Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997

Kazalo

1304. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Krnice-Masore, za izgradnjo mostu čez Idrijco na Travniku, stran 1816.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), sklepa o razpisu referenduma za izgradnjo mostu čez Idrijco na Travniku (Uradni list RS, št. 11/97) in izida glasovanja na referendumu dne 6. aprila 1997 je Svet krajevne skupnosti Krnice Masore na seji dne 7. 4. 1997 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Krnice-Masore, za izgradnjo mostu čez Idrijco na Travniku
1. člen
Za del naselja Masore se uvede krajevni samoprispevek v denarju za financiranje izgradnje mostu čez Idrijco na Travniku.
2. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje dveh let, in sicer od 1. 5. 1997 do 30. 4. 1999.
3. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom se bodo uporabljala za izgradnjo mostu čez Idrijco pri Travniku. Skupna vrednost programov znaša ca. 15 milijonov SIT. S samoprispevkom bo zbranih ca. 1,500.000 SIT. Preostala sredstva bodo zagotovljena s sodelovanjem na razpisih za demografijo, na razpisih sredstev občinskega proračuna, z lastnim delom krajanov ter s prispevki in donacijami fizičnih oseb.
5. člen
Zavezanci plačila samoprispevka so naslednji krajani Masor:
Marko Šavli, Masore 10,
Justina Šavli, Masore 10,
Dora Mlakar, Masore 1,
Franc Mlakar, Masore 1,
Stanislav Corn, Masore 2,
Darja Corn, Masore 2,
Andrej Corn, Masore 2,
Lidija Podobnik, Masore 11,
Viktor Podobnik, Masore 11,
Pavle Podobnik, Masore 11,
Franc Podobnik, Masore 11,
Franc Podobnik, Masore 11,
Ciril Magajne, Masore 15,
Pavla Magajne, Masore 15.
6. člen
Krajani iz 5. člena tega sklepa bodo samoprispevek plačevali:
– po stopnji 7% od osebnih dohodkov, zmanjšanih za davke in prispevke iz osebnih dohodkov, razen Ciril in Pavla Magajne, ki bosta plačevala po stopnji 3,5%,
– upokojenci po stopnji 7% od mesečne pokojnine, ki je osnova za davek od osebnih prejemkov, zmanjšane za prispevke in davke,
– krajani, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost, po stopnji 7% od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje,
– krajani, ki so zavezanci za davek od kmetijske dejavnosti po stopnji 7% od letnega katastrskega dohodka.
7. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na ŽR KS Krnice-Masore. S sredstvi, ki se bodo zbirala na računu KS, bo upravljal svet KS, ki je odgovoren za pravilno in namensko rabo sredstev. Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat na pol leta poročati na zboru krajanov.
8. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetom in obrtnikom bo samoprispevek obračunavala in odtegovala DURS, Davčni urad Nova Gorica, izpostava Idrija.
9. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje RS ter DURS, Davčni urad Nova Gorica, izpostava Idrija, v okviru svojih pristojnosti.
10. člen
Zavezancem se zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93, 2/94, 7/95).
11. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne s 1. 5. 1997.
Masore, dne 7. aprila 1997.
Podpredsednik
Sveta KS Krnice-Masore
Jože Magajne l. r.

AAA Zlata odličnost