora priložiti sklep pristojnega organa o razrešitvi oziroma imenovanju članov uprave in drugih oseb pooblaščenih za zastopanje.
(3) Borzno posredniška družba mora agencijo obvestiti o vpisu spremembe članov uprave in drugih oseb pooblaščenih za zastopanje v sodni register v roku 8 dni po prejemu sklepa sodišča o vpisu v sodni register.
(4) Obvestilu iz tretjega odstavka tega člena mora priložiti sklep sodišča o vpisu v sodni register.
(5) Banka poroča agenciji na način iz prvega in drugega odstavka tega člena o spremembi vodje oddelka za poslovanje z vrednostnimi papirji.
Poročanje o borznih posrednikih
58. člen
(1) Borzno posredniška družba mora agencijo obvestiti o pooblastitvi novega borznega posrednika oziroma o prenehanju pooblastila borznemu posredniku v roku 3 dni po nastanku spremembe.
(2) Obvestilo iz prvega odstavka tega člena mora obsegati ime in priimek borznega posrednika in številko izkaznice borznega posrednika in vrsto zaposlitve borznega posrednika.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Uveljavitev sklepa
59. člen
(1) Ta sklep prične veljati v roku 30 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, pričnejo določbe prvega in drugega odstavka 18. člena tega sklepa veljati v roku 8 dni po tem, ko bodo zagotovljeni pogoji za odprtje in vodenje skrbniškega denarnega računa strank.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, pričnejo določbe drugega in tretjega odstavka 23. člena tega sklepa veljati, ko bo klirinško depotna družba zagotovila pogoje za odprtje in vodenje računov gospodarjenja.
(4) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, začnejo določbe 21. do 30. člena tega sklepa, razen določb drugega odstavka 23. člena tega sklepa, in določbe 45. do 58. člena tega sklepa veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(5) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, pričnejo določbe 40. in 41. člena tega sklepa veljati v roku 60 dni po objavi tega sklepa.
(6) Z dnem, ko začne veljati 41. člen tega sklepa, preneha veljati sklep o vsebini in načinu vodenja knjige naročil (Uradni list RS, št. 17/94 in 75/96).
Uskladitev poslovanja
60. člen
Borzno posredniška družba mora svoje poslovanje ter vodenje evidenc in hrambo dokumentov uskladiti s tem sklepom do iztekov rokov za uveljavitev tega sklepa, če ni v naslednjih členih drugače določeno.
Določitev splošnih pogojev poslovanja
61. člen
(1) Borzno posredniška družba mora uskladiti splošne pogoje poslovanja z določbami tega sklepa do izteka roka iz prvega odstavka 59. člena tega sklepa.
(2) Borzno posredniška družba mora Agencijo o uskladitvi iz prvega odstavka tega člena obvestiti na način, določen v 55. členu v roku 8 dni šteto od uveljavitve tega sklepa.
Sklenitev pisnih pogodb o borznem posredovanju
62. člen
Borzno posredniška družba mora s stranko, za katero opravlja storitve borznega posredovanja, skleniti pisno pogodbo o borznem posredovanju iz drugega odstavka 9. člena tega sklepa z vsebino določeno v tem sklepu najkasneje pred sprejemom prvega naročila posamezne stranke za nakup oziroma prodajo vrednostnih papirjev, ki ga stranka posreduje po uveljavitvi tega sklepa.
Gospodarjenje z vrednostnimi papirji strank
63. člen
Borzno posredniška družba mora s stranko, za katero opravlja storitve gospodarjenja z vrednostnimi papirji strank, skleniti pisno pogodbo o gospodarjenju z vrednostnimi papirji z vsebino določeno v tem sklepu, ob izteku prvega obdobja za poročanje stranki o stanju naložb v skladu z dosedanjo pogodbo, vendar ne kasneje kot v dveh mesecih po uveljavitvi tega sklepa.
Evidenca strank
64. člen
(1) Borzno posredniška družba mora nastaviti evidenco strank s podatki iz prvega odstavka 40. člena tega sklepa najkasneje do uveljavitve tega člena.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, lahko borzno posredniška družba podatke iz 3. in 4. točke prvega odstavka 40. člena tega sklepa v evidenco vpiše v roku za sklenitev pogodbe iz 62. oziroma 63. člena tega sklepa.
Poročanje agenciji
65. člen
(1) Borzno posredniška družba prvič poroča agenciji v skladu s 47., 49., 50., 51., 53. in 57. členom tega sklepa o dogodkih in okoliščinah, ki nastopijo po uveljavitvi navedenih določb tega sklepa.
(2) Borzno posredniška družba prvič poroča agenciji v skladu s 48., 52. in 54. členom tega sklepa po stanju na zadnji dan v mesecu juniju 1997.
Letno poročilo
66. člen
(1) Borzno posredniška družba mora agenciji predložiti nerevidirano letno poročilo za leto 1996 najkasneje v roku 15 dni od uveljavitve tega sklepa.
(2) O revidiranem letnem poročilu za leto 1996 in konsolidiranih izkazih za leto 1996 poroča borzno posredniška družba v rokih iz drugega odstavka 45. člena in 46. člena tega sklepa.
Poročanje o poslovalnicah
67. člen
(1) Borzno posredniška družba mora v roku 30 dni, šteto od uveljavitve 56. člena tega sklepa, obvestiti agencijo o vseh poslovalnicah, v katerih sprejema pisna naročila strank za nakup oziroma prodajo vrednostnih paprjev oziroma naloge strank za preknjižbo nematerializiranih vrednostnih papirjev in pravnih osebah, ki v njenem imenu opravljajo posle iz tretjega odstavka 5. člena tega sklepa.
(2) Obvestilo iz prvega odstavka tega člena mora za vsako poslovalnico vsebovati podatke iz drugega odstavka 56. člena tega sklepa.
(3) Obvestilo iz prvega odstavka tega člena mora za vsako pravno osebo vsebovati podatke iz četrtega odstavka 56. člena tega sklepa in prilogo iz petega odstavka 56. člena tega sklepa.
Poročanje o borznih posrednikih
66. člen
(1) Borzno posredniška družba mora agenciji v roku 30 dni po uveljavitvi tega sklepa na obrazcu BPD-KS – kadrovska sestava borzno posredniške družbe posredovati podatke o vseh borznih posrednikih, ki so pooblaščeni za opravljanje poslov v zvezi z vrednostnimi papirji.
(2) Vsebina obrazca BPD-KS in navodila za njegovo izpolnjevanje so določena v Prilogi 5 k temu sklepu.
Št. 51/97
Ljubljana, dne 2. aprila 1997.
Predsednik
strokovnega sveta
Agencije za trg
vrednostnih papirjev
dr. Dušan Mramor l. r.
              PRILOGA 1

   k sklepu o opravljanju poslov z vrednostnimi papirji

Navodilo za vodenje evidence naročil in poslov z vrednostnimi
papirji (EV1/BPD)

(1) Evidenca naročil in poslov z vrednostnimi papirji (EV1/BPD)
se vodi tako, da se v naslednja polja oziroma rubrike vpisujejo
naslednji podatki:

1. Zaporedna številka

2. Vrsta računa: se označi z uporabo naslednjega šifranta:

C = stranka (borzno posredovanje);

H = hiša;

S = zaposleni pri borzno posredniški družbi,

G = stranka (gospodarjenje z vrednostnimi papirji).

3. Borzni posrednik: vpiše se ime in priimek oziroma šifra
(enolična) borznega posrednika, ki je izvrševal naročilo (borzno
posredovanje oziroma naročilo zaposlenega pri borzno posredniški
družbi) oziroma sklepal posel za račun hiše oziroma za račun
stranke na podlagi pogodbe o gospodarjenju z vrednostnimi
papirji.

4. Stranka: vpišejo se naslednji podatki o stranki:

- ime in priimek oziroma firma;

- št. računa nematerializiranih vrednostnih papirjev.

Podatek se vpisuje samo, če je vrsta računa označena kot C, S ali
G.

5. Način izročitve naročila: se označi z uporabo naslednjega
šifranta:

N = neposredno v prostorih BPH (prvi odstavek 10. člena sklepa);

P = pisno po pošti oziroma telefaksu;

T = po telefonu;

E = z uporabo elektronskih medijev komunikacije;

A = izročeno v poslovalnici BPH, ki ne izvršuje naročil, oziroma
v poslovalnici pravne osebe, ki v imenu in za račun BPH zbira
naročila (drugi odstavek 10. člena sklepa).

Podatek se vpisuje samo, če je vrsta računa označena kot C ali S.

6. Izročitev naročila: datum in ura izročitve naročila v
poslovalnici BPH, ki ne izvršuje naročil, oziroma v poslovalnici
pravne osebe, ki v imenu in za račun BPH zbira naročila (drugi
odstavek 10. člena sklepa).

Podatek se vpisuje samo, če je Način izročitve označen kot A.

7. Prejem naročila: datum in ura, ko je naročilo prispelo na
sedež BPH oziroma poslovalnico BPH, ki izvršuje naročila (četrti
odstavek 10. člena sklepa).

Podatek se vpisuje samo, če je vrsta računa označena kot C ali S.

8. Vrsta naročila: se označi z uporabo naslednjega šifranta:

N = nakupno;

P = prodajno.

9. Tip naročila: se označi z uporabo šifranta, ki velja v borznem
informacijskem sistemu.

Podatek se vpisuje samo, če je vrsta računa označena kot C ali S.

10. Oznaka vrednostnega papirja: podatek se vpiše na način,
določen v prvem odstavku 2. člena sklepa.

11. Naročena količina: vpiše se količina, izražena v lotih.

Podatek se vpisuje samo, če je vrsta računa označena kot C ali S.

12. Odklonitev, preklic oziroma sprememba naročila: se označi z
uporabo naslednjega šifranta, in vpisom naslednjih podatkov:

O = odklonitev - z navedbo razloga ter datuma in ure obvestila o
odklonitvi;

P = preklic - z navedbo datuma in ure preklica;

S = sprememba - z navedbo zaporedne številke novega naročila.

13. Izvršitev naročila: datum in ura sklenitve posla;

Ura se vpisuje samo, če je način sklenitve označen kot OT.

14. Način izvršitve naročila: se označi z uporabo naslednjega
šifranta:

OT = na organiziranem trgu;

NT = izven organiziranega trga.

15. Izvršena količina: vpiše se količina, izražena v lotih.

16. Cena: vpiše se cena, po kateri je bilo naročilo izvršeno.

(2) Kadar je bilo naročilo izvršeno v dveh ali več delih, se za
vsako delno izvršitev izpolnijo polja oziroma rubrike iz 13. do
16. točke prvega odstavka tega navodila.

              PRILOGA 2

   k sklepu o opravljanju poslov z vrednostnimi papirji

Navodilo za izpolnjevanje obrazcev BPD-P/H, BPD-P/G in BPD-P/C

(1) Zgornji del obrazcev se izpolnjuje z vnosom naslednjih
podatkov:

- prva vrstica: firma in sedež borzno posredniške družbe;

- druga vrstica: zaporedna številka poročila v tekočem letu;

- tretja vrstica: mesec in leto, za katerega veljajo podatki.

(2) V posamezne obrazce se vnašajo podatki o naslednjih naložbah
v vrednostne papirje:

- BPD-P/H: naložbah borzno posredniške družbe v posamezne
vrednostne papirje;

- BPD-P/G: seštevku naložb (skupnih naložb) vseh strank, za
katere borzno posredniška družba opravlja storitve gospodarjenja
z vrednostnimi papirji, v posamezne vrednostne papirje;

- BPD-P/C: seštevku naložb (skupnih naložb) vseh strank, za
katere borzno posredniška družba opravlja storitve borznega
posredovanja, v posamezne vrednostne papirje.

(3) V posamezne stolpce preglednice o naložbah vseh obrazcev se
vnašajo naslednji podatki in na naslednji način:

- 1. stolpec: oznake vrednostnih papirjev se vnašajo v ustrezne
razdelke, ki označujejo segment trga (enomestna številka) in
vrsto vrednostnega papirja znotraj ustreznega segmenta trga
(dvomestna številka). Oznake tržnih vrednostnih papirjev se
vnašajo v ustrezne razdelke po enakem vrstnem redu kot so vpisane
v tečajnico organizatorja trga. Oznake netržnih vrednostnih
papirjev se vnašajo v ustrezne razdelke po abecednem zaporedju
firm izdajateljev. Kuponi vzajemnih skladov se vnašajo po
abecednem zaporedju imen vzajemnih skladov.

- v stolpce 2 do 6 se v ustrezne vrstice vpisujejo ustrezni
podatki o posamezenem vrednostnem papirju. V vrstice, ki
označujejo segment trga (enomestna številka) in vrsto
vrednostnega papirja znotraj ustreznega segmenta trga (dvomestna
številka), se vnašajo seštevki ustreznih podatkov za vrednostne
papirje znotraj ustreznega razdelka.

- 2. stolpec: količina posameznih vrednostnih papirjev v lotih;

- 3. stolpec: vrednost posameznega lota (cena za lot) ugotovljena
na način določen v drugem odstavku 2. člena sklepa. Če v primeru
posameznih netržnih vrednostnih papirjev cene ni mogoče določiti
na podlagi 2. točke drugega odstavka 2. člena sklepa, borzno
posredniška družba v opombi pod tabelo pojasni način določitve te
cene;

- 4. stolpec: zmnožek količine (2. stolpec) in vrednosti (3.
stolpec);

- 5. stolpec: delež (v odstotku na dve decimalni mesti natančno)
skupne vrednosti naložbe v posamezen vrednostni papir (4.
stolpec) v skupni vrednosti naložb v vse vrednostne papirje
(zadnja vrstica 4. stolpca);

- 6. stolpec: količina posameznih vrednostnih papirjev v lotih,
na katerih je zastavna pravica;

- v zadnjo vrstico preglednice "SKUPAJ" se vnesejo seštevki
vrednosti v 4. stolpcu in 5. stolpcu (100%).

(4) V vrstico označeno "7. denarna sredstva in depoziti" obrazca
BPD-P/G se v stolpca 4 in 6 vnesejo podatki o skupnem stanju in
deležu vseh naložb v bančne denarne depozite (četrti in peti
odstavek 34. člena sklepa) in nenaložena denarna sredstva strank,
za katere borzno posredniška družba opravlja storitve
gospodarjenja z vrednostnimi papirji, na denarnem računu strank.

(5) V vrstico označeno "7. denarna sredstva" obrazca BPD-P/C se v
stolpca 4 in 6 vnesejo podatki o skupnem stanju in deležu vseh
nenaloženih denarnih sredstev strank, za katere borzno
posredniška družba opravlja storitve borznega posredovanja, na
denarnem računu strank.

(6) V drugo preglednico obrazcev BPD-P/G in BPD-P/C (število
strank) se v posamezne vrstice vnesejo naslednji podatki:

- fizične osebe: skupno število fizičnih oseb, za katere borzno
posredniška družba opravlja ustrezne storitve;

- pravne osebe: skupno število pravnih oseb, za katere borzno
posredniška družba opravlja ustrezne storitve;

- skupaj: skupno število vseh strank, za katere borzno
posredniška družba opravlja ustrezne storitve;

(7) Pod preglednicami se s tiskanimi črkami vpisuje ime in
priimek osebe, ki potrjuje pravilnost in resničnost posredovanih
podatkov. Poleg imena in priimka se ta oseba tudi lastnoročno
podpiše. V zadnjo vrstico se vpiše datum, ko je bil obrazec
sestavljen.

              PRILOGA 3

   k sklepu o opravljanju poslov z vrednostnimi papirji

Navodilo za izpolnjevanje obrazca BPD-DK

(1) Zgornji del obrazca se izpolnjuje z vnosom naslednjih
podatkov:

- prva vrstica: firma in sedež borzno posredniške družbe;

- druga vrstica: zaporedna številka poročila v tekočem letu;

- tretja vrstica: mesec in leto, za katerega veljajo podatki.

(2) V posamezne stolpce preglednice se vnašajo naslednji podatki
o delničarjih borzno posredniške družbe, ki so imetniki najmanj
5% njenih delnic:

- 1. stolpec: zaporedna številka delničarja;

- 2. stolpec: firma in sedež oziroma ime in priimek delničarja;

- 3. stolpec: količina delnic, katerih imetnik je posamezni
delničar, v lotih;

- 4. stolpec: delež (v odstotku na dve decimalni mesti natančno)
posameznega delničarja v osnovnem kapitalu borzno posredniške
družbe;

- v zadnjo vrstico preglednice "SKUPAJ" se vnesejo seštevki
vrednosti v 3. stolpcu in 4. stolpcu.

(3) Pod preglednicami se s tiskanimi črkami vpisuje ime in
priimek osebe, ki potrjuje pravilnost in resničnost posredovanih
podatkov. Poleg imena in priimka se ta oseba tudi lastnoročno
podpiše. V zadnjo vrstico se vpiše datum, ko je bil obrazec
sestavljen.

              PRILOGA 4

   k sklepu o opravljanju poslov z vrednostnimi papirji

Navodilo za izpolnjevanje obrazca BPD-KU

(1) Zgornji del obrazca se izpolnjuje z vnosom naslednjih
podatkov:

- prva vrstica: firma in sedež borzno posredniške družbe (v
nadaljevanju: zavezanec za poročanje);

- druga vrstica: zaporedna številka poročila v tekočem letu;

- tretja vrstica: mesec in leto, za katerega veljajo podatki.

(2) V posamezne stolpce preglednice se vnašajo naslednji podatki:

- 1. stolpec: zaporedna številka borzno posredniške družbe
oziroma banke iz drugega odstavka 45. člena zakona o trgu
vrednostnih papirjev, v katere kapitalu je udeležen zavezanec za
poročanje (v nadaljevanju: borzno posredniške družba);

- 2. stolpec: firma in sedež borzno posredniške družbe;

- 3. stolpec: skupna količina delnic v lotih oziroma nominalna
vrednost poslovnega deleža borzno posredniške družbe, ki jo je
zavezanec za poročanje kupil v obdobju, na katerega se nanaša
poročilo;

- 4. stolpec: skupna vrednost kupljenih delnic oziroma poslovnih
deležev iz 3. stolpca, ugotovljena na način določen v drugem
odstavku 2. člena sklepa;

- 5. stolpec: skupna količina delnic v lotih oziroma nominalna
vrednost poslovnega deleža borzno posredniške družbe, ki jo je
zavezanec za poračnje prodal v obdobju, na katerega se nanaša
poročilo;

- 6. stolpec: skupna vrednost prodanih delnic oziroma poslovnih
deležev iz 5. stolpca, ugotovljena na način določen v drugem
odstavku 2. člena sklepa;

- 7. stolpec: skupna količina delnic v lotih oziroma nominalna
vrednost poslovnega deleža borzno posredniške družbe, katerih
imetnik je zavezanec na zadnji dan v mesecu, na katerega se
nanaša poročilo;

- 8. stolpec: skupna vrednost prodanih delnic oziroma poslovnih
deležev iz 7. stolpca, ugotovljena na način določen v drugem
odstavku 2. člena sklepa;

- 9. stolpec: delež (v odstotku na dve decimalni mesti natančno)
zavezanca za poročanje v kapitalu borzno posredniške družbe na
zadnji dan v mesecu, na katerega se nanaša poročilo;

- v zadnjo vrstico preglednice "SKUPAJ" se vnesejo seštevki
vrednosti v 4., 6. in 8. stolpcu.

(3) Pod preglednicami se s tiskanimi črkami vpisuje ime in
priimek osebe, ki potrjuje pravilnost in resničnost posredovanih
podatkov. Poleg imena in priimka se ta oseba tudi lastnoročno
podpiše. V zadnjo vrstico se vpiše datum, ko je bil obrazec
sestavljen.

              PRILOGA 5

   k sklepu o opravljanju poslov z vrednostnimi papirji

Navodilo za izpolnjevanje obrazca BPD-KS

(1) Zgornji del obrazca se izpolnjuje z vnosom naslednjih
podatkov:

- prva vrstica: firma in sedež borzno posredniške družbe.

(2) V posamezne stolpce preglednice se vnašajo naslednji podatki
o borznih posrednikih:

- 1. stolpec: zaporedna številka borznega posrednika;

- 2. stolpec: ime in priimek borznega posrednika. Za imenom in
priimkom se pri članu uprave oziroma poslovodstva navede član
uprave oziroma poslovodja, pri vodji oddelka banke za opravljanje
poslov z vrednostnimi papirji pa se vpiše vodja oddelka.

- 3. stolpec: številka izkaznice borznega posrednika;

- 4. stolpec: datum, ko je borzno posredniška družba pooblastila
borznega posrednika za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji;

- 5. stolpec: vrsta zaposlitve borznega (npr. redno delovno
razmerje, pogodba o delu).

(3) Pod preglednicami se s tiskanimi črkami vpisuje ime in
priimek osebe, ki potrjuje pravilnost in resničnost posredovanih
podatkov. Poleg imena in priimka se ta oseba tudi lastnoročno
podpiše. V zadnjo vrstico se vpiše datum, ko je bil obrazec
sestavljen.


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti