Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1997 z dne 11. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1997 z dne 11. 4. 1997

Kazalo

1282. Uredba o načinu oblikovanja veleprodajnih cen zdravil in medicinskih pripomočkov za humano rabo, stran 1771.

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu oblikovanja veleprodajnih cen zdravil in medicinskih pripomočkov za humano rabo
1. člen
S to uredbo se določi način oblikovanja cen veleprodajnih cen zdravil in medicinskih pripomočkov za humano rabo, ki so namenjena izključno uporabi pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost (v nadaljnjem besedilu: medicinsko blago).
Ta uredba se ne nanaša na medicinsko blago, ki se nikoli ne izdaja oziroma prodaja na zdravniški recept oziroma na naročilnico.
2. člen
Veleprodajne cene medicinskega blaga, ki so se oblikovale v skladu s predpisi in uporabljale na tržišču na dan 1. avgusta 1995, se lahko s 1. majem 1997 povečajo največ za 7,3 odstotka.
3. člen
Pravne in fizične osebe ter podružnice in zastopniki tujih firm (v nadaljnjem besedilu: zavezanci), ki oblikujejo veleprodajne cene medicinskega blaga, lahko na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Ljubljana, Kotnikova 5, vložijo zahtevek za:
– izdajo soglasja k veleprodajnim cenam medicinskega blaga, ki na tržišču nastopa prvič,
– izdajo soglasja za izredno odobritev povišanja veleprodajnih cen medicinskega blaga.
4. člen
Soglasja k veleprodajnim cenam medicinskega blaga da Vlada Republike Slovenije.
5. člen
Zahtevek za spremembo veleprodajnih cen medicinskega blaga mora vsebovati:
– ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti, za katero je zavezanec registriran,
– ime medicinskega blaga in ime zdravilne učinkovine poimenovane z mednarodnim nezaščitenim imenom, za katerega se vlaga zahtevek,
– veleprodajno ceno medicinskega blaga, za katerega se vlaga zahtevek, ki je bila uporabljena na dan 20. junija 1995,
– veleprodajno ceno medicinskega blaga pred uveljavitvijo te uredbe in predlagano veleprodajno ceno z navedbo odstotka spremembe cene,
– državo iz katere se medicinsko blago uvaža v primeru, da se zahtevek nanaša na uvoženo medicinsko blago,
– vrsto medicinskega blaga in strukturo veleprodajne cene, ki se uporablja na dan vložitve zahtevka ter strukturo predlagane veleprodajne cene,
– obrazložitev predlaganega povečanja,
– nabavno vrednost medicinskega blaga s priloženimi kopijami faktur in uvoznih carinskih deklaracij v primeru, da se zahtevek nanaša na uvoženo medicinsko blago,
– plačilne in ostale poslovne pogoje,
– primerjavo predlagane veleprodajne cene s cenami konkurenčnih izdelkov,
– veleprodajno ceno medicinskega blaga, za katerega se vlaga zahtevek, ki jo zavezanec ali matična firma v primeru podružnice, doseže na domačem in tujih trgih,
– strukturo prihodkov in odhodkov za podjetje in po stroškovnih mestih ter nosilcih za predhodno leto in za tekoče leto z zaključenim mesecem pred vložitvijo zahtevka ter s primerjavo z istim obdobjem preteklega leta.
6. člen
Zahtevek k veleprodajnim cenam medicinskega blaga, ki na tržišču nastopa prvič, mora vsebovati:
– ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti, za katero je zavezanec registriran,
– ime medicinskega blaga in ime zdravilne učinkovine poimenovane z mednarodnim nezaščitenim imenom, za katerega se vlaga zahtevek,
– navedba paralelnega medicinskega blaga, ki je na našem tržišču in navedbo veljavnih veleprodajnih cen,
– dokazilo, da je trgovina – promet z medicinskim blagom, za katerega se vlaga zahteva, v Sloveniji dovoljen,
– veleprodajno ceno medicinskega blaga, za katerega se vlaga zahtevek, ki jo zavezanec ali matična firma v primeru podružnice, doseže na domačem in tujih trgih,
– predlog veleprodajne cene medicinskega blaga z navedbo prodajnih pogojev in razčlenitvijo elementov veleprodajne cene.
7. člen
Če Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj ugotovi, da zahtevek ni popoln, o tem obvesti zavezanca. Zavezanec mora na način in v roku, ki ga določi ministrstvo, zahtevek dopolniti, sicer se šteje, da zahtevek ni bil vložen. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko zahteva tudi dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za rešitev zahtevka zavezanca. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj pri obravnavi podatkov upošteva načelo zagotovitve zaupnosti vseh prejetih podatkov.
8. člen
Zavezanci, ki oblikujejo veleprodajne cene medicinskega blaga v skladu z 2. členom te uredbe, so dolžni o povišanju cen medicinskega blaga obvestiti Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj pet dni pred spremembo cen. Obvestilo iz prejšnjega odstavka tega člena mora vsebovati:
– raven veleprodajnih cen medicinskega blaga na dan 20. junija 1995 in na dan 1. avgusta 1995, z navedbo deleža cene namenjenega pokritju stroškov veletrgovine,
– novo raven veleprodajne cene medicinskega blaga, z navedbo deleža cene namenjenega pokritju stroškov veletrgovine,
– odstotek povišanja in
– datum uveljavitve cen.
9. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o dajanju soglasij k veleprodajnim cenam zdravil in medicinskih pripomočkov za humano rabo (Uradni list RS, št. 19/97).
10. člen
Ta uredba začne veljati 11. aprila 1997.
Št. 515-01/97-3 (U)
Ljubljana, dne 10. aprila 1997.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost