Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997

Kazalo

1326. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu, stran 1856.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), ter 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 41/95, 1/96), je Svet mestne občine Slovenj Gradec na 27. seji dne 4. 3. 1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva javni vzgojnoizobraževalni zavod Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu (v nadaljevanju: zavod).
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu.
Sedež zavoda: Šmartno 69, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu.
3. člen
Osnovna šola Šmartno (v nadaljnjem besedilu: zavod) je pravna oseba s pravicami in obveznostmi, ki so določene z zakonom in s tem odlokom.
Zavod se vpiše v sodni register.
4. člen
Vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanja zavoda, ki niso urejena v tem odloku, se urejajo s pravili zavoda.
Pravila zavoda sprejme svet šole z dvetretjinsko večino vseh članov sveta.
Pravila zavoda začno veljati, ko k njim izda soglasje Svet mestne občine Slovenj Gradec.
II. ŠOLSKI OKOLIŠ
5. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na področju:
– naselja:
Tomaška vas in Turiška vas;
– dele naselij:
Brde (vse hiše razen hišne številke od 36 do vključno 46),
Golavabuka (vse hiše razen hišne številke od 48 do vključno 55),
Legen (vse hišne številke razen 103a, 103b, 103c, 106 in 107),
Mislinjska Dobrava (vse hiše razen hiš od številke 65 do vključno 78 in hiš številka 79, 80, 81, 82, 82a, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 98a, 99, 100, 101, 102, 104, 105 in 106) in Šmartno (vse hiše razen hiš številka 1, 2, 235, 240, 240a, 240b, 240c, 240d, 240g, 240h, 241, 241a, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 in 258).
III. DEJAVNOST ZAVODA
6. člen
Dejavnosti zavoda so:
– M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.4 – izobraževanje odraslih,
– O/92.511 – dejavnost knjižnic,
– H/55.51 – storitve menz.
Zavod ne sme začeti opravljati druge dejavosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti brez soglasja ustanovitelja.
7. člen
Zavod opravlja javnoveljavni izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.
8. člen
Zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole.
Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo kot javne listine.
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
IV. ORGANI ZAVODA
9. člen
Organi zavoda so: svet zavoda, ravnatelj, strokovni organi in svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
10. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije člani, predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje Svet mestne občine Slovenj Gradec,
– pet članov, predstavnikov delavcev zavoda, ki jih izmed delavcev zavoda s tajnim glasovanjem neposredno izvolijo delavci zavoda in
– trije člani, predstavniki staršev, ki jih izvolijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstituantni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov traja štiri leta. Za člana zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.
Postopek izvolitve članov sveta šole in način delovanja sveta je določen zakonu in v pravilih zavoda.
11. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Imenovanje, obveznosti in pristojnosti ravnatelja in pomočnika ravnatelja določa zakon in pravila zavoda.
12. člen
Sestavo, postopek izvolitve oziroma imenovanja, pravice in obveznosti ter način delovanja sveta staršev, strokovnih in drugih organov zavoda določajo pravila zavoda.
V. FINANCIRANJE, GOSPODARJENJE IN ODGOVORNOST
13. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarmi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
14. člen
Ustanovitelj v soglasju z ravnateljem zavoda v skladu z zakonom s posebnim sklepom določi, za katere druge dejavnosti se lahko uporabljajo prostori in naprave zavoda.
V sklepu lahko določi tudi pogoje in način uporabe prostorov in naprav.
15. člen
Zavod pridobiva in uporablja sredstva za opravljanje dejavnosti na način in pod pogoji, ki jih določa zakon.
Primanjkljaj sredstev, ki bi v zavodu nastal pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa osnovne dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področje dejavnosti zavoda in se nanašajo na del javne službe, ki ga v skladu z 81. členom zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) financira država, primanjkljaj iz naslova 82. člena zakona pa ustanovitelj v obsegu sredstev, ki jih zagotovi država v zagotovljenem delu proračuna za družbene dejavnosti.
16. člen
Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem s katerim razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za svoje obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi zavod upravlja.
17. člen
Ustanovitelj ima pravico opravljati v zavodu nadzor nad namensko porabo sredstev, ki jih daje zavodu za opravljanje dejavnosti.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Ravnatelj zavoda na dan uveljavitve tega odloka nadaljuje delo ravnatelja do izteka mandata. Po izteku mandata ravnatelju se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, ki ga določa zakon in pravila zavoda.
19. člen
Zavod mora sprejeti pravila zavoda in izvoliti svet šole v skladu s tem odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
Do izvolitve sveta šole v skladu s tem odlokom upravlja naloge sveta šole dosedanji svet šole.
20. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi Osnovne šole Šmartno (Uradni list RS, št. 2/92).
21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026-005/97
Slovenj Gradec, dne 10. marca 1997.
Predsednik
Sveta mestne občine
Slovenj Gradec
Niko R. Kolar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti