Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1997 z dne 11. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1997 z dne 11. 4. 1997

Kazalo

1283. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za prvo polletje leta 1997, stran 1772.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) in v skladu s 17. členom zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 23/92 – odl. US, 30/92, 52/92 – odl. US, 7/93, 43/93 – odl. US in 80/94) ter v skladu z uredbo o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije v prvem polletju leta 1997 (Uradni list RS, št. 77/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za prvo polletje leta 1997
1. člen
V uredbi o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za prvo polletje leta 1997 (Uradni list RS, št. 2/97 in 14/97) se v 7. členu črta drugi odstavek.
2. člen
V 8. členu se ‘minister’ nadomesti z ‘minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: minister)’.
3. člen
V prilogi 1 se:
– za tarifno oznako ‘0102 10 100’ doda besedilo:
‘0102 90       – Druge:                 *
           – – domačih pasem:
           – – – z maso nad 300 kg
           – – – – telice (samice goveda,
           ki še niso telile)
0102 90 510     – – – – – za zakol        110,00/kg
– – – – druge
0102 90 710     – – – – – za zakol        110,00/kg
* Velja za izvoz telic težkih najmanj 420 kilogramov in bikov težkih najmanj 500 kilogramov, vendar le do skupne količine 100 ton. Podpora se lahko uveljavlja le za živali, ki so izključno slovenskega porekla, kar mora biti dokumentirano s kopijo potrdila o označitvi živali.’;
– tarifna oznaka ‘0201’ nadomesti z:
‘0201        Meso, goveje, sveže ali ohlajeno           *
0201 20       – Drugi kosi s kostmi:
0201 20 20      – – ‘kompenzirane četrti’:         93,80/kg**
0201 20 30      – – nerazkosane ali razkosane
           sprednje četrti:              50,90/kg**
0201 20 50      – – nerazkosane ali razkosane
           zadnje četrti:               106,00/kg**
0201 20 90      – – drugo:                 106,00/kg**
0201 30 00      – Brez kosti                136,20/kg**
* Velja izključno za meso govedi, ki je bilo odkupljeno na domačem trgu, zaklano v slovenskih klavnicah in je bilo v reji na območju Republike Slovenije najmanj šest mesecev, kar mora biti dokumentirano s priloženo kopijo računa za odkup govedi ter kopijo ocenjevalnega zapisnika z linije klanja.
** Do skupne količine 600 ton mesa se višina podpore izračuna tako, da se navedena vrednost pomnoži s faktorjem 2,20.
Meso mora biti odkupljeno najmanj po ceni 480 SIT/kg za tretji cenovni razred mlade pitane govedi, kar mora biti dokumentirano s priloženo kopijo računa za odkup govedi.’;
– pri tarifni oznaki ‘0210 20’ nadomesti ‘54,20/kg’ z ‘108,40/kg’;
– Opomba pri tarifni oznaki ‘0701’ nadomesti z:
‘* Podpora velja za krompir letnik 1996 in znaša 7 SIT/kg od 20. februarja 1997 do 15. maja 1997, po tem datumu 5 SIT/kg.’;
– tarifne oznake ‘0808 10 610’, ‘0808 10 630’ in ‘0808 10 690’ nadomestijo z:
‘0808 10 610     – – – – vrste Zlati delišes      20,00/kg*
0808 10 630     – – – – vrste Granny Smith       20,00/kg*
0808 10 690     – – – – druga             20,00/kg*
* Za upravičence, ki so organizirani v GIZ Sadjarstvo Slovenije ali zadruge znaša višina podpore 27,00 SIT/kg.’;
– pri tarifni oznaki ‘1602 50’ nadomesti ‘31,80/kg’
z ‘63,60/kg’.
4. člen
Sredstva po 3. členu te uredbe se izplačujejo upravičencem pod odložilnim pogojem in v obsegu sredstev, zagotovljenih s proračunom.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-03/97-8
Ljubljana, dne 10. aprila 1997.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost