Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1997 z dne 11. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1997 z dne 11. 4. 1997

Kazalo

1284. Uredba o kriterijih za dodeljevanje posojil pravnim osebam za sanacijo podjetij in gospodarstva, stran 1772.

Na podlagi drugega odstavka 10. člena in v povezavi s šesto alineo prvega odstavka 7. člena in drugo alineo prvega odstavka 9. člena ter prvega odstavka 10. člena zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o kriterijih za dodeljevanje posojil pravnim osebam za sanacijo podjetij in gospodarstva
1. člen
S to uredbo Vlada Republike Slovenije določa natančnejše kriterije za dodeljevanje posojil pravnim osebam v letu 1997 iz uporabe dela kupnin za sanacijo podjetij in gospodarstva v letu 1997 iz sredstev, s katerimi razpolaga Ministrstvo za gospodarske dejavnosti.
2. člen
Do dodelitve dolgoročnega posojila je skladno z zakonsko določenimi kriteriji upravičena pravna oseba, ki spada:
– med srednja ali velika podjetja v skladu z določbo 51. člena zakona o gospodarskih družbah;
– ki se po standardni klasifikaciji dejavnosti uvršča med:
* C Rudarstvo (šifra 10-14),
* D Predelovalna dejavnost (šifre od 15-37),
* F Gradbeništvo (šifra 45),
* H Gostinstvo – dejavnost hotelov (šifra 55.1),
* I Promet, skladiščenje, zveze – dejavnost žičnic
(šifra 60.213).
Dodeljevanje sredstev za posojila se odobrava na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Ministrstvo za gospodarske dejavnosti.
3. člen
Pri dodeljevanju posojil pravnim osebam pod šiframi dejavnosti C 10-14, D 15-37 in F 45 morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– da podjetje predloži sanacijski program z opredelitvijo investicij v osnovna in obratna sredstva, potrjen s strani organov upravljanja podjetja in sprejet s strani poslovne banke, ki sodeluje v finančni konstrukciji projekta,
– da je iz investicijskega elaborata razvidna razvojna naravnanost projekta, predvsem uvajanje novih tehnologij, inovacij, izvozna naravnanost investicije in odpiranje novih delovnih mest ter ekološka naravnanost projekta (varčevanje z energijo, okoljska primernost, pridobitev certifikata ISO 14.000, itd); program mora upoštevati usmeritve v okviru sprejetih ukrepov gospodarske politike,
– da je v investicijskem elaboratu opredeljena finančna konstrukcija projekta, za katerega se dodeljujejo sredstva: obseg lastnih sredstev pravne osebe, obseg sredstev poslovne banke, obseg sredstev državnega kreditiranja, ki ne sme presegati 1/2 celotne vrednosti investicije po investicijskem elaboratu in morebitnimi drugimi viri financiranja,
– da je boniteta pravne osebe izkazana z bonitetno skupino A, B, C ali D po veljavni bančni klasifikaciji in z BON-1 in BON-2 po obrazcu Agencije Republike Slovenije za plačilni promet,
– da podjetje lahko predloži državi zanesljive instrumente za zavarovanje plačil (akcept in/ali menica, cesija terjatev ali vrednostnih papirjev, hipoteka),
– da kot sopodpisniki kreditnih pogodb z državo in poslovnimi bankami nastopajo vse odvisne družbe podjetja,
– da zoper podjetje ni uveden stečajni postopek,
– da imajo podjetja pridobljeno vsaj prvo soglasje za lastninsko preoblikovanje.
Podjetja pod šifro dejavnosti H 55.1 in I 60.213 morajo izpolnjevati naslednje kriterije:
– da je razvojno-sanacijski program naravnan skladno z usmeritvami Resolucije o strateških ciljih na področju razvoja turizma v Republiki Sloveniji,
– da ima prosilec izoblikovan svoj tržni produkt in zagotovljeno tržišče za svoje storitve,
– da prosilec predhodno zagotovi večji del potrebnih sredstev za dokončanje naložb iz drugih virov,
– da ima realizacija razvojno-sanacijskega programa izrazite pozitivne učinke tudi na razvoj drugih dejavnosti,
– da je razvojno-sanacijski program usmerjen v prilagoditev prostorov in opreme v hotelirstvu sodobnim zahtevam.
Posojila se odobrijo pod naslednjimi pogoji:
– rok vračila: največ deset let od črpanja posojila,
– obrestna mera: vsakokrat veljavna temeljna obrestna mera (TOM),
– odplačevanje glavnice: v enakih četrtletnih obrokih s pričetkom najkasneje po dveh letih od črpanja posojila (moratorij),
– plačevanje obresti: obresti za obdobje moratorija iz prejšnje alinee se pripišejo glavnici, obresti od tako povečane glavnice pa se plačujejo skupaj z odplačili obrokov glavnice od vključno prvega obroka glavnice dalje.
Če v času obračuna obresti od posojil iz prvega odstavka tega člena zaradi pomanjkanja podatkov ali iz drugih razlogov ni mogoče ugotoviti višine TOM za posamezno obdobje, se šteje, da je TOM v takšnem obdobju enako kot TOM v zadnjem obdobju pred takšnim obdobjem, za katerega jo je še mogoče ugotoviti. Takšen obračun obresti se šteje kot pravilen in dokončen tudi v primeru, če postane TOM kasneje znana.
4. člen
Poleg kriterijev iz prejšnjega člena morajo prosilci za dodelitev posojil izpolnjevati še naslednja merila:
– podjetje izkazuje po zaključnem računu izgubo v dveh letih v obdobju treh let,
– podjetje ima delež nekrite izgube v kapitalu večji ali enak kot dejavnost (BON-1),
– podjetje ima delež dolgov v virih sredstev večji ali enak kot dejavnost (BON-1),
– podjetje je imelo v zadnjih šestih mesecih blokiran žiro račun nad 90 dni (BON-2),
– podjetje je utrpelo škodo iz naslova odvzetega in/ali uničenega premoženja, pravic in terjatev zaradi razpada SFR Jugoslavije in to lahko ustrezno dokumentira,
– realizacija investicijskega oziroma sanacijskega načrta je predvidena za obdobje največ dveh let.
Podjetja morajo izpolnjevati tri od šestih navedenih meril, obvezno pa mora izpolnjevati merilo, navedeno v šesti alinei tega člena.
5. člen
Podjetja, katerim so bila odobrena posojila v letu 1996 iz naslova in pod pogoji javnega razpisa za dodeljevanje posojil pravnim osebam za sanacijo podjetij in gospodarstva (Uradni list RS, št. 16/96) lahko ob predložitvi ažuriranih dokazil oziroma listin, ki jih bo predpisalo Ministrstvo za gospodarske dejavnosti v javnem razpisu, podajo vlogo za spremembo pogojev odplačevanja prejetih posojil v letu 1996.
6. člen
Z uveljavitvijo te uredbe preneha veljati uredba o kriterijih dokapitalizacije in dodeljevanja posojil pravnim osebam za sanacijo podjetij in gospodarstva (Uradni list RS, št. 64/95, 73/95, 16/96).
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 428-06/97-4
Ljubljana, dne 27. marca 1997.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost