Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997

Kazalo

1287. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS-C), stran 1777.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS-C)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 3. aprila 1997.
Št. 001-22-32/97
Ljubljana, dne 11. aprila 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PONOVNI VZPOSTAVITVI AGRARNIH SKUPNOSTI TER VRNITVI NJIHOVEGA PREMOŽENJA IN PRAVIC (ZPVAS-C)
1. člen
V zakonu o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (Uradni list RS, št. 5/94, 38/94 in 69/95) se v prvem odstavku 1. člena besedilo “po letu” nadomesti z besedilom “izdanih po 15. maju”.
2. člen
Peti odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Če prejšnji člani, njihovi dediči oziroma pravni nasledniki ne uveljavljajo vračanja lastninske pravice v celoti, ostanejo oziroma postanejo nepremičnine s preostalega dela območja bivše agrarne skupnosti last občine, na območju katere ležijo. Občina postane članica agrarne skupnosti in zagotovi izvajanje pravic drugim ter novim članom agrarnih skupnosti. Pri tem imajo prednost člani sedanjih skupnosti, ki imajo pravice v skladu s poglavjem o skupnih pašnikih v zakonu o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96) in se jim pri tem vštevajo vloženo delo, vlaganja v zemljišča ter koristi od skupne paše.”
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
“Če prejšnji člani, njihovi dediči oziroma pravni nasledniki ne uveljavljajo vračanja lastninske pravice, ostanejo oziroma postanejo nepremičnine na območju bivše agrarne skupnosti last občine. Občina mora te nepremičnine v šestih mesecih od dneva pridobitve ponuditi v brezplačno rabo in upravljanje vaški oziroma krajevni skupnosti, na območju katere te nepremičnine ležijo.”
Dosedanji šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek.
3. člen
V drugem odstavku 9. člena se besedilo “v treh letih po uveljavitvi tega zakona” nadomesti z besedilom “do 30. 6. 1999”.
4. člen
V 12. členu se v prvi in drugi alinei besedi “sedanji lastnik” nadomestita z besedo “občina”.
5. člen
Postopki vračanja premoženja agrarnim skupnostim, v katerih do uveljavitve tega zakona ni izdana prvostopenjska odločba, se končajo po določbah tega zakona.
Že izdane prvostopenjske odločbe o vračanju premoženja agrarnim skupnostim, ki še niso postale pravnomočne, prvostopenjski organ odpravi po uradni dolžnosti in nadaljuje postopek po določbah tega zakona.
6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01/93-5/11
Ljubljana, dne 3. aprila 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost