Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997

Kazalo

1292. Pravilnik o dodelitvi posojil za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Ljubljana, stran 1804.

Na podlagi 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95 in 33/95), je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 25. seji dne 20. 3. 1997 sprejel
P R A V I L N I K
o dodelitvi posojil za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Ljubljana
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
Ta pravilnik določa namene, upravičence, pogoje in merila za dodelitev posojil po programu ohranjanja in razvoja kmetijstva (v nadaljevanju: posojila) za območje Mestne občine Ljubljana.
2. člen
Sredstva za posojila se zagotavljajo z Odlokom o proračunu Mestne občine Ljubljana za tekoče leto.
II. NAMENI
3. člen
Posojila se dodeljujejo za naslednje namene:
– nakup kmetijskih zemljišč,
– zelenjadarstvo,
– drevesničarstvo,
– govedoreja in drobnica,
– dopolnilne dejavnosti.
III. UPRAVIČENCI
4. člen
Upravičenci za dodelitev posojil so fizične osebe s slovenskim državljanstvom, ki so lastniki perspektivne kmetije z nad 3 ha kmetijskih obdelovalnih zemljišč in pravne osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo hrane in imajo sedež in najmanj 15 ha kmetijskih obdelovalnih zemljišč na območju Mestne občine Ljubljana. Kmetijska svetovalna služba poda oceno o perspektivnosti kmetije.
IV. POGOJI IN MERILA
1. Splošni pogoji
5. člen
Posojila se dodeljujejo pod naslednjimi splošnimi pogoji:
– 2% realna obrestna mera,
– rast glavnice se veže na rast drobno prodajnih cen v Sloveniji za obdobje do vsakokratnega izplačila obroka,
– obresti se obračunavajo od vsakokratnega stanja glavnice,
– doba vračila se določi glede na program upravičenca, vendar ne sme biti daljša od 5 let, razen za nakup kmetijskih zemljišč 10 let, doba vračanja pa prične teči po izteku moratorija,
– moratorij začne teči od dneva podpisa pogodbe; vračilo posojila se lahko odloži največ za dobo dveh let, odvisno od programa upravičenca,
– v času moratorija se obresti pripisujejo h glavnici in jih posojilojemalec lahko plačuje ob zapadlosti,
– posojilojemalec začne vračati posojilo po končanem moratoriju v trimesečnih obrokih, katerih zapadlost je določena v posojilni pogodbi,
– prvi obrok plačila zapade po treh mesecih od dneva po izteku moratorija,
– posojilojemalec nosi stroške posredovanja in zavarovanja posojila.
2. Posebni pogoji
6. člen
Višina posojila ne sme presegati 50% predračunske vrednosti predloženega programa upravičenca, razen pri nakupih kmetijskih zemljišč, kjer višina posojila ne sme presegati 30% vrednosti zemljišč v nižinskem območju in 50% vrednosti zemljišč v hribovitem območju. Posojilo se dodeli za vrednost kmetijskega zemljišča po poročilu o oceni vrednosti zemljišča zapriseženega sodnega cenilca.
3. Pogoji za posamezne namene
7. člen
Nakup kmetijskih zemljišč
Posojila se odobrijo zaradi povečanja kmetijske pridelave in zaokrožitve posesti za kmetijo.
Zelenjadarstvo
Posojila se odobrijo za nabavo in postavitev novih rastlinjakov minimalne površine 100 m2, z ustrezno tehnologijo proizvodnje zelenjave ali zdravilnih zelišč.
Drevesničarstvo
Posojila se odobrijo za postavitev drevesnice po izvedbenem projektu, katerega sestavni del je investicijski program.
Minimalna skupna površina drevesnice je 2000 m2 in je razvidna iz izvedbenega projekta.
Govedoreja in drobnica
Govedoreja
Posojila se odobrijo za:
– nabavo opreme za tehnološko izboljšavo pridelave (sušilne naprave, molzne naprave, hladilni bazeni) – vsa območja,
– dokončanje in adaptacijo proizvodnih zmogljivosti (hlevi) – območja z omejenimi proizvodnimi možnostmi.
Pri vlaganjih v rekonstrukcijo in izboljšanje tehnologije pridelave mora biti povečana kvaliteta proizvodnje in zagotovljene kmetijske površine, na katerih je možno pridelati večino osnovne krme in neškodljivo uporabiti gnojnico in gnoj.
Najmanjša zmogljivost hleva mora biti:
-------------------------------------------------------------
              Enota mere         Najmanj
-------------------------------------------------------------
Krave molznice       stojišče          10
Pitanci          stojišče          20
Kombinirani hlevi     GVŽ            10
-------------------------------------------------------------
S številom stojišč je opredeljeno število krav molznic in pripadajoče število stojišč za ostalo plemensko živino.
Drobnica
Posojila se odobrijo za adaptacijo hlevov in nakup opreme v gričevnato hribovitih in gorsko višinskih območjih:
– lastnikom tropa najmanj 15 plemenskih ovac, bovške ali jezersko solčavske pasme,
– lastnikom tropa najmanj 15 plemenskih koz.
Dopolnilne dejavnosti
Posojila se odobrijo za programe, ki omogočajo kmetijam pridobivanje dopolnilnih virov dohodka v okviru programa celovite ureditve kmetije, in sicer za:
– programe turizma,
– programe predelave živalskih in rastlinskih pridelkov,
– programe dodelave in priprave sadja, poljščin in vrtnin za trg,
– programe obdelave lesa,
– programe za opravljanje storitev v kmetijstvu.
Dopolnilna dejavnost ne sme presegati 2/3 dohodka, ustvarjenega na kmetiji. Razpoložljiva delovna sila na kmetiji mora dolgoročno zagotoviti razvoj dopolnilne dejavnosti, s katero se mora ukvarjati nepretrgoma najmanj 5 let.
4. Merila
8. člen
Pri izbiri programov je potrebno upoštevati:
– ekološko primernejši program,
– program, ki uvaja novo tehnologijo,
– program povečanja obdelovalnih površin,
– program, ki zagotavlja ohranjanje kultiviranosti krajine,
– mnenje kmetijske svetovalne službe o perspektivnosti kmetije.
Prednost pri dodelitvi posojila imajo upravičenci z območij z omejenimi proizvodnimi možnostmi, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost.
Če so predloženi programi upravičencev po posameznih področjih iz 3. člena tega pravilnika enakovredni, ima prednost program, ki do sedaj še ni prejel nobene družbene podpore ali posojila.
V. PREDPISANA DOKUMENTACIJA
9. člen
Vloga za odobritev posojila mora vsebovati:
– ime in priimek, naslov upravičenca,
– namen porabe sredstev,
– investicijsko razvojni program, oziroma poslovni načrt, ki ga potrdi kmetijska svetovalna služba,
– osnovne podatke o kmetiji,
– mnenje kmetijske svetovalne službe o perspektivnosti kmetije,
– drugo dokumentacijo določeno s predpisi za izvedbo programa.
Za nakup kmetijskih zemljišč je potrebna še naslednja dokumentacija:
– overovljena kupoprodajna pogodba,
– poročilo sodnega cenilca o ugotovljeni vrednosti kmetijskega zemljišča,
– zemljiškoknjižni predlog z obvezno vknjižbo zaznambe v zemljiško knjigo, da se zemljišče ne odtuji 20 let, razen če gre za zamenjavo zaradi zaokrožitve kmetijskih zemljišč.
VI. JAVNI RAZPIS
10. člen
Sredstva za posojilo se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.Vsebino javnega razpisa prouči Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in preskrbo mestnega sveta.
Pripombe odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in preskrbo mestnega sveta so obvezne za pripravljalca javnega razpisa.
11. člen
Sklep o javnem razpisu za posojila sprejme župan Mestne občine Ljubljana in ga objavi v sredstvih javnega obveščanja.
Javni razpis vsebuje:
– skupni znesek sredstev namenjenih za posojila,
– namene za katere se sredstva dodeljujejo,
– pogoje pod katerimi se dodeljujejo posojila,
– navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi,
– rok za prijavo na javni razpis.
12. člen
Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni od dneva objave.
13. člen
Prispele vloge na razpis bo obravnavala petčlanska komisija, ki jo imenuje župan.
Komisijo sestavljajo:
– predstavnik mestne uprave, oddelka za urbanizem in okolje,
– predstavnik mestne uprave, oddelka za finance,
– dva predstavnika mestne uprave, oddelka za gospodarske dejavnosti in turizem,
– predstavnik kmetijske svetovalne službe.
Pri delu komisije sodeluje predsednik odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in preskrbo mestnega sveta.
Komisija pripravi predlog sklepa o izbiri, ki ga sprejme župan. Sklep se vroči vsem prosilcem najpozneje v 30 dneh po izbiri.
VII. KONČNE DOLOČBE
14. člen
Mestna občina Ljubljana sklene pogodbo z banko oziroma hranilnico za izvedbo finančnih storitev v zvezi z dodelitvijo posojil.
Medsebojne obveznosti med banko oziroma hranilnico in posojilojemalcem se uredijo s posojilno pogodbo.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 320-1/97
Ljubljana, dne 20. marca 1997.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost