Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997

Kazalo

1296. Odlok o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Bled, stran 1810.

Na podlagi 43., 43.a, 44. in 45. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) in druge alinee četrtega odstavka 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/1995) je Občinski svet občine Bled na 20. seji dne 3. aprila 1997 sprejel
O D L O K
o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Bled
1. člen
S tem odlokom se določa plačilo in podrobnejši izračun sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanja stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti sekundarnega omrežja na območju Občine Bled.
2. člen
Investitor, ki namerava zgraditi nov objekt, ga prizidati, nadzidati, adaptirati ali preurediti obstoječi objekt, za katerega je potrebno dovoljenje upravnega organa za izdajo dokumenta za graditev, v območju ali izven območja urejanja stavbnih zemljišč, in ga priključiti na komunalne objekte in naprave na območju urejanja stavbnih zemljišč, je dolžan plačati sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča.
3. člen
Investitor mora po tem odloku plačati sorazmerni del stroškov priprave in opremljanja stavbnega zemljišča, ki se ugotovi z investicijskim programom urejanja stavbnih zemljišč na območju urejanja.
Investitor, ki namerava spremeniti namembnost objekta, je dolžan plačati sorazmerni del stroškov opremljanja stavbnega zemljišča, če s spremembo njegove namembnosti poveča priključke na komunalne objekte in naprave sekundarnega omrežja oziroma se mora povečati zmogljivost teh objektov in naprav in če za te še ni plačal sorazmernega dela stroškov.
4. člen
Sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča se določi kot povprečje stroškov opremljanja za kvadratni meter stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami sekundarnega omrežja na vseh območjih urejanja v občini v predhodnem letu in se pomnožijo s s številom kvadratnih metrov objekta, ki ga investitor namerava zgraditi, prizidati ali nadzidati. Obračuna se skladno z naslednjimi kriteriji in merili:
a) lokacija predvidenega objekta
I. območje: Bled,
II. območje: ostali kraji v občini
III. območje: Obrne, Slamniki, Perniki, Zg. in Sp. Laze, Radovna, Kupljenik
b) stopnja komunalne opremljenosti.
Objekti in naprave individualne komunalne rabe (60% izhodiščne cene)
-----------------------------------------------------------------------------
Vrsta komunalnega voda     I. območje   II. območje   III. območje
-----------------------------------------------------------------------------
vročevod ali plinski razvod      32%       –          –
vodovod                18%       20%        22%
fekalna kanalizacija          22%       24%         –
električno omrežje           14%       15%        16%
telefonsko omrežje           8%       6%         4%
kabelsko omrežje            6%       –          –
-----------------------------------------------------------------------------
opremljenost skupaj          100%       65%        42%
-----------------------------------------------------------------------------
Objekti in naprave kolektivne komunalne rabe (40% izhodiščne cene)
Vrsta objekta          I. območje   II. območje   III. območje
asfaltirana cesta           60%       30%         –
makadamska cesta            –        20%        40%
meterona kanalizacija1         5%        8%         –
javna razsvetljava           4%        2%         –
hidrantno omrežje           10%        5%        5%
javna parkirišča            3%        –         –
igrišča-javne zelene površine      8%        5%         –
opremljenost skupaj          100%       70%        45%
Pri izračunu posamezne komunalne opremljenosti, ki v posameznem območju ni navedena, vendar obstoja, se uporablja procent II. oziroma I. območja.
Po izračunu stroškov opremljanja stavbnega zemljišča za počitniške hišice se vedno upoštevajo tri kategorije, in sicer: I. območje (Bled), II. območje (ostala naselja v občini), III. območje (Obrne, Slamniki, Perniki, Zg. in Sp. Laze, Radovna, Kupljenik).
c) korekcijski faktor glede na lokacijo objekta
K = 1,00 za I. območje
K = 0,75 za II. območje
K = 0,50 za III. območje
d) korekcijski faktor glede namembnosti objekta
K = za počitniške hišice
a) 2,50 za I. območje
b) 2,00 za II. območje
c) 1,50 za III. območje
K = 1,00 za poslovne objekte
K= 0,80 proizvodne in obrtne objekte
K = 1,00 za stanovanjske hiše
K = 0,70 za gospodarske objekte (hlevi, mlekarne, rastlinjaki, mlini, strojne lope, silosi)
K = 0,40 za garaže in lažje gospodarske objekte (lope, kozolci) in zaprte športne objekte
K = 0,10 za rekreacijske površine (igrišča).
5. člen
Izhodiščna cena za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča je enaka določeni z odlokom o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških urejanja zemljišč.
Izhodiščna cena velja za območje z največjo stopnjo opremljenosti v občini (objekti za individualno komunalno rabo – 60% in objekti za kolektivno komunalno rabo – 40%). Določena je za počitniško hišico v velikosti 50 m2 uporabne površine, za stanovanjski objekt velikosti 150 m2 uporabne površine, za poslovne in gospodarske objekte, urade, trgovine v velikosti 200 m2 uporabne površine in za proizvodne objekte v velikosti 750 m2 uporabne površine.
Za izračun se vzame neto koristna površina, ki je vzeta iz projekta za pridobivanje dokumenta za graditev ob upoštevanju veljavnih predpisov.
Pri izračunu sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča se za objekt, ki odstopa od površine, za katero je izračunana izhodiščna cena, upošteva dejanska površina objekta.
6. člen
Sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča ne zajema stroškov izvedbe priključkov in priključnih taks za priključitev objektov na komunalne objekte in naprave.
7. člen
Olajšave se lahko priznajo:
– investitorju, ki je najmanj 5 let stalni prebivalec Občine Bled in je prispeval k izgradnji gospodarske infrastrukture, se končna višina plačila stroškov zniža za 40% pri novogradnjah, prizidkih in nadzidavah,
– investitorju, ki je najmanj 5 let stalni prebivalec Občine Bled in je prispeval k izgradnji gospodarske infrastrukture, se končna višina plačila stroškov zniža za 80% pri adaptacijah in preureditvah,
– investitorju, ki obnavlja oziroma adaptira objekt, katerega starost presega 50 let, se oprosti plačila stroškov.
Olajšava se prizna tudi investitorju, ki sicer ni stalni prebivalec občine, pa je plačeval prostovoljne prispevke in samoprispevke v kraju gradnje, če to dokaže s pismenimi potrdili o plačilu prispevkov.
Za gradnjo javnih objektov v občinski lasti lahko župan zmanjša sorazmerni del stroškov opremljanja stavbnega zemljišča ali pa jih v celoti oprosti.
8. člen
Izhodiščna cena sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča se revalorizira s povprečnim indeksom cen za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM Ljubljana.
9. člen
Sredstva, zbrana po tem odloku, občina namenja za opremljanje in urejanje stavbnih zemljišč.
10. člen
Sorazmerni del stroškov opremljanja stavbnega zemljišča po določbah tega odloka odmeri investitorju na njegovo zahtevo ali zahtevo občine Upravna enota, referent, pristojen za izdajo dovoljenja za gradnjo novih objektov, prizidkov, nadzidav, adaptacij ali preureditve prostorov.
Prispevek se lahko plača tudi v obrokih, vendar morajo biti vsi obroki plačani pred izdajo tovrstnega dovoljenja.
11. člen
Določbe tega odloka se ne uporabljajo za do dneva uveljavitve tega odloka že začete postopke za izdajo lokacijskega in gradbenega dovoljenja ter dovoljenja za priglasitev del.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01400-07/97
Bled, dne 3. aprila 1997.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Bled
Matjaž Završnik, ek. l. r.

AAA Zlata odličnost