Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1997 z dne 11. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1997 z dne 11. 4. 1997, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1158. Sklep o imenovanju dveh državnih sekretarjev Državnega zbora Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1159. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1280. Uredba o določitvi cene belega kristalnega sladkorja
1281. Uredba o vzpostavitvi tržnega reda za sladkor 1996/1997
1282. Uredba o načinu oblikovanja veleprodajnih cen zdravil in medicinskih pripomočkov za humano rabo
1283. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za prvo polletje leta 1997
1284. Uredba o kriterijih za dodeljevanje posojil pravnim osebam za sanacijo podjetij in gospodarstva

MINISTRSTVA

1160. Odredba o dopolnitvi odredbe o določitvi zaokroženih turističnih območij za potrebe posebnih iger na srečo
1161. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih in metodologiji izbora in financiranja projektov temeljnega in aplikativnega raziskovanja ter razvoja
1162. Količnik za preračun katastrskega dohodka
1163. Sklep o potrditvi delovnega zvezka PRVO SREČANJE Z GEOMETRIJO
1164. Sklep o potrditvi učbenika HIŠA, HIŠKA, HIŠKICA
1165. Sklep o potrditvi učbenika SPOZNAVANJE NARAVE IN DRUŽBE ZA 2. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
1166. Sklep o potrditvi učbenika SPOZNAVANJE NARAVE IN DRUŽBE ZA 3. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
1167. Sklep o potrditvi delovnega učbenika DOBER DAN, ZEMLJA
1168. Sklep o potrditvi delovnega zvezka SLOVENIJA NA DLANI
1169. Sklep o potrditvi učbenika POZDRAVLJENO, ZELENO DREVO
1170. Sklep o potrditvi učbenika KDO SE SKRIVA V OGLEDALU? Berilo za 5. razred osnovne šole
1171. Sklep o potrditvi zbirke nalog SLOVENSKA BESEDA, JEZIKOVNA VADNICA ZA 5. RAZRED
1172. Sklep o potrditvi učbenika OPEN DOORS 1., Student's book
1173. Sklep o potrditvi delovnega zvezka OPEN DOORS 1., Workbook
1174. Sklep o potrditvi učbenika OPEN DOORS 2., Student's book
1175. Sklep o potrditvi delovnega zvezka OPEN DOORS 2., Workbook
1176. Sklep o potrditvi učbenika OPEN DOORS 3., Student's book
1177. Sklep o potrditvi delovnega zvezka OPEN DOORS 3., Workbook
1178. Sklep o potrditvi učbenika TOUCHSTONE 1 – NEW
1179. Sklep o potrditvi delovnega zvezka TOUCHSTONE 1 – NEW
1180. Sklep o potrditvi poskusnega učbenika CAMBRIDGE ENGLISH FOR SCHOOLS, STARTER
1181. Sklep o potrditvi poskusnega delovnega zvezka CAMBRIDGE ENGLISH FOR SCHOOLS, STARTER
1182. Sklep o potrditvi poskusnega učbenika CAMBRIDGE ENGLISH FOR SCHOOLS, STUDENT’S BOOK ONE
1183. Sklep o potrditvi poskusnega delovnega zvezka CAMBRIDGE ENGLISH FOR SCHOOLS, WORKBOOK ONE
1184. Sklep o potrditvi poskusnega učbenika CAMBRIDGE ENGLISH FOR SCHOOLS, STUDENT’S BOOK TWO
1185. Sklep o potrditvi poskusnega delovnega zvezka CAMBRIDGE ENGLISH FOR SCHOOLS, WORKBOOK TWO
1186. Sklep o potrditvi zbirke nalog REŠI ME – REŠIM TE, RAZČLEMBA UMETNOSTNIH IN NEUMETNOSTNIH BESEDIL ZA OSNOVNO ŠOLO
1187. Sklep o potrditvi učbenika SODOBNI SVET, GEOGRAFIJA ZA 7. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
1188. Sklep o potrditvi učbenika ZEMLJEPIS ZA 8. RAZRED
1189. Sklep o potrditvi učbenika KORAKI V ČASU – 20. STOLETJE
1190. Sklep o potrditvi učbenika GOSPODINJSTVO – DELOVNI UČBENIK ZA 6. RAZRED OSNOVNE ŠOLE S PRILAGOJENIM PROGRAMOM
1191. Sklep o potrditvi učbenika NA DOLGO POT
1192. Sklep o potrditvi učbenika MLADI KITARIST 3, TEHNIČNE VAJE
1193. Sklep o potrditvi učbenika ŠOLA ZA ORGLE III
1194. Sklep o potrditvi učbenika SLOVENSKA KNJIŽEVNOST, Berilo s pregledom slovenskega slovstva za nižje poklicne šole
1195. Sklep o potrditvi učbenika GEOGRAFIJA, REGIONALNA GEOGRAFIJA SVETA
1196. Sklep o potrditvi delovnega zvezka GEOGRAFIJA, REGIONALNA GEOGRAFIJA SVETA, DELOVNI ZVEZEK
1197. Sklep o potrditvi učbenika BIOLOGIJA 1 – CELICA
1198. Sklep o potrditvi učbenika BIOLOGIJA 2, 3 – FUNKCIONALNA ANATOMIJA S FIZIOLOGIJO
1199. Sklep o potrditvi učbenika BIOLOGIJA 4, 5 – RAZNOLIKOST ŽIVIH BITIJ
1200. Sklep o potrditvi učbenika BIOLOGIJA 6 – EKOLOGIJA
1201. Sklep o potrditvi učbenika BIOLOGIJA 7, 8 – GENETIKA IN EVOLUCIJA
1202. Sklep o potrditvi delovnega zvezka VAJE IZ FIZIKE, delovni zvezek za pouk fizike v srednji šoli
1203. Sklep o potrditvi učbenika NEW HEADWAY ENGLISH COURSE, Intermediate, Student book
1204. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NEW HEADWAY ENGLISH COURSE, Intermediate, Workbook
1205. Sklep o potrditvi učbenika HIGHLIGHT, Intermediate
1206. Sklep o potrditvi delovnega zvezka HIGHLIGHT, Intermediate
1207. Sklep o potrditvi učbenika HIGHLIGHT, Upper – Intermediate
1208. Sklep o potrditvi delovnega zvezka HIGHLIGHT, Upper – Intermediate
1209. Sklep o potrditvi učbenika STUFEN INTERNATIONAL 1
1210. Sklep o potrditvi učbenika SOCIOLOGIJA, GRADIVO ZA SREDNJE ŠOLE
1211. Sklep o potrditvi učnega sredstva POLŽ, OD KOD PRIHAJAŠ?, NARAVOSLOVNA BELEŽNICA
1212. Sklep o potrditvi učnega sredstva KREATIVNO PISANJE 1
1213. Sklep o potrditvi učnega sredstva KREATIVNO PISANJE 2
1214. Sklep o potrditvi učnega sredstva – zbirke nalog SVET MATEMATIKE – PRIROČNIK IN VAJE IZ MATEMATIKE ZA 5. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
1215. Sklep o potrditvi učnega sredstva – zbirke nalog SVET MATEMATIKE – PRIROČNIK IN VAJE IZ MATEMATIKE ZA 6. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
1216. Sklep o potrditvi učnega sredstva – zbirke nalog SVET MATEMATIKE – PRIROČNIK IN VAJE IZ MATEMATIKE ZA 7. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
1217. Sklep o potrditvi učnega sredstva – zbirke nalog SVET MATEMATIKE – PRIROČNIK IN VAJE IZ MATEMATIKE ZA 8. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
1218. Sklep o potrditvi učnega sredstva – delovnega zvezka SPOROČANJE ZA ŠOLO IN VSAKDANJO RABO
1219. Sklep o potrditvi učnega sredstva – delovni listi BRALNI LISTI
1220. Sklep o potrditvi učnega sredstva S POSLUŠANJEM DO PISANJA
1221. Sklep o potrditvi učnega sredstva OLAJŠAJMO DELO OTROKU IN SEBI
1222. Sklep o potrditvi učnega sredstva 20. STOLETJA V VIRIH, BESEDI IN SLIKI, Od začetka 20. stoletja do konca prve svetovne vojne
1223. Sklep o potrditvi učnega sredstva 20. STOLETJA V VIRIH, BESEDI IN SLIKI, Evropa in svet med obema vojnama
1224. Sklep o potrditvi učnega sredstva 20. STOLETJE V VIRIH, BESEDI IN SLIKI, Slovenci v državi SHS, Kraljevini SHS in v Jugoslaviji 1918–1941
1225. Sklep o potrditvi učnega sredstva 20. STOLETJE V VIRIH, BESEDI IN SLIKI, Druga svetovna vojna 1939–1945
1226. Sklep o potrditvi učnega sredstva BIOLOGIJA ČLOVEKA
1227. Sklep o potrditvi učnega sredstva DEUTSCH PERFECT 1
1228. Sklep o potrditvi učnega sredstva DEUTSCH PERFECT 2
1229. Sklep o potrditvi učnega sredstva DEUTSCH PERFECT 3
1230. Sklep o potrditvi učnega sredstva DEUTSCH PERFECT 4
1231. Sklep o potrditvi učnega sredstva – slovnica in zbirka slovničnih vaj GRAMMAR FOR COMMUNICATION
1232. Sklep o potrditvi učnega sredstva – slovnica in zbirka slovničnih vaj GRAMMAR FOR COMMUNICATION, Exercises and Creative Activites
1233. Sklep o potrditvi učnega sredstva RAZISKOVALNA IN MATURITETNA RAZISKOVALNA NALOGA PRI PSIHOLOGIJI
1234. Sklep o potrditvi učnega sredstva TEMELJI GLASBENE AKUSTIKE IN INFORMATIKE
1235. Sklep o potrditvi učnega sredstva – zbirka diapozitivov ZEMELJSKO POVRŠJE – OBLIKE IN GEOMORFNI PROCESI
1236. Sklep o potrditvi učnega sredstva IGRAJMO SE
1237. Sklep o besedilu sklepa o potrditvi učbenika št. SS-601-206/96 z naslovom O domovina, ti si kakor zdravje, ki se dopolni z navedbo založbe DZS
1238. Sklep o besedilu sklepa o potrditvi učbenika št. SS-601-22/94 z naslovom Vezi med ljudmi, ki se dopolni z navedbo založbe DZS
1239. Sklep o besedilu sklepa o potrditvi učbenika št. SS-610-109/95 z naslovom V nove zarje, ki se dopolni z navedbo založbe DZS
1240. Aneks h kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti
1242. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v delu KS Polhov Gradec
1285. Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1286. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 1997

OBČINE

Dobrova-Horjul-Polhov Gradec

1241. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka

Dravograd

1243. Razpis volitev v svete krajevnih skupnosti v Občini Dravograd

Gorišnica

1244. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Cirkulane
1245. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Gorišnica

Gornji Petrovci

1246. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 1996

Jesenice

1247. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Jesenice za leto 1996

Kozje

1278. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Kozje
1279. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Lesično

Krško

1248. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih Rudnik Senovo I.
1249. Statutarni akt o ustanovitvi sveta posavskih občin

Lendava

1250. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lendava za leto 1996
1251. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 1997
1252. Odlok o določitvi občinskega praznika Občine Lendava
1253. Odlok o spremembi odloka o plačilu komunalne pristojbine na mejnih prehodih v Občini Lendava
1254. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Lendava

Logatec

1255. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Hotedršica

Loška dolina

1256. Odlok o varstvu gozdov pred požari
1257. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi stanovanjskega sklada Občine Loška dolina
1258. Spremembe statuta Občine Loška dolina
1259. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero davka na premoženje stavb za leto 1997 na območju Občine Loška dolina
1260. Spremembe pravilnika o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev Občine Loška dolina

Majšperk

1261. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Majšperk

Metlika

1262. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja mesta Metlika M-5
1263. Odlok o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v Občini Metlika, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje

Murska Sobota

1264. Razpis drugega kroga naknadnih volitev župana Mestne občine Murska Sobota

Novo mesto

1265. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine
1266. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990...
1267. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Tovarna zdravil Krka Novo mesto

Pivka

1268. Odlok o komunalnih taksah

Rogatec

1269. Odlok o poprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in poprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Rogatec

Slovenska Bistrica

1270. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tinje

Slovenske Konjice

1271. Odlok o komunalnem nadzoru v Občini Slovenske Konjice
1272. Odlok o oddajanju poslovnih prostorov v najem
1273. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razdelitvi Vzgojno-varstvenega zavoda Občine Slovenske Konjice
1274. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče
1275. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1997

Videm

1276. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata

Zreče

1277. Odlok o spremembi odloka o davku od premoženja v Občini Zreče

POPRAVKI

1. Popravek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih invalidih (ZVojI-A)

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

25. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Bosno in Hercegovino o rednem zračnem prometu (BBHRZP)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti