Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1997 z dne 11. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1997 z dne 11. 4. 1997

Kazalo

1265. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine, stran 1738.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 37. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) ter 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list, RS št. 13/95, 37/95, 8/96) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na seji dne 27. 3. 1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ustanovitelj javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine je Mestna občina Novo mesto, s sedežem Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet mestne občine Novo mesto.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Ime zavoda je: Kulturni center Janeza Trdine.
Skrajšano ime zavoda je: KC Janeza Trdine.
Sedež zavoda je v Novem mestu.
Trenutni naslov zavoda je: Novi trg 5, 8000 Novo mesto.
III. DEJAVNOST ZAVODA
3. člen
Dejavnost zavoda je ustvarjanje in posredovanje kulturnih vrednot, v tem okviru pa:
– organizacija, priprava in izvedba kulturnoumetniških prireditev,
– organizacija, priprava in izvedba kongresov, posvetovanj, seminarjev, predavanj, sejmov, plesov, proslav in drugih prireditev komercialne narave,
– predvajanje filmov,
– prirejanje razstav različne tematike ter posojanje in prodaja likovnih del in izdelkov umetne in domače obrti ter organiziranje avkcij,
– produkcija lastnih kulturnoumetniških in drugih prireditev,
– posredovanje prireditev v lastni produkciji ter v produkciji drugih kulturnih organizacij ali posameznih kulturnih ustvarjalcev,
– načrtovanje in izvajanje raznih oblik vzgojno-izobraževalnih programov ter sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami,
– oddajanje dvoran in drugih prostorov,
– posojanje tehnične opreme in nudenje tehničnih storitev,
– nudenje pogodbenih storitev v okviru registrirane dejavnosti,
– informativno-propagandna in založniška dejavnost namenjena izvajanju registrirane dejavnosti,
– gostinske storitve za potrebe zaposlenih, izvajalcev in obiskovalcev,
– druge naloge, za katere ga zadolži ustanovitelj.
4. člen
Dejavnost zavoda iz prejšnjega člena se razvršča v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti:
– DE/22.1 Založništvo,
– 0/92.13 Kinematografska dejavnost,
– 0/92-31 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
– 0/92.32 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– 0/92.34 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.,
– K/70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– K/74.40 Ekonomska propaganda,
– K/74.84 Druge poslovne dejavnosti,
– H/55.40 Točenje pijač in napitkov (bari),
– I/60.22 Storitve taksistov,
– K/71.40 Izposojanje izdelkov široke porabe,
– I/60.24 Cestni tovorni prevoz.
IV. PEČAT ZAVODA
5. člen
Zavod ima svoj pečat. Pečat je okrogle oblike premera 35 mm, v katere sredini je grb Mestne občine Novo mesto, na obodu pa izpisano: Mestna občina Novo mesto, pod tem pa Kulturni center Janeza Trdine. Direktor zavoda sprejme sklep o hrambi in uporabi pečata ter določi delavce, ki so zanj odgovorni.
V. ENOTE IN ODDELKI ZAVODA
6. člen
V zavodu se lahko organizirajo enote zavoda za izvajanje registrirane dejavnosti na različnih lokacijah. Oddelki se organizirajo za lažje izvajanje registrirane dejavnosti.
Statut zavoda določi kje in katere enote zavoda se organizirajo. Statut določi tudi organizacijo oddelkov zavoda.
VI. ORGANI ZAVODA
7. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni svet.
a) Svet zavoda
8. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje 6 članov, od tega sta dva predstavnika ustanovitelja, dva predstavnika delavcev in dva predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti. Svet zavoda odloča z večino vseh članov sveta. Mandat sveta zavoda traja 4 leta.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet mestne občine Novo mesto.
Predstavnike uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje Občinski svet mestne občine Novo mesto izmed priznanih delavcev s področja kulture.
Predstavnika delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate lahko predlagajo strokovni svet, reprezentativni sindikati zavoda in zbor delavcev.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljena sta kandidata, ki sta dobila največ glasov delavcev, ki so volili.
Svet zavoda najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnika delavcev v svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu zavoda po njegovem konstituiranju.
Člani sveta zavoda se imenujejo oziroma so izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
Članu sveta zavoda preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan, oziroma izvoljen če:
– odstopi,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta zavoda,
– je razrešen,
– mu preneha delovno razmerje v zavodu, če je predstavnik delavcev zavoda.
Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenem za imenovanje.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov iz gornjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu s 6. odstavkom tega člena.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev članov sveta zavoda ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot polovici članov in je do izteka mandata sveta zavoda manj kot 6 mesecev.
9. člen
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, ki jih določa zakon, še naslednje pristojnosti:
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– sprejema program razreševanja presežka delavcev,
– odloča o varstvu pravic delavcev kot drugostopenjski organ,
– razpisuje volitve članov v svet zavoda,
– po potrebi podrobneje določi postopek volitev delavcev zavoda,
– sprejema cenik storitev,
– opravlja druge, z zakonom ali aktom o ustanovitvi in statutom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
b) Direktor zavoda
10. člen
Zavod ima direktorja, ki opravlja funkcijo poslovnega in programskega direktorja.
Pristojnosti in naloge direktorja opredeljujeta zakon in statut zavoda.
11. člen
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa po predhodnem mnenju sveta zavoda in strokovnega sveta zavoda.
Mandat direktorja traja 5 let.
Statut zavoda določi pogoje za opravljanje posamezne funkcije. Direktor zavoda mora izpolnjevati pogoje za opravljanje obeh funkcij.
c) Strokovni svet
12. člen
Zavod ima strokovni svet, ki šteje devet članov.
Strokovni svet zavoda sestavljajo člani, ki jih imenuje svet zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih strokovnjakov s področja dela zavoda.
Predsednika in štiri člane strokovnega sveta imenuje svet po svoji izbiri, ostale člane pa na predlog Kulturniške zbornice Slovenije.
Način imenovanja in trajanje mandata strokovnega sveta natančneje določi statut zavoda.
VI. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV IN FINANCIRANJE
13. člen
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepremičnine in opremo, ki jo je zavod Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto, p.o. uporabljal za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega odloka in jo izkazuje v bilanci stanja za zadnje leto poslovanja.
Premoženje, s katerim upravlja zavod je last ustanovitelja. Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim pa le po predhodnem soglasju ustanovitelja. Zavod lahko prostore v času, ko jih sam ne potrebuje odda v najem.
Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prvega odstavka tega člena s skrbnostjo dobrega gospodarja.
14. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe:
– iz državnega proračuna,
– iz proračuna Mestne občine Novo mesto in ostalih občin,
– z opravljanjem registrirane dejavnosti,
– iz donacij in sponzorstev,
– iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in aktom o ustanovitvi.
15. člen
Z odlokom o proračunu Mestne občine Novo mesto se določi letna višina sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda na podlagi dogovorjenih in finančno ovrednotenih nalog iz letnega delovnega načrta zavoda.
16. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, uporablja zavod za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti, za druge namene pa le po predhodnem soglasju ustanovitelja.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča svet javnega zavoda na predlog direktorja zavoda in v soglasju z ustanoviteljem.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
17. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen, samostojno, razen za promet z nepremičninami, za katerega je potrebno predhodno soglasje ustanovitelja.
Zavod se med letom lahko zadolžuje do višine 5% od sredstev, ki so določena v finančnem planu zavoda za tekoče leto.
18. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih zagotavlja v skladu s 13. in 15. členom tega odloka.
19. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost programov dela zavoda s plani oziroma programi ustanovitelja,
– daje soglasje k statuta zavoda, k statusnim spremembam in k notranji organizaciji in sistemizaciji,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti,
– opravlja druge zadeve, določene z zakonom, ter odlokom in drugimi predpisi.
20. člen
Zavod je dolžan poročati ustanovitelju o svojem poslovanju in poslovnih rezultatih ter mu zagotavljati podatke, ki so potrebni za opravljanje funkcije ustanovitelja.
VIII. JAVNOST DELA
21. člen
Delo zavoda je javno.
O delu zavoda obvešča javnost direktor zavoda ali oseba, ki jo pooblasti.
IX. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI
22. člen
Direktor zavoda in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju dejavnosti zavoda in so določeni za poslovno skrivnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno skrivnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno skrivnost se štejejo:
– dokumenti in podatki, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– dokumenti in podatki, ki jih zaupno sporoča zavodu pristojni organ,
– dokumenti in podatki, ki jih svet zavoda določi za tajne,
– dokumenti in podatki o vseh v zavodu zaposlenih delavcih,
– dokumenti in podatki, ki jih direktor v okviru svoje pristojnosti določi za poslovno skrivnost.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Svet zavoda opravlja svoje naloge do konstituiranja novega sveta zavoda v skladu s tem odlokom.
Dosedanji v.d. direktorja zavoda opravlja svojo funkcijo do izteka mandata za katerega je imenovan oziroma do imenovanja direktorja zavoda v skladu z zakonom in tem odlokom.
24. člen
Zavod prične s postopkom za izvolitev oziroma imenovanje članov sveta zavoda neposredno po uveljavitvi tega odloka.
Organi zavoda se morajo v skladu z zakonom in tem odlokom konstituirati v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka.
25. člen
Zavod je pravni naslednik zavoda Kulturni center Janez Trdina Novo mesto, p.o., ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novem mestu, pod št. 1/00299/00 in prevzame vse pravice in obveznosti tega zavoda.
26. člen
Dokler Kulturniška zbornica Slovenije ne predlaga polovice članov strokovnega sveta imenuje svet zavoda vse člane strokovnega sveta.
27. člen
Zavod sprejme svoj statut najkasneje v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka. Statut stopi v veljavo, ko da nanj soglasje ustanovitelj.
28. člen
Z uveljavitvijo tega odloka prenaha veljati sklep o ustanovitvi Doma kulture Novo mesto, (Občinska kulturna skupnost Novo mesto, št. 022-8/86, z dne 18. 12. 1986 Uradni list RS, št. 25/93).
29. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-64/97-12
Novo mesto, dne 27. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

AAA Zlata odličnost