Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1997 z dne 11. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1997 z dne 11. 4. 1997

Kazalo

1266. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990..., stran 1741.

Na podlagi 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96 in 68/96) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 25. seji dne 27. 3. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjene 1996
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 3/90, 10/90 in 9/91 ter Uradni list RS, št. 17/92, 58/95, 11/96 in 16/96; v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan) in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95, 11/96, 16/96 in 32/96; v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan), ki se nanašajo na:
– spremembo namenske rabe prostora;
– za določitev novih stavbnih zemljišč (sprememba 1. in 2. območja kmetijskih zemljišč ter gozdnih zemljišč v stavbna zemljišča zaradi izjemnih posamičnih posegov, ki so jih predlagali individualni investitorji),
– za določitev novih vodnih virov in zajetij ter varstvenih pasov zanje,
– v območju ureditvenega načrta Šmarjeta z dopolnitvijo programske zasnove za ureditveni načrt Šmarjeta,
– za območje poslovno-oskrbnega centra ob Belokranjski cesti za katerega je izdelana programska zasnova za zazidalni načrt poslovno-oskrbnega centra ob Belokranjski cesti,
– spremembe načinov urejanja prostora,
– opredelitev agromelioracijskega območja Mirna Peč,
– vris nove občinske meje Mestne občine Novo mesto,
– vris varovalnega gozda,
– spremembo zasnove prometnega in kolesarskega omrežja,
– spremembo programske zasnove za zazidalni načrt Tovarna zdravil Krka.
Kartografski del in kartografska dokumentacija k odloku predstavljata prikaz vseh sprememb in dopolnitev planskih aktov, ki so navedeni v prvem odstavku tega člena.
2. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
(1) Besedilo podpoglavja 3.1.3.3. Promet in zveze se dopolni z besedilom, tako da se za zadnjim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
Omrežje kolesarskih povezav zagotavlja možnosti varne in zdrave uporabe kolesa za zadovoljevanje vsakodnevnih potreb dela in bivanja (dostop do delovnih mest, nakupu, itd.), rekreacijskih in športnih potreb, dostopa do najpomembnejših turističnih območij ter območij naravnih znamenitosti v občini.
Daljinske, glavne in regionalne kolesarske povezave sestavljajo državno kolesarsko omrežje. Državne kolesarske povezave se praviloma urejajo kot samostojne kolesarske poti, v naseljih pa lahko tudi kot kolesarske steze ali kolesarski pasovi na cestišču.
(2) Besedilo podpoglavja 3.1.3.5. Komunalno gospodarstvo, točka a) Oskrba s pitno vodo se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
Oskrba s pitno vodo na območju Mestne občine Novo mesto bo prednostna dejavnost. V okviru dejavnosti bomo izvajali naslednje aktivnosti:
a) Nadaljevali bomo s hidrogeološkimi raziskavami za odkrivanje novih vodnih virov pitne vode, ki jih bomo namenili:
– za nadomestitev oporečnih vodnih virov.
V ta namen bomo izvajali raziskave na področju vodnega vira Jezero, in sicer na območju med naselji Družinska vas, Šmarješke Toplice, Otočec, Kronovo; na področju vodnega vira Težka voda v Stopičah; na področju vodovoda Dolenjske Toplice; na področju vodovoda Brusnice; na področju vodovoda Karteljevo in na področju vodovoda Žaloviče,
– za količinsko dopolnitev obstoječih vodnih virov.
V ta namen bomo izvajali raziskave na področju vodovoda Žužemberk in sicer na območju k.o. Gorenji Križ, k.o. Reber, k.o. Šmihel pri Žužemberku, k.o. Sela pri Hinjah, k.o. Žvirče ter na območju med naselji Žužemberk, Zafara in Trebča vas ter reko Krko in na območju vodovoda Gabrje,
– za oskrbo področij, ki še nimajo javnega vodovoda.
V ta namen bomo izvajali raziskave na področju k.o. Ajdovec, k.o. Brezova Reber, k.o. Herinja vas, k.o. Hrušica, k.o. Lakovnice, k.o. Vinja vas in k.o. Veliki Cerovec, k.o. Veliki Podljuben, k.o. Jurka vas, k.o. Dobindol ter k.o. Zagorica.
Hidrogeološke raziskave bomo izvajali tudi zaradi:
– določevanja prispevnih območij in ukrepov za varovanje vodnih virov,
– ugotavljanja vplivov javnega odlagališča odpadkov in drugih nečistih objektov na podtalnico.
b) Obnavljali in vzdrževali bomo obstoječe vodovodno omrežje in objekte v takem obsegu, da bodo sanitarno in tehnično brezhibni za oskrbo prebivalstva s pitno vodo.
c) Nadzirali bomo kakovost pitne vode v javnih lokalnih vodovodih.
d) Skrbeli bomo za razvoj vodooskrbe in gradili nove vodovode na območjih, ki še nimajo javnega vodovoda. Prednostno bomo oskrbeli s pitno vodo demografsko ogrožena območja in območja, kjer bosta večji interes in večje število prebivalcev.
e) Obnavljali bomo lokalne vodovode in jih vključevali v sistem javne oskrbe s pitno vodo, skladno interesu sedanjih lastnikov.
f) Sprejeli bomo nov odlok o varovanju vodnih virov ter aktivno varovali vodne vire pred onesnaženjem.
g) Oskrbo s pitno vodo bomo zagotavljali iz vodnih virov (izviri: Bendje pri Brusnicah, Devetak v Straži, Jezero v Družinski vasi, Martinc nad Gabrjem, Okno nad Žalovičami, Orehovje nad Žalovičami, Radešca v Podturnu, Smrkečka nad Jugorjem, Sompot nad Gabrjem, Težka voda pri Stopičah, Zavetršca pri Šmarjeti in vrtine: Gabrje Gb-2/89, Gor. Suhadol Gs-1/88, Kamenje Ka-1/93, Stopiče St-2/87, Ždinja vas Žd-1/93), ki jih v ta namen že koristimo.
h) Vodni viri, ki so predvideni za oskrbo s pitno vodo (vrtine: Brusnice Br-2/91 in Br-3/91; Čemše Če-1/94; Črmošnjice Č-2/88 in Č-3/88; Dolenjske Toplice Dt-1/94; Gorenji Križ Gk-1/93; Hrušica H-1/88, H-2/88 in H-3/88; Jezero J-8/93 in J-9/94; Koroška vas Kv-1/95; Podgrad Pg-2 ter Stopiče St-3/92 in St-4).
Pri načrtovanju posegov v prostor znotraj območij vodnih virov bomo upoštevali pogoje in omejitve določene v odloku o zaščiti vodnih virov na območju Občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 13/85 ter Uradni list RS, št. 64/95 in 23/96).
(3) Besedilo poglavja 9. Grafične priloge se črta.
(4) Besedilo poglavja 10. Hramba grafičnih prilog se črta.
3. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega družbenega plana)
(1) Besedilo točke 6.2.3. Kmetijske ureditve se spremeni tako, da se za tretjo alineo doda nova, ki se glasi:
“Mirna Peč na kmetijskih zemljiščih v delu k.o. Golobinjek in k.o. Mirna Peč na območju naselij: Vrhpeč, Jelše, Biška vas, Mirna Peč, Malenska vas, Mali Vrh, Jablan, Goriška vas, Dolenje Vrhovo, Gorenje Vrhovo, Dolenji Podboršt, Gorenji Podboršt, Golobinjek. Izvedli bomo odstranjevanje kamenja, odstranjevanje zarasti, širitev poti in založno gnojenje.”
(2) V poglavju 6.4. Načini urejanja prostora se preglednica prostorsko izvedbenih aktov, ki so bili sprejeti v preteklih planskih obdobjih, pa so v obdobju 1986–1990 ostali v veljavi nadomesti z novo preglednico, ki se glasi:
Na območjih, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi načrti (zazidalni in ureditveni načrti) sprejetimi po uveljavitvi odlokov o prostorsko ureditvenih pogojih: odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča (Uradni list RS, št. 7/92, 32/93, 22/95, 37/95 in 41/95), odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje mestnega jedra Novega mesta (Skupčinski Dolenjski list, št. 12/91) in odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto (Skupčinski Dolenjski list, št. 9/91), se določbe odlokov o prostorsko ureditvenih pogojih razveljavijo in veljajo določbe veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov (zazidalnih in ureditvenih načrtov).
(3) V poglavju 6.4. Načini urejanja prostora se v preglednici predvidenih faz planskih aktivnosti po posameznih področjih v točki 1. Urejanje stavbnih zemljišč, podtočki 1.2. Oskrbne in storitvene dejavnosti doda nova alinea:
Žabja vas    Poslovno-oskrbni center    ZN              D
        ob Belokranjski cesti
(4) Za zadnjo alineo preglednice v poglavju 6.5. Seznam posegov na 1. območje kmetijskih zemljišč se dodajo nove alinee, ki se glasijo:
Šmarjeta    zapolnitev
        stanovanjske
        in druge gradnje   s     UN    1,88        b
razne lokacije stanovanjska
        gradnja       s     PUP    17,66       b
(5) V poglavju 6.6. Kartografski del in programske zasnove se v točki b). Programska zasnova za ureditveni načrt Šmarjeta za podtočko 7. doda nova podtočka 8, ki se glasi:
8. Posegi na 1. Območje kmetijskih zemljišč
Izjemni posegi na 1. območje kmetijskih zemljišč so predvideni na 1,88 ha.
(6) V poglavju 6.6. Kartografski del in programske zasnove se točka č). Programska zasnova zazidalni načrt Tovarna zdravil Krka spremeni, in sicer:
V točki 3. ZASNOVA ORGANIZACIJE DEJAVNOSTI IN NAMENSKE RABE se delno spremeni besedilo pod:
B) Jugozahodni del
V prvem odstavku se za dvopičjem črta “...novi tabletni oddelek...” in nadomesti z “...obrat za proizvodnjo zdravilnih učinkovin z aktivno betalaktamsko komponento...”
C) Osrednji, obstoječi tovarniški kompleks
V prvem odstavku se zadnji del stavka “...obrat za proizvodnjo zdravilnih učinkovin z aktivno betalaktamsko komponento...” črta in nadomesti z “...novi tabletni oddelek...”
V točki 5. ZASNOVA INFRASTRUKTURNIH OMREŽIJ, naslovu Prometna infrastruktura, se zadnji stavek zadnjega odstavka nadomesti z naslednjim besedilom:
“Predvidi se izvedbo hodnika za pešce kot podhod ali nadhod nad magistralno cesto med upravno stavbo in vhodom v tovarniški kompleks.”
(7) V poglavju 6.6. Kartografski del in programske zasnove se doda nova točka
g) Programska zasnova za zazidalni načrt poslovno-oskrbnega centra ob Belokranjski cesti, ki se glasi:
h) PROGRAMSKA ZASNOVA ZA ZAZIDALNI NAČRT POSLOVNO-OSKRBNEGA CENTRA OB BELOKRANJSKI CESTI:
1. Opredelitev območja urejanja
Meja ureditvenega območja poslovno-oskrbnega centra ob Belokranjski cesti poteka na severu po meji zemljišča parc. št. 1357, prečka Belokranjsko cesto s parc. št. 1400 in jo vključuje do križišča s Knafelčevo ulico na jugu, nato poteka po vzhodni meji Knafelčeve ulice s parc. št. 1356 in zemljišča s parc. št. 1263/3 do zemljišča s parc. št. 295/26, se nadaljuje po njegovi južni in vzhodni meji ter severovzhodni in severozahodni meji zemljišča s parc. št. 295/3 zopet do Knafelčeve ulice ter se nato nadaljuje po njenem vzhodnem robu do izhodiščne točke.
V območje urejanja so zajeta zemljišča oziroma deli zemljišč s parc. št.: 295/3, 295/4, 295/26, 295/42, 312/5, 1357, 1358 pot, 1359/1, 1348, 1349, 1350/1, 1350/2, 1351, 1354, 1355, 1359/2, 1263/3 cesta, del 1356 cesta (Knafelčeva ulica) in del 1400 cesta (Belokranjska cesta), vse v k.o. Ragovo.
Območje meri približno 2.13 ha.
2. Usmeritve za namensko rabo površin in organizacija dejavnosti
Območje je namenjeno za gradnjo bencinskega servisa s spremljajočimi dejavnostmi (trgovina, bife, avtopralnica), poslovno-trgovskih objektov (trgovine, butiki in sorodni ali spremljajoči programi, ekspoziture banke in pošte, razstavišča, gostinska dejavnost ali druge javne in uslužnostne dejavnosti v pritličjih, poslovni prostori ter stanovanja pa v nadstropjih) ter ureditev podzemnega parkiranja za naštete programe.
V območju Agroservisa se z dozidavo povečajo skladiščne površine, postavita steklenjaka ter uredijo parkirne in zelene površine. Od obstoječih programov lahko dolgoročno na tej lokaciji ostaja le trgovina, zato je smiselno urejati in prenavljati le objekte, namenjene tej dejavnosti, ostale gradnje naj bodo montažne.
Belokranjska cesta se ureja kot mestna ulica z obojestranskima pločnikoma in kolesarskima stezama ter enojnima (ali dvojnima) drevoredoma.
Lokacija bencinskega servisa je sredi območja urejanja, poslovno-trgovsko-stanovanjski objekti severno vzdolž Belokranjske ceste, ostali programi pa na južnem delu območja.
3. Zasnova infrastrukturnih omrežij
Objekti in naprave v območju se priključujejo na obstoječo prometno in komunalno infrastrukturo mesta.
3.1. Prometna infrastruktura
Območje se navezuje na magistralno cesto M4 (Belokranjska cesta) preko novega križišča, ki se locira centralno, v ustrezni oddaljenosti od obstoječih križišč magistralne ceste M4 z regionalno cesto Novo mesto–Šentjernej ter Knafelčeve ulice in dostopne ceste v tovarniško območje Revoza. Magistralno cesto M4 (Belokranjska cesta) se v območju novega križišča razširi za uvozni in izvozni pas ter pas za leve zavijalce. Prometni pasovi so širine 3,50 m. Magistralna cesta M4 (Belokranska cesta) se v območju urejanja v celoti rekonstruira). Izvede se obojestranski hodnik za pešce ter kolesarska steza in drevored med njima. Cestno omrežje znotraj kompleksa se oblikuje v sistemu enosmernih cest. Dovoz do Agroservisa bo možen direktno z magistralne ceste mimo bencinskega servisa.
Širina cest znotraj kompleksa je 3 m oziroma 2,50 m, kjer ima cesta funkcijo dovozne ceste za osebni promet in dostavo. Širina hodnika za pešce ter kolesarske steze je 1,60 m, širina drevoreda pa 2 m.
Za parkiranje se predvidijo odprti parkirni prostori ter parkirna hiša. Dodatne parkirne površine v območju Agroservisa se namenijo tudi za potrebe novega poslovno-oskrbnega centra.
3.2. Komunalna infrastruktura
– Vodovod
Oskrba s pitno vodo se zagotavlja s priključitvijo na glavni vodovod tega območja. Zgradi se sekundarno omrežje. Pri dimenzioniranju cevovoda se naj predvidi maksimalna poraba z upoštevanjem požarne vode.
– Kanalizacija
Predvidi se ločen sistem odvajanja odpadnih voda. Odvod fekalnih vod se izvede preko javne kanalizacije celotnega območja v primarni kanal v območju križišča magistralne ceste M4 z regionalno cesto Novo mesto-Šentjernej. Na fekalno kanalizacijo je prepovedano priključevanje odpadnih tehnoloških vod.
Odvod meteorne vode se izvede preko sistema ponikovanja za vsak objekt posebej. Odvod padavinskih vod s parkirišč in območja bencinskega servisa se izvede preko lovilcev olj in maščob. Variantno se meteorno vodo lahko odvaja ločeno preko kanalizacije v obstoječo kanalizacijo na Šentjernejski cesti. Pri tem se upošteva še odvod meteorne vode s cestnih površin sedanje magistralne ceste.
– Odstranjevanje odpadkov
Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih znotraj območja urejanja in redno odvažajo na centralno deponijo. Ostale vrste odpadkov je potrebno zbirati ločeno po vrsti končne dispozicije in zagotoviti redno odstranjevanje.
3.3. Energetska infrastruktura
– Oskrba z električno energijo
20 kV daljnovod in EV NN, ki potekata po območju urejanja, je potrebno kablirati. Kabelska kanalizacija se naj izvede v pločniku ali kolesarski stezi.
Vse predvideno notranje elektroenergetsko omrežje se izvede kabelsko. Za zagotavljanje povečanih potreb po električni energiji se postavijo nove trafo postaje.
– Oskrba s plinom
Sekundarni plinovod se navezuje preko MRP Revoz na obstoječe plinovodno omrežje mesta.
– Zveze
Območje se priključi na interno TK mrežo. Za povečane potrebe se izvede kabelska kanalizacija od dokončane TK kanalizacije za REVOZ, ki se nato nadaljuje ob Šentjernejski cesti in nato Belokranjski cesti do novega uvoza v območje.
4. Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje
Območje se ureja kot stanovanjsko-poslovno-servisni predel na vhodu v mesto in kot bariera med stanovanji in industrijo. Pozidava je srednjega merila (s tlorisnimi gabariti nekje med enodružinsko pozidavo in še upoštevanja vredno industrijo – starejši objekti ob Kandijski cesti) in srednje gostote. Dovoljena je tudi intenzivna izraba prostora pod zemljo.
– Koncept
Območje ob Belokranjski cesti se pozida linijsko vzdolž ceste z bolj ohlapnim, sproščenim osrednjim delom in z redkejšo pozidavo vzhodnega dela parcele, ki meji na stanovanjsko naselje. Struktura pozidave se prilagaja podolžni parceli in želenemu načinu obzidave in ureditve vpadnic.
V območju Agroservisa se predvidi pozidava spodnjega nivoja kamnoloma z navezavo na obstoječe uvoze z lokalne ceste, intenzivna izraba jugozahodnega dela kamnoloma za parkiranje, ohranitev sten kamnoloma do bolj načrtne izrabe ali sanacije in ureditev območja ob lokalni cesti.
– Zunanje površine
V območju ob Belokranjski cesti se nepozidan prostor uredi kot tlakovana površina z vmesnim zelenjem. Cesta se (razen površin za potrebe bencinskega servisa) tlakuje. Na obeh straneh Belokranjske ceste se zasadi drevored, ki sanira poglede na industrijski kompleks Revozi. Preuredi se profil ceste in obcestnega prostora tako, da se posveti več pozornosti pešcu in kolesarju.
Potrebne parkirne površine in delno tudi servisni dovozi se uredijo podzemno, nekaj parkirišč za hitro parkiranje in nujni servisni dovozi pa so na terenu.
V območju Agroservisa se nepozidan prostor (do bolj celostnega pristopa k izrabi ali ureditvi in sanaciji kamnoloma) ohrani. Vzdolž lokalne ceste se dopolni sedanji enoredni drevored. V kamnolomu se uredijo parkirišča, ki se tlakujejo ali asfaltirajo in zasadijo z drevjem. Zato je potrebno delno zmanjšanje zunanjih skladiščnih površin.
– Objekti
Fasada na Belokranjsko cesto naj bo strnjena, z zaporednimi objekti višine K+P+2N (največ K+P+3N). Objekti naj bodo tipa mestne poslovne hiše z usklajeno fasadno členitvijo ter uporabo materialov in barv in z ravno ali delno nizko dvo- ali štirikapno streho. Oblikovanje objektov naj bo poenoteno, vendar lahko raznovrstno (različni avtorji).
Objekti v območju Agroservisa se naj do bolj celostnega pristopa k ureditvi kamnoloma ohranijo višine P+1 oziroma P.
5. Faznost gradnje
Realizacija zazidalnega načrta bo potekala v 3 fazah: v prvi fazi bo izveden bencinski servis z vso potrebno infrastrukturo, v drugi fazi potrebna infrastruktura in ureditev Belokranjske ceste (na vzhodni strani ceste), v tretji fazi pa se bodo izvajale ali posamezne gradnje ali pa celotna pozidava območja in ureditev še zahodne strani Belokranjske ceste.
Podetape tretje faze morajo biti določene tako, da ne bodo motile že urejenih dejavnosti in bodo imele čimmanjši negativni vpliv na stanovanjsko sosesko. Skladno z navedenimi fazami gradnje bo potekalo opremljanje zemljišč z infrastrukturo.
Širitev objektov Agroservisa bo potekala v 3 fazah: v prvi in drugi fazi sta predvidena po eno skladišče, v tretji pa postavitev obeh steklenjakov. Zunanje površine in parkirišča se uredijo v prvi fazi.
6. Grafični prikaz programske zasnove
Območje programske zasnove za zazidalni načrt poslovno-oskrbnega centra ob Belokranjski cesti je prikazano v kartografskem delu in kartografski dokumentaciji k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu na kartah TK 1:25000 in PKN 1:5000 (list Novo mesto 47).
(8) Besedilo poglavja 12. Grafične priloge se črta.
(9) Besedilo poglavja 13. Hramba grafičnih prilog se črta.
4. člen
(kartografski del in kartografska dokumentacija k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu)
(1) Kartografski del k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu je izdelan na TK 1:25000 in publikacijskih kartah 1:50000 ter je sestavljen iz:
A)
I. Zasnova kmetijstva, gozdarstva, rudnin in območij za poselitev
II. Zasnova agrarnih operacij
III. Zasnova naravne in kulturne dediščine
Seznam spomenikov in varovanih območij – v prilogi
IV. Zasnova vodnega gospodarstva
V. Zasnova sanacij
VI. Zasnova prometnega omrežja
VII. Zasnova omrežja zvez
VIII. Zasnova energetskega omrežja – elektroenergetsko omrežje
IX. Zasnova energetskega omrežja – naftno, plinovodno in toplovodno omrežje
X. Zasnova funkcij naselij v omrežju naselij
XI. Zasnova poselitve – projekcija prebivalcev in stanovanj po KS
XII. Zasnova načinov urejanja prostora
XIII. Zasnova rekreacije v naravnem okolju
XIV. Zasnova območij za potrebe SV – v prilogi
B) Ureditvena območja naselij – v prilogi
C) Urbanistična zasnova naselja Dolenjske Toplice – sela – v prilogi
D) Urbanistična zasnova naselja Žužemberk – v prilogi
E) Urbanistična zasnova naselja Straža z Vavto vasjo – v prilogi
F) Urbanistična zasnova naselja Otočec – v prilogi
G) Urbanistična zasnova naselja Šmarjeta s Šmarješkimi Toplicami – v prilogi
H) Urbanistična zasnova naselja Mirna peč – v prilogi
(2) Kartografska dokumentacija k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu je izdelana na PKN 1:5000 za celotno območje Mestne občine Novo mesto, prikazuje pa na parcelno natančnost naslednja območja:
– Kmetijstvo,
– Prostorsko ureditvene operacije,
– Gozdarstvo,
– Vodno gospodarstvo,
– Rudarstvo,
– Naravno in kulturno dediščino,
– Rekreacijo v naravnem okolju,
– Sanacijo naravnih virov,
– Poselitev,
– Načine urejanja prostora,
– Infrastrukturo (promet in energetika).
(3) Kartografski del in kartografska dokumentacija k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu sta izdelana v osmih izvodih, ki jih hranijo:
– MONM, Sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora (3),
– MONM, Sekretariat za kmetijstvo in turizem (1),
– UE Novo mesto, Oddelek za okolje in prostor (1),
– UE Novo mesto, Oddelek za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1),
– MOP, Inšpektorat za okolje in prostor – Urbanistična inšpekcija, enota Novo mesto (1),
– MOP, Urad za prostorsko planiranje (1).
(4) Vse spremembe in dopolnitve so prikazane v kartografskem delu k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu na kartah:
– Nova stavbna zemljišča in območje varovalnih gozdov se prikažejo na kartah TK 1:25000:
Zasnova kmetijstva, gozdarstva, rudnin in območij za poselitev – listi št. 4-16
– Območje agromelioracije Mirna Peč se prikaže na kartah TK 1:25000:
Zasnova agrarnih operacij – lista št. 17, 22
– Novi vodni viri in zajetja se prikažejo na publikacijski karti Zasnova vodnega gospodarstva – list št. 41
– Nova občinska meja se vriše na vse publikacijske karte ter karti TK 1:25000 Šentjernej in Bučka
– Prometno in kolesarsko omrežje se prikaže na publikacijski karti Zasnova prometnega omrežja – list št. 43
(5) Vse spremembe in dopolnitve so prikazane v kartografski dokumentaciji k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu na kartah:
– Nova stavbna zemljišča se prikažejo na kartah PKN 1:5000:
Mokronog 48
Kostanjevica 11, 41
Novo mesto 8, 9, 10,13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
Ribnica 6, 7
Semič 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25
Žužemberk 15, 17, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47
– Območje agromelioracije Mirna Peč se prikaže na kartah PKN 1:5000:
Novo mesto 13, 14, 23, 24
– Novi vodni viri in zajetja ter varstveni pasovi zanje se prikažejo na kartah PKN 1:5000:
Novo mesto 4, 16, 18, 19, 26, 29, 39, 40, 49, 50
Semič 3, 8, 10, 17, 18, 34
Metlika 1
Kostanjevica 41
Žužemberk 17, 18
– Nova občinska meja se vriše na karte PKN 1:5000:
Mokronog 49
Novo mesto 9, 10, 20, 29, 30, 40
Kostanjevica 1, 11, 31, 41, 42
Metlika 1, 2
– Načini urejanja se prikažejo na kartah PKN 1:5000:
Novo mesto 9, 10, 13, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50
Semič 3, 8, 9, 10
Žužemberk 28, 29, 38, 39, 40.
5. člen
(pričetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-66/97-12
Novo mesto, dne 27. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

AAA Zlata odličnost