Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997

Kazalo

1385. Odlok o financiranju programov športa v Občini Ig, stran 1938.

Na podlagi 73. člena statuta Občine Ig so svetniki na 24. seji Občinskega sveta občine Ig 26. 2. 1997 sprejeli
O D L O K
o financiranju programov športa v Občini Ig
Programi za predšolske in šolske otroke, ter srednješolsko mladino
1. člen
Program “Zlati sonček”. Prizna se strošek za nabavo knjižic in medalj.
Program “Odpravljanje plavalne nepismenosti” (program poteka na pobudo Ministrstva za šolstvo in šport, končni cilj akcije pa je da mora vsak otrok, ki konča osnovnošolsko obveznost znati plavati.) – Tečaj plavanja v vrtcu, tečaj plavanja v drugem razredu, preverjanje znanja plavanja v petem in v sedmem razredu, tečaj plavanja za neplavalce in plavalce pripravnike v sedmem razredu. Prizna se strošek celotnega programa za vrtec in drugi razred, v petem in sedmem razredu pa strošek prevozov do bazena in nazaj (sredstva se planirajo iz programa za izobraževanje).
Interesna športna vadba predšolskih otrok (40-urni programi). V vadbeni skupini mora biti najmanj 12 in največ 20 otrok. Prizna se strošek strokovnega kadra in objekta.
Redna športna vadba šoloobveznih otrok in srednješolske mladine (80-urni programi). V vadbeni skupini je najmanj 12 in največ 20 udeležencev. Prizna se strošek strokovnega kadra, objekta ter organizacija in izpeljava medobčinskih in področnih (regijskih prvenstev) za osnovnošolske otroke.
Šola v naravi. Sofinancirajo se prevozi (iz sredstev za izobraževanje – prevozi učencev).
Športnorekreativna dejavnost
2. člen
V program redne rekreativne vadbe v Občini Ig se lahko uvrstijo vsa tista društva, ki:
– se ukvarjajo s športom pri katerem je pomembna telesna aktivnost. V ta program se ne uvrščajo tehnični športi, miselni športi in aktivnosti v lokalih (biljard, pikado...)
– ki imajo organizirano vadbo najmanj 30 tednov v letu po enkrat do dvakrat po eno uro tedensko;
– redno vadijo na športnih objektih na območju Občine Ig;
– zagotavljajo, da njihovi člani plačujejo v svojem društvu članarino.
Najemnina se sofinancira za športne objekte v osnovni šoli in druge športne objekte, če je cena najemne ure usklajena s cenami podobnih objektov.
Občina Ig pa ne sofinancira uporabe naslednjih športnih objektov:
– balinišč, teniških igrišč, kegljišč, objektov za konjeništvo in strelišč vseh vrst;
– pisarn, skladišč in drugih objektov, ki niso športni.
Objekt si zagotovi vsaka vadbena skupina ali matično društvo samo.
Občina Ig sofinancira tudi stroške propagande in osebja (do 50%) za izvedbo športnorekreativnih tekmovanj v obliki lig ali v obliki enkratnih tekmovanj (iz sklada za prireditve).
Šport nadarjenih otrok in mladine usmerjenih v vrhunski šport
3. člen
Udeleženci stari do 15 let se vključujejo v 240-urne programe, srednješolci pa v 500-urne programe (v Občini Ig tega segmenta športa še ni).
V vsaki vadbeni skupini osnovnošolskih otrok je vključeno 15 udeležencev, pri srednješolski mladini pa skupina vključuje 12 udeležencev.
Pri nadarjenih otrocih se prizna strošek objekta in strokovnega kadra, strošek ene meritve letno na udeleženca, nezgodno zavarovanje in materialni stroški programa v višini do 20% stroška kadra in objekta.
Športniki so glede na dosežen razred kategorizacije (ŠZS) vrednoteni z naslednjimi razredi:
– svetovni r. 5, mednarodni r. 4, perspektivni r. 3, državni r. 2, mladinski r. 1.
Športniki iz Občine Ig, ki dosegajo enega od razredov iz prejšnje točke, vendar trenirajo pri klubu izven Občine Ig, lahko kandidirajo za sredstva iz sklada “Pomoč nadarjenim športnikom”. V ta sklad se nameni do 7% vrednosti športnega programa Občine Ig. K prošnji je potrebno priložiti potrdilo o kategorizaciji.
Kakovostni šport odraslih
4. člen
Sofinancira se najemnina objektov za 320 ur programa članskih ekip ali športnikov, udeležencev uradnih državnih prvenstev in v ekipnih športih za nastope v prvi državni ligi.
Izobraževanje strokovnih kadrov
5. člen
Za izobraževanje kadrov se planira do 8% vrednosti športnega programa občine.
Občina Ig sofinancira vzgojo in izobraževanje strokovnih kadrov, ki delajo v športnih društvih (ŠD), in sicer:
– šolanje za strokovne nazive – vodnik, vaditelj, inštruktor, učitelj in trener;
– izpopolnjevanje strokovnih kadrov;
– študijske obveznosti študentov Fakultete za šport v Ljubljani, ki se izvajajo zunaj sedeža fakultete (do 1/3 stroškov).
Kandidat mora najmanj eno leto voditi vadbo v ŠD, ki ga je predlagalo za šolanje in podpisati z njim pogodbo, da bo najmanj 2 leti delal v ŠD. To določilo ne velja za kandidate, ki delajo v VVO, OŠ in študente fakultete za šport.
Za sofinanciranje izpopolnjevanja strokovnih kadrov lahko kandidirajo le tisti posamezniki, ki delajo kot izšolani strokovni kadri že najmanj 2 leti (tečaji za izpopolnjevanje, trenerski seminarji).
Vrednotenje meril
6. člen
Planska cena ene ure objekta znaša 50% vrednosti ure, ki jo določi Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ). Ob sobotah, nedeljah in praznikih se cena ure poveča za 50%.
Za ceno ure strokovnega kadra se upošteva merilo MŠŠ.
Sredstva za (honorarno) zaposlenega strokovnega delavca znašajo do 8% vrednosti športnega programa občine. Strokovni delavec mora imeti ustrezno izobrazbo.
Planiran strošek nezgodnega zavarovanja za enega udeleženca – upošteva se merilo MŠŠ.
Sredstva za investicije v športne objekte
7. člen
V skladu z zakonom o financiranju občin sredstva, ki so potrebna za načrtovanje izgradnje, izgradnjo in vzdrževanje športne infrastrukture, katere lastnik je občina, zagotovi občina v okviru 22. člena omenjenega zakona.
Način nadzora nad izvajanjem programov redne vadbe, ki se sofinacirajo iz sredstev javnih financ za šport v Občini Ig
8. člen
S to točko se zagotavlja nadzor nad izvajanjem programov za katere so se prosilci zavezali, da jih bodo izvajali in na tej podlagi prejemajo sredstva za sofinanciranje.
Pri nadzoru programov se ugotavlja:
– ali je udeleženec plačal članarino;
– dan in ura vadbe (tekme);
– objekt na katerem je bila izvedena ura vadbe (tekma);
– seznam navzočih na posamezni vadbeni uri (tekmi).
Podatke iz prejšnje točke vodi vodja vadbe v tako imenovanem trenerskem dnevniku.
Trenerski dnevnik (ali trimesečna poročila o vadbi) se pregleduje po potrebi, a največ enkrat na tri mesece, in sicer tako, da institucija, ki opravlja pregled pisno obvesti vsa društva o datumu, kraju in uri pregleda.
Če dejavnost ne ustreza, se najprej pisno opozori društvo. Če po opozorilu dejavnost še zmeraj ni ustrezna, se ustavi sofinanciranje take dejavnosti.
Izvajalci športnih programov morajo do določenega datuma poslati vsa poročila, ki jih od njih zahteva pristojni organ Občine Ig.
Razpis za program športa
9. člen
Občina za program športa, ki se sofinancira iz proračunskih sredstev objavi javni razpis, ki ga mora objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z izvajalci športnih programov se sklene pogodba za tekoče leto.
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja občinska strokovna služba ali za to pooblaščeni organ.
10. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 233
Ig, dne 24. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ig
Janez Cimperman l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti