Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997

Kazalo

1305. Odlok o povračilu za izkoriščanje in rabo pitne vode iz vodovodnega sistema črpališča Šikole v Občini Kidričevo, stran 1817.

Na podlagi 61. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 12. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 10/95 in 36/95) je Občinski svet občine Kidričevo na seji dne 27. 3. 1997 sprejel
O D L O K
o povračilu za izkoriščanje in rabo pitne vode iz vodovodnega sistema črpališča Šikole v Občini Kidričevo
1. člen
Z namenom spodbujanja manjšega obremenjevanja okolja in racionalne rabe naravnih dobrin se s tem odlokom predpisuje povračilo za izkoriščanje in rabo pitne vode iz vodovodnega sistema črpališča Šikole v Občini Kidričevo.
2. člen
Ta odlok določa višino povračila, način obračunavanja in plačevanja ter pogoje za oprostitev plačevanja povračila.
3. člen
Zavezanci za plačilo povračila so pravne in fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: uporabniki), ki se oskrbujejo z vodo iz javnega vodovodnega sistema Šikole.
4. člen
Povračilo se plačuje ob vodarini in znaša 20,50 SIT/m3, od tega 8,00 SIT/m3 za izgradnjo globinskih vodnjakov in 12,500 SIT/m3 za izgradnjo vodovodnega omrežja v Občini Kidričevo.
5. člen
Plačevanje povračila je mesečno.
Povračilo zaračunava upravljalec vodovoda in jo po načinu plačane realizacije namensko odvaja do 20. v mesecu:
– na žiro račun Občine Kidričevo za izgradnjo vodovodnega omrežja v Občini Kidričevo in za izgradnjo globinskih vodnjakov.
6. člen
Upravljalcu vodovoda se za storitev zaračunavanja povračila priznajo manipulativni stroški, ki se določijo s posebno pogodbo.
7. člen
Tekoče in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja in naprav izvaja javno podjetje – Komunalno podjetje Slovenska Bistrica, ki je dolžno pripraviti vsakoletni program in obračun porabe povračila in o tem obveščati občino.
8. člen
Obračunavanje povračila se prične prvi dan naslednjega meseca po uveljavitvi tega odloka in se plačuje 24 mesecev.
9. člen
Višina povračila se povišuje v skladu z rastjo cen komunalnih storitev v RS.
Občinski svet občine Slovenska Bistrica bo tekoče spremljal izvajanje tega odloka in v skladu z rastjo cen komunalnih storitev s sklepom valoriziral višino povračila.
10. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in prične veljati petnajsti dan po objavi, uporablja pa se od 1. 5. 1997.
Št. 061/97-21-30
Kidričevo, dne 2. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kidričevo
Franc Škrila l. r.

AAA Zlata odličnost