Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1997 z dne 11. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1997 z dne 11. 4. 1997

Kazalo

1249. Statutarni akt o ustanovitvi sveta posavskih občin, stran 1710.

Na podlagi 29., 72. in 73. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 73/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96 – odločba US RS in 44/96 – odločba US RS), 87. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95), 102. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) in 109. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95) so: Občinski svet občine Sevnica, na seji dne 18. 12. 1996, Občinski svet občine Krško, na seji dne 13. 2. 1997 in Občinski svet občine Brežice, na seji dne 24. 3. 1997, sprejeli
S T A T U T A R N I A K T
o ustanovitvi sveta posavskih občin
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta statutarni akt ureja delo in organizacijo sveta posavskih občin (v nadaljevanju besedila: svet), katerega ustanoviteljice so Občine Brežice, Krško in Sevnica, ki tvorijo regijo Posavje.
2. člen
Svet ima posvetovalno in usklajevalno funkcijo pri obravnavanju in uresničevanju zadev, ki so skupnega pomena za vse občine ustanoviteljice in njihove prebivalce ter je nosilec aktivnosti in sogovornik državi pri vprašanjih nastajanja in ustanovitve pokrajine Posavje.
II. SESTAVA SVETA IN NJEGOVI ORGANI
3. člen
Svet sestavljajo župani in praviloma predsedniki občinskih svetov občin ustanoviteljic.
Zunanji člani sveta so poslanci Državnega zbora RS in svetnik Državnega sveta RS iz območja občin ustanoviteljic, brez pravice odločanja na seji sveta.
4. člen
Svet ima predsednika, ki se določi izmed županov občin ustanoviteljic.
Mandat predsednika traja eno leto, predsedniki pa se zamenjujejo po abecednem vrstnem redu občin ustanoviteljic.
Sedež sveta je v občini, katere župan je predsednik sveta.
5. člen
Naloge sekretarja sveta, ki pomaga predsedniku pri pripravljanju in vodenju sej sveta in opravlja druge zadeve za potrebe sveta, opravlja sekretar občinskega sveta tiste občine, katere župan je predsednik sveta.
6. člen
Svet lahko za pripravo posameznih zadev iz svojega področja ustanovi občasna delovna telesa.
Če je taka zadeva na dnevnem redu, je predstavnik delovnega telesa vabljen na sejo sveta.
V skladu z vsebino dnevnega reda seje sveta se vabi tudi ustrezne regijske institucije.
III. PRISTOJNOSTI IN DELO SVETA
7. člen
Občine ustanoviteljice prenesejo na svet lokalne zadeve širšega pomena, za katere se odločijo, da jih bodo reševale skupaj.
8. člen
Delo sveta je javno. Javnost se lahko omeji ali izključi, če svet tako odloči.
Svet dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik sveta na lastno pobudo, na predlog občinskega sveta občine ustanoviteljice ali na predlog posameznega člana sveta.
9. člen
Sejo je treba sklicati najmanj pet dni pred dnem, določenim za sejo sveta. Sklicu seje sveta, ki obsega predlog dnevnega reda, mora biti priloženo ustrezno gradivo.
10. člen
O delu sveta se piše zapisnik, katerega izvod prejme vsak član sveta.
11. člen
Dogovori in odločitve sveta so veljavni in obvezujoči, ko jih sporazumno sprejmejo vsi člani sveta. Odločanje s preglasovanjem ni možno.
Svet dokončno odloča le o zadevah iz prenesene pristojnosti iz. 7. člena tega akta. Za ostale zadeve svet posreduje predlog v dokončno potrditev občinskim svetom občin ustanoviteljic.
Sklepi, ki jih svet sprejme morajo imeti pečate in podpise županov občin ustanoviteljic.
12. člen
Sredstva, potrebna za delovanje sveta zagotovijo občine ustanoviteljice v svojih proračunih.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Predsedovanje svetu v letu 1997 prevzame Občina Krško. V naslednjih letih se zvrstijo občine ustanoviteljice po vrstnem redu, navedenem v 4. členu, začenši z Občino Brežice v letu 1998.
14. člen
Za urejanje in opravljanje zadev širšega pomena za pokrajino Posavje, se lahko v svet povežejo tudi občine, ki mejijo z občinami ustanoviteljicami: Podčetrtek, Kozje, Radeče, Škocjan in Šentjernej.
V primeru interesa katere od navedenih občin, se prične postopek za priključitev v pokrajino Posavje.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega akta prenehajo veljati določbe statuta sveta posavskih občin (Uradni list RS, št. 3/91 in 11/93).
16. člen
Ta akt v enakem besedilu z dvetretjinsko večino sprejmejo občinski sveti občin ustanoviteljic.
17. člen
Ta statutarni akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-1/97-1/18
Krško, dne 24. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Krško
Franci Bogovič l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica
Martin Novšak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti