Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1997 z dne 11. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1997 z dne 11. 4. 1997

Kazalo

1271. Odlok o komunalnem nadzoru v Občini Slovenske Konjice, stran 1752.

Na podlagi 25. in 241. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 17/91, 13/93, 66/93 in 39/96) ter 54., 55. in 56. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na seji dne 26. 3. 1997 sprejel
O D L O K
o komunalnem nadzoru v Občini Slovenske Konjice
1. člen
S tem odlokom se določa organizacija, pristojnosti in naloge komunalnega nadzora.
2. člen
Komunalni nadzor obsega nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov na naslednjih področjih:
– javni red in mir,
– varstvo okolja,
– obvezne gospodarske javne službe,
– urejenost naselij,
– ravnanje z opuščenimi motornimi vozili,
– javne poti in druge prometne površine,
– označevanje cest, ulic, naselij in zgradb,
– neprometne znake, reklamne napise in plakatiranje,
– komunalne takse,
– pokopališki red,
– tržni red,
– zimsko službo,
– izobešanje zastav,
– druga področja, ki jih z odloki določi občinski svet ali predpisi države, če je v teh predpisih tako določeno.
3. člen
Komunalni nadzor izvajajo pooblaščene osebe na podlagi pooblastil, določenih s tem odlokom, drugimi splošnimi akti Občine Slovenske Konjice in pooblastilom župana.
Pooblaščene osebe za izvajanje komunalnega nadzora izvajajo tudi posamezna dejanja in strokovne naloge v zvezi z inšpekcijskim nadzorom.
Pooblaščenec mora imeti opravljen preizkus znanja iz zakona o splošnem upravnem postopku.
4. člen
Izvajanje komunalnega nadzora spada v pristojnost občinskih služb Občine Slovenske Konjice.
Posamezne naloge komunalnega nadzora lahko izvajajo tudi pravne osebe ali posamezniki s pridobljeno koncesijo, ki jo podeljuje župan.
5. člen
Osebe, ki izvajajo komunalni nadzor, morajo imeti službeno izkaznico, ki jih pooblašča za izvajanje nadzora, so uniformirane in nosijo vidno oznako.
Obrazec službene izkaznice, uniformo in opremo za osebe, ki izvajajo komunalni nadzor, predpiše župan s pravilnikom.
6. člen
Oseba, ki izvaja komunalni nadzor, ima pri izvajanju nadzora, ko ugotovi kršitev predpisa, pravico in dolžnost:
– opozarjati na kršitve v predpisu,
– ugotoviti kršitelja,
– mandatno kaznovati in izterjati mandatno kazen,
– izdati plačilni nalog,
– predlagati uvedbo postopka o prekršku, naznanjati gospodarske prestopke, oziroma kazniva dejanja, ki jih zazna,
– dati ustni ali pisni nalog za odpravo nepravilnosti,
– obveščati pristojne organe, če meni, da so potrebni ukrepi, za katere ni sam pristojen,
– odrejati odvoz vozila,
– opravljati druga dejanja, ki so potrebna.
Oseba, ki izvaja komunalni nadzor, mora pri svojem delu ravnati obzirno in paziti, da oseb, s katerimi prihaja v stik, ne vznemirja po nepotrebnem ali jim ne nalaga nepotrebnih obveznosti.
7. člen
Pravne osebe, osebe civilnega prava in fizične osebe so dolžne osebi, ki izvaja komunalni nadzor:
– omogočiti nemoteno opravljanje komunalnega nadzora,
– omogočiti dostop do naprav, ki jih nadzira,
– nuditi potrebno pomoč, dajati podatke in obvestila v zvezi z opravljanjem komunalnega nadzora.
8. člen
V primeru, da zavezanec, ki mu je naložen ukrep ne izvrši naloženega ukrepa, ga ne izvrši popolnoma ali v določenem roku, lahko oseba, ki izvaja komunalni nadzor, odloči, da to opravi druga oseba ali organizacija na stroške zavezanca.
Oseba, ki izvaja komunalni nadzor, lahko sodeluje pri svojem delu s policijo in išče pomoč, če je to potrebno zaradi lastne varnosti ali vzpostavitve reda.
9. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 do 30.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik:
– ki noče dati potrebnih obvestil osebi, ki izvaja komunalni nadzor, ali se nedostojno vede do osebe, ki opravlja komunalni nadzor, ob uradnem postopku,
– ki preprečuje osebi, ki izvaja komunalni nadzor, izvrševanje uradne naloge, za katero je pooblaščena, ali jo pri tem ovira,
– ki ne izvrši zakonito odrejenega ukrepa osebe, ki opravlja komunalni nadzor.
Za prekrške iz prvega odstavka tega člena, se kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, z denarno kaznijo od 10.000 do 60.000 SIT, odgovorna oseba pravne osebe 5.000 do 30.000 SIT.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-1/97-9101
Slovenske Konjice, dne 26. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost