Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997

Kazalo

1381. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 1997, stran 1934.

Na podlagi 14. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Cerkno na seji dne 24. 3. 1997 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Cerkno za leto 1997
1. člen
S proračunom Občine Cerkno za leto 1997 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje zagotovljene porabe in drugih nalog v Občini Cerkno (v nadaljnjem besedilu: občina) v letu 1997.
2. člen
Z občinskim proračunom se ureja upravljanje s prihodki in odhodki ter upravljanje z občinskim premoženjem in obveznostmi.
3. člen
Občinski proračun sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov.
Bilanca prihodkov in odhodkov:
prihodki                    321.929.000 SIT.
odhodki                     321.929.000 SIT.
Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna je prikazan v posebni bilanci, ki je sestavni del občinskega proračuna.
4. člen
Vsi prihodki, ki jih uporabniki sredstev občinskega proračuna ustvarjajo s svojo dejavnostjo, so prihodek proračuna, če ni s tem odlokom drugače določeno.
Za prihodke v smislu prejšnjega odstavka se ne štejejo prihodki izvajalskih organizacij, katerim se prihodki iz dejavnosti upoštevajo pri dodeljevanju sredstev iz proračuna.
5. člen
Od vseh prihodkov občinskega proračuna se v proračunsko rezervo občine izloča 0,5% sredstev.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz prvega odstavka l2. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) do višine 300.000 SIT odloča župan.
6. člen
Uporabniki sredstev proračuna so dolžni uporabljati dodeljena sredstva le za namene, ki so opredeljeni v bilanci prihodkov in odhodkov.
Župan lahko v primeru, da je ugotovljena neracionalna poraba dodeljenih sredstev pri posameznem proračunskem porabniku, začasno (s soglasjem občinskega sveta pa dokončno) ustavi financiranje posamezne proračunske postavke.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, vendar največ do 5% zagotovljene porabe v letu, v katerem se daje poroštvo.
O dajanju poroštev iz prejšnjega odstavka odloča občinski svet.
7. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva na posamezni postavki, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, se lahko dodatna sredstva namenijo iz druge postavke posameznega področja proračuna.
Kolikor zaradi prenosa sredstev med postavkami ni ogroženo izvajanje nalog posameznega področja, v katerem so bila sredstva prerazporejena, odloča o taki prerazporeditvi sredstev župan.
8. člen
Sredstva tekoče rezerve se dodeljujejo:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
– za naloge, za katere se med letom izkaže, da sredstva v proračunu niso planirana v zadostnem obsegu.
O uporabi sredstev tekoče rezerve do višine 200.000 SIT za posamezni namen odloča župan.
9. člen
Sredstva za plače se uporabnikom dodeljujejo enakomerno v obliki mesečnih dotacij, sredstva za materialne stroške in druge odhodke pa praviloma mesečno, vendar ob hkratnem upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna in zapadlosti posameznih obveznosti.
Sredstva za amortizacijo se praviloma nakazujejo trimesečno.
Ob slabi likvidnostni situaciji proračuna župan lahko začasno zmanjša ali ustavi izvajanje posameznih postavk proračuna, ki direktno ne ogrožajo izvajanja nalog na posameznem področju.
10. člen
O začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna odloča župan ali od njega pooblaščena oseba v občinskem uradu.
11. člen
Vsa določila in načini poslovanja, ki niso opredeljeni s tem odlokom, se morajo izvajati v skladu z zakonodajo s področja javnih financ.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 401-01/97
Cerkno, dne 24. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.
             B I L A N C A

   PRIHODKOV IN ODHODKOV REBALANSA PRORAČUNA OBČINE CERKNO
             ZA LETO 1997


                            V 000 SIT
-----------------------------------------------------------------
P r i h o d k i :
-----------------------------------------------------------------

Prihodki za zagotovljeno porabo           260.536 SIT

A) Dohodnina                    154.599  SIT

B) Prihodki, ki pripadajo občini           1.661  SIT

C) Finančna izravnava                104.276  SIT

Prihodki za druge naloge               53.654  SIT

A) Davki in druge dajatve              36.490  SIT

B) Prihodki od premoženja               5.960  SIT

c) Prihodki iz naslova sofinanciranja        11.204  SIT

Prenos presežka                    7.739  SIT
-----------------------------------------------------------------

Prihodki skupaj:                   321.929 SIT
-----------------------------------------------------------------


O d h o d k i :
-----------------------------------------------------------------

A) Tekoči odhodki           

1. Plače, prisp. in drugi prejemki          57.348 SIT

2. Materialni stroški                26.003  SIT

3. Socialni transferji                18.551  SIT

4. Plačila storitev in dotacije

 javnim zavodom                   30.736  SIT

5. Druga plačila storitev              25.847  SIT

6. Subvencije in transferji v gospodarstvu      24.133  SIT

7. Drugi odhodki                   9.614  SIT

B) Investicijski odhodki         

1. Delovanje občine                  2.978  SIT

2. Družbene dejavnosti                20.285  SIT

3. Gospodarska infrastruktura            88.112  SIT

4. Gospodarski razvoj in drugo            6.707  SIT

C) Rezerve                      3.876  SIT

Prenos presežka                    7.739  SIT

-----------------------------------------------------------------
Odhodki skupaj:                   321.929 SIT
-----------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti