Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997

Kazalo

1377. Odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu "Gospodarska cona v Celju", stran 1932.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo – (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam
S K L E P
o objavi odloka o spremembah odloka o zazidalnem načrtu “Gospodarska cona v Celju”
Objavljam odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu “Gospodarska cona v Celju”, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 3. aprila 1997.
Celje, dne 3. aprila 1997.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Občinski svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) dne 3. 4. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o zazidalnem načrtu “Gospodarska cona v Celju”
1. člen
Zazidalni načrt “Gospodarska cona v Celju” – za območji ZN Industrija jug in ZN Industrija sever (proj. ZNG št. 156/73, odlok o Gospodarski coni v Celju, Uradni list SRS, št. 22/77, 22/78, 21/82, 6/83, 23/84, 14/86, 7/90 in Uradni list RS, št. 17/92, 20/94, 39/94, 2/96, 30/96) se dopolni po projektu Razvojnega centra – planiranje pod št. 495/95 in je v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94) in s srednjeročnim družbenim planom Občine Celje za obdobje od leta 1986 do 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list SRS, št. 48/90).
2. člen
1. člen odloka o Gospodarski coni v Celju (Uradni list SRS, št. 14/86) se spremeni tako, da se na koncu doda nov odstavek, ki glasi:
– Zazidalni načrt Gospodarska cona v Celju (območji ZN Industrija – jug in ZN Industrija – sever za kompleks EMO in KLIMA), št. proj. 10/83 Razvojni center Celje, se spremeni in dopolni po projektu, ki ga je pod številko 495/95 izdelal Razvojni center – planiranje d. o. o. Celje.
3. člen
2. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu drugega odstavka doda nov odstavek, ki glasi:
– Spremembe se nanašajo na kompleks v velikosti ca. 3500 m2 zahodno od upravne zgradbe Elektro Turnšek med Mariborsko in Kovinarsko ulico.
4. člen
4. člen odloka se dopolni z novim odstavkom, ki glasi:
– Meja ureditvenega območja spremembe zazidalnega načrta se začenja v križišču Mariborske in Kovinarske ceste, poteka po južnih mejah parcel 1397/1, 1397/2, 1396/3, 1396/6, tu zavije proti severu ob zahodnih mejah parcel 1396/7, 1384/2, 1383, dalje po severnem robu parcel 1397/1 vse k. o. Sp. Hudinja in nato ob zahodnem robu rekonstruirane Mariborske ceste do križišča s Kovinarsko cesto.
5. člen
5. člen odloka se dopolni z novim odstavkom, ki glasi:
– Spremembe zazidalnega načrta se nanašajo na gradnjo bencinskega servisa s prodajalno, bifejem, nadstrešnico nad črpalnimi avtomati, kontejnerjem za prodajo gospodinjskega plina in avtopralnico ter spremembo namembnosti objekta Kovinarska 3.
– Objekt bencinskega servisa je predviden v dimenzijah 17,50 × 12,50 m z nadstrešnico 23 m × 11,50 m + 8 m × 7,50 m, kontejner za gospodinjski plin 2,30 m × 2,60 m, avtopralnica v dimenzijah 12,50 m × 8 m, vsi objekti so predvideni v pritlični izvedbi v armiranobetonski konstrukciji, v kombinaciji s kovino in steklom ter z ravnimi strehami, gorivo pa bo vskladiščeno v štirih dvoplaščnih vkopanih cisternah s kapaciteto 50 m3 ter 5 m3 za kurilno olje.
– Objekta Elektro Turnšek in Kovinarska 3 sta predvidena za spremembo namembnosti v poslovne, servisne ali obrtne dejavnosti, stanovalcem iz Kovinarske 3 pa je ob realizaciji bencinskega servisa potrebno zagotoviti nadomestna stanovanja.
– Vsa obstoječa drevesa, ki ne ovirajo izgradnje objektov, je potrebno ohraniti, vsa ostala pa je potrebno v sklopu komunalnega prispevka nadomestiti drugje.
– Kot tolerance so mogoče smiselne spremembe tlorisnih in višinskih gabaritov ter zunanje ureditve in funkcionalnih zemljišč kompleksa bencinskega servisa.
6. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
7. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352/A-16/96
Celje, dne 3. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti