Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1997 z dne 11. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1997 z dne 11. 4. 1997

Kazalo

1285. Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov, stran 1773.

Na podlagi četrtega odstavka 68. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o upravljanju učbeniških skladov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja upravljanje učbeniških skladov v šolah in zavodih na področju osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja ter višjega strokovnega izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: šola).
2. člen
V učbeniški sklad se lahko vključijo učbeniki, objavljeni v katalogu poskusnih in potrjenih učbenikov.
Iz učbeniškega sklada si lahko izposojajo učbenike učenke in učenci oziroma vajenke in vajenci, dijakinje in dijaki oziroma študentke in študenti višjih strokovnih šol (v nadaljnjem besedilu: uporabniki sklada).
3. člen
Šola zaračuna uporabnikom sklada prispevek za izposojo (v nadaljnjem besedilu: izposojevalnina) učbenikov.
Izposojevalnina, ki jo šola zaračuna uporabnikom sklada, ne sme biti višja od ene tretjine maloprodajne cene vseh izposojenih učbenikov. V maloprodajno ceno je vključen tudi prometni davek.
4. člen
Šola lahko uporabnike sklada, ki zaradi socialnega položaja ne morejo plačati izposojevalnine, delno ali v celoti oprosti plačila izposojevalnine za tekoče šolsko leto.
Ravnatelj šole določi višino izposojevalnine za posamezen učbenik ali komplet učbenikov s posebnim sklepom. Šola mora voditi evidenco uporabnikov sklada, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila izposojevalnine.
5. člen
Sredstva, zbrana iz izposojevalnin lahko šola porabi le za dokup učbenikov, pri čemer je dolžna ravnati s sredstvi kot dober gospodar, tako da ohranja njihovo realno vrednost.
Iz sredstev sklada krije šola tudi stroške upravljanja sklada. Višina stroškov upravljanja je določena v bruto znesku in se izračunava vsako leto glede na število dejansko izposojenih učbenikov po enačbi:
-----------------------------------------------------------------------------------
višina stroškov upravljanja = koeficient A + koeficient B x število učb. kompletov,
-----------------------------------------------------------------------------------
    pri čemer je
-----------------------------------------------------------------------------------
število učb. kompletov         koeficient A          koeficient B
-----------------------------------------------------------------------------------
 25–1000                 5.000 SIT               60
1001–2000                35.000 SIT               30
-----------------------------------------------------------------------------------
Podatke o prilivu in odlivu sredstev od izposojevalnin skupaj s seznamom učbenikov, izločenih iz sklada, šola vsako leto posreduje Ministrstvu za šolstvo in šport najkasneje do konca novembra.
6. člen
Šola lahko iz sredstev zbranih iz izposojevalnin nameni za nakup didaktičnih in drugih gradiv, razen delovnih zvezkov, sredstva, največ v višini 3,5% od celotne zbrane izposojevalnine.
II. VODENJE UČBENIŠKEGA SKLADA, SPREMLJANJE POTREB PO UČBENIKIH, IZPOSOJA UČBENIKOV TER VODENJE EVIDENCE
7. člen
Šola vodi učbeniški sklad, spremlja izposojo učbenikov in vsako leto pripravi analizo stanja ter okvirni program potreb po novih učbenikih za naslednje šolsko leto.
Učbeniški sklad vodi strokovni delavec, ki ga pisno pooblasti ravnatelj.
8. člen
Za učbeniški sklad vodi šola naslednje evidence:
– evidenco vseh učbenikov v skladu,
– evidenco izposojenih učbenikov po posameznih uporabnikih sklada za tekoče šolsko leto in
– evidenco pridobljenih in porabljenih sredstev sklada.
III. POSTOPEK RAZDELJEVANJA UČBENIKOV
9. člen
Šola vsako leto najkasneje do meseca maja evidentira potrebe po učbenikih in iz sredstev učbeniškega sklada dokupi nove učbenike.
Učbenike za prihodnje leto lahko razdeli šola uporabnikom sklada že pred zaključkom tekočega šolskega leta, najkasneje pa prvi teden pouka v novem šolskem letu.
10. člen
Pri razdeljevanju učbenikov sodelujejo razredniki oziroma predmetni učitelji ter pripravijo seznam uporabnikov sklada, ki so si učbenike izposodili.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o upravljanu šolskih učbeniških skladov (Uradni list Republike Slovenije, št. 74/94).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-22/97
Ljubljana, dne 8. aprila 1997.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost