Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1997 z dne 11. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1997 z dne 11. 4. 1997

Kazalo

1251. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 1997, stran 1711.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 24., 50. in 100. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/95 in 20/96) je Občinski svet občine Lendava na 19. seji dne 1. 4. 1997 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Lendava za leto 1997
1. člen
Proračun Občine Lendava za leto 1997 sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter posebni del bilance prihodkov in odhodkov proračuna Občine Lendava, ki sta sestavni del tega odloka.
2. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna znašajo 1.123,000.000 SIT in se razporedijo za:
– delo občinskih organov               84,300.000
– socialne transferje                 2,200.000
– plačila na področju družbenih
dejavnosti                      277,710.000
– plačila storitev ter subvencije
in intervencije v gospodarstvu            87,438.000
– druge odhodke                   125,331.000
– odhodke investicijskega značaja          525,700.000
– finančne tokove, oblikovanje rezerv
in druge obveznosti                  20,321.000
3. člen
V stalne rezerve Občine Lendava se izloči 0,5% od doseženih prihodkov. O uporabi sredstev stalnih rezerv za namene iz 1. in 2. točke prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju občin odloča župan, in sicer do zneska določenega v proračunu za leto 1997 to je 5,500.000 SIT.
4. člen
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan, in sicer za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev.
5. člen
O začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti odloča župan in sicer pri plasmajih v poslovne banke brez omejitve, pri plasmajih drugim uporabnikom pa v skladu s sklepom odbora za premoženje, finance in gospodarska vprašanja Občine Lendava.
6. člen
Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40100-0001/97
Lendava, dne 1. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava
Anton Balažek l. r.
       BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA
          OBČINE LENDAVA ZA LETO 1997


                           - v tolarjih

PRIHODKI

I. PRENEŠENI PRIHODKI                 541,501.049

II. PRIHODKI OD DAVKOV PRAVNIH
IN FIZIČNIH OSEB                   300,000.000

III. PRIHODKI OD DAVKOV OD PROMETA
PROIZVODOV IN STORITEV                 12,000.000

IV. PRIHODKI OD DAVKOV NA PREMOŽENJE          4,500.000

V. PRIHODKI OD TAKS, POVRAČIL IN
DENARNIH KAZNI                     55,120.000

VI. PRIHODKI OD LASTNE DEJAVNOSTI
IN DRUGI PRIHODKI                   209,878.951

SKUPAJ PRIHODKI PRORAČUNA              1.123,000.000


ODHODKI

I. DELO OBČINSKIH ORGANOV IN UPRAVE          84,300.000

II. SOCIALNI TRANSFERJI                2,200.000

III. PLAČILA NA PODROČJU DRUŽBENIH
DEJAVNOSTI                      277,710.000

IV. PLAČILA STORITEV TER SUBVENCIJE
IN INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU             87,438.000

V. DRUGI ODHODKI                   125,331.000

VI. ODHODKI INVESTICIJSKEGA ZNAČAJA         525,700.000

VII. FINANČNI TOKOVI, OBLIKOVANJE
REZERV IN DRUGE OBVEZNOSTI               20,321.000


SKUPAJ ODHODKI PRORAČUNA              1.123,000.000

Presežek prihodkov nad odhodki za prenos v  naslednje leto -


POSEBNI DEL BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA OBČINE
LENDAVA ZA LETO 1997PRIHODKI

I. Prenešeni prihodki                541,501.049

1. Presežek prihodkov iz prejšnjega leta       22,334.049

2. Prihodki prenešeni iz republiškega proračuna
za finančno izravnavo                 258,400.000

3. Prihodki od Ministrstva za ekonomske
odnose za demografsko ogrožena območja         3,500.000

4. Prihodki od Ministrstva za kulturo za kulturni
dom Lendava                      157,929.000

5. Prihodki od republiškega zavoda za
zaposlovanje za javna dela               3,000.000

6. Prihodki od Ministrstva za šolstvo za OŠ, vrtec
in telovadnico v Genterovcih              90,000.000

7. Prihodki od Ministrstva za kulturo
za spomeniško varstvene posege             2,000.000

8. Prihodki od Ministrstva za promet in zveze
za odpravo posledic zime 95/96 -

9. Prihodki od Ministrstva za okolje in prostor
za odpravo posledic plazenja tal            4,338.000

10. Prihodki od Ministrstva za okolje in prostor
za izdelavo prostorskih planov                 -


II. Prihodki od davkov pravnih in fizičnih oseb 300,000.000

1. Dohodnina                     300,000.000


III. Prihodki od davkov od prometa proizvodov
in storitev                      12,000.000

1. Davek na promet nepremičnin            12,000.000

IV. Prihodki od davkov na premoženje          4,500.000

1. Davek na dediščine in darila            2,200.000

2. Davek na dobitke od iger na srečo          1,800.000

3. Davek na premoženje                  500.000


V. Prihodki od taks, povračil in denarnih kazni    55,120.000

1. Turistične takse                  6,000.000

2. Posebna taksa od igralnih avtomatov         3,600.000

3. Prispevek za uporabo stavbnega zemljišča      23,000.000

4. Pristojbine za uporabo gozdnih cest          70.000

5. Prihodki od požarne takse              2,200.000

6. Prihodki od takse za obremenjevanje voda      12,000.000

7. Prihodki od takse za obremenjevanje okolja     8,000.000

8. Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora   150.000

9. Denarne kazni                     100.000


VI. Prihodki od lastne dejavnosti in drugi
prihodki                       209,878.951

1. Obresti                       1,000.000

2. Najemnine za opravljanje špedicijskih
dejavnosti                       6,000.000

3. Prihodki od anuitet od prodanih stanovanj     14,000.000

4. Nadomestilo za spremembo namembnosti
zemljišča                        7,000.000

5. Mejna pristojbina                 127,000.000

6. Participacija za prevoze otrok           6,500.000

7. Vračilo anuitet kreditov              1,500.000

8. Prihodki od računovodskih storitev         1,700.000

9. Prihodki od prodaje premoženja           20,000.000

10. Najemnine za upravne prostore            3,000.000

11. Pristojbina za plakatiranje             2,000.000

12. Prihodki od najemnin za stanovanja         15,000.000

13. Prihodki občanov Radmožancev za telefonske
priključke                        600.000

14. Drugi prihodki                   4,578.951


SKUPAJ PRIHODKI ZA RAZPOREDITEV           1.123,000.000


ODHODKI

I. Delo občinskih organov in uprave          84,300.000

1. Delo občinskih organov in uprave          80,900.000

1.1. Bruto plače                   47,000.000

1.2. Drugi osebni prejemki               1,400.000

1.3. Prispevki delodajalca               9,500.000

1.4. Materialni stroški                20,000.000

1.5. Sejnine                      3,000.000

2. Sredstva za izvajanje posebnih pravic
madžarske narodne skupnosti               3,400.000

2.1. Madžarska narodna skupnost Lendava         3,400.000

2.2. Zavod za kulturo madžarske narodne skupnosti -


II. Socialni transferji                2,200.000
 
1. Subvencije najemnin                 2,200.000


III. Plačila na področju družbenih dejavnosti    277,710.000

1. Kultura                      51,300.000

1.1. Sofinanciranje Zveze kulturnih organizacij
Lendava                         4,000.000

1.2. Sofinanciranje deleža republiških programov    5,500.000

1.3. Sredstva za izdajo Lendavskih zvezkov        400.000

1.4. Sredstva za občinske programe           5,000.000

1.5. Sofinanciranje Knjižnice Lendava         24,500.000

1.6. Sofinanciranje Galerije-muzeja Lendava      8,700.000

1.7. Kulturna društva                 3,200.000

2. Zdravstvo                     18,430.000

2.1. Sofinanciranje Rdečega križa Lendava        1,270.000

2.2. Mrliško ogledna služba                750.000

2.3. Zdravstveno varstvo nezavarovanih občanov     16,000.000

2.4. Strokovna opravila Centra za socialno delo
Lendava v zvezi z zdravstvenim varstvom          410.000

3. Predšolska vzgoja                 104,000.000

3.1. Vzgojno varstveni zavod Lendava         103,000.000

3.2. Sofinanciranje obdaritev otrok in prireditev    1,000.000

4. Socialno varstvo                  40,300.000

4.1. Sofinanciranje Centra za socialno delo
Lendava                         4,500.000

4.2. Sofinanciranje humanitarnih organizacij      1,600.000

4.3. Domska oskrba                  33,000.000

4.4. Stroški skrbništva in pogrebnine          500.000

4.5. Prevozni stroški varovancev v varstveno
delovne centre                      600.000

4.6. Drugi odhodki                    100.000

5. Osnovno izobraževanje               46,680.000

5.1. Sofinanciranje Glasbene šole Lendava        3,300.000

5.2. Sofinanciranje Ljudske univerze Lendava      2,180.000

5.3. Štipendije za pedagoške delavce              -

5.4. Prevozi učencev                 16,000.000

5.5. DOŠ I. Lendava                  16,700.000

5.6. DOŠ Dobrovnik                   2,600.000

5.7. DOŠ Genterovci                  3,100.000

5.8. DOŠ II. Lendava                  1,700.000

5.9. Sofinanciranje obdaritev otrok in prireditev   1,000.000

5.10. Drugi odhodki                   100.000

6. Šport                        17,000.000

6.1. Dotacije športnim društvom            11,720.000

6.2. Strokovno delo v klubih              1,850.000

6.3. Mednarodno sodelovanje               620.000

6.4. Tekmovanje posameznikov
in perspektivnih športnikov                280.000

6.5. Izobraževanje strokovnih kadrov           850.000

6.6. Zdravstvene storitve                 250.000

6.7. Nabava pokalov, medalj, plaket itn.         250.000

6.8. Nadomestila kategoriziranim športnikom       220.000

6.9. Ostali odhodki                   960.000

IV. Plačila storitev ter subvencije in intervencije
v gospodarstvu                     87,438.000

1. Plačila storitev organizacijam s področja
komunale                        17,000.000

1.1. Vzdrževanje občinskega središča          11,000.000

1.2. Zimska služba mesta Lendava            6,000.000

2. Plačila storitev organizacijam z drugih
področij gospodarstva                 10,938.000

2.1. Vzdrževanje lokalnih cest             6,600.000

2.2. Modernizacija lokalnih cest -

2.3. Odprava posledic zime -

2.4. Odprava posledic plazenja tal           4,338.000

3. Subvencije organizacijam z drugih področij
gospodarstva                      8,000.000

3.1. Pospeševanje razvoja kmetijstva          8,000.000

4. Sredstva za požarno varnost             15,000.000

4.1. Dotacija Občinski gasilski zvezi Lendava      9,200.000

4.2. Sredstva požarnega sklada             2,200.000

4.3. Sredstva za civilno zaščito            2,500.000

4.4. Sredstva za intervencije ob požarih        1,100.000

5. Sredstva za razvoj gospodarskih dejavnosti     36,500.000

5.1. Subvencioniranje obrestnih mer podjetnikom     1,500.000

5.2. Sredstva za razvoj malega gospodarstva      10,200.000

5.3. Naloge iz razvojnega programa
Občine Lendava                     2,000.000

5.4. Sofinanciranje Razvojnega centra         7,000.000

5.5. Javna dela                    8,000.000

5.6. Pospeševanje turizma               7,000.000

5.7. Sredstva za ureditev cerkve Sv. Trojice          -

5.8. Sofinanciranje Regionalnega podjetniškega
centra                          800.000

V. Drugi odhodki                   125,331.000

1. Stroški plačilnega prometa in bančni stroški     300.000

2. Sredstva za krajevne skupnosti           81,500.000

2.1. Financiranje krajevnih skupnosti         18,500.000

2.2. Stroški javne razsvetljave po krajevnih
skupnostih                       8,000.000

2.3. Sofinanciranje krajevne infrastrukture
ter investicij v krajevnih skupnostih         55,000.000

3. Sredstva za druge javne potrebe          21,400.000

3.1. Sredstva za prostorsko planiranje         8,000.000

3.2. Sredstva za policijske postaje           500.000

3.3. Ureditev gozdnih cest               1,000.000

3.4. Odškodnina za odlagališče odpadkov        5,000.000

3.5. Okrasitev Občine Lendava             1,500.000

3.6. Sredstva za geodezijo               1,500.000

3.7. Izdelava grba mesta Lendava             500.000

3.8. Odškodnina za uporabo prostorov za kino      3,400.000

4. Drugi odhodki                   22,131.000

4.1. Financiranje političnih strank          2,181.000

4.1.1. Slovenski krščanski demokrati           622.500

4.1.2. Socialdemokratska stranka             329.000

4.1.3. Združena lista                  380.000

4.1.4. Zeleni Lendava                  320.000

4.1.5. Liberalna demokracija               529.500

4.2. Dotacije društvom in zvezam            3,950.000

4.2.1. Območno združenje slovenskih častnikov
Lendava                          450.000

4.2.2. Dotacije turističnim organizacijam       1,500.000

4.2.3. Dotacije ostalim društvom            2,000.000

4.3. Stroški volitev                  1,000.000

4.4. Sofinanciranje Stanovanjskega sklada       15,000.000VI. Odhodki investicijskega značaja          525,700.000

1. Investicije v družbenih dejavnostih        456,600.000

1.1. Vzdrževanje zavodov na področju vzgoje
in izobraževanja                    11,000.000

1.2. Kulturni dom Lendava               268,000.000

1.3. Sofinanciranje spomeniško varstvenih
posegov                         6,500.000

1.4. Nadzidava OŠ, izgradnja otroškega
vrtca in telovadnice v Genterovcih          150,000.000

1.5. Sofinanciranje investicij v zdravstvu       5,000.000

1.6. Vzdrževanje vrtcev                6,000.000

1.7. Adaptacija vrtca v Lendavi                -

1.8. Nabava opreme za Glasbeno šolo Lendava          -

1.9. Adaptacija knjižnice               1,500.000

1.10. Sofinanciranje nabave računalniške
opreme za DOŠ I Lendava                     -

1.11. Sofinanciranje nabave opreme za
Galerijo-muzej                     3,000.000

1.12. Ureditev cerkve Svete Trojice          5,600.000

2. Investicije na področju dela občinskih organov   9,000.000

2.1. Investicije na področju dela občinskih
organov - oprema                    5,000.000

2.2. Investicijsko vzdrževanje na področju dela
občinskih organov                    2,000.000

2.3. Investicije na področju dela občinskih
organov - nepremičnine                 2,000.000

3. Investicije na področju komunale          42,020.000

3.1. Vzdrževanje mejnih prehodov            13,000.000

3.2. Asfaltiranje pločnikov Lakoš-Gaberje-Kapca     3,500.000

3.3. Sofinanciranje zamenjave vodovodnega
omrežja v Občini Lendava -

3.4. Sofinanciranje ločenega zbiranja odpadkov
mesta Lendava                      3,000.000

3.5. Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave
v Občini Lendava                    7,000.000

3.6. Dokumentacija za obvoznico mesta Lendave
in Dolge vasi                      2,400.000

3.7. Sofinanciranje izgradnje elektroenergetskih
objektov                        2,120.000

3.8. Izgradnja kanalizacije Kapca-Hotiza        11,000.000

4. Investicije v stanovanjski izgradnji        15,000.000

4.1. Nakup stanovanj in stanovanjskih hiš       15,000.000

5. Druge investicije                  3,080.000

5.1. Odkup kmetijskih zemljišč za preživninsko
varstvo kmetov                     3,080.000

VII. Finančni tokovi, oblikovanje rezerv
in druge obveznosti                  20,321.000

1. Sredstva rezerv                  12,171.000

1.1. Stalna proračunska rezerva            5,500.000

1.2. Tekoča proračunska rezerva            6,671.000

2. Druge obveznosti                  8,150.000

2.1. 20% od anuitet za Republiški stanovanjski sklad  3,400.000

2.2. 10% od anuitet za Slovenski odškodninski sklad  1,700.000

2.3. Stroški tiskanja obrazcev za komunalne takse   1,300.000

2.4. Odškodnine občanom za telefonske priključke
v Radmožancih                      1,750.000

SKUPAJ ODHODKI PRORAČUNA              1.123,000.000

Presežek prihodkov nad odhodki za prenos v naslednje leto    -

Lendava, dne 1. aprila 1997.


AAA Zlata odličnost