Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997

Kazalo

1288. Navodilo o obliki, vsebini in uporabi posebne položnice in posebne nakaznice ter o načinu poravnavanja obveznosti pri matični banki s trajnim nalogom, direktno obremenitvijo in direktno odobritvijo, stran 1777.

Na podlagi 19. člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94 in 58/95), 3. točke navodila o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet (Uradni list RS, št. 9/95, 34/95, 70/95 in 19/97) in v skladu z izdanim soglasjem Banke Slovenije, št. 29.00-0062/97-IN, z dne 26. 3. 1997, generalni direktor Agencije Republike Slovenije za plačilni promet izdaja
N A V O D I L O
o obliki, vsebini in uporabi posebne položnice in posebne nakaznice ter o načinu poravnavanja obveznosti pri matični banki s trajnim nalogom, direktno obremenitvijo in direktno odobritvijo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1
To navodilo določa obliko, vsebino in uporabo posebne položnice in posebne nakaznice ter poravnavo obveznosti pri matični banki s trajnim nalogom, direktno obremenitvijo in direktno odobritvijo.
2
V tem navodilu imajo v primeru posebne položnice, trajnega naloga in direktne obremenitve navedeni izrazi naslednji pomen:
– dolžnik – fizična ali pravna oseba, na katero se nanaša obveznost,
– plačnik – fizična ali pravna oseba, ki poravna obveznost za svoj račun ali na račun dolžnika,
– upnik – pravna ali fizična oseba, ki prejme denarna sredstva iz naslova poravnavanja obveznosti,
– matična banka – banka, kjer ima plačnik svoj račun,
– podružnica Agencije – podružnica Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, kjer ima plačnik svoj račun,
– posredniška banka – banka, ki izvrši plačilo v breme računa dolžnika ali plačnika in v dobro računa upnika,
– talon – prvi del posebne položnice, ki v primeru poravnave obveznosti v gotovini služi kot dokaz o izvršenem plačilu. V drugih primerih pa pomeni zgolj informacijo dolžniku oziroma plačniku o predložitvi posebne položnice v plačilo, zato ga dolžnik oziroma plačnik zadrži zase,
– rok plačila – datum, ki ga upnik določi za poravnavo obveznosti,
– faktura – račun, ki ga za poravnavo obveznosti upnik izstavi dolžniku,
– številka pooblastitve – identifikacijska številka plačnika, ki jo določi matična banka,
– številka upnika – identifikacijska številka upnika.
V tem navodilu imajo v primeru posebne nakaznice ter direktne odobritve navedeni izrazi naslednji pomen:
– nalogodajalec – pravna ali fizična oseba, ki denarna sredstva nakazuje prejemniku plačila,
– prejemnik plačila – pravna ali fizična oseba, ki denarna sredstva prejema,
– matična banka – banka, kjer ima prejemnik plačila svoj račun,
– podružnica Agencije – podružnica Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, kjer ima prejemnik plačila svoj račun,
– talon – prvi del posebne nakaznice, ki pomeni prejemniku plačila tako v primeru izplačila nakazanega zneska denarnih sredstev v gotovini, kakor tudi v drugih primerih zgolj informacijo o predložitvi posebne nakaznice v vnovčenje, zato ga prejemnik plačila zadrži zase,
– rok izplačila – datum, ki ga nalogodajalec določi za izplačilo nakazanih denarnih sredstev.
3
Posebna položnica je plačilni instrument, s katerim plačnik poravna obveznost do upnika.
Posebna nakaznica je plačilni instrument, s katerim nalogodajalec nakaže določeni znesek denarnih sredstev prejemniku plačila.
Posebno položnico in posebno nakaznico lahko tiskajo vse tiskarne s sedežem v Republiki Sloveniji, ki predložijo izjavo o ustreznosti v skladu z zahtevo Standarda SLS EN 45014.
II. POSEBNA POLOŽNICA, obr. št. PP 01
4
Obveznost je možno poravnati:
– z gotovino,
– brezgotovinsko.
Z gotovino se obveznost poravna:
– pri upniku,
– s posebno položnico pri banki.
Postopek poravnave obveznosti z gotovino pri upniku ni predmet tega navodila. Ta postopek je urejen z internimi navodili posameznega upnika.
Brezgotovinsko se obveznost poravna:
– s posebno položnico pri upniku ali pri banki,
– s posebno položnico na bančnem avtomatu.
5
Posebno položnico sestavljajo trije deli:
– prvi del je talon,
– drugi del vsebuje podatke o upniku,
– tretji del vsebuje podatke o dolžniku oziroma podatek o računu plačnika.
V zgornjem delu posebne položnice je prostor za podpis plačnika in za datum plačila, srednji del vsebuje podatke o prejemniku plačila in o nalogodajalcu, spodnji del, ki se imenuje kodirna linija, pa je namenjem optičnemu čitanju.
6
Obrazec posebna položnica je enoten v vseh oblikah za vse uporabnike plačilnih sistemov. Izpolni ga upnik, v skladu s standardom plačilnega instrumenta posebna položnica, ter ga posreduje dolžniku. Zgled posebne položnice in primeri plačevanja s posebno položnico sta PRILOGA 1 tega navodila.
Pri izdaji obrazca posebna položnica upnik izpolni vse podatke, razen številke računa nalogodajalca, podpisa nalogodajalca in datuma plačila. Podatek “sklic” izpolni po navodilu Način določitve podatka sklic na posebni položnici in na posebni nakaznici, PRILOGA 2 tega navodila.
7
Dolžnik lahko v roku, ki je določen s splošnimi pogoji poslovanja upnika ali z drugimi njegovimi ustreznimi akti, pri upniku ugovarja tako terjatvi iz osnovnega posla kot formalno-pravnim napakam iz posebne položnice.
Rok iz prvega odstavka ne sme biti krajši od sedmih dni.
1. Poravnava obveznosti z gotovino
1.1. Predložitev posebne položnice pri banki
8
Kadar plačnik z gotovino poravna obveznost pri banki, ji predloži posebno položnico. Banka prevzem gotovine potrdi na talonu, ki ga vroči plačniku, posebno položnico pa likvidira in arhivira.
Potrjeni talon plačniku služi kot dokaz o izvršenem plačilu.
2. Brezgotovinska poravnava obveznosti
9
V primeru brezgotovinskega plačila izpolni plačnik posebno položnico, in sicer tako, da vpiše številko svojega računa, dan, ko naj se opravi plačilo upniku, ter se podpiše. Tako izpolnjena posebna položnica je lahko datirana vnaprej in je osnova banki, da jo obravnava kot nalog za obremenitev računa plačnika.
2.1. Predložitev posebne položnice pri upniku
10
V skladu z 9. točko izpolnjeno posebno položnico lahko plačnik predloži upniku. Upnik obvezno opravi identifikacijo številke plačnikovega računa, ki ga plačnik vpiše na posebni položnici, s kartico za identifikacijo računa.
Upnik podatke o obremenitvi računov plačnikov posreduje matični banki v obliki in na način, kot je to določeno s standardom izmenjave podatkov, posebno položnico pa likvidira in arhivira.
2.2. Predložitev posebne položnice pri posredniški banki
11
V skladu z 9. točko izpolnjeno posebno položnico lahko plačnik predloži tudi pri posredniški banki.
Postopke v zvezi z obdelavo posebne položnice in poravnave obveznosti plačnika do upnika prek posredniške banke uredijo banke z dogovorom prek Združenja bank Slovenije.
2.3. Predložitev in obdelava posebne položnice pri matični banki
2.3.1. Oddaja posebne položnice na bančnem avtomatu
12
V skladu z 9. točko izpolnjeno posebno položnico lahko plačnik odda tudi na bančnem avtomatu, za obdelavo v matični banki oziroma za obdelavo v posredniški banki, če je s pogodbo ali z dogovorom med določenimi bankami tako urejeno. V tem primeru je postopek prevzema posebne položnice v plačilo enak postopku prevzema drugih dokumentov, ki jih lahko komitent matične banke oddaja na bančnem avtomatu v skladu z internimi navodili matične banke.
Če je posebna položnica oddana na bančnem avtomatu, ki je v lasti posredniške banke, in med matično banko in posredniško banko ni sklenjena pogodba ali dogovor o njeni obdelavi, je posredniška banka dolžna posebno položnico poslati matični banki.
V skladu z 9. točko izpolnjeno posebno položnico lahko plačnik, ki ima svoj račun pri podružnici Agencije, odda tudi v nabiralnik plačilnih pisem pri podružnici Agencije.
13
Če je na dan, ko naj se opravi plačilo upniku, na računu plačnika dovolj denarnih sredstev za poravnavo obveznosti, matična banka obremeni njegov račun ter znesek denarnih sredstev vključi v zbirni nalog, ki je osnova za poravnavo.
Izvršitev plačila matična banka potrdi z izpiskom o stanju na računu, s katerim jamči, da je bil v dobro računa upnika račun plačnika obremenjen v višini zneska iz predložene posebne položnice.
Posebno položnico matična banka po likvidaciji arhivira.
14
Če na računu plačnika na dan, ko naj se opravi plačilo upniku, ni dovolj denarnih sredstev za poravnavo obveznosti, matična banka zavrne izvršitev plačila.
2.3.2. Posredovanje posebne položnice v pismu ter predložitev na bančnem okencu
15
V skladu z 9. točko izpolnjeno posebno položnico lahko plačnik posreduje matični banki v pismu, lahko pa jo neposredno predloži na njenem bančnem okencu.
V skladu z 9. točko izpolnjeno posebno položnico lahko plačnik, ki ima svoj račun pri podružnici Agencije, predloži tudi na okencu podružnice Agencije.
16
Pri posredovanju posebne položnice v pismu gre za z internimi bančnimi navodili predpisani postopek glede pošiljanja, prenosa in prevzema takšnega pisma med matično banko in komitentom.
Po prevzemu posebne položnice pri matični banki je postopek obdelave enak postopku obdelave posebne položnice, ki je bila prevzeta iz bančnega avtomata matične banke.
17
Kadar plačnik posebno položnico predloži na bančnem okencu, matična banka obremeni račun plačnika na dan, ko naj se opravi plačilo upniku, ter denarna sredstva še isti dan vključi v zbirni nalog, ki je osnova za poravnavo.
Izvršitev plačila matična banka potrdi z izpiskom o stanju na računu, s katerim jamči, da je bil v dobro računa upnika račun plačnika obremenjen v višini zneska iz predložene posebne položnice.
Posebno položnico matična banka po likvidaciji arhivira.
18
Če na dan, ko naj se opravi plačilo upniku, na računu plačnika ni dovolj denarnih sredstev za poravnavo obveznosti, matična banka zavrne izvršitev plačila.
2.3.3. Obdelava podatkov o posebnih položnicah, ki so jih posredovali upniki
19
Ob prevzemu podatkov s posebnih položnic, ki so jih posredovali upniki, matična banka preveri stanje denarnih sredstev na računih plačnikov.
Če je na računu določenega plačnika dovolj denarnih sredstev za poravnavo obveznosti, matična banka obremeni njegov račun. Pri tem izvršitev plačila potrdi z izpiskom o stanju računa, s katerim jamči, da je bil v dobro računa upnika račun plačnika obremenjen v višini zneska iz predložene posebne položnice.
20
Če na računu plačnika ni dovolj denarnih sredstev, matična banka ni dolžna izvršiti plačila.
Matična banka podatke o neporavnanih obveznostih s strani določenih dolžnikov še isti dan posreduje upniku, v skladu s standardom izmenjave podatkov.
III. TRAJNI NALOG
21
Trajni nalog je posebna oblika negotovinske poravnave obveznosti, ki se lahko izvrši na plačnikovem računu.
Pri poravnavaju obveznosti s trajnim nalogom, plačnik z matično banko sklene pogodbo, s katero banko pooblasti, da pod določenimi pogoji, na določeni dan oziroma na določene dni v nekem časovnem obdobju izvrši plačilo fiksnega zneska v dobro določenega upnika.
22
Plačnik se s pogodbo obveže, da bo na dan plačila zagotovil zadostno kritje, kajti v nasprotnem primeru banka ni dolžna izvršiti plačila.
Matična banka je na dogovorjeni dan obremenitve dolžna skupni znesek vključiti v zbirni nalog, ki je osnova za poravnavo.
23
Če ob koncu plačilnega obdobja skupni znesek obveznosti plačnika do upnika ni enak vsoti plačanih zneskov plačnika upniku, upnik in plačnik poračunata razliko.
IV. DIREKTNA OBREMENITEV
24
Direktna obremenitev je posebna oblika negotovinske poravnave obveznosti, ki se izvrši na plačnikovem računu.
1. Sklenitev pogodbe
25
Pri poravnavanju obveznosti z direktno obremenitvijo plačnik sklene pogodbo z upnikom in z matično banko. S pogodbo pooblasti upnika, da pod določenimi pogoji, na določeni dan matični banki predloži nalog za obremenitev računa plačnika v višini zneska za opravljeno storitev.
26
Sestavni del pogodbe iz 25. točke je obrazec Direktna obremenitev – pooblastilo, ki ga plačnik dobi ter podpiše ali pri upniku ali pri matični banki. S strani plačnika podpisani obrazec Direktna obremenitev – pooblastilo upnik oziroma matična banka izpolni in ga posreduje v dopolnitev matični banki oziroma upniku. Zgled obrazca Direktna obremenitev – pooblastilo je PRILOGA 3 tega navodila.
27
Prvi izvod obrazca Direktna obremenitev – pooblastilo, list A, arhivira matična banka, drugi izvod, list B, posreduje upniku in tretji izvod, list C, posreduje plačniku.
2. Pisno obvestilo o znesku opravljene storitve
28
Upnik mora plačnika predhodno pisno obvestiti o znesku opravljene storitve in s tem o nameravani obremenitvi njegovega računa.
Rok za predhodno obvestitev dolžnika ne sme biti krajši od deset dni, zato da ima dolžnik možnost ugovora.
3. Priprava podatkov s strani upnika
29
Upnik za vse plačnike računov z direktno obremenitvijo pripravi podatke in jih posreduje matičnim bankam v obliki in na način, kot je to določeno s Standardom izmenjave podatkov.
4. Obdelava podatkov v matični banki
30
Matična banka obdela podatke, prejete od upnika, kontrolira pooblastitev in obremeni račun plačnika za znesek fakture.
Matična banka mesečno obvešča plačnika o znesku obremenitve, in sicer z izpiskom o stanju na računu.
31
Ugovor plačnika na knjiženo terjatev se neposredno ureja med plačnikom in upnikom, razen če se ne izkaže, da je matična banka naredila napako pri knjiženju in obremenitvi računa.
5. Neplačane terjatve
32
Če matična banka ugotovi, da za poravnavo obveznosti določeni plačniki nimajo dovolj denarnih sredstev na računu, pripravi bazo podatkov o izločenih in neporavnanih obveznostih v skladu s standardom izmenjave podatkov in jo najpozneje v roku dveh dni po roku plačila posreduje upniku.
6. Prenos denarnih sredstev na račun upnika
33
Matična banka na dan roka plačila vključi v zbirni nalog, ki je osnova za poravnavo, vsa denarna sredstva izvršenih obremenitev oziroma plačil.
7. Preklic pooblastitve
34
Vsaka od treh sodelujočih strank lahko prekliče pooblastitev. Ta preklic učinkuje za matične banke v roku desetih dni po prejemu preklica.
Tisti, ki prekliče pooblastilo, mora ravnati v skladu z določili pogodbe. Če določil pogodbe ne upošteva, odgovarja za nastalo škodo in trpi druge pravne posledice.
Dokument o preklicu je obrazec Direktna obremenitev – preklic pooblastila, katerega zgled je PRILOGA 4 tega navodila. Izdajajo ga matične banke in upniki. Preklic se izpolnjuje v treh izvodih.
35
Če pooblastilo prekliče matična banka, z obrazcem Direktna obremenitev – preklic pooblastila o preklicu obvesti upnika in plačnika. Matična banka arhivira prvi izvod, list A, drugi izvod, list B, pošlje upniku in tretji izvod, list C, plačniku.
36
Če pooblastilo prekliče plačnik, pri matični banki izpolni obrazec Direktna obremenitev – preklic pooblastila. Matična banka preklic dopolni z ustreznimi podatki ter pri obveščanju in arhiviranju ravna tako, kot je predpisano v 35. točki tega navodila.
37
Če pooblastilo prekliče upnik, mora o tem obvestiti plačnika in matično banko.
V. POSEBNA NAKAZNICA, obr. št. PN 02
38
Nakazani znesek denarnih sredstev lahko prejemnik posebne nakaznice:
– dvigne v gotovini pri banki,
– nakaže na račun pri matični banki ali z oddajo posebne nakaznice na bančnem avtomatu ali s predložitvijo posebne nakaznice v pismu ali na okencu banke.
39
Posebno nakaznico sestavljajo trije deli:
– prvi del je talon,
– drugi del vsebuje podatke o prejemniku plačila,
– tretji del vsebuje podatke o nalogodajalcu.
40
Obrazec posebna nakaznica je enoten v vseh oblikah za vse uporabnike plačilnih sistemov. Izpolni ga nalogodajalec, v skladu s standardom plačilnega instrumenta posebna nakaznica. Zgled posebne nakaznice in primeri o prejemanju denarnih sredstev s posebno nakaznico sta PRILOGA 5 tega navodila.
Pri izdaji obrazca posebna nakaznica nalogodajalec izpolni vse podatke, razen številke računa prejemnika in datuma izplačila, ter ga podpisanega posreduje prejemniku plačila. Podatek “sklic” izpolni po navodilu Način določitve podatka sklic na posebni položnici in na posebni nakaznici.
41
Postopke za poravnavo izplačanih posebnih nakaznic banke uredijo z dogovorom v okviru Združenja bank Slovenije.
42
Prejemnik plačila lahko v roku, ki je določen s splošnimi pogoji poslovanja nalogodajalca ali z drugimi njegovimi ustreznimi akti, pri nalogodajalcu ugovarja ali višini nakazanih denarnih sredstev ali formalno-pravnim napakam iz posebne nakaznice.
Rok iz prvega odstavka ne sme biti krajši od sedmih dni.
1. Dvig nakazanega zneska denarnih sredstev v gotovini pri banki
43
Prejemnik plačila lahko sredstva, nakazana s posebno nakaznico, dvigne v gotovini pri banki. Pri tem prejemnik plačila vpiše datum izplačila, prejem gotovine pa s svojim podpisom potrdi na hrbtni strani posebne nakaznice.
Prevzete posebne nakaznice banka razvrsti po nalogodajalcih in sredstva v skladu s sprejetim dogovorom v okviru Združenja bank Slovenije predloži v poravnavo.
2. Vplačilo nakazanih denarnih sredstev na račun pri matični banki
44
Prejemnik plačila lahko znesek denarnih sredstev, naveden na posebni nakaznici, nakaže na račun le pri matični banki. Pri tem na obrazec posebne nakaznice vpiše številko ustreznega računa in datum izplačila. Tako izpolnjena posebna nakaznica se pri banki obravnava kot nalog za odobritev.
2.1. Oddaja posebne nakaznice na bančnem avtomatu
45
V skladu s 44. točko izpolnjeno posebno nakaznico lahko prejemnik plačila odda na bančnem avtomatu za obdelavo pri matični banki
V tem primeru je postopek prevzema posebne nakaznice v vplačilo na račun enak postopku drugih dokumentov, ki jih komitent matične banke lahko oddaja na bančnem avtomatu v skladu z internimi navodili matične banke.
Prejemnik plačila, ki ima svoj račun pri podružnici Agencije, lahko v skladu s 44. točko izpolnjeno posebno nakaznico odda tudi v nabiralnik plačilnih pisem pri podružnici Agencije.
46
Matična banka nakazani znesek denarnih sredstev knjiži v dobro računa prejemnika plačila, in sicer:
– na dan roka izplačila, če je bila posebna nakaznica oddana na bančnem avtomatu pred rokom izplačila,
– na dan predložitve naloga v skladu z internimi navodili, če je bila posebna nakaznica oddana na bančnem avtomatu na rok izplačila ali pozneje.
47
Na dan odobritve določenih računov prejemnikov plačil matična banka posebne nakaznice razvrsti po nalogodajalcih in sredstva v skladu s sprejetim dogovorom v okviru Združenja bank Slovenije predloži v poravnavo.
Izvršitev vplačila na račun prejemnika plačila matična banka potrdi z izpiskom o stanju na računu, posebno nakaznico pa likvidira in arhivira.
2.2. Posredovanje posebne nakaznice v pismu in predložitev na bančnem okencu
48
Vplačilo na račun lahko prejemnik plačila izvrši tudi tako, da v skladu s 44. točko izpolnjeno posebno nakaznico matični banki posreduje v pismu oziroma jo neposredno predloži na njenem bančnem okencu.
49
Pri posredovanju posebne nakaznice v pismu gre za z internimi bančnimi navodili predpisani postopek glede pošiljanja, prenosa in prevzema takšnega pisma med matično banko in komitentom.
Po prevzemu posebne nakaznice pri matični banki je postopek obdelave enak postopku obdelave posebne nakaznice, ki je bila prevzeta na bančnem avtomatu.
50
V primeru predložitve posebne nakaznice na bančnem okencu matična banka knjiži denarna sredstva v dobro računa prejemnika plačila na dan roka izplačila oziroma na dan predložitve naloga, v skladu z internimi navodili banke, denarna sredstva pa v skladu s sprejetim dogovorom v okviru Združenja bank Slovenije predloži v poravnavo.
51
Matična banka z izpiskom o stanju na računu potrdi knjiženje v dobro računa prejemnika plačila, posebno nakaznico pa likvidira in arhivira.
VI. DIREKTNA ODOBRITEV
52
Direktna odobritev je posebna oblika negotovinskega nakazila denarnih sredstev, ki se izvrši v dobro računa prejemnika plačila.
V tem primeru nalogodajalec pripravi podatke za vse prejemnike plačila z direktno odobritvijo in jih posreduje matičnim bankam v obliki in na način kot je to določeno v standardu izmenjave podatkov.
VII. ZBIRNI CENTER
53
Zbirni center je mesto, kjer se podatki v zvezi s posebno položnico, posebno nakaznico, trajnim nalogom in direktno obremenitvijo ter direktno odobritvijo sprejemajo, sortirajo in posredujejo določenim uporabnikom navedenih plačilnih instrumentov.
54
Vsi podatki v zvezi s plačilnimi instrumetni iz 52. točke se v primeru izvršitve plačila prek bank pošiljajo prek zbirnega centra v obliki in na način ter v roku, kot to določa standard izmenjave podatkov.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
55
Do spremembe sistema opravljanja plačilnega prometa tiskarne iz tretjega odstavka 3. točke tega navodila predložijo izjavo o ustreznosti Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, ki vodi seznam tiskarn posebne položnice in posebne nakaznice.
56
Standarde iz tega navodila: standard plačilnega instrumenta posebna položnica, standard izmenjave podatkov in standard plačilnega instrumenta posebna nakaznica lahko zainteresirane pravne osebe dobijo v Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, centrala Ljubljana.
57
Do spremembe sistema opravljanja plačilnega prometa vse naloge, ki jih ima po 8., 9., 17., 18., 38., 43. in 44. točki, po drugemu odstavku 47. točke, po 48. in po 51. točki tega navodila banka, za imetnike računov pri podružnici Agencije opravlja podružnica Agencije.
58
Do začetka delovanja zbirnega centra se vsi podatki v zvezi s plačilnimi instrumenti iz 53. točke tega navodila v primeru izvršitve plačila prek bank izmenjujejo neposredno med posamezno banko in upnikom.
59
To navodilo ne ureja stroškov in morebitnih plačil posredovanja podatkov in izvrševanja plačil, saj bo to predmet posebnega dogovora med uporabniki plačilnih instrumentov iz 53. točke tega navodila.
60
Pravne osebe, ki prodajajo svoje storitve velikemu številu fizičnih oseb (občanom), lahko izdajajo posebne položnice, ki jih izpolnjene pošiljajo fizičnim osebam (občanom) še šest mesecev po uveljavitvi tega navodila.
61
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 690-3/97
Ljubljana, dne 28. marca 1997.
Darinka Pozvek l. r.
v.d. generalnega direktorja
Agencije
Republike Slovenije
za plačilni promet

AAA Zlata odličnost