Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1997 z dne 11. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1997 z dne 11. 4. 1997

Kazalo

1263. Odlok o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v Občini Metlika, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, stran 1736.

Na podlagi 51., 62., 79. in 81. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 71/93), navodila o merilih za to, kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85 in Uradni list RS, št. 26/90) in na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 14/95) ter 17. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 41/95), je Občinski svet občine Metlika na seji dne 27. 3. 1997 sprejel
O D L O K
o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v Občini Metlika, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
1. člen
S tem odlokom se določa merila:
– kaj se lahko šteje za objekte in posege v prostor za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje,
– kaj se lahko šteje za pomožne objekte za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, temveč le odločba o dovolitvi priglašenih del,
– merila in pogoje za izvedbo posegov in
– postopek priglasitve.
2. člen
Objekti, pomožni objekti, drugi objekti in naprave ter posegi v prostor iz 1. člena tega odloka so:
1. Vzdrževanje obstoječih objektov, naprav in njihovih delov.
2. Adaptacije, s katerimi se bistveno ne spreminjajo zunanjost, zmogljivost oziroma namembnost obstoječih objektov.
3. Postavitve začasnih objektov in naprav, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, proslavam in podobnim.
4. Postavitve spominskih plošč ter nagrobnih in drugih obeležij, ki ne zahtevajo večjih ureditvenih del.
5. Graditev pomožnih objektov in naprav za potrebe občanov in njihovih družin, in sicer:
– drvarnice, garaže, vrtne ute, sadne kleti in drugi pritlični objekti, ki predstavljajo funkcionalno dopolnitev stanovanjske hiše ali kmetijskega gospodarstva ter ne presegajo v skupni površini 15 m2 tlorisne površine,
– dozidave ali adaptacije gospodarskih objektov in manjši gospodarski objekti, katerih tlorisna površina ne presega 30 m2,
– prestavitve obstoječih kozolcev in gradnja novih do površine 30 m2,
– čebelnjaki, ki so situirani izven naselij, do 20 panjev, če je objekt lesen, pritličen in njegova površina ne presega 15 m2,
– lope za vrtno orodje na vrtičkarskih površinah, ki so za to namembnost določene s prostorsko dokumentacijo, do 10 m2 površine,
– tople grede in zaprti cvetličnjaki do površine 40 m2,
– tipski stolpni silosi kubature do 90 m3, če ne presegajo višine sosednjih objektov in koritasti silosi z nadstrešnico do 30 m2,
– manjše agromelioracije in planiranje kmetijskih površin,
– gnojne jame ter gnojišča za potrebe kmetijskih gospodarstev,
– krčitev gozdov zaradi spremembe gozdov v pašnike ali druga kmetijska zemljišča na podlagi predhodnega soglasja zavoda za gozdove in mnenja kmetijske svetovalne službe,
– odstranitev obstoječih objektov in naprav ali delov objektov in naprav do površine 30 m2, za katere ni potrebna statična presoja,
– tlakovanje in ureditev funkcionalnih zemljišč pred stanovanjskimi in drugimi objekti,
– postavitev montažnih, tipskih bazenov ob stanovanjskih hišah z vkopom v teren do 1 m in površino do 25 m2,
– gradnja greznic in malih čistilnih naprav za čiščenje komunalnih odplak in odpadnih voda do 30 PE (populacijskih ekvivalentov),
– mali plinski kontejnerji oziroma rezervoarji za utekočinjeni plin (do 5m3) z izvedbo priključka na objekt,
– gradnja komunalnih naprav in objektov, ki niso primarne in sekundarne rabe,
– postavitev naprav za izkoriščanje sončne energije na individualnih objektih,
– manjše gozdne vlake, poljske poti in gozdne ceste,
– urejanje brežin vodotokov, s predhodnim soglasjem upravljalca vodotoka,
– postavitev medposestnih ograj do višine 1,20 m, ki niso ob javnih prometnih površinah,
– postavitev ograj, ki služijo za zaščito pred divjadjo do višine 2 m,
– dodatna oprema obstoječih parkov, počivališč, otroških igrišč ter objektov in naprav za rekreacijo,
– postavitev nadstreškov, pokritih teras, pokritih parkirnih prostorov in podobno do tlorisne velikosti 50 m2 s tem, da so izdelani iz lesenih ali železnih elementov na točkovnih temeljih,
– postavitev pergol, zasteklitev balkonov oziroma teras, senčnikov in vetrolovov pri individualnih in drugih objektih,
– postavitev nadstrešnic na obstoječih avtobusnih postajališčih (zavetišč),
– postavitev reklamnih, obvestilnih in podobnih panojev in naprav, ki niso prometni znak, pritrjenih na obstoječe objekte, zidove, ograje in podobno ter postavitev samostojnih reklamnih, obvestilnih in podobnih panojev.
3. člen
Objekti, pomožni objekti, drugi objekti in naprave ter posegi v prostor, navedeni v 2. členu tega odloka, se smejo graditi pod naslednjimi pogoji:
– da niso locirani med javno prometno površino in obstoječo gradbeno linijo, razen, če so oddaljeni več kot je varstveni pas javne prometne površine,
– da niso locirani na javnih komunalnih in energetskih vodih,
– zajčniki, kurniki in silosi morajo biti oddaljeni najmanj 3 m od sosednjih zemljišč, manjši odmik je dopusten samo v soglasju z lastniki sosednjega zemljišča,
– ostali pomožni objekti morajo biti oddaljeni od mej sosednjih zemljišč najmanj 1,5 m, manjši odmik je dopusten samo v soglasju z lastniki sosednjega zemljišča,
– da imajo strehe prilagojene streham obstoječih sosednjih objektov, glede oblike, naklona in vrste kritine,
– pomožni objekti, zgrajeni kot prizidek k obstoječim objektom, imajo lahko ravno streho kot pohodno teraso,
– pomožni objekti se ne smejo priključiti na nove komunalne in druge priključke ali povečati zmogljivost teh priključkov, za kar bi bila potrebna soglasja komunalnih in drugih organizacij,
– pomožne objekte je možno locirati le v okviru funkcionalnega zemljišča obstoječega objekta (stanovanjske hiše, kmečke domačije), razen kozolcev in čebelnjakov.
4. člen
Dovoljenje iz 1. člena tega odloka je možno v primerih, ko s takšnimi posegi niso prizadete pravice in zakoniti interesi drugih oseb, varnost življenja, zdravja in premoženja ter niso v nasprotju z namensko rabo zemljišč, vodnogospodarskimi pogoji ter upoštevajo pogoje varovanja naravne in kulturne dediščine. Objekti, naprave oziroma posegi v prostor morajo biti v skladu z veljavnimi prostorskimi izvedbenimi akti.
5. člen
Za pomožne objekte ter druge objekte in naprave iz 2. člena tega odloka se izda odločba o dovolitvi priglašenih del v skladu z določili navodila o merilih za to, kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85 in Uradni list RS, št. 26/90).
6. člen
Priglasitev del po tem odloku je obvezna za celotno območje Občine Metlika.
Investitor, ki namerava zgraditi objekt ali napravo iz 2. člena tega odloka, mora svojo namero priglasiti na upravni enoti, če za urejanje prostora pristojni organ Občine Metlika predhodno ugotovi, da za nameravana dela na podlagi zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93 in 71/93) in tega odloka zadostuje priglasitev ter da ta dela niso v nasprotju s prostorskim izvedbenim aktom.
7. člen
Vlogi za priglasitev del je potrebno priložiti:
– opis nameravane gradnje in zemljišča, na katerem naj bi objekt stal, ki naj vsebuje tehnični opis, višino objekta, naklon strešin, uporabljeni material ter konstrukcijske rešitve,
– kopijo katastrskega načrta z vrisom lokacije objekta in vpisanim odmikom od sosednjih parcel,
– skico objekta z dimenzijami, vrisanimi odprtinami ter položajem glede na obstoječi objekt, kadar gre za dozidavo ali nadzidavo,
– dokazilo o razpolaganju z zemljiščem, na katerem bo objekt stal,
– za začasni objekt mora biti naveden datum, do katerega naj bi objekt stal,
– soglasje mejašev ter pristojnih organov ali organizacij, kadar je to predpisano s tem odlokom ali drugim aktom.
8. člen
Na podlagi pisnega zahtevka oziroma popolne vloge iz 7. člena tega odloka mora upravni organ v roku 30 dni po prejemu popolne vloge izdati odločbo o dovolitvi priglašenih del ali odločbo o zavrnitvi zahtevka.
Investitor ne sme pričeti s priglašenimi deli brez odločbe iz prejšnjega odstavka.
Odločba izgubi veljavnost, če investitor ne prične s priglašenimi deli v roku enega leta po prejemu odločbe.
9. člen
Kot kazenske določbe se smiselno uporabljajo ustrezni členi zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93 in 71/93).
10. člen
Izvajanje tega odloka nadzoruje pristojna inšpekcija.
11. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o določitvi objektov oziroma posegov v prostor in o določitvi pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Metlika (SDL, št. 17/86).
12. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-4/97
Metlika, dne 27. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Metlika
Jože Mihelčič l. r.

AAA Zlata odličnost