Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1287. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS-C)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1338. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Bolgarijo
1339. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o začasni uporabi sporazuma med državami EFTE in Republiko Slovenijo
1340. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o začasni uporabi sporazuma o pristopu Republike Slovenije k srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA) in dodatnih protokolov št. 4 in št. 5 k srednjeevropskemu sporazumu o prosti...
1341. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o pogojih za uvoz blaga, ki se v letu 1997 uvaža v Republiko Slovenijo iz Evropske skupnosti, Evropske skupnosti za premog in jeklo in Evropske skupnosti za jedrsko energijo na podlagi začasnega...
1342. Uredba o določitvi najvišjih cen učbenikov
1343. Uredba o dajanju soglasij k cenam novih učbenikov
1344. Uredba o načinu oblikovanja cen oskrbe z zemeljskim plinom po plinovodni mreži in cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode
1346. Uredba o določitvi najvišjih cen telefonskih storitev
1347. Uredba o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za prvo polletje leta 1997

Sklepi

1345. Sklep o soglasju k RTV naročnini
1348. Sklep o uskladitvi zajamčenega osebnega dohodka
1349. Sklep o povišanju rejnin
1350. Sklep o uskladitvi vrednosti točke v zakonu o sodnih taksah
1351. Sklep o uskladitvi vrednosti točke v zakonu o upravnih taksah
1352. Sklep o spremembi tolarskih zneskov za izračun višine solventne meje in garancijskega sklada

MINISTRSTVA

1353. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
1354. Uskladitev zneskov povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državnih organih
1355. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državnih organih
1356. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja v gimnazijah

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1288. Navodilo o obliki, vsebini in uporabi posebne položnice in posebne nakaznice ter o načinu poravnavanja obveznosti pri matični banki s trajnim nalogom, direktno obremenitvijo in direktno odobritvijo
1289. Sklep o določitvi stopnje članarine Gospodarske zbornice Slovenije za leto 1997
1357. Poročilo o gibanju plač za leto 1996

OBČINE

Bled

1294. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 1996
1295. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 1997
1296. Odlok o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Bled
1297. Uredba o spremembi uredbe o taksah za obremenjevanje okolja
1298. Odlok o spremembi odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled
1299. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prometnem režimu in obalnem redu na območju Bleda
1300. Dopolnitev statuta Občine Bled

Bohinj

1301. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bohinj za leto 1996
1302. Odlok o spremembah in dopolnitvah sestavin prostorskega plana Občine Bohinj
1303. Odlok o podelitvi koncesije za obvezno gospodarsko lokalno javno službo za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka

Idrija

1304. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Krnice-Masore, za izgradnjo mostu čez Idrijco na Travniku

Kidričevo

1305. Odlok o povračilu za izkoriščanje in rabo pitne vode iz vodovodnega sistema črpališča Šikole v Občini Kidričevo
1306. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o taksi za ustvarjanje odpadkov in povračilu za izkoriščanje in rabo pitne vode v Občini Kidričevo
1307. Odlok o spremembah odloka o taksi za ustvarjanje odpadkov in povračila za izkoriščanje in rabo pitne vode v Občini Kidričevo
1308. Sklep o vrednosti takse za ustvarjanje odpadkov iz 4. člena odloka o taksi za ustvarjanje odpadkov in povračila za izkoriščanje in rabo pitne vode v Občini Kidričevo

Kočevje

1309. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za investicije v šolstvo in šport za območje Občine Kočevje

Laško

1310. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Primoža Trubarja Laško
1311. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
1312. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda vrtec Laško

Ljubljana

1290. Odlok o spremembi imena ulice na območju Mestne občine Ljubljana
1291. Odlok o določitvi, spremembi in ukinitvi imen oziroma potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana
1292. Pravilnik o dodelitvi posojil za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Ljubljana
1293. Pravilnik o dodelitvi subvencij za urejanje kmetijskih zemljišč v Mestni občini Ljubljana

Loška dolina

1313. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loška dolina za leto 1996
1314. Odlok o proračunu Občine Loška dolina za leto 1997

Mežica

1315. Odlok o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna Občine Mežica za leto 1996

Moravske Toplice

1316. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bogojina
1317. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Fokovci
1318. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci Kentnyelvu Altalanos iskola Partosfalva

Rogaška Slatina

1319. Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 1997
1320. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom iz javnega plinovodnega omrežja v Občini Rogaška Slatina
1321. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Rogatec

1322. Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 1997

Sevnica

1323. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Ciciban Sevnica
1324. Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica

Slovenj Gradec

1325. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izbraževalnega zavoda Prva osnovna šola Slovenj Gradec
1326. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu
1327. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Druga osnovna šola Slovenj Gradec
1328. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Podgorje

Sveti Jurij ob Ščavnici

1329. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 1996

Šentjernej

1330. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šentjernej

Škofljica

1331. Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Škofljica
1332. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Škofljica v letu 1997

Trebnje

1333. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Trebnje
1334. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana in družbenega plana Občine Trebnje
1335. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za I. polletje 1997
1336. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Občini Trebnje

Vojnik

1337. Odlok o zaključnem računu Občine Vojnik za leto 1996
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti