Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997

Kazalo

1433. Odlok o grbu, zastavi, prazniku in pečatu Občine Škofja Loka, stran 1979.

Na podlagi 10. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 9/96, 44/96) in 5. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski svet občine Škofja Loka na 20. seji dne 10. 4. 1997 sprejel
O D L O K
o grbu, zastavi, prazniku in pečatu Občine Škofja Loka
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja grb, zastavo, praznik in pečat Občine Škofja Loka (v nadaljnjem besedilu: grb, zastava, praznik, pečat).
Grb in zastava se uporabljajo le v obliki, vsebini ter na način določen s tem odlokom.
2. člen
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo.
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom ali tako, da se krni ugled Občine Škofja Loka.
3. člen
Grba in zastave ali njunih sestavnih delov, se ne sme zavarovati ali uporabljati kot znamko, model oziroma vzorec ter za označevanje blaga ali storitev.
II. GRB
4. člen
Grb občine je ščitaste oblike z naslednjo vsebino: v zelenem polju stoji na črni podlagi zlati grad z glavnim stolpom in dvema stranskima s stožčasto streho. V vratih je črna zamorčeva glava z zlatim uhanom ter krono, ustnicami in ovratnikom, ki so rdeče barve.
5. člen
Grb se uporablja:
– v pečatu, štampiljki, oznakah dokumentov in znakih občinskih organov;
– v prostorih in na poslopju sedeža Občine Škofja Loka;
– na svečanih sejah občinskega sveta;
– na vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih za službene namene uporabljajo župan, podžupan, tajnik občine, predsednik in člani občinskega sveta.
6. člen
Grb se lahko uporablja tudi:
– ob prireditvah, ki predstavljajo občino;
– v uradnih prostorih krajevnih skupnosti in javnih zavodih;
– na neprometnih znakih, ki označujejo območje občine;
– v poročnih prostorih.
7. člen
Če se grb občine uporablja poleg drugega grba, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani; razen kadar se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije in v primerih določenih z zakonom.
Če se grb občine uporablja skupaj z dvema drugima grboma, mora biti grb občine v sredini, razen kadar se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije in v drugih primerih določenih z zakonom.
III. ZASTAVA
8. člen
Zastava občine je pravokotne oblike, po dolžini razdeljena na dve polovici.
Če je zastava izobešena na drogu, morata biti barvi zastave razporejeni od zgoraj navzdol tako, da je zgoraj rumena in spodaj zelena.
Če je zastava izobešena na drogu navpično, morata biti barvi zastave, gledano od spredaj, razporejeni tako, da je rumena barva levo in zelena barva desno.
9. člen
Zastava je stalno izobešena:
– na poslopjih občine;
– v sejni sobi občinskega sveta;
– na mestnem trgu.
10. člen
Zastava se izobesi v počastitev praznika občine, v krajevnih skupnostih na območju občine.
Zastava se lahko izobesi tudi:
– ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije;
– na kulturnih in športnih prireditvah;
– ob obisku uradnih delegacij.
11. člen
Če je zastava občine izobešena poleg kakšne druge zastave, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani, razen kadar se uporablja skupaj z zastavo Republike Slovenije in v primerih določenih z zakonom.
Če je zastava občine izobešena skupaj z dvema drugima zastavama, mora biti zastava občine v sredini, razen kadar se uporablja skupaj z zastavo Republike Slovenije in v primerih določenih z zakonom.
IV. PRdAZNIK
12. člen
Praznik Občine Škofja Loka je 30. junij.
30. junija 973, je bila v darilni listini cesarja Otona II, prvič omenjena Škofja Loka kot Loka.
V. PEČAT
13. člen
S pečatom občine se potrjuje verodostojnost aktov, dopisov in dokumentov organov občine.
14. člen
Organi občine uporabljajo pečat okrogle oblike s premerom 35 ali 20 mm.
Pečat je obrobljen z dvema koncentričnima krogoma. V sredini je grb občine, v zgornjem polkrogu je napis “OBČINA ŠKOFJA LOKA” v spodnjem polkrogu pa napis “OBČINSKI SVET” ali “ŽUPAN” ali “OBČINSKA UPRAVA” ali “NADZORNI ODBOR” ali “OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA”.
Če organi občine uporabljajo več pečatov z isto vsebino, mora biti v spodnjem delu pečata zaporedna številka.
15. člen
Občinska uprava mora voditi evidenco o pečatih, ki jih uporabljajo organi občine.
VI. NADZORSTVO
16. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje oddelek za javne službe in občinsko premoženje Občine Škofja Loka.
Izvajanje določbe 3. člena tega odloka nadzoruje pristojni organ tržne inšpekcije.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
17. člen
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba:
1. če uporablja grb ali zastavo v obliki ali z vsebino, ki je v nasprotju s tem odlokom; (drugi odstavek 1. člena).
2. če uporablja grb ali zastavo, ki sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo; (prvi odstavek 2. člena).
3. če uporablja grb ali zastavo v nasprotju z javnim redom ali tako, da krni ugled občine; (drugi odstavek 2. člena).
4. če zavaruje ali uporablja kot znamko, model ali vzorec za označevanje blaga ali storitev grb in zastavo ali njune sestavne dele; (3. člen).
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe pravilnika o emblemu in zastavi Občine Škofja Loka (Uradni vestnik Gorenjske, št. 24/65).
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-1/97
Škofja Loka, dne 10. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti