Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997

Kazalo

1347. Uredba o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za prvo polletje leta 1997, stran 1875.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 6. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) in v skladu z uredbo o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije v prvem polletju leta 1997 (Uradni list RS, št. 77/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za prvo polletje leta 1997
1. člen
Za prvo polletje leta 1997 so sredstva finančnih intervencij za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi v višini 207.000.000 tolarjev namenjena:
A) Za pokritje pogodbenih obveznosti iz leta 1996 v skupni višini 100.365.832 tolarjev za naslednje namene:
-------------------------------------------------------------
Postavka  Opis                   Tolarjev
-------------------------------------------------------------
1506    Raziskovalne naloge s področja
      celostnega urejanjanja prostora
      ter promocija CRPOV           2.903.899
1431    Celostno urejanje podeželja
      in obnova vasi – dokumentacija      155.400
1458    Celostno urejanje podeželja
      in obnova vasi – izvedba        7.545.620
1494    Namakanje kmetijskih zemljišč     62.988.443
1497    Akumulacije              10.682.804
1502    Komasacije               3.386.986
1505    Izdelava predhodnih analiz in
      investicijsko-tehnične
      dokumentacije ter promocija       6.684.254
3804    Kmetijska infrastruktura        3.600.000
3805    Vinske ceste               830.145
6556    Sanacija nedokončanih komasacij     1.588.281
-------------------------------------------------------------
B) Za izvajanje Programa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) za obdobje januar–junij 1997 v skupni vrednosti 106.634.168 tolarjev za naslednje namene:
-------------------------------------------------------------
Postavka  Opis                   Tolarjev
-------------------------------------------------------------
1506    Raziskovalne naloge s področja
      celostnega urejanja prostora
      ter promocija CRPOV          10.395.081
1491    Agromelioracije            10.000.000
1494    Namakanje kmetijskih zemljišč     10.011.557
1497    Akumulacije               4.317.196
1502    Komasacije                613.014
1505    Izdelava predhodnih analiz in
      investicijsko-tehnične dokumentacije
      ter promocija             16.315.746
3804    Kmetijska infrastruktura        6.400.000
3805    Vinske ceste              12.169.855
3807    Državni demonstracijski center
      za namakanje              2.000.000
6555    Priprava in uvajanje nacionalnega
      programa za namakanje          8.000.000
6556    Sanacija nedokončanih komasacij    17.411.719
1508    Vzdrževanje akumulacije Vogršček    9.000.000
-------------------------------------------------------------
2. člen
Sredstva iz točke A prejšnjega člena dodeljuje ministrstvo za pokritje pogodbenih obveznosti iz leta 1996 v nepovratni obliki.
Sredstva iz točke B prejšnjega člena dodeljuje ministrstvo na podlagi Programa za obdobje januar – junij 1997.
3. člen
Program za obdobje januar – junij 1997 se oblikuje:
1. na podlagi vloženih zahtevkov za posamezne namene v letu 1996, in sicer za:
– agromelioracije,
– namakanje kmetijskih zemljišč,
– akumulacije,
– komasacije,
– izdelavo predhodnih analiz in investicijsko-tehnične dokumentacije za namene agrarnih operacij,
– raziskovalne naloge s področja celostnega urejanja prostora ter promocijo CRPOV,
– kmetijsko infrastrukturo,
– vinske ceste.
1.1. Upravičenci se uvrstijo v program, če je bil njihov zahtevek vložen ter je izpolnjeval pogoje po javnem razpisu za dodelitev sredstev iz naslova finančnih intervencij za CRPOV v letu 1996, vendar je bil zavrnjen zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, in če je z njihove strani še izkazan interes za sredstva, kar izkažejo v obliki pisne izjave.
1.2. Prednost za vključitev v program imajo vloge, ki izkazujejo boljšo ekonomičnost, ekološko ustreznost oziroma okoljevarstveno presojo, tehnološko ustreznost in zajetost v širše razvojne programe (npr. CRPOV, vinske ceste, regionalne razvojne programe, programe razvoja za posamezne občine…).
1.3. Program za obdobje januar – junij 1997 po posameznih namenih določi minister.
1.4. Upravičenec lahko pridobi sredstva za posamezne namene v deležu od predračunske vrednosti iz vloge na razpisu 1996, revalorizirane z indeksom cen na drobno, ki ga določi Statistični urad Republike Slovenije za obdobje od 21. junija 1996 do uveljavitve te uredbe, in sicer za:
– namakanje (objekt za zbiranje in odvzem vode, sistem distribucije do območja namakanja, vključno s hidrantom in napravami za grobo čiščenje vode) – do 100 odstotkov,
– akumulacije – do 100 odstotkov,
– agromelioracije – do 75 odstotkov,
– izdelavo predhodnih analiz in investicijsko-tehnične dokumentacije – do 100 odstotkov,
– komasacije – do 100 odstotkov,
– raziskovalne naloge s področja celostnega urejanja prostora ter promocijo CRPOV – do 100 odstotkov,
– kmetijsko infrastrukturo – do 50 odstotkov,
– vinske ceste – do 50 odstotkov.
1.5. Z upravičenci, ki se uvrstijo v programe po posameznih namenih, sklene ministrstvo pogodbe, s katerimi natančneje določi način in pogoje za koriščenje dodeljenih sredstev.
1.6. Upravičence, ki niso uvrščeni v program, je treba o tem obvestiti.
2. Za namene:
– priprava in uvajanje nacionalnega programa namakanja: na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije (št. 324-04/95-1/2-8 z dne 21. novembra 1996) in zakona o najetju posojila pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj za pripravo projektov za realizacijo strategije namakanja (Uradni list RS, št. 8/96 in 38/96) ter skladno s predvideno dinamiko stroškov za prvo polletje 1997;
– sanacija nedokončanih komasacij: skladno s Programom sanacije komasacij Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Letnim programom sanacije komasacij za leto 1997;
– državni demonstracijski center za namakanje – skladno s programom izgradnje centrov za namakanje;
– vzdrževanje akumulacije Vogršček v delu, ki služi za namakanje: skladno s programom nujnih in rednih vzdrževalnih del, opredeljenih s pravilnikom o rednih vzdrževalnih delih.
4. člen
Za obdobje po končanem začasnem financiranju ministrstvo objavi ustrezen razpis v skladu z zakonom za naslednje namene:
Postavka   Opis
1506     Raziskovalne naloge s področja celostnega
       urejanja prostora ter promocija CRPOV
1431     Celostno urejanje podeželja in
       obnova vasi – dokumentacija
1458     Celostno urejanje podeželja in
       obnova vasi – izvedba
1491     Agromelioracije
1494     Namakanje kmetijskih zemljišč
1497     Akumulacije
1502     Komasacije
1505     Izdelava predhodnih analiz in investicijsko-
       tehnične dokumentacije ter promocija
3804     Kmetijska infrastruktura
3805     Vinske ceste
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-03/97-6
Ljubljana, dne 17. aprila 1997.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost