Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997

Kazalo

1344. Uredba o načinu oblikovanja cen oskrbe z zemeljskim plinom po plinovodni mreži in cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode, stran 1873.

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu oblikovanja cen oskrbe z zemeljskim plinom po plinovodni mreži in cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode
1. člen
Pravne osebe, ki opravljajo oskrbo s plinastimi gorivi po plinovodni mreži do končnega porabnika (v nadaljnjem besedilu: zavezanci), lahko cene zemeljskega plina povečajo največ za 2,20 SIT/m3.
2. člen
Pravne osebe, ki opravljajo proizvodnjo in distribucijo pare in tople vode (v nadaljnjem besedilu: zavezanci), lahko cene toplotne energije za MWh povečajo za znesek, pridobljen na podlagi izračuna, pri katerem se upošteva letna struktura in normativna letna količina energenta, potrebnega za proizvodnjo in distribucijo MWh toplotne energije. Pri tem izračunu se lahko upoštevajo povišanja cen posameznih vrst energentov na enoto v višini:
1. zemeljski plin                  2,200 SIT/m3
2. EL kurilno olje                 3,200 SIT/l
3. mazut lahki L                  2,573 SIT/kg
4. mazut srednji S                 2,303 SIT/kg
5. mazut SNS                    2,157 SIT/kg
6. mazut težki T                  2,022 SIT/kg
7. mazut TNS                    1,894 SIT/kg
oziroma pri električni energiji v odstotku povišanja, to je za 8,6 odstotka.
3. člen
Cene, ki so bile oblikovane skladno s predpisi in so se uporabljale na tržišču na dan 30. aprila 1997, se lahko povečajo na način, določen v prvem in drugem členu te uredbe, od 1. maja 1997 dalje.
4. člen
Zavezanci, ki oblikujejo cene v skladu s to uredbo, morajo najkasneje pet dni po uveljavitvi cen o tem obvestiti Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj.
Obvestilo za cene storitev oskrbe z zemeljskim plinom mora vsebovati naslednje podatke:
– raven povprečne cene za kubični meter zemeljskega plina in cene po posameznih vrstah porabnikov, po in pred izvršenim povišanjem,
– kalkulativne elemente drobnoprodajne cene za kubični meter zemeljskega plina.
Obvestilo za cene MWh toplotne energije mora vsebovati naslednje podatke:
– raven povprečne cene za MWh in cene po posameznih vrstah porabnikov, po in pred izvršenim povišanjem,
– normativno letno porabo posameznih vrst energentov, potrebnih za proizvodnjo in distribucijo MWh toplotne energije,
– izračun potrebnega povišanja cene za MWh toplotne energije z upoštevanjem dovoljenih povišanj na enoto energentov, navedenih v 2. členu te uredbe.
5. člen
Zavezanci, ki so v času veljavnosti uredbe o dajanju soglasja k cenam plina iz omrežja in daljinskega ogrevanja (Uradni list RS, št. 55/96) z zahtevkom predlagali izdajo soglasja k cenam, lahko povišajo cene v skladu s sprejetim sklepom Vlade Republike Slovenije.
6. člen
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, prenehata veljati uredba o načinu oblikovanja cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode (Uradni list RS, št. 5/97) in uredba o načinu oblikovanja cen storitve oskrbe z zemeljskim plinom po plinovodni mreži (Uradni list RS, št. 2/97).
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 380-05/97-36
Ljubljana, dne 17. aprila 1997.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost