Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1997 z dne 11. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1997 z dne 11. 4. 1997

Kazalo

1260. Spremembe pravilnika o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev Občine Loška dolina, stran 1725.

Na podlagi 34.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95 in 6/96), 3. člena zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91 in 4/93) ter začasnega sklepa o razvrstitvi občin v skupine in določitvi količnikov za najvišje vrednotene funkcije v posamezni skupini (Uradni list RS, št. 21/95) je Občinski svet občine Loška dolina na 23. redni seji dne 27. 2. 1997 sprejel
S P R E M E M B E P R A V I L N I K A
o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev Občine Loška dolina
1. člen
Spremeni se 11. člen in sicer tako, da se glasi:
“Funkcionarjem iz prejšnjega odstavka se za opravljanje funkcije prizna tudi del plače kot sejnina, ki je sorazmerna obsegu opravljenega dela izven delovnega časa, za katerega funkcionar ni prejel nadomestila plače.
Ta del plače v bruto zneskih znaša:
– za župana, ki nepoklicno opravlja funkcijo, 33% plače, ki je določena za poklicno opravljanje funkcije župana z vsemi dodatki,
– za podžupana 25% izhodiščne plače, ki je določena za poklicno opravljanje funkcije župana.
Sejnine se izplačujejo v naslednjih bruto zneskih:
– predsednik sveta 29.000 SIT, kadar ne vodi seje kot svetnik;
– podpredsednik sveta, kadar vodi sejo, 29.000 SIT, sicer samo kot svetnik;
– svetnik 19.350 SIT;
– predsednik delovnega telesa 9.680 SIT, kadar ne vodi seje kot član delovnega telesa;
– podpredsednik delovnega telesa, kadar vodi sejo 9.680 SIT, sicer samo kot član delovnega telesa;
– člani delovnih teles 4.780 SIT;
– za člane delovnih teles, ki jih imenuje Občinski svet v skupne organe več občin, je vrednost sejnine enaka sejnini svetnika.
Za člane delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta, je enaka kot sejnina članov delovnih teles – svetnikov.
Sejnina se valorizira v skladu z rastjo koeficienta za I. tarifni razred.
Sejnina se izplačuje za vsako prisotnost na seji sveta ali delovnega telesa.
Poleg sejnine pripada tudi nadomestilo v obliki kilometrine v višini 30% cene super bencina.
Evidenco o prisotnosti vodi občinska uprava.
Št. 142-490/96
Loška dolina, dne 19. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Loška dolina
Jože Gorše l. r.

AAA Zlata odličnost