Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997

Kazalo

1417. Odlok o ureditvi prostora z neprometnimi znaki na območju Občine Pivka, stran 1966.

Na podlagi pravilnika o neprometnih znakih (Uradni list SRS, št. 17/82, 22/84) in 19. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 44/95 in 27/96) je Občinski svet občine Pivka na seji dne 3. 4. 1997 sprejel
O D L O K
o ureditvi prostora z neprometnimi znaki na območju Občine Pivka
1. člen
(predmet odloka)
Ta odlok ureja:
– oblikovanje, pridobitev, postavitev, upravljanje in vzdrževanje objektov – neprometnih znakov (usmerjevalne table, reklamne table, veliki “jumbo” panoji, svetlobne reklamne table – vitrine, reklamne table pritrjene na nosilce javne razsvetljave, plakati, napisi),
– nameščanje in odstrajevanje neprometnih znakov.
2. člen
(območja izvajanja)
Določila tega odloka veljajo za celotno področje Občine Pivka.
3. člen
(izvajalec)
Postavljanje neprometnih znakov izvaja izbrani izvajalec – koncesionar za dobo 5 let, na način in pod pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi.
Začetek postavljanja neprometnih znakov se šteje od dneva sklenitve koncesijske pogodbe.
4. člen
(pravice in obveznosti izvajalca – koncesionarja)
Izvajalec – koncesionar ima:
– pravico do izključnega nameščanja neprometnih znakov na določenih mestih,
– pravico, da se mu vložena sredstva za izdelavo neprometnih znakov in druga sredstva, vložena v dejavnost, ki je predmet koncesije, povrnejo iz cene za nameščanje, vzdrževanje in odstrajevanje neprometnih znakov,
– pravico in obveznost do upravljanja in vzdrževanja neprometnih znakov in odstranjevanje neprometnih znakov,
– druge pravice in obveznosti, določene s tem odlokom in koncesijsko pogodbo.
5. člen
(medsebojna razmerja)
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se, skladno z določbami zakona o gospodarskih javnih službah, določijo s koncesijsko pogodbo.
Koncesijsko pogodbo s koncesionarjem sklene v imenu koncedenta predstavnik Občine Pivka.
6. člen
(razmerja v zvezi s sredstvi)
Koncesionar krije vse stroške v zvezi s koncesijo in njenim izvajanjem (pridobitev, postavitev, upravljanje, vzdrževanje in odstranjevanje neprometnih znakov).
Sredstva za izdelavo, nameščanje, vzdrževanje in odstranjevanje neprometnih znakov so prihodek koncesionarja.
Cene za izdelavo, nameščanje, vzdrževanje in odstranjevanje neprometnih znakov določa koncesionar.
7. člen
(izjema v izvajanju)
Določbe tega odloka se ne nanašajo na reklamne table in svetlobne napise, ki jih na svojih objektih (fasadah), kjer imajo sedež, namestijo podjetja, društva in druge organizacije.
8. člen
(posebne določbe)
Neprometne znake, ki so predmet koncesije, je prepovedano poškodovati; odstraniti pa le v dogovoru s koncesionarjem.
9. člen
(nadzor nad izvajanjem)
Nadzor nad izvajanjem dejavnosti koncesionarja opravlja občinska uprava Občine Pivka.
10. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 SIT do 300.000 SIT je kaznovana pravna ali fizična oseba:
– ki samovoljno (brez dogovora s koncesionarjem) postavi neprometni znak,
– ki poškoduje in uniči neprometni znak,
– ki koncesionarju ne poravna stroškov za namestitev, vzdrževanje in odstranitev neprometnega znaka.
11. člen
Javna obvestilna mesta, namenjena vsem zainteresiranim za posredovanje obvestil javnosti, ureja in z njimi upravlja koncesionar.
12. člen
Na javnih mestih lahko namešča obvestilna sredstva le koncesionar, ki tudi odmeri in pobira komunalno takso. Cene za nameščanje in odstranjevanje obvestilnih sredstev določa koncesionar.
13. člen
Koncesionar mora zagotoviti vsem zainteresiranim za uporabo javnih obvestilnih mest enake pogoje glede časovne in prostorske razmestitve obvestilnih srestev, pri čemer imajo prednost obvestila o krajevno in časovno bližnjih prireditvah.
V primeru, ko na javnih obvestilnih mestih ni mogoče primerno namestiti vseh obvestilnih sredstev o bližnjih prireditvah, mora koncesionar to zagotoviti z začasno postavitvijo mobilnih objektov ali naprav, urejenih za nameščanje obvestilnih sredstev.
Pogoje za uporabo javnih obvestilnih mest za nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili določi Občina Pivka, v skladu z zakonom o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94).
14. člen
Obvestilna sredstva, ki jih na javna obvestilna mesta namesti koncesionar, morajo biti označena z ustreznim znakom (žigom, napisom).
15. člen
Nameščanje obvestilnih sredstev kjerkoli izven urejenih in dovoljenih obvestilnih mest z namenom posredovanja obvestil širši javnosti je prepovedano.
16. člen
Koncesionar je dolžan:
– zagotoviti zadostno število javnih obvestilnih mest glede na krajevne potrebe,
– odstraniti obvestilna sredstva z javnih obvestilnih mest v 24 urah po izteku roka iz 14. člena tega odloka,
– takoj odstraniti iz javnih obvestilnih mest in iz drugih mest obvestilna sredstva, nameščena neposredno ter v nasprotju z določili tega odloka,
– takoj odstraniti obvestilna mesta, ki nimajo vidne označbe upravljalca,
– voditi kataster javnih obvestilnih mest.
17. člen
Vse morebitne spore v zvezi z aktivnostmi, ki so predmet tega odloka, rešuje Okrajno sodišče Postojna.
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. XVII – 4/97
Pivka, dne 3. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Pivka
Čančula N. Iztok, d.i.a. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti