Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1997 z dne 11. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1997 z dne 11. 4. 1997

Kazalo

1281. Uredba o vzpostavitvi tržnega reda za sladkor 1996/1997, stran 1770.

Na podlagi 6. in 9. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o vzpostavitvi tržnega reda za sladkor 1996/1997
1. člen
S to uredbo Vlada Republike Slovenije določi:
– minimalno odkupno ceno sladkorne pese letine 1996, predelane v Republiki Sloveniji,
– lastno ceno belega kristalnega sladkorja, proizvedenega v Tovarni sladkorja d.d. Ormož,
– način obračuna in zagotavljanja nadomestila,
– način spremljanja in informiranja strokovne komisije za spremljanje delovanja tržnega reda za sladkor.
2. člen
Tovarna sladkorja d.d. Ormož (v nadaljnjem besedilu: TSO) odkupi 297.883 ton sladkorne pese letine 1996 od pridelovalcev v Republiki Sloveniji po minimalni odkupni ceni 7,82 SIT/kg oddane čiste sladkorne pese s 16-odstotno polarizacijo sladkorja fco prevzemno mesto, določeno s strani TSO.
TSO lahko pridelovalcem plača višjo odkupno ceno za oddano sladkorno peso ne glede na določilo prejšnjega odstavka, vendar tako nastali stroški niso predmet te uredbe. TSO je dolžna strokovni komisiji za spremljanje delovanja tržnega reda za sladkor (v nadaljnjem besedilu: komisiji) predložiti:
– odkupne pogoje TSO za odkup sladkorne pese letine 1996 z navedbo datuma sprejema in organa, ki jih je določil. TSO mora odkupne pogoje za odkup sladkorne pese letine 1997 pred sprejemom v obravnavo predložiti komisiji;
– podatke o odkupljeni količini sladkorne pese in povprečno doseženi polarizaciji sladkorja;
– podatke o izplačani dejanski povprečni odkupni ceni;
– podatke o stroških odkupa z razčlenitvijo le-teh;
– podatke o načinu, višini in dinamiki plačil za odkupljeno sladkorno peso;
– datum pričetka predelave sladkorne pese.
3. člen
Priznana lastna cena belega kristalnega sladkorja, proizvedenega v TSO, znaša 103,600 SIT/kg pri proizvodnji 66.399 ton.
TSO je dolžna komisiji predložiti naslednje podatke:
– skupno količino proizvedenega belega kristalnega sladkorja;
– skupne količine proizvedenih pesnih rezancev in melase z navedbo prodajnih cen.
4. člen
Morebitni uvoz surovega sladkorja mora TSO izpeljati na podlagi predhodnega javnega razpisa za izbiro najugodnejšega ponudnika, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. V komisijo za izbiranje najugodnejšega ponudnika mora biti imenovan najmanj en predstavnik Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj.
5. člen
V primeru, ko je najvišja cena belega kristalnega sladkorja, ki jo oblikuje in uveljavlja proizvajalec tega sladkorja za nadaljnjo prodajo in predelavo določena s predpisom Vlade Republike Slovenije, nižja od lastne cene belega kristalnega sladkorja, določene s to uredbo, Vlada Republike Slovenije zagotavlja nadomestilo.
Nadomestilo se ugotovi kot razlika med lastno ceno belega kristalnega sladkorja in najvišjo ceno belega kristalnega sladkorja, ki jo oblikuje in uveljavlja proizvajalec tega sladkorja za nadaljnjo prodajo in predelavo na podlagi predpisa Vlade Republike Slovenije za beli kristalni sladkor, prodan v času trajanja te uredbe.
Zaloge belega kristalnega sladkorja v TSO na dan 30. septembra 1997 niso predmet te uredbe.
6. člen
Izvajanje določil te uredbe spremlja komisija, imenovana s sklepom Vlade Republike Slovenije. O svojih ugotovitvah seznanja Vlado Republike Slovenije in ministra za ekonomske odnose in razvoj.
7. člen
TSO in Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve do desetega v mesecu za pretekli mesec obveščata Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj:
a) o stanju zalog na zadnji dan meseca, za katerega se pošilja poročilo;
b) o datumu uvoza oziroma izvoza belega kristalnega sladkorja, sladkorne pese oziroma surovega sladkorja,
c) o proizvedenih in prodanih količinah belega kristalnega sladkorja z navedbo cene in prodajnih pogojih.
8. člen
Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do 30. septembra 1997, uporablja pa se od 30. septembra 1996.
Št. 331-04/97-3 (U)
Ljubljana, dne 10. aprila 1997.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost