Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997

Kazalo

1303. Odlok o podelitvi koncesije za obvezno gospodarsko lokalno javno službo za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka, stran 1814.

Na podlagi 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) 3. in 16. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Radovljica (Uradni list RS, št. 65/94) ter 58. člena statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/95) je Občinski svet občine Bohinj na 28. seji, dne 2. aprila 1997 sprejel
O D L O K
o podelitvi koncesije za obvezno gospodarsko lokalno javno službo za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Bohinj (v nadaljnjem besedilu: koncedent) s tem odlokom določa predmet, območje in pogoje za podelitev koncesije, javna pooblastila, pričetek in čas trajanja koncesije, način financiranja in druge pomembne elemente za podelitev za obvezno gospodarsko lokalno javno službo za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka.
2. člen
Predmet koncesije je opravljanje vseh storitev obvezne lokalne službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka (v nadaljnjem besedilu: dimnikarska služba), kot jih določajo predpisi s tega področja.
Območje, kjer se opravlja dejavnost iz 1. člena tega odloka, je območje Občine Bohinj.
3. člen
Uporabniki gospodarske javne službe iz 1. člena tega odloka so pravne in fizične osebe, ki imajo ali uporabljajo kurilne naprave, dimne vode in zračnike pri svojem delu in življenju.
4. člen
Uporabniki morajo koncesionarju omogočiti izvajanje pregledov, nadzorovanje in čiščenje njihovih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka.
Uporabniki morajo uporabljati storitve, ki so predmet koncesije na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi s tega področja.
II. POGOJI ZA KONCESIJO
5. člen
Koncesionar mora za opravljanje dejavnosti iz 1. člena tega odloka izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji,
– da je registriran za opravljanje dejavnosti iz 1. člena tega odloka,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da predloži program izvajanja dejavnosti iz 1. člena tega odloka do leta 2000,
– da predloži organizacijsko shemo izvajanja dejavnosti iz 1. člena tega odloka,
– da predloži potrebne reference in garancijo za pravočasno in kvalitetno izvajanje dejavnosti iz 1. člena tega odloka,
– da pripravi in predloži oceno cene za svoje storitve,
– da zagotovi, da bo izvajanje dejavnosti iz 1. člena tega odloka potekalo v okviru predpisanih standardov in normativov,
– da razpolaga z zadostnim številom strokovnega kadra za opravljanje dejavnosti iz 1. člena tega odloka,
– da ima primerne poslovne prostore in je opremljen s sredstvi za delo.
III. JAVNA POOBLASTILA
6. člen
Koncesionar ima v okviru izvajanja koncesionirane dejavnosti iz 1. člena tega odloka naslednja pooblastila:
– izključno pravico opravljanja dejavnosti iz 1. člena tega odloka na območju Občine Bohinj,
– določa način in pogoje za plačilo svojih storitev,
– vodi razvid kurilnih naprav, dimnih vodov in prezračevalnih naprav na območju Občine Bohinj, ki mora biti na vpogled koncedentu,
– izdaja soglasja in mnenja iz dejavnosti iz 1. člena tega odloka, ki so določena z zakoni in na njihovi podlagi izdanimi predpisi za območje Občine Bohinj.
7. člen
Koncesionar kot izključni izvajalec koncesionirane dejavnosti iz 1. člena tega odloka na območju Občine Bohinj izvaja to dejavnost pod naslednjimi pogoji:
– da samostojno izvaja dejavnost iz 1. člena tega odloka na celotnem dodeljenem območju,
– da skrbi za strokovne kadre in tehnična sredstva,
– da prodaja svoje storitve v skladu s ceno, ki se določi na način, ki je določen s tem odlokom,
– da omogoči koncedentu strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela po organih, ki so določeni s tem odlokom,
– da dosledno upošteva tehnične, oskrbovalne, stroškovne, organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje koncesije.
8. člen
Koncesionar mora izvajati dejavnost iz 1. člena tega odloka tako, da zagotavlja uporabnikom svoje storitve neprekinjeno in kvalitetno.
9. člen
Koncesionar je dolžan koncesionirano gospodarsko javno službo opravljati v okviru objektivnih možnosti tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
IV. ZAČETEK IN TRAJANJE KONCESIJE
10. člen
Koncesija se podeli za dobo petih let.
Koncesionar začne izvajati koncesionirano gospodarsko javno službo, ki je predmet tega odloka, takoj po podpisu koncesijske pogodbe ali najkasneje en mesec po podpisu.
Koncesijska pogodba se po poteku časa lahko podaljša pod pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi.
V. FINANCIRANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
11. člen
Za izvajanje dejavnosti iz 1. člena tega odloka pridobiva koncesionar finančna sredstva s prodajo storitev iz koncesijske dejavnosti.
Cene se oblikujejo in določijo na način in po postopku, ki ga določa zakon in na njegovi podlagi izdanih predpisov.
Cene storitev koncesionarja potrdi pristojno Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, po predhodnem mnenju Upravne enote Radovljica in župana Občine Bohinj.
VI. PLAČILO KONCESIONARJA
12. člen
Koncesionar je dolžan za vsako leto trajanja koncesije do konca marca tekočega leta plačati koncedentu za izvajanje javne službe po tem odloku plačilo za podeljeno koncesijo v višini 3% od dohodka, ustvarjenega z dejavnostjo iz 1. člena tega odloka.
VII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
13. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe v režijo.
14. člen
Koncesijska pogodba preneha po poteku časa, za katerega je bila sklenjena, z odpovedjo ali razdrtjem, v skladu s pogoji, določenimi s koncesijsko pogodbo.
VIII. ODVZEM KONCESIJE
15. člen
Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na določila koncesijske pogodbe:
– če koncesionar ne prične z izvajanjem v roku, določenim v 10. členu tega odloka,
– zaradi ponovljenih hudih in dokumentiranih primerov neučinkovitih oziroma nekvalitetnih storitev, nastalih po izključni krivdi koncesionarja,
– v primeru stečaja koncesionarja,
– zaradi neopravljanja storitev v sklopu dejavnosti iz 1. člena tega odloka,
– če je v javnem interesu, da se dejavnst preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana gospodarska javna služba.
Pogoji odvzema koncesije se določijo v koncesijski pogodbi.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
16. člen
Nadzor nad zakonitostjo dela in nadzor nad finančnim poslovanjem koncesionarja izvršujejo pristojni državni organi.
Strokovnost izvajanja dejavnosti, ki je predmet koncesije nadzoruje pristojni upravni organ.
V skladu s svojimi pristojnostmi opravlja nadzor nad dejavnostjo koncesionarja tudi svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin.
X. IZBOR KONCESIONARJA
17. člen
Koncesijo za dejavnost iz 1. člena tega odloka se podeli na podlagi javnega razpisa.
Glede oblike in postopka javnega razpisa se uporabljajo določbe odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Uradni list RS, št. 28/93), če ni s tem odlokom drugače določeno.
Javni razpis je uspešen tudi v primeru, če se nanj prijavi samo en ponudnik.
18. člen
Postopek javnega razpisa za podelitev koncesije in izbiro koncesionarja izvede komisija, ki jo v soglasju z občinskim svetom imenuje župan.
Potem, ko izbor koncesionarja potrdi občinski svet, občina o izbiri koncesionarja odloči z upravno odločbo, ki jo izda občinska uprava.
19. člen
Z izbranim koncesionarjem sklene koncedent koncesijsko pogodbo, s katero pogodbeni stranki uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe.
20. člen
Koncesionar opravlja koncesijo v svojem imenu in za svoj račun, na podlagi določil tega odloka in koncesijske pogodbe.
XI. ODGOVORNOST ZA ŠKODO
21. člen
Za odgovornost za škodo, ki jo povzroči koncesionar pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem dejavnosti iz 1. člena tega odloka uporabnikom ali drugim pravnim in fizičnim osebam, se uporabljajo veljavni zakonski predpisi.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Z dnem podpisa koncesijske pogodbe preneha veljati odločba Skupščine občine Radovljica, Sekretariata za notranje zadeve št. 22-5/81-5 z dne 19. 1. 1981.
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja 1. aprila dalje.
Št. 061-26/97
Bohinjska Bistrica, dne 2. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bohinj
Jože Cvetek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti