Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1997 z dne 11. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1997 z dne 11. 4. 1997

Kazalo

1247. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Jesenice za leto 1996, stran 1706.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 26. člena statuta Očine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Jesenice na 26. seji dne 27. 3. 1997 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Jesenice za leto 1996
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Očine Jesenice za leto 1996.
2. člen
Zaključni račun proračuna Očine Jesenice za leto 1996 obsega:
Zaključni račun proračuna
Proračun
prihodki                  1.370,813.917,45 SIT
odhodki                   1.440,169.123,21 SIT
primanjkljaj odhodkov             69,355.205,76 SIT
presežek namenskih sredstev           6,456.262,00 SIT
primanjkljaj                  75,811.467,76 SIT
Račun financiranja
prihodki                    78,570.400,00 SIT
odhodki                     4,055.478,00 SIT
neto zadolževanje               74,514.922,00 SIT
Skupaj proračun
prihodki                  1.449,384.317,45 SIT
odhodki                   1.444,224.601,21 SIT
presežek prihodkov               5,159.716,24 SIT
presežek namenskih sredstev           6,456.262,00 SIT
primanjkljaj                  1,296.545,76 SIT
Sklad stavbnih zemljišč
prihodki                   143,397.630,29 SIT
odhodki                    79,205.655,21 SIT
presežek prihodkov               64,191.975,08 SIT
Konsolidirana bilanca javne porabe Občine Jesenice za leto 1996 izkazuje:
prihodki                  1.517,889.964,24 SIT
odhodki                   1.448,537.951,92 SIT
presežek prihodkov               69,351.691,32 SIT
3. člen
Presežek namenskih sredstev proračuna v višini 6,456.262 SIT se prenese v proračun za leto 1997 in razporedi za naslednje namene:
– 135.038 SIT za varstvo kmetijskih zemljišč,
– 5,000.000 SIT za gradnjo kanalizacijskega kolektorja Javornik Koroška Bela,
– 37.324 SIT za prenos krajevne takse,
– 1,283.900 SIT za potrebe komisije za letovanje.
Primanjkljaj prihodkov proračuna v višini 1,296.545,76 SIT se pokrije iz sredstev obvezne proračunske rezerve.
Presežek prihodkov sklada stavbnih zemljišč v višini 64,191.975,08 SIT se prenese med prihodke leta 1997 za realizacijo nerealiziranih nalog iz programa sklada za leto 1996 in realizacijo programa sklada za leto 1997.
4. člen
Zaključni račun proračuna obsega pregled planiranih in realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna in sklada stavbnih zemljišč, pregled prihodkov in odhodkov sredstev rezerv in pregled porabe sredstev tekoče proračunske rezerve, ki so priloga tega odloka.
5. člen
Ta odlok stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-1/97
Jesenice, dne 27. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice
Valentin Markež l. r.

AAA Zlata odličnost