Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997

Kazalo

1293. Pravilnik o dodelitvi subvencij za urejanje kmetijskih zemljišč v Mestni občini Ljubljana, stran 1806.

Na podlagi 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95 in 33/95) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 25. seji dne 20. 3. 1997 sprejel
P R A V I L N I K
o dodelitvi subvencij za urejanje kmetijskih zemljišč v Mestni občini Ljubljana
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
Ta pravilnik določa namene, upravičence, obliko in pogoje za dodelitev subvencij po programu urejanja kmetijskih zemljišč ter postopke za njihovo uveljavljanje na območju Mestne občine Ljubljana.
2. člen
Sredstva za subvencije se zagotavljajo z odlokom o proračunu Mestne občine Ljubljana za tekoče leto.
II. NAMENI
3. člen
Subvencije se dodeljujejo za naslednje namene:
a) agromelioracije na kmetijskih obdelovalnih zemljiščih,
b) urejanje pašnikov,
c) agromelioracije – trajni nasadi, obnova in postavitev novih,
d) programi namakanja in izgradnja vodnih kali,
e) ureditev kolovoznih, poljskih poti in mostov,
f) izboljšanje vodnega režima.
III. UPRAVIČENCI
4. člen
Upravičenci do subvencij iz 3. člena tega pravilnika so fizične osebe s slovenskim državljanstvom in pravne osebe, ki imajo obdelovalne površine na območju MOL. Fizična oseba ali več oseb ima lahko svojega oziroma skupnega pooblaščenca.
IV. OBLIKA IN POGOJI
1. Oblika
5. člen
Subvencije po tem pravilniku se dodeljujejo v obliki nepovratnih sredstev v določeni višini za posamezne namene.
6. člen
Višina dodeljenih subvencij znaša:
– do 65% od vrednosti posameznega programa za izvedbo agromelioracij na kmetijskih obdelovalnih zemljiščih,
– do 65% od vrednosti posameznega programa za izvedbo agromelioracij na pašnih površinah,
– do 65% od vrednosti posameznega programa za izvedbo agromelioracij na trajnih nasadih,
– do 60% od vrednosti posameznega programa za namakanje in izgradnjo vodnih kali,
– do 80% od vrednosti programa za izboljšanje vodnega režima,
– do 80% od vrednosti programov za ureditev kolovoznih, poljskih poti in mostov.
2. Pogoji
7. člen
A) Agromelioracije na kmetijskih obdelovalnih zemljiščih
Subvencije so namenjene za manjša zemeljska dela v smislu povečanja proizvodnih kapacitet in zaokrožitve površine za kmetijska gospodarstva z nad 3 ha kmetijskih obdelovalnih zemljišč:
– preddela (čiščenje zarasti, izkop panjev),
– zasip depresij, planiranje, drobljenje in odstranjevanje kamenja.
B) Urejanje pašnikov
Subvencije so namenjene za ureditev in obnovo pašnih površin z optimalnim izkoriščanjem naravnih danosti na pašnih površinah nad 3 ha:
– preddela (čiščenje zarasti, izkop panjev),
– zasip depresij, planiranje, odstranjevanje kamenja,
– graditev in pregraditev na pašne čredinke s stalno električno ograjo,
– ureditev napajališč za živino, vključno z ureditvijo virov pitne vode.
C) Agromelioracije – obnova in postavitev trajnih nasadov
Subvencije so namenjene za izboljšanje fizikalnih lastnosti tal, obnovi in postavitvi trajnih nasadov najmanjše površine 0,2 ha:
– globoko oranje,
– ograja in opore.
D) Namakanje
Subvencije so namenjene za sofinanciranje nakupa namakalnih sistemov in izgradnji vodnih kali:
– namakalna oprema,
– vodne kali: izkop, polaganje folije, zavarovanje dostopa do kali (postavitev ograj).
E) Ureditev kolovoznih, poljskih poti in mostov
Subvencije so namenjene za ureditev kolovoznih, poljskih poti in mostov do kmetijskih zemljišč (njive, travniki in pašniki):
– nakup gramoza,
– posipanje, valjanje,
– nakup cevi oziroma mostne konstrukcije.
F) Izboljšanje vodnega režima
Subvencije so namenjene za:
– čiščenje terciarnih in sekundarnih melioracijskih jarkov ter drenažnih cevi na melioracijskih območjih,
– drenažo oziroma osuševanje kmetijskih površin.
V. PREDPISANA DOKUMENTACIJA
8. člen
Vloga za odobritev subvencij mora vsebovati:
– ime in priimek, naslov upravičenca, oziroma pooblaščenca,
– namen porabe sredstev,
– projekt s predračunsko vrednostjo del po posameznih fazah, ki ga potrdi kmetijska svetovalna služba,
– dokazilo o lastništvu oziroma najemu, služnosti in površini kmetije,
– osnovne podatke o kmetiji,
– drugo dokumentacijo določeno s predpisi.
VI. JAVNI RAZPIS
9. člen
Sredstva za subvencije po tem pravilniku se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa. Vsebino javnega razpisa prouči odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in preskrbo mestnega sveta. Pripombe odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in preskrbo mestnega sveta so obvezne za pripravljalca javnega razpisa.
10. člen
Sklep o javnem razpisu sprejme župan Mestne občine Ljubljana in ga objavi v sredstvih javnega obveščanja.
Javni razpis vsebuje:
– skupni znesek sredstev namenjenih za subvencije,
– namene za katere se subvencije dodeljujejo,
– pogoje pod katerimi se dodeljujejo,
– navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi,
– rok za prijavo na javni razpis.
11. člen
Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni od dneva objave.
12. člen
Prispele vloge na razpis bo obravnavala petčlanska komisija, ki jo imenuje župan.
Komisijo sestavljajo:
– predstavnik mestne uprave, oddelka za urbanizem in okolje,
– predstavnik mestne uprave, oddelka za finance,
– dva predstavnika mestne uprave, oddelka za gospodarske dejavnosti in turizem,
– predstavnik kmetijske svetovalne službe.
Pri delu komisije sodeluje predsednik odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in preskrbo mestnega sveta.
Komisija pripravi predlog o izbiri, ki ga sprejme župan. Sklep se vroči vsem prosilcem, najpozneje v 30 dneh po izbiri.
VII. KONČNE DOLOČBE
13. člen
Medsebojne obveznosti med Mestno občino Ljubljana in prejemnikom subvencij se uredijo s pogodbo.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 320-2/97
Ljubljana, dne 20. marca 1997.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost